Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > แนะแนวอาชีพ > บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ

แนะแนวอาชีพ

 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ
 • อาชีพ บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน
 •  

  อาชีพ บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ

  ลักษณะโดยทั่วไป
  ชอบกิจกรรมเกี่ยวกับนามธรรม เป็นอิสระ รักความงาม มีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบใช้ชีวิตและกิจกรรมแบบตามลำพัง ไม่ค่อยควบคุมตัวเอง มักทำตามใจที่ปรารถนา มีความต้องการแสดงออกถึงลักษณะของตนเอง ชอบทางศิลปะ ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดริเริ่ม หลีกเลี่ยงงานประเภทใช้ระเบียบแบบแผน
  ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
  มีสุนทรีย์ มีศิลปะ ชอบคิดคำนึงชอบครุ่นคิดคนเดียว เก็บตัว
  การประเมินตนเอง
  มีความอิสระสูง มีความเข้าใจตนเองสูง มีความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความสามารถในการแสดงความรู้สึก

  อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
  นักเขียนการ์ตูน นักเขียนประกาศโฆษณา
  นักประชาสัมพันธ์ นักหนังสือพิมพ์
  นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์
  นักออกแบบฉากละคร นักออกแบบเครื่องประดับ
  นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบเว็บไซต์
  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ผู้แปลภาษาต่างประเทศ
  ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก
  มัณฑนากร สถาปนิก