Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > แนะแนวอาชีพ > บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา

แนะแนวอาชีพ

 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ
 • อาชีพ บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน
 •  

  อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา

  ลักษณะโดยทั่วไป
  ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ชอบแก้ปัญหา ชอบใฝ่หาความรู้มีหลักการ ชอบทำงานที่สลับซับซ้อนมากกว่าเป็นผู้ลงมือทำ ไม่ยึดติดประเพณีนิยม หลีกเลี่ยงการค้า การชักชวนเข้าสังคมและการเลียนแบบ
  ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
  มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความเห็นรุนแรง มีความบากบั่น อุทิศเวลาให้กับงาน เก็บตัวไม่ใคร่สนใจสังคม
  การประเมินตนเอง
  มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบเอาอย่างใคร มีความร่าเริงต่ำ

  อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
  จักษุแพทย์ จิตแพทย์
  ทันตแพทย์ นักเคมี
  นักจิตวิทยา นักชีววิทยา
  นักเทคนิคการแพทย์ นักฟิสิกส์
  นักโลหะกรรม นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
  นักวิเคราะห์การตลาด นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
  นักวิจัย นักเศรษฐศาสตร์
  นักสถิติ ผู้จัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ผู้บริหารระบบข่าวสาร ผู้วางแผนการผลิต
  พนักงานเครื่องประมวลผลอัตโนมัติ นักรังสีเทคนิค
  แพทย์ทั่วไป เภสัชกร
  วิศวกรไฟฟ้า วิสัญญีแพทย์
  ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ทั่วไป