Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > แนะแนวอาชีพ > บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น

แนะแนวอาชีพ

 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ
 • อาชีพ บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน
 •  

  อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น

  ลักษณะโดยทั่วไป
  ชอบติดต่อกับคน ชอบสนทนา ชอบให้ความรู้สอนผู้อื่น ชอบแสดงตัว ร่าเริง มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางภาษา ต้องการความสนใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีลักษณะเป็นหญิง หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดทางปัญญา มักแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึก หลีกเลี่ยงงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือทางวิทยาศาสตร์
  ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
  ชอบสมาคม ร่าเริง ชอบเที่ยว รักษาประเพณี มีความรับผิดชอบ มีอำนาจ มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น มีลักษณะท่าทางเป็นหญิง
  การประเมินตนเอง
  มีความเป็นผู้นำสูง มีทักษะในการพูด ชอบสมาคม

  อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
  ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ช่างเสริมสวย
  นักจัดรายการวิทยุ นักแนะแนว
  นักสังคมสงเคราะห์ ผู้จัดการโรงแรม
  พยาบาล พนักงานต้อนรับ
  โภชนาการ