Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > แนะแนวอาชีพ > บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน-นิยมความจริง

แนะแนวอาชีพ

 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ
 • อาชีพ บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน
 •  

  อาชีพ บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน-นิยมความจริง

  ลักษณะโดยทั่วไป
  ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น เครื่องจักรกล ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสังคมกับบุคคลอื่นชอบเป็นจุดสนใจของผู้อื่น ค่อนข้างก้าวร้าว มีลักษณะเป็นชาย มีค่านิยมทางเศรฐกิจและในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน ยึดถือประเพณีนิยม
  ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
  มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม
  การประเมินตนเอง
  มีความเป็นผู้นำต่ำ มีทักษะในการสื่อสารต่ำ มีสุนทรีต่ำ

  อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ช่างเขียนแบบทั่วไป
  ช่างเขียนแบบ (สถาปัตยกรรม) ช่างเชื่อมโลหะ
  ช่างซ่อมและติดตั้งวางสายไฟฟ้า ช่างเทคนิคเครื่องกล
  ช่างเทคนิคเครื่องยนต์ ช่างเทคนิคอากาศยานและเครื่องยนต์
  ช่างทันตกรรม ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคไฟฟ้า
  ช่างแท่นพิมพ์ออฟเซ็ท ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์
  ช่างฟิต ช่างสำรวจ
  นักกายภาพบำบัด นักเทคโนโลยีทางการศึกษา
  นักบิน นักอาชญาวิทยา
  เจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศ ผู้ประกอบอาหาร
  วิศวกรการบิน วิศวกรเครื่องกลรถยนต์
  วิศวกรเครื่องกล(ทั่วไป) วิศวกรปรับอากาศ
  วิศวกรโทรคมนาคม วิศวกรโยธา
  วิศวกรอุตสาหการ