Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > แนะแนวอาชีพ > บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน

แนะแนวอาชีพ

 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ
 • อาชีพ บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน
 •  

  อาชีพ บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน

  ลักษณะโดยทั่วไป
  ชอบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและกิจกรรมทางภาษา ยึดประเพณี ชอบทำตามระเบียบแบบแผนมากกว่าการริเริ่มด้วยตนเอง เป็นพวกวัตถุนิยม และเจ้าระเบียบ ไม่ยืดหยุ่น ชอบการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ชอบเลียนแบบ เป็นผู้ตาม
  ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
  มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงผลงาน ชอบพึ่งพาอาศัยผู้อื่น รักษาระเบียบ ประเพณี
  การประเมินตนเอง
  มีจิตใจที่จะทำอะไรก็ทำจริง เคร่งครัดในระเบียบแบบแผน

  อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
  ผู้นำเข้าหรือส่งออก พนักงานบัญชี
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ผู้ดูแลคลังสินค้า
  ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมินทรัพย์สิน
  พนักงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  เลขานุการ สมุห์บัญชี