Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > แนะแนวอาชีพ

แนะแนวอาชีพ

 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น
 • อาชีพ บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ
 • อาชีพ บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน
 •  

  แนะแนวอาชีพ

              การแนะแนวอาชีพ เป็นกระบวนการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนมีงานทำโดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้หางานทำ และประชาชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจในโลกของอาชีพและการทำงาน ซึ่งจะทำให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนไป การแนะแนวอาชีพจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้ด้วยตนเอง อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความถนัด ความเข้าใจ ค่านิยม ของสังคม ตลอดจน สภาวะทางเศรษฐกิจ

              ข้อมูลอาชีพ จัดทำขึ้นโดยกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน เพื่อประโยชน์แก่นักแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้หางานทำ ครูแนะแนว และประชาชนทั่วไป ที่จะใช้เป็นข้อมูลศึกษาในรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ ลักษณะและสภาพการทำงาน โอกาสการมีงานทำ ความก้าวหน้าของแต่ละอาชีพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยประกอบด้วยข้อมูลอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน 100 อาชีพ โดยแยกตามกลุ่มบุคลิกภาพ 6 กลุ่ม

  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
  กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
  กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
  กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
  กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
  กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ