Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน

อาชีพ

อาชีพ งาน หางาน รับสมัครงาน

ผลการค้นหา
อาชีพ หางาน อาชีพ รับสมัครงาน อาชีพ แหล่งงาน อาชีพ ตำแหน่งงาน อาชีพ

ตำแหน่งงาน  
สาขา  
จังหวัด  
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
HRD Manager
  - - สนับสนุนและติดตามการจัดทำ KPIs ของทุกหน่วยงาน - จัดทำแผนความก้าวหน้าและการพัฒนาในสายงานอาชีพ - วางแผนการบริหารและรักษาบุคลากรอย่างมีระบบ - จัดทำโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม - วางแผนการฝึกอบรมและงบประมาณประจำปีของแผนก

โดย บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายอุปกรณ์เสริมมือถือทั่วประเทศ (อาชีพเสริม)
  - ทางบริษัทฯ กำลังมองหาเจ้าหน้าที่ Freelance Sales เพื่อมาร่วมงานกับบริษัทในเครือ โดยรายละเอียดมีดังนี้ ความรับผิดชอบ: - ทำควบคู่กับงานประจำได้ - ไม่เสียค่าสมัคร - รับผิดชอบงานขายสินค้าอุปกรณ์เสริมมือถือ ยี่ห้อ Hoco , Remax ของแท้ - นำเสนอขายร้านค้าทุกประเภทที่มีโอกาสทางการขาย - ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - ไม่ต้องเข้าทำงานประจำในสำนักงาน - รายได้สูงตามความสามารถ รูปแบบงาน: งานอิสระ วันเวลาปฏิบัติงาน: อิสระ

โดย เอ็มพาวเวอร์ไทยแลนด์ MPOWERTHAILAND

ช่างผม,ช่างสระ ไดร์
  - - ทำผมให้ผู้มารับบริการด้วยความเป็นมืออาชีพ - ชำนาญการในด้านเส้นผม - ตัด สระ ซอย ไดร์ ยืด ทำสี ฯลฯ

โดย Take Care Beauty Salon & Spa group

ผู้จัดการส่วนงานวางแผนและกลยุทธิ์-HR
  - 1. ติดตามดูแลการประเมินผลปฏิบัติงานทุกไตรมาสและประจำปี 2. ควบคุมการประเมินขีดความสามารถ/สมรรถนะ (Competency Assessment)ทุกไตรมาส 3. ร่วมวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มสูงขึ้น โดยติดตาม ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคล 4. ร่วมวางแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงานอาชีพ (Career Path) 5. ร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากรทดแทนเพื่อสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ุ

โดย บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

HRD Supervisor
  - -สนับสนุนและควบคุมการจัดทำ KPIs ของทุกฝ่าย โดยการติดตามให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด รวบรวม และวิเคราะห์ผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการKPI ตามกำหนด -นำเสนอแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน ความสามารถของตำแหน่งงาน และรูปแบบการประเมินผลงาน รวมถึงความสามารถที่เหมาะสมเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร -ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และนำเสนอ Competency Model อันประกอบด้วย Core Competency Managerial Competency and Functional Competency -ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และนำเสนอ แผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Development) -วางแผนการบริหาร และรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management) อย่างเป็นระบบ -ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และนำเสนอ ตลอดจนพัฒนา Successor ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง -ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับองค์กร -รวบรวม จัดทำและวิเคราะห์ Function Description และ Job Description ให้เป็นระบบพร้อมนำไปใช้งาน -นำเสนอแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training year Plan) รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัท เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท -นำเสนอโครงการ กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ด้านการพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัย -สนับสนุนงานและกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด

Customer Service Executive
  - ลักษณะงาน - รับเรื่องจากลูกค้าทั้งสายเข้าและออก ให้ทั้งทาง Live Chat / อีเมล์ / โทรศัพท์ หน่วยงานบริการลูกค้าของ Zilingo Thailand - ดําเนินเรื่องของลูกค้า (ปัญหา ข้อสงสัย ข้อติเตียน) - ให้การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ - ทํางานให้ได้ตามเป้าหมาย KPI ที่กําหนดของหน่วยงานบริการลูกค้า และของตนเอง

โดย Zilingo

ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ประจำสาขาแพร่
  - - แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย Small Business - นำเสนอ ผลการวิเคราะห์สภาพธุรกิจและสถานะทางการเงินของลูกค้า โดยการเขียน Call Report เพื่อนำส่งกระบวนงานอนุมัติสินเชื่อในข้ั้นตอนลำดับถัดไป - ติดตาม ประสานงานภายในองค์กร เช่น ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ ฝ่ายนิติกรรม เป็นต้น เพื่อความสำเร็จของ "การอนุมัติสินเชื่อและลูกค้าเบิกวงเงินสินเชื่อ" ตามลำดับ - คัดสรร คัดกรอกคุณภาพลูกค้า ภายใต้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคาร - ติดตาม การชำระสินเชื่อ โดยปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับ กติกา นโยบายของธนาคารเป็นสำคัญ - เข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - ค้นคว้า ติดตาม ข่าวสารผลิตภัณฑ์สินเชื่อในตลาดการแข่งขัน เพื่อทันต่อสถานการณ์และเป็นข้อมูลในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า อย่างมืออาชีพ - ให้ความร่วมมือหัวหน้างาน และผู้บริหารทีมงานอย่างมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

Service Attendant/ พนักงานบริการ (ประจำสาขาGoogle อาคารPark Venture Ecoplex)
  - • ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามตารางเวลาทำงานเป็นกะ • เข้าทำงานให้ตรงเวลา สวมชุดยูนิฟอร์มและติดป้ายชื่อตลอดเวลา • เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ได้รับการดูแลอย่างดีและถูกใช้งานอย่างเหมาะสม และมีการควบคุมที่เข้มงวด • ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานของโซเด็กซ์โซ่ • จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารทั้งหมด (mis-en-place) และจัดเตรียมห้องอาหารให้พร้อมเปิดให้บริการ • เข้าร่วมในการอบรมและประชุมย่อยสรุปเกี่ยวกับการให้บริการ • เข้าร่วมในกิจกรรมและการประชุมของโซเด็กซ์โซ่ • ให้บริการด้วยความสุภาพและอย่างมืออาชีพตลอดเวลา

โดย บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บัตรเครดิตและสินเชื่อ Unsecuered
  - - ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร - แนะนำและให้ข้อมูลตามบูทและสถานที่ธนาคารจัดให้เพื่อเสนอลูกค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร โดยทางธนาคารมีรายชื่อลูกค้าให้ - บริษัทมีทีมงานที่พร้อมจะช่วย Support ในด้านข้อมูลโปรดักซ์ที่จะขาย สอนเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ วิธีการหาลูกค้า วิธีการเพิ่มยอดขาย ตลอดจนช่วยพัฒนาส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จพร้อมไปกับทีมงาน -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทจะมีฝึกอบรมให้ ก่อนเริ่มทำงาน ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำงานประจำออฟฟิศ จันทร์-ศุกร์ 9:00น.-17:30น. หยุดเสาร์-อาทิย์ และวันนักขัตฤกษ์ ตามธนาคาร

โดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

20 
10  Sales Team Leader โซนภาคเหนือ ประจำสาขาเชียงใหม่
  - • บริหารยอดขาย วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ พร้อมกำหนดกลยุทธ์และแผนงานรูปธรรม ในเขตรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนให้ยอดขายบรรลุตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ • ประมาณการยอดขาย ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของจุดขาย • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการตลาด เพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และแนะนำสินค้าใหม่ • บริหารทีมขายและวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ขาย • เสริมสร้างและฝึกอบรมพนักงานขายหน้าร้านให้ทำงานอย่างมืออาชีพ คือ มีความรู้เรื่องสินค้า, บุคลิกภาพที่ดี มีเทคนิคการขายที่ดี • วิเคราะห์ยอดขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆในตลาดเพื่อนำไปพัฒนาและวางแผนการขาย

โดย LearnBalance Group

11  Sales Trainer
  - 1.งานฝึกอบรม(เทคนิคการขาย, การบริการ, ความคิดและการทำงานอย่างมืออาชีพ) 2.งานวิเคราะห์หาความรู้เกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่(เครื่องใช้ไฟฟ้า) 3.งานทางด้านการตลาด(ช่วยเหลือทีมการตลาดเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า) 4.งานสรรหา/ว่าจ้าง(ช่วยเหลือแผนกHRในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ) 5.งานอื่นๆ(งานอื่นๆจากManager/ผู้บริหาร)

โดย L Thong Huot Telecom Co., Ltd. (LTH Laos)

12  Personal Coach
  - - ออกแบบโปรแกรมและเทรนสมาชิกอย่างมืออาชีพ

โดย บริษัท เล็ทส์ฟิต สตูดิโอ จำกัด

13  Business Coordinator & Support
  - มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมสนับสนุนการขายในด้านการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารใบคำขอสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม การคำนวนรายได้ลูกค้า การตรวจสอบประวัติข้อมูลเครดิต และการนำข้อมูลคำขอสินเชื่อเข้าระบบ ตลอดถึงกระบวนการหลังสินเชื่ออนุมัติถึงขั้นตอนการขอรับวงเงินสินเชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ของลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรายย่อยว่าครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารก่อนนำเข้าสู่ระบบพิจารณาสินเชื่อ • ป้อนข้อมูลใบคำขอสินเชื่อเข้าระบบ SLM, ADAM, ส่งข้อมูลลูกค้าเพื่อตรวจสอบประวัติข้อมูลเครดิต • จัดทำ CA sheet, คำนวนรายได้ลูกค้าประเภทอาชีพอิสระ • ควบคุมการส่งและรับเอกสารจากพนักงานรับส่งเอกสาร ตรวจสอบความครวถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจ่ายเงินให้กับ Outsource

โดย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

14  Customer support
  - - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือของบริษัทฯ แก่ธุรการในบริษัทฯ และลูกค้า - จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานเครื่องมือ - จัดทำเอกสารรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นงานด้านวิศวกรรม - ถ่ายภาพ ถ่าย VDO ตัดต่อ VDO (แบบ Home VDO ,ไม่ต้องถึงมืออาชีพ) - Update Website บริษัทฯ (มีการฝึกอบรมให้)

โดย บริษัท เมโทรโลยี เทคนิคคอล จำกัด

15  Fabric Designer
  - PASAYA มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ในงานออกแบบ และต้องการเป็นนักออกแบบผ้ามืออาชีพ (Fabric designer) มาร่วมงานพัฒนาผ้าแนววิทยาศาสตร์ โดยบริษัทจะเป็นผู้ฝึกสอนและถ่ายทอดวิทยาการให้

โดย PASAYA

16  ตัวแทนขายทางโทรศัพท์
  - เป็นตำแหน่งการขายทางโทรศัพท์เพื่อเรียนเชิญนักธุรกิจและผู้ที่มีไลฟสไตส์เข้าร่วมเป็นสมาชิกรายปีกับฮิลตันพรีเมียมคลับ สามารถใช้บริการได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมในเครือฮิลตัน สิ่งที่คุณจะได้รับ: • มีรายได้สูงแบบไม่จำกัด • มีให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำผลงานโดดเด่น ด้วยโบนัสประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำปี • มีความก้าวหน้าในอาชีพและโอกาสที่จะเติบโตภายใน บริษัท • มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน • สามารถเลือกเวลาทำงานได้ทั้งแบบประจำและพาร์มไทม์ • การเดินทางสะดวกด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟใต้ดิน

โดย Hospitality Marketing Concepts (thailand)

17  ผู้จัดการติดตั้งและตัดเย็บผ้าม่าน
  -  งาน จังหวัดสมุทรปราการ เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก 11 สิงหาคม 2560 CRC Thai Watsadu Co. Ltd. ผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่สมบูรณ์แบบกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นผู้บุกเบิกตลาดสินค้าสำหรับปรับปรุงที่อยู่อาศัยและยกระดับร้านค้าเฉพาะอย่างให้ก้าวไปอีกขั้นโฮมเวิร์คผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโฮมเวิร์ค ได้รวมเอาผลิตภัณฑ์สินค้าและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเติมเต็มรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย ห้องน้ำ ห้องครัว พื้นและกระ เบื้อง โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุและเครื่องมือก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งบ้าน นอกจาก นั้นโฮมเวิร์คยังมีบริการออกแบบและแนะนำการตกแต่งบ้านอีกด้วย ร้านโฮมเวิร์คทั้ง 7 สาขา มีทั้งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่และเป็นร้านเดี่ยวในทำเลที่อยู่อาศัยชั้นนำของเมืองไทยไทวัสดุคลังวัสดุก่อสร้าง ของแต่งบ้าน ครบวงจรอันดับ 1 ของไทยไทวัสดุ ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพหลากหลายตอบสนองความต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ตั้งแต่งานฐานรากไปจนถึงงานโครงสร้าง ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 100000 รายการในพื้นที่ร้านแห่งเดียว ซึ่งสินค้าทั้งหมดนี้ได้ถูกนำมารวมกัน ภายใต้จุดขาย “ครบ ถูก ดี ที่ไทวัสดุ” ในปี พ.ศ. 2557 ไทวัสดุ มีสาขาที่เปิดให้บริการกว่า 35 สาขาทั่วประเทศบ้าน แอนด์ บียอนด์ห้างสรรพสินค้าสำหรับบ้านแห่งแรกในประเทศไทยบ้าน แอนด์ บียอนด์ เป็นห้างสรรพสินค้าสำหรับบ้านแห่งแรกในประเทศไทย รวบรวมสินค้าเพื่อการตก แต่งบ้านไว้หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 12000 ตารางเมตร ซึ่งแบ่งเป็นแผนกต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าที่ตรงกับความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ลูกค้ายังสามารถใช้บริการการออกแบบห้องเสมือนจริง 3 มิติ เพื่อค้นหาแบบห้องในฝัน เช่นเดียวกับขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากนักออกแบบมืออาชีพได้อีกด้วย ข้อเสนอสุดพิเศษเหล่านี้มีให้เฉพาะที่ บ้าน แอนด์ บียอนด์ เท่านั้น สวัสดิการ สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล 40000 บาท/ปี (รวมค่าทันตกรรม 2000 บาท) โบนัส ปรับเงินเดือน วันลาพักร้อน วันหยุดประจำปี ยูนิฟอร์ม(สำหรับสาขา) งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่วนลดซื้อสินค้าราคาพนักงาน เงินช่วยเหลือต่างๆ ตำแหน่ง : ผู้จัดการติดตั้งและตัดเย็บผ้าม่าน สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำไทวัสดุ

โดย CRC Thai Watsadu Co., Ltd.

18  สถาปนิก
  - -ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -เน้นมืออาชีพ

โดย I.PN INTERIOR

19  General Manager
  -  งาน กรุงเทพมหานคร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO MD/CEO ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์ 4 สิงหาคม 2560 บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านศัลยกรรมความงาม และ AntiAging ด้วยทีมแพทย์มืออาชีพ และประสบการณ์เฉพาะด้าน ประจำคลินิก เปิดสาขาจำนวน 4 สาขา (สาขาสีลม สาขาทองหล่อ สาขาสยาม) และต่างประเทศที่กรุงพนมเปญ (เขมร) รวมถึงมีธุรกิจอื่นๆ ในเครืออีกหลายธุรกิจ สวัสดิการ 1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ทำงาน 1 ปีขึ้นไป)2. โบนัสประจำปี3. ทำ Treatment ฟรี เดือนละ 2 ครั้ง (ทำนอกเวลางาน)4. มีส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท5. ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)6. ประกันสังคม7. เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา8. เครื่องแบบพนักงาน9. จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี10. ค่าจ้างเงินเดือน 11. วันลากิจ (จ่ายเงิน) ลาพักร้อนขั้นต่ำปีละ 6 วัน12. ลาป่วยได้ 30 วัน 13. ลาอุปสมบท ลาคลอด ลารับราชการทหาร14. ซื้อสินค้ากลุ่มในเครือเอเมดลดราคา 50%15. มีโอกาสเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 16. ทำงานจันทร์ศุกร์ หยุดเสาร์ และอาทิตย์17. มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามกฏหมายกำหนดไม่น้อยกว่า 13 วัน ตำแหน่ง : General Manager สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด

20  Event Creative
  - *** กรุณาแนบ Portfolio ในการสมัครด้วย (เฉพาะใบสมัครที่แนบ Portfolio จึงจะได้รับการพิจารณา) Roles & Responsibility 1. คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์ เพื่อขายงานแก่ลูกค้า มีประสบการณ์การคิดคอนเซ็ปต์งาน Event หรืองานออกแบบมาอย่างน้อย 1 ปีเป็นอย่างต่ำ 2. วางแผนรูปแบบงานต่างๆ อาทิ งานเปิดตัวสินค้า งานสัมมนา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นต้น 3. ควบคุมคอนเซ็ปต์งาน ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ 4. ทำ Presentation Proposal เพื่อเสนอลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ 5. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและสื่อสารกับทีมงานภายในบริษัท

โดย บริษัท ไวท์ไลน์แอคทิเวชัน จำกัด

21  Sale Executive/Sale Engineer
  - 1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 3. หาลูกค้าใหม่ๆ พนักงานขายบางประเภทอาจจะต้องขายสินค้าที่ไม่มีตัวตนให้กับลูกค้า อย่างเช่น การขายบริการความคุ้มครองการประกันชีวิต ประกันภัย ด้านที่ปรึกษา บริการด้านการโฆษณา ซึ่งต้องใช้ความพยายาม และความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย 5. อาจให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น *****พนักงานขายอาจทำงาน ณ. สถานที่ขายสินค้าซึ่งกำหนดไว้ เช่น ศูนย์การค้า ท่าอากาศยานตามบ้านเรือนส่วนบุคคล หรือตามสถานที่ราชการ และสถานประกอบกิจการต่างๆ เป็นต้น***** *****ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ มีเวลาทำงานไม่แน่นอน เนื่องจากรายได้ขึ้นอยู่กับผลงานที่ทำได้ ส่วนพนักงานขายที่อยู่ประจำที่จะมีกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอน คือ วันละ 8-9 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 40-48 ชั่วโมงได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นรายเดือนในอัตราขั้นต่ำประมาณ 5,000 บาท มีค่าล่วงเวลา และค่าคอมมิชชั่นจากการขาย*****

โดย บริษัท ไลฟ์ไทม์เทคโนโลยี จำกัด

22  Assistant HR Mng.(บ.ในเครือผลิตเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข&แมว)
  - 1.งานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ(HRM.) -จัดทำแผนกำลังคนในระยะสั้นและระยะยาว -งานวางแผนการสรรหาบุคลากร -งานวางแผนการคัดเลือก -งานเอกสารสัญญาจ้าง เอกสารการเริ่มงาน/ปฐมนิเทศ 2.งานพัฒนาและฝึกอบรม(HRD) -สำรวจความต้องการของหน่วยงาน -วิเคราะห์ความต้องการในฝ่ายฝึกอบรม -นำเสนอขออนุมัติแผนฝึกอบรมประจำปี -ติดตามด้านการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ -วิเคราะห์/ติดตามผลการฝึกอบรม -วิเคราะห์/นำเสนอผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่กี่ยวข้อง -จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 3.งานบริการผลตอบแทน (ค่าจ้าง-เงินเดือน) -งานปรับปรุงโครงสร้างองค์กร -พัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทน -สำรวจเปรียบเทียบผลตอบแทนกับบริษัทอื่น -สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน -งานออกแบบและกำหนดรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน -นำเสนอข้อมูลอนุมัติปรับค่าจ้างประจำปี -นำเสนอข้ออนุัมัติโบนัสประจำปี 4.งานบริหารพนักงานสัมพันธ์(HRE) -งานนโยบายด้านพนักงานสัมพันธ์ -ทบทวนกฏระเบียบข้อบังคับการทำงาน -ประชุมร่วมกับตัวแทนพนักงาน -แก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในบริษัท -งานกิจกรรมบริษัทฯทัั้งภายในและภายนอก -วางแผนการบริหารกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ 5.งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม -ร่วมกำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย -ดูแลกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน -ร่วมประชุมกับตัวแทนคณะกรรมการความปลอดภัยและสวัสดิการ -ร่วมแก้ไขปัญหางานความปลอดภัยอาชีวอนามัย -แผนงานกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 6.งานธุรการ -ควบคุมและดูแลงานธุรการ ในส่วนโรงงานและสำนักงานทั้งระบบ 7.การจัดการทั่วไป -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ ISO,GMP,HACCP,ฮาลาล,5ส -บริหารบุคลากรโดยรวมของบริษัท -วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณประจำปี ฝ่ายบุคคลธุรการ) -เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท จีแคป จำกัด

23  Service Attendant/ พนักงานบริการ (สาขามหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด พัฒนาการ) รับสมัครด่วน !
  - • ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามตารางเวลาทำงานเป็นกะ • เข้าทำงานให้ตรงเวลา สวมชุดยูนิฟอร์มและติดป้ายชื่อตลอดเวลา • เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ได้รับการดูแลอย่างดีและถูกใช้งานอย่างเหมาะสม และมีการควบคุมที่เข้มงวด • ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานของโซเด็กซ์โซ่ • จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารทั้งหมด (mis-en-place) และจัดเตรียมห้องอาหารให้พร้อมเปิดให้บริการ • เข้าร่วมในการอบรมและประชุมย่อยสรุปเกี่ยวกับการให้บริการ • เข้าร่วมในกิจกรรมและการประชุมของโซเด็กซ์โซ่ • ให้บริการด้วยความสุภาพและอย่างมืออาชีพตลอดเวลา

โดย บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

24  Cook/ กุ๊ก (สาขา รพ.ธนบุรี 2 - ถนนบรมราชชนนี) รับสมัครด่วน !
  - • รับผิดชอบในการผลิตอาหารทุกมื้อ จัดเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาหาร และดูแลที่จัดตั้งอาหาร (food line) ตลอดระยะเวลาให้บริการ • แน่ใจได้ว่า ผู้ช่วยพ่อครัว ได้รับคำแนะนำและการฝึกเกี่ยวกับการประกอบอาหารและสูตรที่ใช้ในการประกอบอาหาร • ยืนยันได้ว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอตลอดมื้อ • เข้าทำงานตรงต่อเวลา สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องและติดป้ายชื่อตลอดเวลาทำงาน • เข้าร่วมในการฝึกอบรมและการประชุมย่อยสรุปเรื่องการบริการ • เข้าร่วมในกิจกรรมและการประชุมของโซเด็กซ์โซ่ • ปฎิบัติตนอย่างสุภาพอ่อนน้อมและให้บริการอย่างมืออาชีพตลอดเวลา • ให้รักษาสัมพันภาพในการปฏิบัติงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงานภายในแผนกตนเองและแผนกอื่น ๆ

โดย บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

25  Cook helper/ ผู้ช่วยกุ๊ก (สาขามหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด พัฒนาการ) รับสมัครด่วน !
  - • รับผิดชอบในการผลิตอาหารทุกมื้อ จัดเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาหาร และดูแลที่จัดตั้งอาหาร (food line) ตลอดระยะเวลาให้บริการ • แน่ใจได้ว่า ผู้ช่วยพ่อครัว ได้รับคำแนะนำและการฝึกเกี่ยวกับการประกอบอาหารและสูตรที่ใช้ในการประกอบอาหาร • ยืนยันได้ว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอตลอดมื้อ • เข้าทำงานตรงต่อเวลา สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องและติดป้ายชื่อตลอดเวลาทำงาน • เข้าร่วมในการฝึกอบรมและการประชุมย่อยสรุปเรื่องการบริการ • เข้าร่วมในกิจกรรมและการประชุมของโซเด็กซ์โซ่ • ปฎิบัติตนอย่างสุภาพอ่อนน้อมและให้บริการอย่างมืออาชีพตลอดเวลา • ปรึกษาร่วมกับ หัวหน้าพนักงานประกอบอาหาร (Chef de Partie) เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการวางแผนจัดเตรียมอาหารแต่ละวัน และ/หรืองานจัดเลี้ยงพิเศษ

โดย บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

26  เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ปทุมธานี) รับสมัครด่วน !
  - - นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ - สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า - ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติทางด้านอาชีพ - ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในระยะ 6 เดือนแรก

โดย บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

27  Nutritionist (สาขา รพ.กรุงเทพ พัทยา) รับสมัครด่วน !
  - • ยึดมั่นในการให้บริการตามมาตรฐานการบริการแบบ SODEXO WAY • ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามตารางเวลางานเป็นกะ • เข้าทำงานอย่างตรงเวลา, สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องพร้อมติดป้ายชื่อตลอดเวลาปฏิบัติงาน • มีความรู้เกี่ยวกับสูตรและวิธีการทำอาหารในรายการอาหารเป็นอย่างดี • มีความรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาหารที่จำเป็นต่อสภาวะการรักษาสุขภาพที่ดี • รับคำสั่งอาหารจากห้องพยาบาล และสั่งอาหารลงในแบบฟอร์ม • สั่งอาหารและจัดเตรียมบัตรอาหาร • ตรวจสอบอาหารก่อนส่งไปยังห้องผู้ป่วย • เตรียมบัตรอาหารผู้ป่วยสำหรับมื้อถัดไป พร้อมกับรายการประจำวันให้ผู้ป่วยเลือกได้ในแต่ละมื้อ • ตอบรับโทรศัพท์ในกรณีสั่งอาหารเพิ่ม, เปลี่ยนแปลงอาหาร, และรับแจ้งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล • ใช้ซอฟท์แวร์ของโรงพยาบาลและโซเด็กซ์โซ่ ในการเปรียบเทียบ แก้ไข รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วย, ลักษณะของอาหาร และสิ่งที่ต้องการในการประกอบอาหาร • เยี่ยมห้องพักผู้ป่วยทุกวันเพื่อรับคำสั่งอาหาร และให้คำแนะนำด้านโภชนาการด้วย • ปฏิบัติตนอ่อนน้อมและให้บริการแบบมืออาชีพตลอดเวลา • รักษาสัมพันธภาพในการทำงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในและต่างแผนก • มีความเข้าใจเป็นอย่างดี และยึดมั่นในนโยบายที่เกี่ยวกับกฎและระเบียบของโซเด็กซ์โซ่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดการป้องกันอัคคีภัย, สุขอนามัย, สุขภาพและความปลอดภัย • มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในความคาดหวัง, กฎ และระเบียบของลูกค้า • รักษามาตรฐานสุขอนามัยส่วนตัวอย่างดีเยี่ยมตลอดเวลา • ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาล • ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ที่จำเป็นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

28  ช่างออกแบบคิ้ว (Artist) รับสมัครด่วน !
  - 1. ให้บริการลูกค้าออกแบบ รูปลักษณะ ของคิ้ว ตา ปาก ตามความต้องการของลูกค้าในมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของบริษัท 2. สอบถาม ตอบคำถามและให้บริการตามที่ลูกค้าต้องการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าราคาและการบริการของบริษัทรวมถึงการ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแนวทางที่บริษัทกำหนด 3. แก้ไขปัญหาต่างๆให้ลูกค้าและติดตามผล เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. ใส่ใจ ติดตามลูกค้าที่ให้บริการอย่างใกล้ชิด 5. ประสานงานกับหัวหน้างานในสภาวะไม่ปกติที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดย สารและตอบสนองนโยบายของบริษัท 6. กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดการข้อร้องเรียน การให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมันในมาตรฐานการบริการ อีกทั้งชักจูงโน้มน้าวให้ลูกค้าเล็งเห็นถึงคุณค่า ของสินค้าและบริการเพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้า 7. สื่อสารและสร้างควมสัมพันธ์ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ** รายได้รวมค่าคอมมิชชั่น และโบนัสพิเศษ **

โดย Leanne's

29  ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
  - รายละเอียดงาน : ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทาง ในการวางแผนทางการเงิน การวางแผนการลงทุนตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าบรรลุทุกๆเป้าหมายทางการเงินในอนาคต เช่น Investment Planning ,Risk Management ,Insurance Planning, Education Planning, Retirement Planning, Estate Planning, Tax Planning,การบริการกองทุนรวม,การทำ Private Fund ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น หน้าที่ความรับผิดชอบ : บทบาทของ Financial Advisor แนะนำ/เสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินชนิดต่างๆที่เหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้า ดูแลให้บริการลูกค้าหลังการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และวางกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับทีมนักวางแผนการเงินมืออาชีพ

โดย บริษัท ฟินแอธธ์อินฟินิตี้ จำกัด

30  พนักงานขาย/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (Freelance)
  - 1. รับผิดชอบงานขาย/ให้เช่าบ้านและคอนโดมีเนียมในลักษณะ co-broker 2. ดูแลลูกค้าตั้งแต่พาเยี่ยมชมบ้าน/คอนโดมีเนียม บริการด้านสินเชื่อ เซ็นสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน จนปิดการขาย 3. สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ 4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย1ปี

โดย บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

31  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
  - พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท : • ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป รวมถึงติดตามความคืบหน้าเพื่อใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข ทุกๆเดือน • ควบคุม ดูแล พัฒนาระบบการบริหารงานด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ • พัฒนา ปรับปรุง ขั้นตอนระบบการทำงานรวมทั้งวิธีการทำงานของพนักงานในแผนกบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น • ศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและสวัสดิการพนักงาน และให้คำแนะนำปรึกษา กับหัวหน้างานและ พนักงาน ควบคุมดูแลการสรรหาว่าจ้าง : • วางแผนและควบคุมดูแลการสรรหาว่าจ้าง ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ของทุกหน่วยงานในโรงงานนครสวรรค์ และสาขา • ควบคุมดูแลการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงาน ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลด้านการบันทึกและแก้ไขข้อมูลในระบบ HRMS • ควบคุม ดูแล บริหารงาน เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระเบียบข้อบังคับ • ดูแล ตรวจสอบ และลงนามในหนังสือสัญญาจ้างและหนังสือคำสั่งเลิกจ้างภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายแรงงาน และเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ • ควบคุม ดูแล บริหารงาน เกี่ยวกับงานเอกสารธุรการทั่วไปของแผนกทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริหารงานด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ : • ควบคุม ดูแล บริหารงาน ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับระบบแรงงานสัมพันธ์ งานสหภาพแรงงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ • ควบคุม ดูแลงานกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ในเวลาที่กำหนด การบริหารทรัพยากรบุคคล : • บริหารและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งหมด เช่น การประเมินผลงาน การบริหารผลตอบแทน การบริหารสายอาชีพ • ร่วมติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามกระบวนการและนโยบายของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในโรงงาน และสาขา รวมถึงจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนากระบวนการและนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต ระบบมาตรฐานต่างๆของโรงงาน : • ปฏิบัติและมีส่วนร่วมในงาน ISO 22000 : 2005, Kaizen, TPM ,GMP , HACCP และระบบบริหารจัดการอื่นๆ การดำเนินงานด้านกฎหมายและการติดต่อประสานงานต่อระบบราชการ: • ประสานกับส่วนกฎหมาย ในข้อพิพาททางกฎหมายและคดีที่เกี่ยวข้

โดย บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

32  หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรม รับสมัครด่วน !
  - - จัดทำและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแบบ Competency, Base Management - วางแผนและเตรียมบุคลากร เพื่อความก้าวหน้าและสายทางอาชีพ Career Path - ดูแลงานพัฒนาบุคลากร เช่น งาน Training , e-Learning, และการประเมินผล KPI ทั้งระบบ - เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรภายในต่างๆ พร้อมทั้งประสานงานกับวิทยากรภายนอก - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด

33  Assistant Project Manager
  - การฝึกอบรมและการพัฒนา •รับผิดชอบในการควบคุมและการพัฒนาความหลากหลายของกิจกรรมในการมุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรและการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน •พัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาโปรแกรมสำหรับพนักงานทุกคนด้วยวิธีการต่างๆที่จะเพิ่มการแสดงของพนักงานให้สอดคล้องกับธุรกิจของ บริษัท •จัดการทั้งกระบวนการฝึกอบรมภายในและภายนอกในเรื่องความกังวลใด ๆ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ •ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานและวัตถุประสงค์ของ บริษัท เส้นทางอาชีพ, ความสามารถและการพัฒนาอื่น ๆ •ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการออกแบบแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับทุกหัวหน้าแผนกและพนักงานที่มีความสามารถ •พัฒนาและดำเนินการตามแผนความก้าวหน้าในอาชีพที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถในองค์กร การพัฒนาองค์การ •ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมของ บริษัท ฯ ผ่านช่องทางสื่อและกิจกรรมต่างๆ •ช่วยในการผลักดันแคมเปญความผูกพันของพนักงานและเริ่มต้นกิจกรรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก

โดย 1577 Home Shopping Co., Ltd.

34  ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product Speacialist)
  - 1.เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลินภัณฑ์รถยนต์ฟอร์ด ที่จะต้องคอยช่วยเหลือที่ปรึกษาการขายในด้านผลิตภัณฑ์และสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกัลผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก 2.เป็นผู้ช่วยในการทดลองขับของลูกค้า และช่วยดูแลการส่งมอบรถใหม่ให้เกิดความประทับใจสูงสุดสำหรับลูกค้า 3.เป็นผู้ควบคุมดูแลรถทอลองขับที่ประจำอยู่ในสาขา และดูแล จัดเรียงการจอดรถในพื้นที่ของโชว์รูม 4.เป็นผู้ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมให้ที่ปรึกษาการขายสามารถทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ

โดย บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)

35  Teaching Assistant for Young Adults with Special Educational Needs
  - • Work as part of a multidisciplinary team to plan and implement training to support young adults with special needs to enhance their independence, life skills and employability • Support our trainees performing work tasks at various locations • Work both one on one and in groups with the trainees • Work alongside employers to best prepare our trainees for work placements • Recognise every trainee as an individual • Design/make resources to support independence, communication and accessibility • Be flexible, motivated and able to use own initiative • Be confident to try new things – not everything we do always works! • Work with the bigger picture in mind that we are trying to bring change and acceptance to the community • Promote the ethos of our social enterprise • ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสขาวิชาชีพเพื่อวางแผนและฝึกสอนเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระ พัฒนาทักษะวิชาชีพ และความสามารถในการประกอบอาชีพ • ช่วยเหลือนักเรียนในการเดินทางไปฝึกหัดและปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ • ทำงานร่วมกับนักเรียนทั้งในรูปแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม • ทำงานร่วมกับผู้ว่าจ้างต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนไปทำงานในสถานที่อื่น • ให้ความสำคัญกับความเป็นตัวของตัวเองและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตนของนักเรียนแต่ละคน • ออกแบบและจัดทำสื่อสารเรียนการสอนที่เอื้อต่อการทำงานอย่างเป็นอิสระและการสื่อสารของนักเรียน

โดย Steps with Theera Co.,Ltd.

36  เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.นครสวรรค์) รับสมัครด่วน !
  - - นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะทำงานประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ - สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า - ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติทางด้านอาชีพและที่พักอาศัยของลูกค้า - ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในระยะ 6 เดือนแรก *** สามารถสมัครผ่านอินเตอร์เนตโดยกดสมัครได้โดยตรงกับเว็บไซด์นี้ ***

โดย บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

37  เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง) รับสมัครด่วน !
  - - นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะทำงานประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ - สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า - ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติทางด้านอาชีพและที่พักอาศัยของลูกค้า - ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในระยะ 6 เดือนแรก *** สามารถสมัครผ่านอินเตอร์เนตโดยกดสมัครได้โดยตรงกับเว็บไซด์นี้ ***

โดย บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

38  เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.พิจิตร) รับสมัครด่วน !
  - - นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะทำงานประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ - สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า - ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติทางด้านอาชีพและที่พักอาศัยของลูกค้า - ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในระยะ 6 เดือนแรก *** สามารถสมัครผ่านอินเตอร์เนตโดยกดสมัครได้โดยตรงกับเว็บไซด์นี้ ***

โดย บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

39  HCD Asst. Manager รับสมัครด่วน !
  - - วางแผนงาน ดำเนินการงานบริหารบุคคล งานโครงการ HCD และร่วมกับทีม HC ในการพัฒนาพนักงาน Cash Van ให้มีทักษะในการทำงานตามสายงาน เพิ่มศักยภาพการทำงาน ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ พร้อมในการทำงานทั้งในหน้าที่ปัจจุบัน และสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เติบโตดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นไปได้ตาม Career Path ที่กำหนด - วางแผนและบริหารงานด้านการพัฒนาในมิติต่างๆ เช่น การพัฒนาองค์กร (Organization Development), การบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพ (Talent Management), แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP), แผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan) - ออกแบบและเขียนหลักสูตรการพัฒนาพนักงานในสายงานขาย - ร่วมกับสำนักงานบัญชีและการเงิน CV และ HC ในการจัดทำงบประมาณบุคลากรประจำปี - ให้คำปรึกษาแก้ปัญหากับ Line Manager ในเรื่องแนวทาง ข้อปฏิบัติ การดำเนินงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง - กำกับ ดูแล การดำเนินงานตามแผนงานการจัดทำและปรับปรุง Job Role , Organization Chart ของหน่วยงาน Cash Van ร่วมกับทีม HC Sales ให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินธุรกิจ - ร่วมกับ Line Manager ทีม HC Strategic ในการ Set KPI ติดตามการประเมินผลกลางปี และการประเมินผลงานประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ - ดูแลการให้ข้อมูลและการการจัดทำรายงานต่าง ๆ ทาง HC ตามที่ได้รับการร้องขอ - วางแผนดำเนินการงานโครงการ HC ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนด ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ http://career.thaibev.com/ ติดต่อสอบถาม คุณทศพร/คุณสุริยเศรษฐ์ โทร. 02-785-5555 ต่อ 4179 สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

40  มืออาชีพด้านจัดซื้อ และประสานงาน
  - งานประสานงานขาย งานหลัก - ประสานงานขาย - ออกเอกสารการขาย และส่งมอบ - วางแผน และจัดการส่วนส่งมอบ ขนส่ง - ธุรการ บริการลูกค้า ออกใบเสนอราคา ติดตามงาน งานจัดซื้อ งานรอง - จัดซื้อ จัดจ้าง งานอุตสหกรรม เหล็ก บรรจุภัณฑ์ - ขอใบเสนอราคา ประกวดราคา - ปรับปรุง และเสาะหา ผู้ขายรายใหม่ - วางแผนและกำหับดูแล การจัดซื้อ - ดูแลควบคุม คลังสินค้า

โดย บริษัท สยาม เอ็นทีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

41  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กร
  - - ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและชาวไร่อ้อยทราบถึงเรื่องนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเชิญชวนให้ปลูกอ้อยและเชื่อมั่นในอาชีพปลูกอ้อย

โดย บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

42  Web Designer
  - - ออกแบบสื่อโฆษณาและงานกราฟฟิกต่างๆบนหน้า Website ของบริษัทฯ และของลูกค้า - ดำเนินการด้านการออกแบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ และของลูกค้า ตลอดจนงานกราฟฟิกต่างๆเพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ - ประสานงานกับฝ่ายขายของบริษัทฯ และลูกค้า เพื่อรับทราบความต้องการในการออกแบบและดำเนินการ ออกแบบให้สวยงาม เป็นมืออาชีพ ตรงกับธุรกิจของลูกค้า - รายงานความคืบหน้าของงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การส่งมอบงานของบริษัทฯ และงานของลูกค้าเป็นไปตามกำหนดการด้วยผลงานที่มีมาตรฐาน

โดย บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

43  พนักงานธุรการ
  -  งาน จังหวัดหนองคาย ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก 20 พฤษภาคม 2560 บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา ช่าง เจ้าของโครงการ และร้านค้าย่อย ทั้งในรูปแบบของค้าปลีก และค้าส่ง การันตีคุณภาพสินค้าบริการ และความเป็นมืออาชีพ บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ “บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ปัจจุบันเป็นผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจรของเมืองไทย ทำให้มั่นใจในการบริหารงานแบบมืออาชีพ และความชำนาญในธุรกิจ ตลอดจนคุณภาพสินค้าและการบริการ ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1000 ล้านบาทในวันที 5 ต.ค.58 เปิดดำเนินการสาขาแรกคือ สาขารังสิต ในเดือน ตุลาคม 2556 และมีแผนการขยายธุรกิจโดยเปิด 4 – 6 สาขาต่อปี พื้นที่ขายสินค้ากว่า 20000 ตร.ม. ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและหัวเมืองใหญ่ โดยมีกลุ่มสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมืองานระบบ ตกแต่ง และซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนและชีวิตประจำวัน ฯลฯ ถือได้ว่าเป็น Home Center ที่มีสินค้าครบวงจร ได้มาตรฐาน ทั้งจากผู้ผลิตภายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ และที่สำคัญยังมีการเก็บสินค้าที่มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการของเรา สวัสดิการ โบนัส ค่าครองชีพ ปรับเงินประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือกรณีงานสมรส เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตครอบครัวเสียชีวิต เครื่องแบบพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ตำแหน่ง : พนักงาน ผู้จัดการแผนก (ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า) ประจำสาขาโรจนะ รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา

โดย บริษัท หยงซิ่ง (2008) จำกัด

44  พนักงาน - ผู้จัดการแผนก (ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า) ประจำสาขาโรจนะ รับสมัครด่วน !
  -  งาน จังหวัดหนองคาย ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก 20 พฤษภาคม 2560 บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา ช่าง เจ้าของโครงการ และร้านค้าย่อย ทั้งในรูปแบบของค้าปลีก และค้าส่ง การันตีคุณภาพสินค้าบริการ และความเป็นมืออาชีพ บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ “บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ปัจจุบันเป็นผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจรของเมืองไทย ทำให้มั่นใจในการบริหารงานแบบมืออาชีพ และความชำนาญในธุรกิจ ตลอดจนคุณภาพสินค้าและการบริการ ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1000 ล้านบาทในวันที 5 ต.ค.58 เปิดดำเนินการสาขาแรกคือ สาขารังสิต ในเดือน ตุลาคม 2556 และมีแผนการขยายธุรกิจโดยเปิด 4 – 6 สาขาต่อปี พื้นที่ขายสินค้ากว่า 20000 ตร.ม. ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและหัวเมืองใหญ่ โดยมีกลุ่มสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมืองานระบบ ตกแต่ง และซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนและชีวิตประจำวัน ฯลฯ ถือได้ว่าเป็น Home Center ที่มีสินค้าครบวงจร ได้มาตรฐาน ทั้งจากผู้ผลิตภายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ และที่สำคัญยังมีการเก็บสินค้าที่มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการของเรา สวัสดิการ โบนัส ค่าครองชีพ ปรับเงินประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือกรณีงานสมรส เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตครอบครัวเสียชีวิต เครื่องแบบพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ตำแหน่ง : พนักงาน ผู้จัดการแผนก (ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า) ประจำสาขาโรจนะ รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา

โดย บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

45  นักสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สัญญา 3 เดือน)
  -  งาน กรุงเทพมหานคร ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง ธุรกิจ ที่ปรึกษา 9 พฤษภาคม 2560 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด กลุ่ม บริษัท ปัญญา กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 วัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมและบริหารโครงการโดยเน้นให้บริการที่ปรึกษาด้านการขนส่ง/คมนาคม วิศวกรรมโยธาชลประทาน/โครงสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้ำ การระบายน้ำ/ป้องกันน้ำท่วม สิ่งแวดล้อม ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และงานอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งโครงการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองสำหรับหน่วยงานทั้งในภาครัฐ กลุ่ม บริษัทฯ ได้ยึดถือวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับคุณภาพบุคลากรและผลงานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี พร้อมด้วยบุคลากรอาชีพที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในระดับสากลมาใช้ในการทำงาน บริษัทฯ จึงสามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่เจ้าของงาน นับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ โครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการศึกษาทบทวนเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล ของกรมชลประทาน โครงการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ (อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตงแม่งัด อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัดแม่กวง) โครงการเพิ่ม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)โครงการบริหารจัดการน้ำ โขงเลยชีมูล ของกรมชลประทาน โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯเชียงใหม่ ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯพิษณุโลก ระยะ ที่ 2 และ โครงการศึกษาความ เหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร*** โปรแกรมที่ใช้ในงานวิศวกรรม : MIKE Basin / MIKE 11 / MIKE 21 / MIKE Hydro Basin / MIKE Hydro River *** สวัสดิการ สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการกีฬา สวัสดิการกิจกรรมสัมพันธ์ ต่างๆ เลี้ยงสังสรรประจำปี/เลี้ยงแผนก สวัสดิการ เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ วันหยุดพักผ่อนประจำปี สถานที่พักผ่อน(คอนโดห้องชุด)@ ชะอำ การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี(ตามโครงสร้างและผลประกอบการของบริษัท) การฝึกอบรมและพัฒนา ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตำแหน่ง : นักสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สัญญา 3 เดือน) สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 4 อัตรา

โดย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

46  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทีม Collector ปฏิบัติงานที่บางนาทาวเวอร์
  - -ทำหน้าที่ในการจัดเตรียม และวางแผนการฝึกอบรมพนักงานทีม Collection -ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานทีม Collection -เป็นผู้ฝึกอบรมพนักงานทีม Collection เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความรอบรู้ในเรื่องเทคนิคการติดตามยอดค้างชำระอย่างมืออาชีพ -รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ **ปฏิบัติงานที่ อาคารบางนา ทาวเวอร์ ตึก บี ถ.บางนา-ตราด สามารถสมัครด้วยตนเองที่: อาคารบางนาเวอร์ ตึกบี ชั้น5 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

โดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

47  ธุรการ / ขับรถ / ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต์
  - 1) มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา รู้จักรักษาเวลา 2) พนักงานต้องมีใจรักในสิ่งที่ทำ รักในอาชีพของตนเอง มีความตั้งใจจริงที่จะทำอาชีพของตนเอง 3) มีจุดมุ่งหมาย เป้าหมายที่ชัดเจน ในการทำงานแต่ละวัน 4) วางแผนการทำงาน 5) ทำงานหนัก อดทน ทุ่มเท ขยัน 6) เตรียมตัวเอง เตรียมงานตัวเองให้พร้อมก่อนทำงานร่วมกับผู้อื่น เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ 7) รับผิดชอบสูงต่อตนเอง และต่อทีม 8) แข่งขันกับตนเอง เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 9) ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

โดย บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

48  Executive Chef/ Demi Chef /Commis Chef
  - Head Chef หรือ Executive Chef หัวหน้าเชฟ - มีหน้าที่หลักคือควบคุมดูแลความเรียบร้อยของการทำอาหาร ไปจนถึงการออกอาหาร รวมถึงการทำงานของทุกคนในครัว Second Chef หรือ Sous Chef - เป็นตำแหน่งรองลงมา หน้าที่หลักคือเป็นผู้ช่วยเชฟใหญ่ในการทำงาน อาจจะรับผิดชอบเป็นแผนกๆไป Chef de Partie หรือ Section Chef - จะเป็นตำแหน่งที่มีในห้องอาหารหรือภัตตาคารขนาดใหญ่ที่ต้องการคนดูแลรับผิดชอบแผนกย่อยๆลงไปอีก เช่นแผนกเตรียมผัก แผนกอบขนม แผนกย่าง เป็นต้น เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างเฉพาะทาง Demi Chef - รองหัวหน้าเชฟ ที่ในแต่ละแผนกอาจจะมีรองหัวหน้าเชฟช่วยกันทำงานหลายคน Commis Chef - เป็นตำแหน่งแรกสุดสำหรับอาชีพเชฟ มีหน้าที่ช่วยงานต่างๆ ทุกอย่างที่อยู่ในครัว หน้าที่ความรับผิดชอบ: หน้าที่ของเชฟจะแตกต่างจากกุ๊ก หลักๆจะเป็นการวางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับการเตรียมและปรุงอาหารสำหรับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้ • คิดเมนูอาหาร ประมาณการปริมาณอาหารที่ต้องเตรียม คำนวณค่าแรง รวมถึงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ • ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหาร • ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมอาหารกับผู้จัดการ นักโภชนาการและทุกคนในครัว • สาธิตเทคนิคในการปรุงอาหารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหาร • เตรียมและปรุงอาหาร • อธิบายถึงความสำคัญของสุขอนามัยและดูแลการรักษาความสะอาดในครัว • อาจจะต้องรับผิดชอบในการถนอมอาหารเช่นการแช่แข็ง หรือการถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆ

โดย บริษัท เค อี รีเทล จำกัด

49  กราฟฟิคดีไซด์ / ช่างเขียนแบบ รับสมัครด่วน !
  -  งาน กรุงเทพมหานคร ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Graphic Design/สิ่งพิมพ์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา 29 เมษายน 2560 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด กลุ่ม บริษัท ปัญญา กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 วัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมและบริหารโครงการโดยเน้นให้บริการที่ปรึกษาด้านการขนส่ง/คมนาคม วิศวกรรมโยธาชลประทาน/โครงสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้ำ การระบายน้ำ/ป้องกันน้ำท่วม สิ่งแวดล้อม ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และงานอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งโครงการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองสำหรับหน่วยงานทั้งในภาครัฐ กลุ่ม บริษัทฯ ได้ยึดถือวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับคุณภาพบุคลากรและผลงานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี พร้อมด้วยบุคลากรอาชีพที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในระดับสากลมาใช้ในการทำงาน บริษัทฯ จึงสามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่เจ้าของงาน นับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ โครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการศึกษาทบทวนเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล ของกรมชลประทาน โครงการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ (อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตงแม่งัด อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัดแม่กวง) โครงการเพิ่ม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)โครงการบริหารจัดการน้ำ โขงเลยชีมูล ของกรมชลประทาน โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯเชียงใหม่ ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯพิษณุโลก ระยะ ที่ 2 และ โครงการศึกษาความ เหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร*** โปรแกรมที่ใช้ในงานวิศวกรรม : MIKE Basin / MIKE 11 / MIKE 21 / MIKE Hydro Basin / MIKE Hydro River *** สวัสดิการ สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการกีฬา สวัสดิการกิจกรรมสัมพันธ์ ต่างๆ เลี้ยงสังสรรประจำปี/เลี้ยงแผนก สวัสดิการ เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ วันหยุดพักผ่อนประจำปี สถานที่พักผ่อน(คอนโดห้องชุด)@ ชะอำ การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี(ตามโครงสร้างและผลประกอบการของบริษัท) การฝึกอบรมและพัฒนา ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตำแหน่ง : กราฟฟิคดีไซด์ / ช่างเขียนแบบ รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 1 อัตร

โดย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

50  ช่างซ่อมบำรุงงานสถาปัตย์
  -  งาน กรุงเทพมหานคร โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา ช่าง/คนงานทั่วไป ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ 28 เมษายน 2560 บริษัท สยามอรุณ ศรีราชา จำกัด ข่าวดี ! กลุ่มบริษัท สยามอรุณฯ มีการดำเนินธุรกิจด้านโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์มานานกว่า 20ปี พร้อมทั้งพนักงานกว่า 400 คน ณ ปัจจุบัน ทางกลุ่มฯ มีห้องพักมากกว่า 1300 ห้องและกำลังจะเพิ่มเป็นมากกว่า 2000 ห้องในอนาคต รวมทั้งธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย อาทิ เช่น การให้บริการบริหารจัดการอาคารในส่วนต่างๆและเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ทางกลุ่มฯ จึงเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่นสำหรับการเติบโตในสายอาชีพของตนเองรวมทั้งความมั่นคงในอาชีพ บุคคลที่มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตไปกับเรา สามารถติดต่อสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งานได้ตามรายละเอียดด้านล่าง  สวัสดิการ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD) ประกันสุขภาพตัวเอง+ครอบครัว ประกันชีวิต+ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี ชุดยูนิฟอร์ม ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงงานสถาปัตย์ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 5

โดย บริษัท สยามอรุณ ศรีราชา จำกัด


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น อาชีพ รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ อาชีพ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงานอาชีพ เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ