Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

 

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

เป็นบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขณะนี้กำลังขยายงานและต้องการบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 
  1. สมัครงาน System Analyst บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล การพัมนาโปรแกรม Client Server Application และการพัฒนาโปรแกรม Web application • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบในลักษณธ Object Oriented และ UML ได้ • สามารถจัดทำเอกสารการออกแบบระบบ เช่น ER Diagram, Data Dictionary, Scree Design, Data Flow Diagram เป็นต้นได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รวบรวมความต้องการของระบบ, วิเคราะห์, ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 25-35 ปี
• วุฒิการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา • มีประสบการณ์ด้านจัดกิจกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอนประจำวิชาสังคมศึกษา งานเอกสารและธุรการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 23-30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านโยธา หรือวิศวกรโยธา • ถ้ามีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิการศึกษา ป.6 สามารถทำงานเป็นกะได้ • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน Programmer- Web Application Programmer บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง
• สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, Java/Servlet, HTML, Java Script, Stylesheet, JasperReports • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล Oracle, Sql Server, Informix, MySql หรือ MS Access

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน ครูศิลปะ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาในสาย ค.บ., ก.ศ.บ. เอกศิลปะศึกษา
• สามารถจัดการเรียนการสอนได้ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน ช่างเทคนิค บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 18-26 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สายไฟฟ้า

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  8. สมัครงาน Quality Assurance บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ในงาน System Analyst 3 อี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  9. สมัครงาน ครูประจำค่ายวิชาการ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา • มีประสบการณ์ด้านจัดกิจกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  10. สมัครงาน ครูเตรียมอนุบาล บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเอกปฐมวัย เคยดูแลนักเรียนก่อนวัยเรียน (2-3 ขวบ) หรือเป็นครูสอนอนุบาลมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลนักเรียนเตรียมอนุบาล
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  11. สมัครงาน ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาในสาย ค.บ., ก.ศ.บ. เอกวิชาคณิตศาสตร์
• สามารถจัดการเรียนการสอนได้ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอน ทำแผนการสอน และบทเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับป.4, ป.5, ป.6 และมัธยมตอนปลายได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  12. สมัครงาน วิศวกรงานระบบไฟฟ้า บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือทางด้านไฟฟ้ากำลัง และสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ตั้งแต่ 0-1 ปีขึ้นไป ทางด้านดูแลและควบคุมระบบไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ
• มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนรอบคอบ ตรงต่อเวลา
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถเริ่มงานได้ทันทีและสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลและควบคุมระบบไฟฟ้า เขียนแบบด้านไฟฟ้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  13. สมัครงาน Software Project Manager บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง • มีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการ Software หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเริ่มงานได้ทันที

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารโครงการ การผลิต Software
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  14. สมัครงาน ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
• สามารถจัดกิจกรรมได้
• สามารถจัดการเรียนการสอนได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอน ทำแผนการสอนและทำบทเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ป.4
• ป.6 และมัธยมศึกษา
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  15. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
• มีความรู้ทางด้านภาษี และงบการเงิน • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความรับผิดชอบใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานรวมทั้งโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  16. สมัครงาน System Design บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ในงาน System Design 2 ปีและ 4 ปีในงาน Programmer

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บันทึกและติดตามข้อมูลทางโทรศัพท์ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• สามารถสื่อสารได้ดี มีความกระตือรือร้น ตั้งใจจริง รอบคอบ
• มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  18. สมัครงาน Technical Support บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้งานและติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows 95/98, Windows 2000, XP, NT, Linux, Unix
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ หรือทำงานนอกเวลาได้ • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  19. สมัครงาน Senior Programmer บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่บยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Web Programming รวมไปง HTML, Javascript, Css, Ajax
• มีทักษะด้าน J2EE Programming และ Object Oriented Programming รวมทั้ง MVC Framework เช่น เช่น Struts
• มีความด้านฐานข้อมูลได้แก่ Oracle, MS SQL Server, My SQL
• สามารถทำเอกสารประกอบด้วย UML และ Traditional ขยัน
• มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติในเชิงบวก และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความกระตือรือร้น ตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ • สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการพัมนาโปรแกรม อาทิ Java หรือ C# • มีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 3 ปี ทั้ง Web และ Windows Application

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  20. สมัครงาน Senior System Analyst บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ • มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ระบบได้เป็นอย่างดี • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  21. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Implement บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และสามารถทำงานเป็นกะได้ • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้งานโปรแกรม PowerPoint โปรแกรมจัดแต่งรูปภาพ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกไป Implement ระบบให้ลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได
• สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้งานโปรแกรม PowerPoint และโปรแกรมจัดแต่งรูปภาพ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
อบรมการใช้งานโปรแกรมต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

2009-02-18 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 22 รายการบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
10510
โทรศัพท์ : 0-2791-8888
 แฟกซ์ : 0-2791-8899
เว็บไซต์ : www.somapait.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ