Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินมากกว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้ชื่อ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด และได้ขออนุญาตดำเนินการจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ได้รับอนุญาตจัดตั้งพร้อมเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี - ภาษีอากร บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/ หญิง+  อายุ 23 - 35 ปี+  ปริญญาตรีขึ้นไป+  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านภาษีอากร ด้านบัญชีของธนาคาร+  สามารถใช้ระบบ AS400+  ความรู้ในด้านธุรกรรมธนาคาร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย 2.จัดทำใบกำกับภาษี 3.จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4.จัดทำภงด.2, 3, 53, ภพ.30, ภธ.40 พร้อมรายละเอียดประกอบการนำส่งภาษี 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ประจำสาขาแพร่ บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย-หญิง วุฒิ ป.ตรี -ป.โท อายุ 25 ปีขึ้นไป เคยผ่านงานธนาคารอย่างน้อย 3 ปี ผ่านงานด้านสินเชื่อ SME ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Bank มีความกระรือร้นในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย Small Business
• นำเสนอ ผลการวิเคราะห์สภาพธุรกิจและสถานะทางการเงินของลูกค้า โดยการเขียน Call Report เพื่อนำส่งกระบวนงานอนุมัติสินเชื่อในข้ั้นตอนลำดับถัดไป
• ติดตาม ประสานงานภายในองค์กร เช่น ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ ฝ่ายนิติกรรม เป็นต้น เพื่อความสำเร็จของ "การอนุมัติสินเชื่อและลูกค้าเบิกวงเงินสินเชื่อ" ตามลำดับ
• คัดสรร คัดกรอกคุณภาพลูกค้า ภายใต้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคาร
• ติดตาม การชำระสินเชื่อ โดยปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับ กติกา นโยบายของธนาคารเป็นสำคัญ
• เข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• ค้นคว้า ติดตาม ข่าวสารผลิตภัณฑ์สินเชื่อในตลาดการแข่งขัน เพื่อทันต่อสถานการณ์และเป็นข้อมูลในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า อย่างมืออาชีพ
• ให้ความร่วมมือหัวหน้างาน และผู้บริหารทีมงานอย่างมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : แพร่
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector) บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/ หญิง อายุ 23 - 35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านการเร่งรัดหนี้สิน มีความรับผิดชอบในงาน มีทักษะการเจรจา ต่อรอง อดทนต่อความเครียดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดตามทวงถามหนี้สินเชื่อทุกประเภท ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ยกเว้นสินเชื่อเช่าซื้อ เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการผ่อนชำระ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณภาพของลูกหนี้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/ หญิง อายุ 24 - 35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อหรือกลุ่มธุรกิจการเงิน 1 -2 ปีขึ้นไป มีทักษะในการคิด และเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์สินเชื่อและใช่โปรแกรมสำเร็จรูปได้ บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
• วิเคราะห์และตรวจสอบสินเชื่อตามขั้นตอนและนโยบายของธนาคาร
• จัดทำใบขออนุมัติสินเชื่อ และรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ
• นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ประจำสาขาและสำนักงานใหญ่ บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี - ปริญญาโท มีประสบการณ์ ในด้านสถาบันการเงินและด้านการนำเสนอสินเชื่อ 2 - 3 ปี ขึ้นไป มีทักษะด้านการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น สามารถวางแผนจัดการได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย
• เสนอสินเชื่อ และประกัน MRTA ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเจ้าของธุรกิจรายย่อย
• ทำการตลาดให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
• ดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
• โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า และโทรศัพท์หาลูกค้าตามรายชื่อที่ได้รับ
• ติดตามความคืบหน้าของเคสลูกค้าที่ส่ง CA ไปแล้ว
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเคดิต (กรุงเทพและปริมณฑล) บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/ หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 1 ปี อายุ 23 - 38 ปี มีทักษะการขาย และมีใจรักในงานบริการ มีทักษะการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ขยายฐานสินเชื่อลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิต 2.นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 3.วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า 4.รับชำระหนี้จากลูกค้าถึงสถานประกอบการตามเวลาที่นัดหมายและติดตามให้ลูกค้ามาชำระหนี้ตามกำหนดเวลา **การทำงานจะออกไปพบลูกค้าที่สถานประกอบการของลูกค้าเป็นหลัก
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Internal Audit บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ IT หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Word Excel Power Point และAccess ได้ดี มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ความรู้ด้านสินเชื่อ สาขา และทางด้าน IT หรือทั่วไปอย่างน้อย 2

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รายละเอียดงาน
• จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี
• วางแผนการเข้าทำการตรวจสอบ กำหนดขอบเขต จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
• รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการพิจารณาความพอเพียง
• รายงานผลคืบหน้าของการดำเนินงานตรวจสอบ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเสนอ แนะนำเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
• ร่วมพัฒนางานตรวจสอบ จัดทำแนวทางและคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Call Center บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/ หญิง อายุ 23 - 35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ด้าน Call Center 1 ปีขึ้นไป มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการสื่อสาร อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีระเบียบวินัย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริการตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งนำเสนอการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารทางโทรศัพท์
• รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร
• รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำ ติชมบริการจากลูกค้า ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:42:08
รวมทั้งสิ้น 8 รายการบริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง
เว็บไซต์ : www.tcrbank.com/

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ