Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด

 

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด

เซน ไบโอเทค (Zen Biotech) เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง มากกว่า 8 ปี มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และใช้เครื่องจักรนำเข้าในการผลิตที่ทันสมัยเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด เรามีความเชี

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง รับสมัครด่วน ! บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีวุฒิภาวะสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น MS Office Internet+  มีความขยัน อดทน เรียนรู้เร็ว ละเอียด รอบคอบ รักษาความลับเป็นอย่างดี+  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี+  มีทักษาการเจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี+  ***เน้นมีประสบการณ์อย่างน้อยในสายงานบุคคล 1-3 ปีขึ้นไป***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังพลของหน่วยงาน
• อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
• ทำสรุปยอดการสรรหาอัตราพนักงานต่อผู้บังคับชา
• ทำสรุปแผนการสรรหา และ หาช่องทางการสรรหาพนักงานให้กับองค์กร
• ปฏิบัติงาน จันทร์ – เสาร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและทรัพย์สิน บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี /บัญชีต้นทุน/บัญชีการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านบัญชีต้นทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพและความสามารถในการประสานงานกับแผนกต่างๆได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ด้านบัญชีต้นทุน •วางแผนการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า
• ต้นทุนของการผลิต •ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลด้านต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต •จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือ รวมทั้งข้อมูล IN OUT ต่างๆให้ถูกต้อง •ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆในการคิดต้นทุนสินค้า •สรุปรายงานประจำเดือน ที่เกี่ยวเนื่องกับต้นทุนสินค้า นำเสนอต่อผู้บริหาร ด้านบัญชีทรัพย์สิน • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน • ตรวจนับทรัพย์สิน ติดบาร์โค้ด พร้อมรายงานผล • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน ผู้จัดการบัญชี บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุ 35–45 ปี / เพศ ชาย - หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีความเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร สามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรได้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรม มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่น Winning Feat หากมีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปรับปรุง พัฒนา วางแผนงานบัญชีทั้งระบบ
• ควบคุม
• จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ใบสำคัญ รับ
• จ่าย
• ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ
• ตรวจสอบ กระทบยอดบัญชีต่างๆและเก็บรายละเอียดประกอบงบ
• จัดส่งแบบฟอร์มภาษี / จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี
• ตรวจสอบ
• จัดทำสรุปจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ส่วนงานขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย- หญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี หรือชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงาน QC& QA อย่างน้อย 3-5 ปี มีทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ควบคุมแผนการทำงานได้ และมีการนำเสนอที่ดี มีทัศนคติที่ดี ทำงานในเชิงรุก มีความกระตื้นรื้นรนในการทำงาน และขยันอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีทักษะในการเจรจา สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก และมียานพานะส่วนตัว มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ พอสมควร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1)วางแผนการควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิเคราะห์ผลความผันแปรของกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2)ควบคุมคุณภาพทั่วทั้งกระบวนการ รวมทั้งการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานที่กำหนด 3)จัดทำเอกสารให้มีความสอดคล้อง ทั้ง WI QC inspection ,Q
• point ,Inspection Record 4)การอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงการสั่งการในกรณี การผลิตมีปัญหาด้านคุณภาพ 5)การวิเคราะห์หาสาเหตุ และทำการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นตามข้อกำหนด รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 6)กำหนด KPI วัดผลของกระบวนการ และจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาปัญหาด้านคุณภาพ และติดตามผลการควบคุม 7)วางแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในบริษัทฯ และติดตามการทวนสอบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ 8)การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนต่อลูกค้า รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 9)การสื่อสารความต้องการของลูกค้าให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและนำไปปฏิบัติ 10)การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท เช่น 5ส ,Internal Audit อย่างต่อเนื่อง 11)การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ของแผนกควบคุมคุณภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่และระบบPest control บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีวุฒิภาวะสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น MS Office Internet มีความขยัน อดทน เรียนรู้เร็ว ละเอียด รอบคอบ ทำงาน Outdoorได้ มีทักษะการเจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานในเชิงรุกและให้บริการได้เป็นอย่างดี มีรถยนต์เป็นของตนเอง และติดต่อประสานงานภายนอกได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบดูแล
• บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และประสานงานระบบสาธารณูปโภคกับทีมงานต่างๆ 2.ดูแลควบคุมการทำงานของแม่บ้านและรปภ.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ 3.สำรวจตรวจสอบและบันทึกผล เกี่ยวกับการกำจัดสัตว์พาหะตามระบบGMP 4.สนับสนุนทำงานร่วมกับทีมงานตรวจประเมินโรงงาน เพื่อให้การAudit GMP ผ่านไปได้ด้วยดี 5.ควบคุมดูแลห้องพักพนักงาน ทั้งการเข้าออก และจัดทำใบแจ้งหนี้หอพัก 6.ควบคุมดูแลระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้อย่างสม่ำเสมอ 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:50:09
รวมทั้งสิ้น 5 รายการบริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
โครงการ Bigger Land 55/1 ม.3  ตำบลลำลูกกา  อำเภอลำลูกกา
เว็บไซต์ : www.zenbiotech.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ