Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ ตามความในมาตรา ๕๔ วรรคสอง และ มาตรา ๑๓๐ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ศึกษาเน้นการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการทางสังคม ทำนุบำรุงศิลป

 
  1. สมัครงาน อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบ ปริญญาโท/ปริญญาเอกใน สาขาที่เกี่ยวข้องของสาขาวิชานั้น ๆ+  มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีสุขภาพแข็งแรง+  มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอนระดับปริญญาตรี 1.คณะบริหารศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการบัญชี 3.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการจัดการ 4.คณะนิติศาสตร์ 5.คณะรัฐศาสตร์ 6.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7.ภาษาอังกฤษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : Email ไปรษณีย์ สมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบ ปริญญาโท/ปริญญาเอกใน สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีสุขภาพแข็งแรง+  มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอนระดับปริญญาตรี 1.คณะบริหารศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการบัญชี 3.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการจัดการ 4.คณะนิติศาสตร์ 5.คณะรัฐศาสตร์ 6.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7.ภาษาอังกฤษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบ้านโตก  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : Email ไปรษณีย์ สมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบ ปริญญาโท/ปริญญาเอกใน สาขาที่เกี่ยวข้องของสาขาวิชานั้น ๆ+  มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีสุขภาพแข็งแรง+  มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอนระดับปริญญาตรี 1.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.สาขาการบัญชี 3.สาขาการจัดการ 4.สาขานิติศาสตร์ 5.สาขารัฐศาสตร์ 6.สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 7.สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 8.ภาษาอังกฤษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโพธิ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด : ศรีสะเกษ
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : Email ไปรษณีย์ สมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาโท ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องของสาขาวิชานั้น ๆ+  มีความสามารถในการสื่อสาร และถ่ายทอดวิชาความรู้+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีสุขภาพแข็งแรง+  มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอนระดับปริญญาตรี 1. คณะบริหารศาสตร์สาขาการบัญชี 2. คณะบริหารศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ 3. คณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการ 4. คณะนิติศาสตร์ 5. คณะรัฐศาสตร์ 6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7. ภาษอังกฤษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเฉนียง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : Email ไปรษณีย์ สมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบ ปริญญาโท/ปริญญาเอกใน สาขาที่เกี่ยวข้องของสาขาวิชานั้น ๆ+  มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีสุขภาพแข็งแรง+  มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอนระดับปริญญาตรี 1.คณะบริหารศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการบัญชี 3.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการจัดการ 4.คณะนิติศาสตร์ 5.คณะรัฐศาสตร์ 6.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7.ภาษาอังกฤษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช้างซ้าย  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : Email ไปรษณีย์ สมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน โปรแกรมเมอร์ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ ด้านการเขียนโปรแกรมบนมือถือ ไม่น้อยกว่า 1 ปี+  มีทักษะในการออกแบบโปรแกรม เว็บไซด์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนาระบบ Web application เช่น C#,Javascript
• ออกแบบและเขียนโปรแกรม application บนมือถือ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 821447 ชื่อตำแหน่งงาน โปรแกรมเมอร์ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแก
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : Email ไปรษณีย์ สมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก สาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความสามารถในการสอน/ สื่อสาร ถ่ายทอดวิชาความรู้+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีสุขภาพแข็งแรง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการสอนระดับปริญญาตรี ในรายวิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 821448 ชื่อตำแหน่งงาน อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จังหวัดระยอง ประเภทงานหลัก อ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : Email ไปรษณีย์ สมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบ ปริญญาโท/ปริญญาเอกใน สาขาที่เกี่ยวข้องของสาขาวิชานั้น ๆ+  มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิชาความรู้+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีสุขภาพแข็งแรง+  มีประสบการณ์การสอน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอนระดับปริญญาตรี 1.คณะบริหารศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการบัญชี 3.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการจัดการ 4.คณะนิติศาสตร์ 5.คณะรัฐศาสตร์ 6.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7.ภาษาอังกฤษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : Email ไปรษณีย์ สมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน อาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  ไม่จำกัดอายุ+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานวิชาการ/การสอน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโพธิ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด : ศรีสะเกษ
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : Email ไปรษณีย์ สมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  ปริญญาโท ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย+  หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานสอน งานวิชาการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : Email ไปรษณีย์ สมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2016-11-17 02:45:05
รวมทั้งสิ้น 10 รายการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
99 หมู่ 6  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ
เว็บไซต์ : www.ckc.ac.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ