Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

 

บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

บริษัท เจ.บี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สีระบบน้ำ สีระบบน้ำมัน และทินเนอร์ โดยมีกำลังการผลิตในปัจจุบันเฉลี่ย 20,000 ตัน/ปี มีจำนวนผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ได้แก่ เจ.บี.พี. Logo : JBP,ซอร่า พี. Logo : Sora

 
  1. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค(ควบคุมคุณภาพ) บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 35 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์: ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ / วิจัยพัฒนามาอย่างน้อย 10 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง: 1. มีความรู้ในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 2. มีความเป็นผู้นำและสามารถบริหารงานเป็นทีมได้ 3. มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการบริหารจัดการเป็นอย่างดี 4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีทัศนคติในการทำงานที่สร้างสรรค์ในทางที่ถูกเสมอ 6. มีความรับผิดชอบสูงมาก มีความคล่องตัวในการทำงาน  7. มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่และความรับผิดชอบ: 1. กำหนดแผนคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนคุณภาพที่จัดทำขึ้น 3. ควบคุมดูแลการควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ สีสำเร็จรูป สีกึ่งสำเร็จรูป ให้ได้ตามเกณฑ์กำหนด 4. ควบคุมดูแลการควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ สีสำเร็จรูป สีกึ่งสำเร็จรูป เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพก่อนนำไปใช้งาน 5. ควบคุมดูแลการทำสีและชิ้นงานตัวอย่าง 6. ประสานงานกับ สมอ. และหน่วยงานราชการอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพ และด้านอื่นๆ 7. กำหนดและควบคุมดูแลการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า 8. กำหนดและควบคุมดูแลการจัดการเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า 9. ควบคุมดูแลการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ และการนำเทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมมาใช้ 10. ควบคุมดูแลการให้บริการทางเทคนิคและการจัดสัมมนาทางวิชาการแก่ลูกค้าหรือฝ่ายต่างๆ ที่ร้องขอ 11. สร้างเสริมแนวคิดด้านคุณภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณภาพ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ 12. กำหนดให้มีการอบรม สัมมนา เสริมความรู้ให้กับพนักงานทั้งภายในและภายนอก 13. รายงานผลการปฎิบัติงานทุกเรื่องภายในฝ่าย เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 14. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 15. ประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของผู้ใต้บังคับบัญชา 16. รักษาและปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง- ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน ผู้จัดการภาค(กรุงเทพ-ต่างจังหวัด) บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขา การขาย / บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในระดับบริหารงานขาย อย่างน้อย 5 ปี หากเป็นธุรกิจ ด้านวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และ นำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี+  สามารถบริหารงานที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี+  สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งได้ตลอดเวลา+  มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนกลยุทธ์การขาย 2.บริหารทีมขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเเละเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายให้กับบริษัท 3.ประเมินเเละวางเเผนกลยุทธ์ในการขาย 4.หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายขาย 5.ทำการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง- ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน พนักงานธุรการ(งานตัวอย่าง) บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส. หรือ อนุปริญญา (จบสายวิทย์-คณิตมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คิดเปอร์เซ็นต์ เเต่งเฉด ทำชิ้นงานตัวอย่างให้ตามคำร้องขอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง- ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่แต่งสี ผสมสี รับสมัครด่วน ! บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 21-30 ปี+  เพศชาย+  วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. หรือ อนุปริญญา (จบสายวิทย์-คณิตมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  มีความรู้ด้านแต่งสีและผสมสี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  ตาไม่บอดสี สามารถมองเฉดสีได้ เมื่อมองด้วยตาเปล่า+  มีความขยันอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคล่องตัวในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดเตรียมแม่สีต่างๆ ที่ใช้ในการแต่งสี 2.จัดแต่งสีที่ผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย วันเวลาทำการบริษัทฯ : วันจันทร์
• วันเสาร์ 08.00
• 17.00น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการ (TECHNICIAN SEVICE) รับสมัครด่วน ! บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี+  มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และบุคลิกภาพดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.แนะนำลูกค้าก่อนการขายเเละหลังการขาย 2.จัดทำและแก้ไขข้อมูลวิชาการ 3.ตรวจสอบคุณภาพและผลิตภัณฑ์ 4.ตรวจสอบและติดตามผลการทดลองสีทุกชนิดเพื่อเพิ่มพูนความรู้เเละนำมาแก้ปัญหา 5.หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ฝ่ายเทคนิค กรณีมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า 6.ตรวจสอบความถูกต้องที่หน่วยงานก่อนออกใบรับประกันคุณภาพสินค้า 7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง- ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เลขานุการกรรมการผู้จัดการ รับสมัครด่วน ! บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง+  อายุ 23-30 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษอังกฤษได้ดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี และใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง+  ปฎิบัติตามกฎขององค์การที่ตนสังกัด อย่าเคร่งครัด เป็นตัวอย่างที่ดี+  ติดตาม ปรับปรุง เรียนรู้ ความก้าวหน้า ทางวิทยาการใหม่ ๆ อยู่เสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่รับผิดชอบ
• จัดทำตารางนัดหมาย และอำนวยความสะดวกในการประชุม
• บริหารงานเอกสารต่างๆ
• ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน
• สรุป รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
• รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• มีมาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง ผลงานดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ไว้วางใจได้ **วันเวลาทำการบริษัทฯ : วันจันทร์
• วันเสาร์ 08.00
• 17.00น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีควมชำนาญเส้นทางในกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้เป้นอย่างดี มีความคล่องแคล่วในการขับรถ มีความซื้อสัตย์ ต่อองค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลความสะอาดของรถให้สะอาดอยู่เสมอ 2. มีความชำนาญในการขับรถรู้เส้นทางภายในกรุงเทพฯและ ปริมณฑลเป็นอย่างดี 3.ขับรถด้วยความระมัดระวังนึกถึงความปลอดภัยให้มากที่สุด 4. ตรวจเช็คสภาพของรถอยู่เสมอในการงานทุกครั้งและตรวจเช็คสภาพใบปัดน้ำฝนว่าใช้งานได้ดีหรือไม่ 5. ตรวจดูระบบไฟส่องสว่างว่าใช้งานได้ดีอยู่เสมอและกระจกรถต้องใสอยู่ตลอดเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดีในการขับขี่ 6. ตรวจเช็คลมยางก่อนออกเดินทางทุกครั้งและตรวจยางอะไหล่อย่างน้อย 2 อาทิตย์ครั้ง 7. ทำการจดบันทึกลงในโทรศัพท์หรือสมุดโน๊ตให้ตั้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันหมดอายุในการต่อภาษีรถยนต์ ต่อภาษี พรบ. และต่อประกันภัยต่างๆ อย่างน้อย 2 เดือน 8. ไม่รับโทรศัพท์ในขณะขับรถเพื่อความปลอดภัย และ เปิดมือถือระบบสั่นไว้ในขณะขับรถ 9. ไม่ควรนำอาหารที่มีกลิ่นมาไว้ในรถโดยเด็ดขาด 10. ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับรถให้สะอาดอยู่เสมอ 11. เวลาเติมน้ำมันควรดูว่าเด็กปั๊มเติมน้ำมันตามที่เราสั่งหรือไม่และดูชนิดของน้ำมันด้วยว่าถูกต้องไหม 12. ตรวจเช็คความศึกเหรอของรถและความเสียหายในส่วนต่างๆของรถเบื้องต้นได้ 13. ตั้งใจฟังเวลานายสั่งงานอะไรจะได้ไปทำได้ถูกต้อง ถ้าไม่เข้าใจให้ถามนายให้เข้าใจเพื่อความรวดเร็วในปการ ปฎิบัติงาน 14. ไม่ควรนำรถไปใช้ส่วนตัวหรือออกนอกเส้นทางและไม่เอาของในรถของนายไปใช้ส่วนตัว 15. ถ้านายหรือผู้ที่นั่งมาในรถลืมสิ่งของไว้ในรถให้รีบเอาไปคืนนายหรือเจ้าของโดยด่วน 16. ควรเก็บบิลทุกอย่างไว้เช่น บิลค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถเพื่อไว้ตรวจสอบ 17. ไม่เปิดแอร์นอนในรถโดยเด็ดขาด 18. เวลาจอดรถให้นายลงควรมองจุดที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด 19. ควรมีความกระตือรือร้น ตื่นตัวเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาในขณะมาปฏิบัติหน้าที่ 20. มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อนายและองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Pay roll)และสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ หญิง อายุ 25 - 40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการทำเงินเดือน 5 ปี ขึ้นไป มีความขยันอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคล่องตัวในการทำงาน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีทัศนคติในการทำงานที่สร้างสรรค์ในทางที่ถูกเสมอ มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานวันเสาร์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำค่าล่วงเวลาและรายงานสรุปประจำเดือน
• จัดทำเงินเดือน/ค่าตอบแทน ทุกสิ้นเดือน
• ดูแลสวัสดิการของพนักงาน เช่น ชุดฟอร์ม,ค่ารักษาพยาบาล,เครื่องแบบพนักงาน,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเดินทางฯ
• ดูแลการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ
• ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทฯกำหนดไว้
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Senior Marketing Excutive บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป สามารถใช้ MS OFFICE และ INTERNET ได้ดี สามารถวางแผน กำหนดทิศทางในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับ บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลเรื่องภาพลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
• วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
• ดูแลเรื่องการสื่อสารทางการตลาดทั้ง Above The Line และ Below The Line เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
• ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน พนักงานธุรการ ควบคุมคุณภาพ (สีระบบน้ำ) บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิต อนุปริญญาตรีหรือปริญญาตรี สาขาเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบมาอย่างน้อง 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสีน้ำ 2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแม่สีน้ำกึ่งสำเร็จ 3. ตรวจสอบคุณภาพสีสินค้าคืนประเภทสีน้ำ 4. จัดเก็บและระบายตัวอย่างรุ่นตามอายุที่กำหนดให้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน พนักงานขายประจำห้าง(PC) บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี สำเร๊จการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขายสีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถโน้มน้าวใจลูกค้าได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เชียร์สินค้าแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเกี่ยวกับสีทาบ้าน 2. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ขาย จัดเรียงและเติมสินค้าให้เรียบร้อย 3. ดูแลและรับผิดชอบสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย 4. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 5. สามารถทำงานตามเวลาเข้า
• ออก ร้านค้าได้ สถานที่ปฎิบัติงาน: 1.HomePro จ.กรุงเทพฯ สาขาเพชรเกษม 2.HomePro จ.สุรินทร์ 3.HomePro จ.นครสวรรค์ 4.HomePro จ.เลย 5.HomePro จ.เชียงราย 6.HomePro จ.สกลนคร 7.MegaHome จ.ปทุมธานี สาขารังสิต 8.MegaHome จ.เชียงราย 9.MegaHome จ.ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 10.MegaHome จ.ชลบุรี สาขาบ่อวิน 11.MegaHome จ.ตาก สาขาแม่สอด 12.MegaHome จ.นครราชสีมา สาขาโคราช ** วันเวลาทำการบริษัทฯ : วันจันทร์
• วันเสาร์ 08.00
• 17.00น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน Marketing Excutive (PC & Shop Decorative) บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง) สามารถวางแผน กำหนดทิศทางในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับ บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีใจรักการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดเป้าหมาย วางแผน และควบคุมการทำงานของ PC ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
• วางแผนและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของPC ให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัท
• ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ และความเรียบร้อยของอุปกรณ์ส่งเสริมการขายทางการตลาดที่ร้านค้า
• ดูแลเรื่องการลงเครื่องผสมสี ทำป้ายหน้าร้าน หรือการจัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขาย
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เอกสาร ฝ่ายจัดซื้อ (Import-Export) บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ / เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการค้าระหว่างประเทศ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การด้านจัดซื้อ 2 ปี ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ มีทักษะการประสานงาน สื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่สัตย์ อดทน เรียนรู้งานได้เร็ว มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. การรับบิลส่งของและรับวางบิล 2. เช็คใบยืนยีนการสั่งซื้อให้ตรงกับการสั่งซื้อของบริษัท ฯ 3. รายงานยอดซื้อเคมีประจำวัน 4. เปิดบิลขายเคมี/ภาชนะ และถังเปล่า 5. รับตัวอย่างวัตถุดิบส่งให้แผนกเทคนิคทดสอบ 6. ตรวจรับเอกสารระบบคุณภาพของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 7. เปิด L/C 8. เปิดใบสั่งซื้อ อุปกรณ์,เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆตามใบสั่งซื้อ 9. ทำงานด้านเอกสารต่างๆของแผนกจัดซื้อ 10. รักษาและปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ 11. จัดทำเอกสารนำเข้า
• ส่งออกและติดต่อประสานงาน 11. ทำงานที่ได้รับหมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน Key Account Excutive / เจ้าหน้าที่ขายลูกค้ารายสำคัญ บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย อายุ 28-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ FMCG/Retail และดูแลลูกค้าโครงการ 2 ปีขึ้นไป มีทักษะการขาย วิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอที่ดี มีทักษะการวิเคราะห์และใช้ข้อมูล เพื่อประกอบการทำงานที่ดี มีทักษะในการใช้ Ms Office และ Internet ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลรับผิดชอบยอดขาย/กิจกรรมทางการขาย และบริหารลูกค้าโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 2.วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย เพื่อวางแผนการขาย และทำ Business Review เพื่อหาโอกาสการขายใหม่ๆ 3.พัฒนาและสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า เพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์
• วันเสาร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน Programmer บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับการ Setup Windows Server มีความรู้เกี่ยวกับ LAN / Network / Internet เบื้องต้น มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนVB HTML MySQL C Programming เป็นอย่างดี ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น • ช่วย support ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กร • ติดตั้งและตรวจสอบ วินิจฉัย ข้อบกพร่องของ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิคและการใช้งานทั ้งทางโทรศัพท์ และกับบุคคลโดยตรง • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในระบบงาน Software • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานภายในบริษัท หรือโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - ส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:53:12
รวมทั้งสิ้น 15 รายการบริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
108 ถนนบางแวก  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ
เว็บไซต์ : www.jbp.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ