Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > Trusty Project Management Co., Ltd.

 

Trusty Project Management Co., Ltd.

บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ปี

 
  1. สมัครงาน ผู้จัดการโครงการ (โยธา) Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 35- 50 ปี+  วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทางด้านอาคารสูง หรืองานห้างสรรพสินค้า 10 ปีขึ้นไป+  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม+  มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบสูง+  มีทักษะในเรื่องของการทำงานในเชิงรุก การทำงานเน้นเรื่องคุณภาพ การบริการของงาน และการทำงานเป็นทีม+  สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง และปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับนโยบายจากผู้อำนวยการโครงการและเจ้าของโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ 2. กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับผู้อำนวยการโครงการและเจ้าของโครงการ 3. บริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการทั้งหมด ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย 4. กำหนดแผนแม่บทของการดำเนินการก่อสร้าง(Master Schedule) โดยแยกประเภทของกิจกรรมหลักต่างๆกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการก่อสร้าง เช่น ผังบริหารโครงการ, ผังบุคลากร, Flow chartและอำนาจในการอนุมัติเอกสาร เป็นต้น 5. วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ แล้วหาทางแก้ไข 6. ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการและพิจารณาว่ายังเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ หากงานล่าช้า ต้อง หาทางแก้ไขและ เร่งรัดงาน 7. ตรวจสอบเอกสารรายงานต่างๆ 8. พิจารณาสั่งการหรือดำเนินการให้มีการปรับปรุงแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพของงานและเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญา 9. เสนอแนะ แนะนำ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 10. ให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน เลขานุการโครงการ Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี+  วุฒิ ป.ว.ส. ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)+  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และ MS-Office ได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างได้+  สามารถปฏิบัติงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้+  มีความกระตือรือร้น และชอบทำงานเป็นทีม และชอบทำงานเชิงรุก+  มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำเอกสารต่างๆ ของโครงการ เช่น ร่างจดหมาย, จดหมายเข้า
• ออก, บันทึกข้อความ, รายงานการประชุมต่างๆ, รายงานความก้าวหน้า รายงานประจำเดือน ประจำสัปดาห์ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำบัญชีรายการเอกสาร จัดเรียงเอกสารให้สะดวกต่อการเก็บ ค้นหาเอกสาร ตรวจสอบแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและเป็นฉบับที่ใช้งานล่าสุด 3. ทำบัญชีเอกสารเข้า
• ออก โดยการจดบันทึกและจัดเก็บในรูปแบบ Electronic File สำเนาเวียนเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เช่น เอกสารทั่วไป, สัญญา, เอกสารประกวดราคา, แบบและรายการประกอบแบบ, จดหมาย
• บันทึกข้อความ, RFI, Shop Drawings, Material, Method Statement, Payment, SI
• VO และอื่นๆ เป็นต้น 4. ติดต่อประสานงาน ทั้งทางโทรศัพท์และติดต่อทาง E
• mail รวมถึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ตรวจรับ และศึกษาการใช้งานวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ช่วยเหลือแนะนำการใช้งานได้ เร่งรัดประสานงานหากเกิดความขัดข้อง รวมถึงตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานคงเหลือ เพื่อเตรียมเบิกสำรองใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ 6. จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานรายเดือน รวบรวมเอกสารต่างๆ เช่น ใบลา, ใบรับรองแพทย์ เพื่อนำส่งให้ฝ่ายบุคคลที่สำนักงานใหญ่ 7. ดูแลและควบคุมบัญชีการเบิกจ่าย, รวบรวมใบเสร็จรับเงิน เพื่อเบิก
• หักล้างเงินเบิกล่วงหน้าของหน่วยงาน เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีที่สำนักงานใหญ่ 8. ประกาศข้อมูลต่างๆ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในหน่วยงานรับทราบได้ทันเหตุการณ์ 9. ดูแลจัดการเรื่องความสะอาดของหน่วยงาน, ต้อนรับและให้บริการน้ำดื่มแขกผู้มาเยือน รวมถึงประสานงานการใช้ห้องประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมให้เรียบร้อย 10. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานทั่วไปแก่ผู้บังคับบัญชา เช่น จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน พนักงานบัญชี-การเงิน Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี/ การเงิน+  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และ MS-Office ได้ดี+  มีทักษะในเรื่องของการทำงานในเชิงรุก การทำงานเน้นเรื่องคุณภาพ การบริการของงาน และการทำงานเป็นทีม+  มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี+  มีความซื่อสัตย์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมและจัดทำ การรับเงินสดและเช็ค โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน, การลงบันทึกรายการรับ การนำฝากธนาคาร รวมทั้งเงินสดย่อย โดยตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท 2. ควบคุมและจัดทำ การเบิกจ่ายเงิน โดยตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาเครดิตที่ได้รับ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามวันที่กำหนด 3. ควบคุมและตรวจสอบการรับ
• จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายรายงานทางบัญชีการเงิน และยอดเงินในธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน 4. ควบคุมและจัดทำบัญชีประเภทต่างๆ ของบริษัท ตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชี จนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 5. ดูแลจัดการและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร 6. ควบคุมและจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 7. ควบคุมดูแลการจัดซื้อ เก็บ เบิกจ่าย ทรัพย์สินและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และอื่น ๆ พร้อมทั้ง Update บัญชีทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานคงเหลือ เพื่อเตรียมเบิกสำรองใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ 8. จัดทำและตรวจสอบบัญชีเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าจ้างของผู้บริหารและพนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน วิศวกรโครงการงานระบบ (ไฟฟ้า/เครื่องกล) Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี+  วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้น+  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม+  หากมีประสบการณ์ทางด้านอาคารสูงและห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะในเรื่องของการทำงานในเชิงรุก การทำงานเน้นเรื่องคุณภาพ การบริการของงาน และการทำงานเป็นทีม+  มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี+  มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบสูง+  สามารถปฏิบัติงานในโครงการสร้าง และต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•  งาน กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา Email / Username  :   Password  :   ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 12 กันยายน 2559 Trusty Project Management Co. Ltd. บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ปี สวัสดิการ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้กรณีปฏิบัติงานในโครงการต่างจังหวัด ค่าตำแหน่ง ค่าดูแลรับผิดชอบโครงการ ค่าวิชาชีพ ค่าล่วงเวลา เงินกู้ยืมฉุกเฉินเบิกเงินล่วงหน้าได้ อบรมและสัมมนาประจำปี ยูนิฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุตรวจสุขประจำปีทุกปี เงินรับขวัญบุตรกรณีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิต วันหยุดพักผ่อนประจำปี กรณีทำงานเกิน 180 วันขึ้นไป ปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการงานระบบ (ไฟฟ้า/เครื่องกล) สถานที่ปฏิบัติงาน เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน วิศกรงานระบบ (ไฟฟ้า/เครื่องกล) Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี+  วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป+  หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และมีประสบการณ์ทางด้านอาคารสูงและห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง และปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้+  มีทักษะในเรื่องของการทำงานในเชิงรุก การทำงานเน้นเรื่องคุณภาพ การบริการ และการทำงานเป็นทีม+  มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Site assessment and analysis from on
• site data collection
• Site specific production and analysis of PV system
• Develop specifications, collect data, and complete utility interconnection applications and building permit
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน วิศวกรโครงการ-ไฟฟ้า/เครื่องกล Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี+  วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม+  สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างได้+  หากมีประสบการณ์ทางด้านอาคารสูงและห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง+  มีทักษะในเรื่องของการทำงานในเชิงรุก การทำงานเน้นเรื่องคุณภาพ การบริการของงาน และการทำงานเป็นทีม+  มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานในโครงการสร้าง และต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ทำความเข้าใจและตีความ แบบก่อสร้าง(Drawings) ข้อกำหนดและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (Specifications) และตรวจสอบข้อขัดแย้งต่างๆ อันอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานก่อสร้างในสนาม พร้อมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้ตามแผนและมิให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของงาน 2. ควบคุม ตรวจสอบและทดสอบงานก่อสร้างทุกระยะ ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง, Shop Drawings & Specificationและเรื่องต่างๆที่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนของโครงการ ปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง (ITC &TCR) 3. ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทำการอนุมัติด้วยตนเอง หรือเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ แบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawings) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As
• Built Drawings) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทำการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องถูกต้องตรงตามแบบรูป รายละเอียด (Specifications) หรือเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติใช้วัสดุเทียบเท่าซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน 5. ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบรูปและข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 6. พิจารณาสั่งการให้มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุตามความจำเป็น รวมทั้งอาจแนะนำขั้นตอนและวิธีการทดสอบ 7. สั่งหยุดการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเฉพาะส่วน เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหากทำการก่อสร้างต่อไป แล้วรายงานผู้จัดการโครงการเพื่อหาทางแก้ไข 8. เสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างและแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อไม่ให้งานเกิดความเสียหาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน ช่างเทคนิค(โยธา-สถาปัตย์ / ไฟฟ้า / เครื่องกล) Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)+  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป+  สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างได้+  หากมีประสบการณ์ทางด้านอาคารสูงและห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี+  มีความกระตือรือร้น และชอบทำงานเชิงรุก+  มีทักษะในเรื่องของการทำงานเน้นเรื่องคุณภาพ การบริการของงาน และการทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบ Shop Drawings & As
• Building Drawings จากผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา 2. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างนำเข้าหน่วยงานตามที่ได้รับอนุมัติ ก่อนนำไปติดตั้ง ณ ตำแหน่งตาม แบบ Shop Drawings และหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างตามที่ได้รับคำสั่ง 3. ติดตาม Request & Report การทำงานจากผู้รับจ้างก่อสร้างทุกวัน และประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้าง ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ควบคุม ตรวจสอบและทดสอบงานก่อสร้างทุกระยะ ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง, Shop Drawings & Specificationและเรื่องต่างๆที่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนของโครงการ ปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา (ITC&TCR) 5. ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามแผน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ รวมทั้งรายงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 6. จัดทำเอกสารรายการงานที่ต้องแก้ไข (Defect work) ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างแก้ไขข้อบกพร่อง ก่อนส่งมอบงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน สถาปนิก Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการใช้โปรแกรม AutoCad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้ดี+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี+  หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ทางด้านอาคารสูงและห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะในเรื่องของการทำงานในเชิงรุก การทำงานเน้นเรื่องคุณภาพ การบริการของงาน และการทำงานเป็นทีม+  มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง และปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ทำความเข้าใจและตีความ แบบก่อสร้าง (Drawings) ข้อกำหนดและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (Specifications) และตรวจสอบข้อขัดแย้งต่างๆ อันอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานก่อสร้างในสนาม พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้ตามแผนและมิให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของงาน 2. ควบคุม ตรวจสอบและทดสอบงานก่อสร้างทุกระยะ ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง, Shop Drawings & Specification และเรื่องต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนของโครงการ ปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา (ITC &TCR) 3. ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทำการอนุมัติด้วยตนเอง หรือเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ แบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawings) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As
• Built Drawings) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและพิจารณา เพื่อทำการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องถูกต้องตรงตามแบบรูป รายละเอียด (Specifications) หรือเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติใช้วัสดุเทียบเท่าซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน 5. ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบรูปและข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 6. เสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุตามความจำเป็น 7. เสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้สั่งหยุดการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเฉพาะส่วน เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหากทำการก่อสร้างต่อไป 8. เสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างและแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อไม่ให้งานเกิดความเสียหาย 9. ให้ช่วยตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคาค่าก่อสร้างตามความจำเป็น 10. ร่วมตรวจสอบปริมาณและผลงานร่วมกับผู้สำรวจปริมาณงานตามที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอ แล้วเสนอให้ผู้จัดการโครงการพิจารณา เพื่อขอเบิกเงินงวด โดยตรวจสอบกับผลงานที่ทำได้จริงในสนาม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน วิศวกรโยธา / เครื่องกล Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้น หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ทางด้านอาคารสูงและห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในเรื่องของการทำงานในเชิงรุก การทำงานเน้นเรื่องคุณภาพ การบริการของงาน และการทำงานเป็นทีม มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง และปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ทำความเข้าใจและตีความ แบบก่อสร้าง (Drawings) ข้อกำหนดและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง(Specifications) และตรวจสอบข้อขัดแย้งต่างๆ อันอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานก่อสร้างในสนาม เสนอพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้ตามแผนและมิให้เป็นอุปสรรคต่อความ ก้าวหน้าของงาน 2. ควบคุม ตรวจสอบและทดสอบงานก่อสร้างทุกระยะ ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง, Shop Drawings & Specificationและเรื่องต่างๆที่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนของโครงการ ปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา (ITC&TCR) 3. ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทำการอนุมัติด้วยตนเอง หรือเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ แบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawings) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As
• Built Drawings) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทำการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องถูกต้องตรงตามแบบรูป รายละเอียด (Specifications) หรือเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติใช้วัสดุเทียบเท่าซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน 5. ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบรูปและข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 6. เสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุตามความจำเป็น 7. เสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้สั่งหยุดการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเฉพาะส่วน เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหากทำการก่อสร้างต่อไป 8. เสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างและแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อไม่ให้งานเกิดความเสียหาย 9. ให้ช่วยตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคาค่าก่อสร้างตามความจำเป็น 10. ร่วมตรวจสอบปริมาณและผลงานร่วมกับผู้สำรวจปริมาณงานตามที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอ แล้วเสนอให้ผู้จัดการโครงการพิจารณา เพื่อขอเบิกเงินงวด โดยตรวจสอบกับผลงานที่ทำได้จริงในสนาม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน วิศวกรโครงการ-เครื่องกล Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หากมีประสบการณ์ทางด้านอาคารสูงและห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในเรื่องของการทำงานในเชิงรุก การทำงานเน้นเรื่องคุณภาพ การบริการของงาน และการทำงานเป็นทีม มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง และปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ทำความเข้าใจและตีความ แบบก่อสร้าง(Drawings) ข้อกำหนดและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (Specifications) และตรวจสอบข้อขัดแย้งต่างๆ อันอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานก่อสร้างในสนาม พร้อมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้ตามแผนและมิให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของงาน 2. ควบคุม ตรวจสอบและทดสอบงานก่อสร้างทุกระยะ ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง, Shop Drawings & Specificationและเรื่องต่างๆที่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนของโครงการ ปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง (ITC &TCR) 3. ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทำการอนุมัติด้วยตนเอง หรือเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ แบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawings) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As
• Built Drawings) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทำการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องถูกต้องตรงตามแบบรูป รายละเอียด (Specifications) หรือเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติใช้วัสดุเทียบเท่าซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน 5. ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบรูปและข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 6. พิจารณาสั่งการให้มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุตามความจำเป็น รวมทั้งอาจแนะนำขั้นตอนและวิธีการทดสอบ 7. สั่งหยุดการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเฉพาะส่วน เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหากทำการก่อสร้างต่อไป แล้วรายงานผู้จัดการโครงการเพื่อหาทางแก้ไข 8. เสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างและแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อไม่ให้งานเกิดความเสียหาย 9. ตรวจสอบและสั่งการ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำบัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้างและราคาค่าก่อสร้างตามความจำเป็น 10. ร่วมตรวจสอบปริมาณและผลงานร่วมกับผู้สำรวจปริมาณงานตามที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอ แล้วเสนอให้ผู้จัดการโครงการพิจารณา เพื่อขอเบิกเงินงวด โดยตรวจสอบกับผลงานที่ทำได้จริงในสนาม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน วิศกรโยธา/ วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทางด้านงานอาคารสูง หรืองานห้างสรรพสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความกระตือรือร้น และชอบทำงานเป็นทีม และชอบทำงานเชิงรุก สามารถปฏิบัติงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำความเข้าใจและตีความ แบบก่อสร้าง (Drawings) ข้อกำหนดและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง(Specifications) และตรวจสอบข้อขัดแย้งต่างๆ อันอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานก่อสร้างในสนาม พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้ตามแผนและมิให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของงาน
• ควบคุม ตรวจสอบและทดสอบงานก่อสร้างทุกระยะ ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง, Shop Drawings & Specificationและเรื่องต่างๆที่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนของโครงการ ปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา (ITC&TCR)
• ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทำการอนุมัติด้วยตนเอง หรือเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ แบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawings) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As
• Built Drawings) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง
• ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทำการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องถูกต้องตรงตามแบบรูป รายละเอียด (Specifications) หรือเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติใช้วัสดุเทียบเท่าซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน
• ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบรูปและข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
• เสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุตามความจำเป็น
• เสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้สั่งหยุดการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเฉพาะส่วน เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหากทำการก่อสร้างต่อไป
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน ช่างเทคนิคโยธา-สถาปัตย์ Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง) หากมีประสบการณ์ด้านโครงการก่อสร้างอาคารสูง และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน กรุงเทพมหานคร โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา 8 สิงหาคม 2560 Trusty Project Management Co. Ltd. บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ปี สวัสดิการ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้กรณีปฏิบัติงานในโครงการต่างจังหวัด ค่าตำแหน่ง ค่าดูแลรับผิดชอบโครงการ ค่าวิชาชีพ ค่าล่วงเวลา เงินกู้ยืมฉุกเฉินเบิกเงินล่วงหน้าได้ อบรมและสัมมนาประจำปี ยูนิฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุตรวจสุขประจำปีทุกปี เงินรับขวัญบุตรกรณีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิต วันหยุดพักผ่อนประจำปี กรณีทำงานเกิน 180 วันขึ้นไป ปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง) หากมีประสบการณ์ด้านโครงการก่อสร้างอาคารสูง และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครผ่านทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หากสนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 022462174 8 ต่อ 102 หรือ 0869892407 หรือ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างหมายเหตุ:สำหรับทุกตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้ มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความกระตือรือร้น และชอบทำงานเป็นทีม และชอบทำงานเชิงรุก หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Trusty Project Management Co. Ltd. 29/2527 ชั้น 2 อาคารสยามคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 0224621478 แฟกซ์ : 022462600 Email : trusty_40@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.trustypm.co.th สำนักงานอยู่ด้านหลังเซ็นทรัล พระราม 9 สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีพระราม 9 ใช้ทางออกที่ 2 Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่ Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด รหัสงาน 926373 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ ประเภทงานหลัก โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา ประเภทงานย่อย อื่นๆ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ที่ปรึกษา วันที่ลงประกาศ 8 สิงหาคม 2560 ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่บริษัท Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด คลิกเพื่อขยายแผนที่ แผนที่ออนไลน์ แผนที่วาด ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้ สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- หากสนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 02-246-2174- 8 ต่อ 102 หรือ 086-989-2407 หรือ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างหมายเหตุ:สำหรับทุกตำแหน่ง- สามารถปฏิบัติง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน วิศวกร (โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล) Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 2 ปีขึ้น หากมีประสบการณ์ด้านโครงการก่อสร้างอาคารสูง และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน กรุงเทพมหานคร โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา 8 สิงหาคม 2560 Trusty Project Management Co. Ltd. บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ปี สวัสดิการ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้กรณีปฏิบัติงานในโครงการต่างจังหวัด ค่าตำแหน่ง ค่าดูแลรับผิดชอบโครงการ ค่าวิชาชีพ ค่าล่วงเวลา เงินกู้ยืมฉุกเฉินเบิกเงินล่วงหน้าได้ อบรมและสัมมนาประจำปี ยูนิฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุตรวจสุขประจำปีทุกปี เงินรับขวัญบุตรกรณีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิต วันหยุดพักผ่อนประจำปี กรณีทำงานเกิน 180 วันขึ้นไป ปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง) หากมีประสบการณ์ด้านโครงการก่อสร้างอาคารสูง และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครผ่านทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หากสนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 022462174 8 ต่อ 102 หรือ 0869892407 หรือ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างหมายเหตุ:สำหรับทุกตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้ มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความกระตือรือร้น และชอบทำงานเป็นทีม และชอบทำงานเชิงรุก หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Trusty Project Management Co. Ltd. 29/2527 ชั้น 2 อาคารสยามคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 0224621478 แฟกซ์ : 022462600 Email : trusty_40@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.trustypm.co.th สำนักงานอยู่ด้านหลังเซ็นทรัล พระราม 9 สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีพระราม 9 ใช้ทางออกที่ 2 Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่ Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด รหัสงาน 926373 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ ประเภทงานหลัก โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา ประเภทงานย่อย อื่นๆ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ที่ปรึกษา วันที่ลงประกาศ 8 สิงหาคม 2560 ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่บริษัท Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด คลิกเพื่อขยายแผนที่ แผนที่ออนไลน์ แผนที่วาด ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้ สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- หากสนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 02-246-2174- 8 ต่อ 102 หรือ 086-989-2407 หรือ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างหมายเหตุ:สำหรับทุกตำแหน่ง- สามารถปฏิบัติง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เลขานุการโครงการ Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และ MS-Office ได้ดี สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง มีทักษะในเรื่องของการทำงานเชิงรุก การทำงานเน้นเรื่องคุณภาพ การบริการ และการทำงานเป็นทีม มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน กรุงเทพมหานคร โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา 8 สิงหาคม 2560 Trusty Project Management Co. Ltd. บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ปี สวัสดิการ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้กรณีปฏิบัติงานในโครงการต่างจังหวัด ค่าตำแหน่ง ค่าดูแลรับผิดชอบโครงการ ค่าวิชาชีพ ค่าล่วงเวลา เงินกู้ยืมฉุกเฉินเบิกเงินล่วงหน้าได้ อบรมและสัมมนาประจำปี ยูนิฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุตรวจสุขประจำปีทุกปี เงินรับขวัญบุตรกรณีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิต วันหยุดพักผ่อนประจำปี กรณีทำงานเกิน 180 วันขึ้นไป ปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง) หากมีประสบการณ์ด้านโครงการก่อสร้างอาคารสูง และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครผ่านทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หากสนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 022462174 8 ต่อ 102 หรือ 0869892407 หรือ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างหมายเหตุ:สำหรับทุกตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้ มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความกระตือรือร้น และชอบทำงานเป็นทีม และชอบทำงานเชิงรุก หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Trusty Project Management Co. Ltd. 29/2527 ชั้น 2 อาคารสยามคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 0224621478 แฟกซ์ : 022462600 Email : trusty_40@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.trustypm.co.th สำนักงานอยู่ด้านหลังเซ็นทรัล พระราม 9 สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีพระราม 9 ใช้ทางออกที่ 2 Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่ Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด รหัสงาน 926373 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ ประเภทงานหลัก โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา ประเภทงานย่อย อื่นๆ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ที่ปรึกษา วันที่ลงประกาศ 8 สิงหาคม 2560 ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่บริษัท Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด คลิกเพื่อขยายแผนที่ แผนที่ออนไลน์ แผนที่วาด ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้ สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- หากสนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 02-246-2174- 8 ต่อ 102 หรือ 086-989-2407 หรือ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างหมายเหตุ:สำหรับทุกตำแหน่ง- สามารถปฏิบัติง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ผู้จัดการโครงการ-โยธา / Project Manager – Civil Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชายอายุไม่เกิน 50 ปี / Male / Not over 50 years. (We welcome foreigner : Filipino Indian วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง /Bachelor Degree in Civil Engineering related fields. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี / Fluent and literate in English. มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป /At least 10 years of Project construction Management working มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม / Licensed in Professional Practice กรณีชาวต่างชาติมีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย / Carries Thai Work permit. (For foreigner) สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างและตามต่างจังหวัดได้ / Able to work upcountry sites when มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี / Have patience and be able to work well มีความกระตือรือร้น และชอบทำงานเป็นทีม และชอบทำงานเชิงรุก/ Enthusiastic has good teamwork สามารถปฏิบัติงานตามต่างจังหวัดได้ / Able to work upcountry sites when required.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา 6 ตุลาคม 2560 Trusty Project Management Co. Ltd. บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ปี สวัสดิการ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พัก กรณีทำงานในโครงการที่อยู่ปริมณฑลและต่างจังหวัด / Out of town workstay shelterallowances.2. ค่าเดินทางกลับบ้าน กรณีทำงานในโครงการที่อยู่ปริมณฑลและต่างจังหวัด / Out of town transportationallowances.3. ค่าล่วงเวลา / Overtime4. ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี /Annually raise5. โบนัสประจำปี / Annual Bonus6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Fund7. ยูนิฟอร์ม / Uniform8. อบรมและสัมมนาประจำปี / Seminar and Training .9. เบิกเงินล่วงหน้า กรณีย้ายไปประจำโครงการปริมณฑลและต่างจังหวัด / Cash Advance.10. เงินกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับพนักงาน / Emergency loans.11. ตรวจสุขภาพประจำปี / Annually Checkup.12. ประกันกลุ่ม / Life Insurance.13. เงินรับขวัญบุตร / Special Allowance for new baby.14. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพพนักงาน / Staff funeral allowance.15. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว / Special Allowance for Cremation (Spouse ChildrenParents) ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการโยธา / Project Manager – Civil สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายอายุไม่เกิน 50 ปี / Male / Not over 50 years. (We welcome foreigner : Filipino Indian วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง /Bachelor Degree in Civil Engineering related fields. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี / Fluent and literate in English. มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป /At least 10 years of Project construction Management working มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม / Licensed in Professional Practice กรณีชาวต่างชาติมีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย / Carries Thai Work permit. (For foreigner) สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างและตามต่างจังหวัดได้ / Able to work upcountry sites when มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี / Have patience and be able to work well มีความกระตือรือร้น และชอบทำงานเป็นทีม และชอบทำงานเชิงรุก/ Enthusiastic has good teamwork สามารถปฏิบัติงานตามต่างจังหวัดได้ / Able to work upcountry sites when required. วิธีการสมัคร สมัครผ่านทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หากสนใจโทรติดต่อฝ่ายบุคคล download ใบสมัครได้ที่ Website ด้านล่าง If you are that you meet our job requirements write down details of qualifications current / last earned salaries experience full personal particulars recent photo and contact number to HR Dept. or email ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Trusty Project Management Co. Ltd. 29/2527 ชั้น 2 อาคารสยามคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 0224621478 ต่อ 102 0869892407 แฟกซ์ : 022462600
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- หากสนใจโทรติดต่อฝ่ายบุคคล - download ใบสมัครได้ที่ Website ด้านล่าง- If you are that you meet our job requirements write down details of qualifications
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-07 02:31:03
รวมทั้งสิ้น 15 รายการTrusty Project Management Co., Ltd.
29/25-27 ชั้น 2 อาคารสยามคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง
เว็บไซต์ : www.trustypm.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ