Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตน้ำตาลทราย ส่งขายในภาคอุตสาหกรรมและส่งออกต่างประเทศ ธุรกิจในเครืออื่นๆ ผลิตภัณฑ์ด้าน BIO 1.เอทานอล 2.เยื่อกระดาษ 3.โรงไฟฟ้า 4.อุตสาหกรรมปุ๋ย 5.ธุรกิจในเครือ อื่นๆ

 
  1. สมัครงาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม (สังกัดนครสวรรค์) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม+  มีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office+  มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล และมีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน+  มีภาวะผู้นำ การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี+  เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร 2.วางแผนการจัดทำ 5ส รวมทั้งจัดทำคู่มือประกอบการปฏิบัติกิจกรรม 5ส และคู่มือการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 3.จัดอบรมเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส ของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน 4.จัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 5.การตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอสำนักนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 6.การควบคุม ตรวจวัดและบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และเสียง รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอกรมโรงงานอุตสาหกรรม 7.การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยลกากของเสียอันตราย 8.ให้คำปรึกษาแนะนำหรือควบคุมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 9.การปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป และเหตุรำคาญอื่นๆ ซึ่งจะทำให้สภาวะแวดล้อมเป็นพิษ 10.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการด้านสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากการทำงาน หรือการเจ็บป่วยเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย 11.ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 12.ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย 13.การดำเนินการเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 14.การดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15.รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส2) 16.การดำเนินการแจ้งการมีบุคคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน 17.จัดทำงบประมาณแผนก
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี+  มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในด้านบัญชี/การเงิน+  สามารถปิดงบการเงินได้+  ใช้โปรแกรมด้านบัญชี เเละ Microsoft Office คล่อง+  สามารถทำงบกระเเสเงินสดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำงบการเงิน
• จัดทำเงินภาระหนี้สินกู้ยืม/เงินให้กู้ยืม พร้อมจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน/รับเงิน กรณีการกู้ยืมเงิน
• จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา
• จัดทำรายงานสรุปประจำเดือนโดยเเยกตามงวดครบกำหนดชำระ
• ประสานกับฝ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง
• ปิดงบการเงิน จัดทำรายงานทางบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงดินแดง  เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน ช่างเทคนิคประจำโรงงาน (สังกัดนครสวรรค์) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  ปวช. - ปวส. ขึ้นไป สายช่าง+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือมีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ผ่านงานด้านช่างหรือ operate เครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตามงานซ่อมแซมเครื่องจักร
• ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมการผลิตน้ำตาล
• แก้ไขปัญหางาน
• วางแผนกระบวนการผลิต
• งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล (สังกัดนครสวรรค์) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป+  การศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ MS.OFFICE+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารเข้าใจง่าย+  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความซื่อสัตย์ อดทน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตามงานซ่อมแซมเครื่องจักร
• ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมการผลิตน้ำตาล
• แก้ไขปัญหางาน
• วางแผนกระบวนการผลิต
• งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง / เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-โท สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความสามารถด้านวิเคราะห์ และวางแผน+  มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง หรือบริหารคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ+  มีความละเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหาร วิเคราะห์ ค้นหา ความเสี่ยงในองค์กร (Operation)
• แนะนำ วางแผน แนวทางการแก้ปัญหา การบริหารให้ลดความเสี่ยง
• ติดตาม การแก้ปัญหา
• ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการลดความเสี่ยง
• จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงดินแดง  เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เลขานุการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - โท อายุ 25 - 30 ปี+  สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี+  มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลเอกสารของหน่วยงาน 2. จัดทำ
• จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลรายงานการประชุม, รายงานอื่นๆ 3. สนับสนุนข้อมูลภายในฝ่าย 4. เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงดินแดง  เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Programmer บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  อายุระหว่าง 23 - 35 ปี+  สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ VB.Net PHP+  มีความเข้าใจในระบบ Database SQL My SQL+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของบริษัท ที่ได้ออกแบบไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงดินแดง  เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะด้านการนำเสนอ การประสานงาน+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  มีความระเอียดรอบคอบ+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี+  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้+  หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำรายงานการตรวจสอบ
• ตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลต่างๆ
• จัดทำการนำเสนอข้อมูล
• จัดทำแผนการทำงานในด้านต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 676298 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ป
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือ การเงิน+  มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีทักษะใช้โปรแกรม Microsoft Office

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำการเบิก
• จ่าย เจ้าหนี้การค้า 2. ทำประมาณการรายรับ รายจ่าย เพื่อใช้วางแผนทางการเงิน 3. เปิด L/C ต่างประเทศเเละในประเทศ 4. จัดทำรายงานรับ
• จ่ายเงิน 5. จัดทำรายงานงบได้มาและใช้ไปประจำสัปดาห์ และ ประจำเดือน 6. จัดทำและจัดเก็บตั๋วเงินรับและจ่ายของบริษัท 7. สรุปการเบิก
• จ่ายและสรุปยอดเงินสดย่อย 8. ดำเนินการจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินและชำระคืนเงินกู้ 9. ติดต่อประสานงานกับโรงงานทางด้านการเงิน 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 564673 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บั
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (สังกัดนครสวรรค์) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุไม่เกิน 28 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express+  มีความรับผิดชอบในหน้าที่+  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่หลัก(โดยย่อ)รับผิดชอบการวิเคราะห์ คำนวณ ติดตาม ตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย ตั้งหนี้ และจัดทำรายละเอียดประกอบงบฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและทันเวลา งานหลักที่ต้องรับผิดชอบ ตรรวจสอบใบกำกับภาษี ตรวจใบสำคัญจ่ายและตั้งหนี้ การจัดทำ ภงด. 3, 30, 53 จัดทำรายงานประกอบงบการเงิน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 564647 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (สังกัดนครสวรรค์) ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี+  สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตด้านจัดซื้อหรือจัดหา+  มีทักษะในด้านการสื่อสาร ประสานงาน และบริหารงานในกรอบเวลาที่จำกัด+  สามารถทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงาน, ติดตามการนำเข้าสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในเเละภายนอกองค์กร ด้านการจัดซื้อต่างประเทศ
• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
• งานที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงดินแดง  เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบุคคล(สังกัดนครสวรรค์) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป+  จบปริญญาตรีสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป+  สามารถรองรับความกดดันได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE ได้ดี+  มีภาวะความเป็นผู้นำ ควบคุมอารมณ์ และกล้าตัดสินใจ+  ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไมมีโรคติดต่อร้ายแรง+  ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ+  ต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง+  ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
• กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน
• ออกหนังสือรับรองการทำงาน
• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
• ควบคุมงาน Payroll
• ควบคุมงานทะเบียนประวัติพนักงาน (Admin)
• ควบคุมงานระบบ Time Attendent (สแกนนิ้วมือ)
• ควบคุมระบบตรวจสอบสถิติการทำงาน
• ควบคุมงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : สมัคร ลาออก โอนย้าย เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
• กำหนด KPI ของหน่วยงาน
• จัดทำงบประมาณแผนก
• ตรวจสุขภาพประจำปี ,ติดตามผลผิดปกติ(พนักงาน)
• ควบคุมการ ขอรับรองหลักสูตรการอบรม และขอลดหย่อนภาษี 200% จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ควบคุมการ ยื่นแรงงานพิการ และขอลดหย่อนภาษี 200%
• ดูแลสวัสดิการ ยูนิฟอร์มพนักงาน
• ควบคุมกฎระเบียบ / ออกหนังสือเตือน / ลงโทษ
• นำเสนอฝ่ายบริหารในเรื่องการปรับเงินเดือนประจำปี ปรับตำแหน่ง ปรับพิเศษ
• รายงานข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส
• รวมรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรมจากการประเมิณ competency
• ควบคุมและจัดทำระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9000 : 2008, FSSC22000, HACCP, GMP, Kosher
• ควบคุม subcontract ให้ดำเนินการตามกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
• ควบคุมการโอนย้าย/โยกย้ายพนักงานภายในเครือ
• ประเมิณผลประจำปี, ติดตามการ Action Plan ของหน่วยงาน
• ควบคุมการฝึกอบรม OJT, Training และ Skills Advance
• จัดทำความเสี่ยงของแผนก แล้วรายงานต่อฝ่ายบริหาร
• จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานกีฬา งานเลี้ยงเกษียณอายุ ท่องเที่ยวประจำปี SmartCamp งานวันเด็ก กิจกรรม happy work place ประกวดร้องเพลง ทำบุญโรงงาน เป็นต้น
• ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดนโยบายต่างๆ
• ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโรงงานทั้งในและต่างประเทศ
• ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา+  มีความอดทน มีความคล่องแคล่ว ระเอียดรอบคอบ+  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี+  เกรดเฉลี่ยในระดับมหาวิทยาลัย ม.รัฐบาล 2.50 ขึ้นไป ม.เอกชน 2.75 ขึ้นไป+  หากมีประสบการณ์ฝึกงานหรือผ่านงานด้านเลขานุการ งานด้านธุรการมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ***ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบ กลั่นกรอง เเละจัดเรียงลำดับความสำคัญของเอกสารเพื่อนำเนอผู้บริหาร
• จดบันทึกการประชุม บันทึกการนัดหมาย
• ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
• จัดทำรายงานต่างๆเพื่อสรุปให้ผู้บริหาร
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 676297 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ประเภทงานหลัก เลขานุการ ประเภทงานย่อย ผู้ช่ว
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน วิศวกร (ประสานงานโครงการ) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว)+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์(เคมี)+  มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้+  หากเคยทำงานในอุตสาหกรรม Bio Chemical จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานโครงการ CHABA Project , Lactic Acid
• ประสานงานด้านวิศวกรรมระหว่างสำนักงานใหญ่กับโรงงาน
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงดินแดง  เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ด้านฝึกอบรม) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี โท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงานด้านฝึกอบรม 5 ปีขึ้นไป+  มีทักษะในการเจรจา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำแผนฝึกอบรบประจำปี เเละหลักสูตรฝึกอบรม
• ดำเนินการจัดฝึกอบรมในส่วนสำนักงานกรุงเทพฯ เเละโรงงาน
• สามารถเป็นวิทยากรได้ในบางหลักสูตร
• วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ความจำเป็นในการฝึกอบรม
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุตั้งเเต่ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-โท นิติศาสตร์+  มีความรู้ทางด้านข้อกฏหมายเป็นอย่างดี+  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี+  สามารถแปลสัญญาซื้อขาย จากภาษาไทยเป้นอังกฤษได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจเเละให้ความเห็นทางกฎหมายต่อการกระทำเเละการออกระเบียบของบริษัท
• ยกร่างสัญญา จากไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย
• ตรวจร่างสัญญา จากไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย
• เข้าร่วมการเจรจาร่างสัญญา
• ให้คำปรึกษาในการดำเนินการทางกฎหมายเมื่อมีการร้องของ
• งานด้านกฎหมายอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุระหว่าง 23-25 ปี+  มีทักษะด้านภาษาในระดับดี+  สามารถติดต่อสื่อสารงานกับลูกค้าต่างประเทศหรือเคยมีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  เดินทางไปทำงานที่อาคาร ลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 ได้สะดวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเตรียมเอกสารส่งออก(Export Shipping Document)
• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายเรือเเละบริษัทเซอร์เวย์
• โต้ตอบอีเมลล์ของฝ่ายต่างประเทศ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความละเอียดรอบคอบ+  มีทักษะใช้โปรแกรม Microsoft Office+  มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่+  สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำบัญชีเข้า บัญชีออก
• ดูเเล จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่ายบัญชีเเละฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในเเละภายนอก
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดกดารมาตรฐานองค์กร(ISO) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านการอบรมด้านมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย มีประสบการณ์งานด้านพัฒนาระบบมาตรฐานสากลอย่างน้อย 1 ปี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (จ.นครสวรรค์ เเละ จ.อุตรดิตถ์)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ส่งเสริมเเละสนับสนุนให้เเต่ละสายธุรกิจมีมาตรฐานตามหลักสากล
• ประสานงานเเละพัฒนาระบบมาตรฐานสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า
• รายงานผลการจัดทำเเนวทางการประยุกต์มาตรฐานของโรงงานในเครือ
• ดูเเลรักษาระบบงาน เเละให้คำแนะนำ เพื่อสร้างเเละยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เป็นไปตามหลักสากล
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 15-20 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฎิบัติงานที่ โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นเเนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำก้ด (มหาชน) จ.นครสวรรค์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน ผู้จัดการส่วนสำนักงาน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฎิบัติงานที่ โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นเเนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำก้ด (มหาชน) จ.นครสวรรค์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน ผู้จัดการส่วน QA บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฎิบัติงานที่ โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นเเนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำก้ด (มหาชน) จ.นครสวรรค์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน วิศวกรโครงการ/วิศวกรอาวุโส บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศกรรมศาสตร์ ทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฎิบัติงานที่ โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นเเนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำก้ด (มหาชน) จ.นครสวรรค์
• ทำงานวันจันทร์
• วันศุกร์ เวลา 08.30
• 17.00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน วิศวกรเครื่องมือวัด (KTIS) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดนครสวรรค์ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหารเครื่องดื่มยาสูบ 13 มิถุนายน 2560 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตน้ำตาลทราย ส่งขายในภาคอุตสาหกรรมและส่งออกต่างประเทศธุรกิจในเครืออื่นๆ ผลิตภัณฑ์ด้าน BIO1.เอทานอล2.เยื่อกระดาษ3.โรงไฟฟ้า4.อุตสาหกรรมปุ๋ย5.ธุรกิจในเครือ อื่นๆ สวัสดิการ โบนัส และ ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น ช่วยพิธีศพ งานแต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท เป็นต้น วันหยุดพักผ่อนประจำปี สวัสดิการวันลาต่างๆ สัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี กองทุนประกันสังคมกองทุนทดแทน ตรวจสุขภาพประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ (เฉพาะที่โรงงานที่นครสวรรค์) สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด เกษียณอายุ บ้านพักฟรี ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟ้าฟรี (เฉพาะที่โรงงานที่นครสวรรค์) ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องมือวัด (KTIS) สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เตอร์เนชั่นเเนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ. นครสวรรค์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-06-14 02:02:03
รวมทั้งสิ้น 24 รายการบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง
เว็บไซต์ : www.ktisgroup.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ