Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

 

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

เป็นกลุ่มธุรกิจที่ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2489 เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ และคุณภาพให้ดีที่สุด

 
  1. สมัครงาน หัวหน้ากะ แผนกเครื่องมือวัด กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องมือวัด / อิเล็กทรอนิกส์+  มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี+  มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัด และสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดได้ดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานและติดตามงานและตรวจสอบงานซ่อม
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีเทพ  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาตามที่อยู่/Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน หัวหน้าแผนกเครื่องมือวัด กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องมือวัด / ไฟฟ้ากำลัง+  มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม+  มีีความรู้ ทักษะการใช้เครื่องมือวัด และซ่อมบำรุงได้+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้แนะนำ สอนงาน ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนก ติดตามและตรวจสอบงานซ่อม ปรับปรุงและสร้างเครื่องเครื่องมือวัด เสนองานปรับปรุง วางแผนการซ่อมบำรุง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีเทพ  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาตามที่อยู่/Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบุคคลด่วน มาก!! กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 40 ปีขึ้นไป+  มีความเป็นผู้นำ+  สามารถบริหารจัดการงานและบริหารจัดการบุคลากรได้+  มีทักษะการเจรจาต่อรอง+  มีความรับผิดชอบสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด • กำกับและควบคุมการวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างอัตรากำลัง และการรายงานอัตรากำลังพนักงานประจำเดือน • การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท • ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง • ควบคุม ดูแลจัดการกิจกรรม หรือโครงการต่างๆเพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร • ควบคุม ดูแลการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน • ควบคุม ดูแลงาน Time Attendance ของพนักงาน • ควบคุม ดูแลการจัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงาน • ควบคุม ดูแลการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด และดูแลให้การประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ • บริหารจัดการให้การเสนอและพิจารณาเลื่อนระดับปรับตำแหน่งพนักงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทฯ • ควบคุม ดูแลการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง • กำกับดูแล การจัดทำระบบ HRIS ให้เชื่อมโยงอย่างถูกต้องเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 732877 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกบุคคลด่วน มาก!! ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย ห
จังหวัด : เพชรบูรณ์
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาตามที่อยู่/Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน รองหัวหน้าแผนกหม้อปั่น กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-35 ปี+  จบการศึกษาระดับปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล / อุตสาหการ / เทคโนโลยีอาหาร+  ประสบการณ์ในโรงงาน 1-3 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเดินเครื่อง หรือหยุดเครื่องปั่นหม้อให้สอดคล้องกับปริมาณการจ่ายน้ำตาลจากหม้อเคี่ยว ตรวจสอบคุณภาพของผลึกน้ำตาลให้ได้ค่าตามมาตรฐานที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีเทพ  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาตามที่อยู่/Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Sr. Programmer/ Programmer กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors Degree in Computer Science/ Software Engineer or related field+  Excellent in analytical and quantitative skills+  Excellent in IT programmer+  Knowledge of MS SQLMySQLSQLServer+  Knowledge in APS.NETWeb Sevice and Web application Development+  1-3 years of experience in Manufacturing Program will be benefit+  Good command skills in English

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Design & Develop application to support business • Design & Develop web application for corporate operation. • Implement IT projects. • Improve system performance & reliability. • Support all related tasks to IT Projects
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาตามที่อยู่/Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน IT Manager กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors or Master Degree in Computer Science/ Engineering+  Minimum 5 years experience in application & network development+  Good understanding of ERP System+  Familiar with MySQL SQL UNIX and RDBMS ISO ebXML JAVA TCP/IP standards+  Experience in managing system analysts and programmers+  Self-motivated able to work independent and to work under pressure+  Able to work with factories outside Bangkok+  Discipline Analytical with problem solving skills and result oriented+  Mature patience good interpersonal and service minded+  Good communication skills in English

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Manage, plan, schedule, monitor and assess IT services and projects to ensure completion of related tasks on time and meet business objectives • Manage, assist and provide technical advices to the technical team and helping them analyze, design and customize the projects • Co
• ordinate and liaison with third party vendors in project implementation and ensure their deliveries on time. • Minimum 5 years of experience working in the ERP system also workflow and business process. • Project Lead and assist the team in participation with vendors and clients • Create and revise IT operation procedures to support / enhance the IT operation services • Advice management on new application development / enhancement that benefits company’s business • Manage and maintain Impress System
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาตามที่อยู่/Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน วิศวกรโยธา กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา+  เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี+  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการทำงานของแผนกอาคารและสถานที่ • ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระบบบำรุงรักษาอาคาร และโครงสร้างต่างๆ • ศึกษา ค้นคว้า เพื่อนำเทคนิคความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาเครื่องจักร โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์พลังงาน • ตรวจสอบ ประเมินผลพนักงานของพนักงานอาคารและสถานที่ • ร่วมประเมินและจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี • ออกใบสั่งซื้อเครื่องจักร/ อุปกรณ์ • ออกแบบ/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น • ร่วมกับทีมวิศวกร จัดทำระบบความปลอดภัยในการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาตามที่อยู่/Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำโรงงานจังหวัดอุทัยธานี)ด่วน มาก!! กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปีขึ้นไป+  มีความเป็นผู้นำ+  สามารถบริหารจัดการงานและบริหารจัดการบุคลากรได้+  มีทักษะการเจรจาต่อรอง+  มีความรับผิดชอบสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด • กำกับและควบคุมการวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างอัตรากำลัง และการรายงานอัตรากำลังพนักงานประจำเดือน • การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท • ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง • ควบคุม ดูแลจัดการกิจกรรม หรือโครงการต่างๆเพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร • ควบคุม ดูแลการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน • ควบคุม ดูแลงาน Time Attendance ของพนักงาน • ควบคุม ดูแลการจัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงาน • ควบคุม ดูแลการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด และดูแลให้การประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ • บริหารจัดการให้การเสนอและพิจารณาเลื่อนระดับปรับตำแหน่งพนักงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทฯ • ควบคุม ดูแลการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง • กำกับดูแล การจัดทำระบบ HRIS ให้เชื่อมโยงอย่างถูกต้องเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาตามที่อยู่/Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Support Programmer กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา Computer หรือที่เกี่ยวข้อง+  ทดสอบโปรแกรม แอพพลิเคชั่นหรือระบบที่พัฒนาขึ้นมา+  จัดการงานด้านเอกสาร สรุปและทำรายงานต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา+  ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร+  จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมหรือระบบที่พัฒนาขึ้นและสามารถสอนและแนะนำการ ใช้งานแก่ผู้ใช้ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เก็บความต้องการจากผู้ใช้โปรแกรม สรุปผล เพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาต่อ • ทดสอบโปรแกรม แอพพลิเคชั่นหรือระบบที่พัฒนาขึ้นมา • จัดการงานด้านเอกสาร สรุปและทำรายงานต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา • ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร • จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมหรือระบบที่พัฒนาขึ้นและสามารถสอนและแนะนำการ ใช้งานแก่ผู้ใช้ได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน พนักงานการเงินด่วน มาก!! กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง+  การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์/การเงิน+  ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป+  หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหาร CF
• จัดเอกสาร LC
• จัดการเรื่องการจ่ายเงิน ซื้อเครื่องจักร ต่างประเทศ
• การออกสินค้าที่สั่งซื้อ
• การติดต่อจากกรมศุลกากร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน พนักงานการเงิน/งบประมาณ ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์+  ประสบการณ์ด้านการจัดทำงบประมาณ เจ้าหน้าที่การเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน 2 ปีขึ้นไป+  มีความสามารถในการจัดทำ Presentation สำหรับการนำเสนอ+  หากมีความรู้โปรแกรม Impress จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สร้างรหัสงบประมาณ
• วิเคราะห์ข้อมูล
• การจัดทำรายงานงบประมาณ
• การนำเสนองบประมาณ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน (logistic coordination)ด่วน มาก!! กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 27 ปีขี้นไป+  จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป+  ประสบการณ์ทำงานในส่วนประสานงานและควบคุมผูรับจ้างขนส่ง 3 ปีขึ้นไป+  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้+  มีความสามารถในการต่อรองเจรจา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดตารางเวลาการขนส่งตาวความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
• ประสานกับลูกค้า โรงงานผลิต
• ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจัดส่ง ให้อยู่ในระเบียบข้อ บังคับการทำงาน
• รายงานปัญหา เหตุการณ์ และแนวโน้มของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน นักวิจัย (ประจำโรงงานจ.เพชรบูรณ์) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาเกษตร พืชไร่ พืชสวนจุลินทรีย์+  ประสบการณ์ ปริญญาตรี 3 ปีขึ้นไป /ปริญญาโท 0-1ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบโครงการวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมาย
• จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีเทพ  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน นักวิจัย (ประจำโรงงานจ.อุทัยธานี) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  เพศชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาเกษตร พืชไร่ พืชสวนจุลินทรีย์+  ประสบการณ์ ปริญญาตรี 3 ปีขึ้นไป /ปริญญาโท 0-1ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบโครงการวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมาย
• จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ผู้ช่วยธุรการจัดซื้อ ด่วน !! กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ: หญิง+  การศึกษา : ปวช-ปวส สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอื่นๆ ทุกสาขา+  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• พิมพ์เร็ว/คล่อง และบันทึกข้อมูลลงระบบ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Emailสมัครโดยตรงได้ที่เว๊บไซต์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน วิศวกร (เครื่องจักรกลเกษตร ) ปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย : อายุ 22 ปีขึ้นไป+  การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร+  สามารถเขียนแบบ Solidwork / Autocad ได้+  มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแล การทำงานของฝ่ายวิศวกรรมจักรกล
• ออกแบบ ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร
• ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
• เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในองค์กร
• บริหารจัดการเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Emailสมัครโดยตรงได้ที่เว๊บไซต์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Financial Manager) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 28-40 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการเงิน วิเคราะห์การเงิน+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี+  มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน+  มีความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารการเงินเป็นอย่างดี+  มีทักษะด้านการบริหารจัดการและสามารถทำงานเป็นทีมได้+  มีความสามารถให้การโน้มน้าวใจผู้อื่นให้ปฎิบัติตามนโยบายการเงินของบริษัทฯ ได้+  มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้คล่อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับดูแล การวิเคราะห์ จัดทำและนำเสนอวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างเป็นระบบ
• นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและประมาณการงบประมาณของฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
• บริหารเงินหมุนเวียนโดยรวบรวมข้อมูลเงินเข้า
• ออก
• วิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทดำเนินการฝาก/ถอน หรือขอกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สุด
• รับผิดชอบการวิเคราะห์การเงินในโครงการลงทุนของบริษัท
• จัดทำและนำเสนอแผนการใช้เงินลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจแก่ผู้บริหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ CSR(Corporate Social Responsibility) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ : 25 - 30 ปี+  การศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารธุรกิจทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป ด้าน CSR+  บุคลิกดี กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารดี มีทักษะในการจัดกิจกรรม CSR/SD+  มีความสามารถในด้าน การสร้างความสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องและบรรลุตามนโยบาย และแผนกิจกรรมของบริษัท เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมาและนโยบายหลักขององค์
• ประสานการดำเนินงานหน่วยงานต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี ในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
• พัฒนา ฝึกอบรม และสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
• รายงานผลการดำเนินงานที่ยังยืน ตามแนวทางและมาตราฐานสากล
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน Web Programmer กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor's degree in Computer Science Information Technology or related field.+  Have experiernces in MS Visual Studio Net CSS HTML Javascript MS SQL Server.+  Have knowledge about Share point designing IIS Server and Mobile programing would be prefered.+  Can work half day morning on Saturday during December - May of each year is required.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.Design website using CSS and HTML. 2.Coding web application using MS Visual Studio VB.Net connect with database MS SQL Server and test website, application or any project assignment. 3.Solve problem about web application. 4.Develop application and testing of software application. 5.Analyze problem and debug program. 6.Develop and test program. 7.Coordinate and support user/ customer.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน(ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือสูงกว่า สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรับผิดชอบสูง+  กรณีมีประสบการณ์ตรงในการจัดทำเงินเดือนพนักงาน ค่าล่วงเวลา และผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบอื่น+  มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม ภาษี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  กรณีมีประสบการณ์ตรงการทำในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือน, ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ
• ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อทำจ่ายผลแทนพนักงาน
• ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 818095 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน(ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือสูงกว่า สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรับผิดชอบสูง+  กรณีมีประสบการณ์ในด้านการจัดฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  กรณีสามารถนำกิจกรรม หรือสามารถเป็นพิธีกร วิทยากรได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
• อำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• การจัดเตรียมความพร้อมของการจัดฝึกอบรม เช่น สถานที่ วิทยากร เอกสาร ผู้เข้าอบรม
• จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน หัวหน้าส่วนงานเพิ่มผลผลิต(ประจำโรงงานจ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย+  อายุ : 35-45 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี-โท สาขา เกษตรพืชไร่หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการปลูกอ้อยพืชไร่+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การนำเสนอการบริหารทีมงาน การบริหารความขัดแย้ง+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งการเป็นหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี+  มีความเป็นผู้นำ มีคว่ามรับผิดชอบสูง และมีทัศนคนติที่เหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนในการขยายพื้นที่ในการปลูกอ้อย
• บริหารทีมงาน วางแผน,มอบหมาย,ติดตาม,ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนงาน
• ส่งเสริมและให้ความรู้ในการปลูกอ้อยต่อเกษตร
• รวบรวมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 818077 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนงานเพิ่มผลผลิต(ประจำโรงงานจ.อุทัยฯ) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบค
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สำรวจอ้อย(ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21 – 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา+  มีความขยัน อดทน รักงานบริการ มีไหวพริบในการทำงาน มีรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน+  ให้โอกาศผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายหรือการดำเนินการต่าง ๆ กับชาวไร่ โควต้าอ้อย
• ลงพื้นที่เพื่อพบปะกับชาวไร่ โควต้าอ้อย อำนวยความสะดวกในการทำสัญญาซื้อขายอ้อย,
• การประสานงานเพื่อนำอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำตาล
• ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแปลงอ้อย
• จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล(ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี – โท สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรับผิดชอบสูง+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับนโยบายด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปวางแผนการบริหารงานบุคคล (HRM)
• ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (วางแผน/มอบหมาย/ติดตาม/ประเมินผล/แก้ไขปรับปรุง)
• กำกับควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ (HRM) เช่น การวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาคัดเลือก, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, ความเคลื่อนไหวพนักงาน, การบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์พนักงาน, การนำส่งภาษี, ประกันสังคม, เอกสารพนักงาน, งานด้านการกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา, การสนับสนุนชมรมกิจกรรมต่าง ๆ งานเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 818128 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล(ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึ
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานประกันคุณภาพในระดับหัวหน้าแผนกไม่น้อยกว่า 1 ปี)+  มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง และมีทัศนคติที่เหมาะสม+  กรณีมีความรู้หรือประสบการณ์ในระบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น FSSC ISO 9001 GMP HACCP HALAL KOSHER+  ISO 14001 OHSAS 1800 ISO 50001 หรือ Bonsucro จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารทีมงานในแผนกประกันคุณภาพให้ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
• ดำเนินการในด้านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
• มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการตรวจรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐานต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 818125 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบค
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต(ประจำโรงงาน จ.อทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 21 – 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา เกษตร พืชไร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  กรณีมีประสบการณ์ด้านวิชาการส่งเสริมการปลูกพืชไร่/อ้อย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ+  มีความขยัน อดทน รักงานด้านการออกพื้นที่และปฏิบัติงานร่วมกับเกษตร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับนโยบายการทำงานจากผู้บังคับบัญชา
• ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในการปลูกอ้อยให้มีประสิทธิภาพต่อเกษตรกร
• จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนดำเนินงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30 ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ จักรกลการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร (รถตัดอ้อย รถไถ เป็นต้น)+  มีทักษะในการ การบริหารทีมงาน การบริหารความแตกต่าง+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งการเป็นหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี+  มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง และมีทัศนคติที่เหมาะสม+  สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถพร้อมในการใช้งาน
• บริหารทีมงาน วางแผน, มอบหมาย, ติดตาม, ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการซ่อมบำรุงจักรกลการเกษตร
• รวบรวมและติดตามการซ่อมบำรุงของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน วิศวกรเครื่องมือวัด (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เปิดโอกาศรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน+  กรณีมีประสบการณ์ทำงานตามตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมวางแผนงานในการให้บริการตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ควบคุมการ ทำงานของเครื่องจักรภายในโรงงานผลิตน้ำตาล
• ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
• ดำเนินการวางแผนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
• ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข เกี่ยวกับระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• รับผิดชอบงานระบบคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เปิดโอกาศรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน+  กรณีมีประสบการณ์ทำงานตามตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ร่วมวางแผนงานในการให้บริการระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
• ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าต่าง ๆ
• ดำเนินการวางแผนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
• ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• รับผิดชอบงานระบบคุณภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ การจัดการทรัพยากรน้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร+  มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง+  เปิดโอกาศรับ ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานแต่จบตรงตามสาขาที่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
• ดูแล ส่งเสริม และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการน้ำต่อเกษตรกร ชาวไร่อ้อย
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนินการอันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน วิศวกรผลิต (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เปิดโอกาศรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน+  กรณีมีประสบการณ์ทำงานตามตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนการผลิตน้ำตาล
• การวางแผนในการซ่อมบำรุง และปรับปรุงเครื่องจักร ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำตาล
• รับผิดชอบการดำเนินงานในระบบต้นทุนและการควบคุมงบประมาณการผลิต
• ดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• งานระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  ไม่จำกัดอายุ+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  กรณีมีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  กรณีมีความรู้หรือประสบการณ์ในระบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น FSSC ISO 9001 GMP HACCP HALAL KOSHER ISO 14001 OHSAS 1800 ISO 50001 หรือ+  **สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
• ดำเนินการต่าง ๆ ในการสุ่มตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำตาล, การตรวจรับวัตถุดิบ, รวมถึงกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
• ดำนินการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เปิดโอกาศรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน+  กรณีมีประสบการณ์ทำงานตามตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนการผลิตน้ำตาล
• การวางแผนในการซ่อมบำรุง และปรับปรุงเครื่องจักรกล ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำตาล
• รับผิดชอบการดำเนินงานในระบบต้นทุนและการควบคุมงบประมาณการซ่อมบำรุง
• ดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• รับผิดชอบงานระบบคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน Production Plan กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย+  อายุ : 23ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปการวางแผนการผลิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ : มีประสบการณ์งานด้านการวางแผนการผลิต 1 ปี ขึ้นไป+  ใฝ่หาความรู้ ขยัน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างผลิตสินค้าเพื่อวางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
• ควบคุมการขอสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com ส่ง Resume มาทาง Email สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่ สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย/หญิง+  อายุ : 23ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  ประสบการณ์ : 1-3 ปี+  มีพื้นฐานด้านบัญชีต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานด้านบัญชีรับ
• จ่าย
• งานด้านภาษีอากร
• จัดทำแบบภงด. 3,53,2,ภพ.30
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com - >ส่ง Resume มาทาง Email - สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน พนักงานเสริฟ ประจำร้าน Shugaa สุขุมวิท 61 กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย/หญิง+  อายุ : 18 ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา : ตั้งแต่ ม.3 ขึ้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  มีใจรักงานบริการ+  ใฝ่หาความรู้ ขยัน ตั้งใจทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลบริการลูกค้า
• รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร เช็คบิลลูกค้า
• ชงเครื่องดืม
• ทำความสะอาดโต๊ะ และอุปกรณ์การทำงาน สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม 2.ค่าทำงานล่วงเวลา 3.อาหาร 1 มื้อ 4.ทิป,service charge
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com - >ส่ง Resume มาทาง Email - สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ทางด้านกฏหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบงานด้านสัญญา 2.งานทางด้าน CORPORATE AFFAIRS 3.ประสานงานทางด้านการว่าความดำเนินคดี 4.RESEARCH @ COMPLIANCE
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน หัวหน้าส่วนฝ่ายบุคคล กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุตั้งแต่ 32 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านบริหารงานบุคคล+  มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 5 ปีขึ้นไป+  ในกรณีที่เคยผ่านงานทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•  งาน จังหวัดลพบุรี บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหารเครื่องดื่มยาสูบ 25 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เริ่มต้นจากสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหา ในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือ “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายากและมีราคาแพง สำหรับผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เอง โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเป็นผลสำเร็จ โดยเริ่มจัดตั้ง บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด ขึ้นเป็นบริษัทแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุด และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้วันนี้เราเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีมาตรฐานการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในและต่างประเทศ และเติบโตขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสิ้น 6 ธุรกิจ ประกอบด้วย1.ธุรกิจน้ำตาล 2.ธุรกิจโมลาส 3.ธุรกิจเอทานอล 4.ธุรกิจไฟฟ้า 5.ธุรกิจเครื่องจักร 6.ธุรกิจคลังสินค้า สวัสดิการ 1.ประกันสังคม2.ประกันชีวิต3.ประกันสุขภาพ 4.ประกันอุบัติเหตุ5.เครื่องแบบ6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนฝ่ายบุคคล สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน Analyst International Sales & Marketing กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 30 ปี+  ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office+  มีทักษะทางด้านสถิติ และการคิดวิเคราะห์+  สามารถทำงานเป็นทีมได้+  หากมีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำตาล โดยใช้เทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อแบ่งและจำแนกข้อมูล เป็น Daily, Weekly, Monthly report
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน Asst.Manager International Sales & Marketing กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 30 - 35 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี หรือโท ทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะการคิดวิเคราะห์+  มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office+  บุคลิกดี คล่องแคล่ว+  ประสบการณ์อย่างน้อย 5ปี ในสายงานวางแผนการตลาด+  สามารถทำงานเป็นทีมได้+  หากมีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนดูแลกลยุทธ์ ในด้านการตลาดของธุรกิจบริษัท ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด เพื่อเสริมแบรนด์ของทางบริษัท จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต ประเมินผลแผนการตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22-30 ปี+  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า+  ประสบการณ์ ผ่านงานด้านไฟฟ้าโรงงานอย่างน้อย 2 ปี+  สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงานได้ หรือ มีความรู้ด้านการควบคุมและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนและควบคุมงานเกี่ยวกับระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน 2.วางแผนและควบคุมการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาเป็นระบบ ISO 50001
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี ทางด้านเครื่องกล+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน+  มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลทางด้านเครื่องจักร
• งานทางด้าน PREVENTIVE MAINTENANCE
• งานซ่อมบำรุงทั่วไป
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : หญิง/ชาย+  อายุ : 28-45 ปี+  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า+  มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี+  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี+  มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้+  มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล+  มีความรู้เรื่องการนำเข้า – ส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ+  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ไหวพริบ เด่นชัด+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับดูแลจัดหาวัสดุเครื่องจักรและบริการตามที่หน่วยงานร้องขอ
• ควบคุมสรรหาผู้ขายที่มีคุณภาพอย่างน้อย 3 รายในแต่ละผลิตภัณฑ์
• บริหารจัดการการเปรียบเทียบสินค้า/บริการ ทั้งในด้าน specification,เงื่อนไข,และราคา
• ควบคุมประสานการนำเข้าสินค้า/เครื่องจักร/วัสดุ
• บริหารจัดการประเมินผู้ขายในด้าน
• คุณภาพ
• การบริการหลังการขาย/การส่งมอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com - >ส่ง Resume มาทาง Email - สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (ประจำโรงงาน จ.เพชรบูรณ์) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : หญิง/ชาย+  อายุ : 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สถิติ+  ประสบการณ์ : 1-2 ปี+  Microsoft Office ( Excel ขั้นกลาง/ Power point ขั้นกลาง)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ข้อมูลส่วนอ้อย และทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
• นำข้อมูลจากแปลงอ้อย แต่ละเขตมาจำแนกและวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอ Powerpoint ให้ผู้บริหาร (ข้อมูล)
• คิดข้อมูลเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มจากนักสำรวจ
• เก็บข้อมูลใน Data base เก็บข้อมูล
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com - >ส่ง Resume มาทาง Email - สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน หัวหน้าวิศวกรโครงการ รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย+  ป.ตรี วิศวกรอุตสาหการ /มีประสบการณ์ในการควบคุม Project หรือโครงการไม่น้อยกว่า 2 ปี+  เคยมีประสบการณ์ทำงานในลักษณะหัวหน้าทีม+  เคยมีประสบการณ์ในการออกแบบการทำงาน+  เคยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลือนงานโครงการจนเกิดผลสัมฤทธิ์+  มีความสามารถในการบริหารความแตกต่างทางด้านความคิด และหลักการของผู้ร่วมงานหลายสายงานเพื่อสรุปผลเป็นหนึ่งเดียว+  ทำงานโดยรับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ของงาน+  มีทัศนคติของผู้นำในการทำงาน มีความเป็นผู้ชนะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค+  สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้+  มี Passion ในการใช้่ชีวิต และงานที่ทำ เป็นคน Proactive รับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ของงาน 100 % มีความโดดเด่นในการทำงานเดี่ยวในหน้าที่ของตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดีเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น รับผิดชอบ 100 % ในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไปแล้ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมกับหัวหน้าส่วนโครงการในการคิดโครงการด้าน Operation และระบบงานที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
• ทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการโครงการของงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
• ร่วมกับหัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจกำหนดงานที่จะส่งมอบ
• ร่วมกับหัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจในการวางแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการ
• กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาของตามสายงานของผู้เกี่ยวข้อง (ในการทำ Project ให้สำเร็จจะต้องมีคน 4 กลุ่มหลัก 1.คนให้ข้อมูล 2.คนทำ 3.คนตรวจ 4.คนอนุมัติ
• กำหนดแผนงานละเอียดของโครงการ
• กำหนดและควบคุมประมาณโครงการ
• นำเสนอโครงการเพื่อให้ได้รับการอนุมัติการดำเนินงานในแต่ละขั้นของโครงการ
• ดำเนินการและรับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
• รายงานความคืบหน้าโครงการให้หัวหน้าตามสายบังคับบัญชา
• ช่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• เป็นทีมขับเคลื่อนโครงการอื่นๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับงานหลักตามนโยบาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com - >ส่ง Resume มาทาง Email - สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน วิศวกรจัดซื้อ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : หญิง/ชาย+  อายุ : 28-35 ปี+  ปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธาไฟฟ้าเครื่องกลอิเล็กทรอนิค+  ประสบการณ์ : ประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างการถอดแบบการประเมินราคา อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป+  Microsoft Office ทั้งหมด สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้+  มีความคิดเชิงระบบ /มีความรับผิดชอบ /มีทัศนคติที่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ ตลอดจนสรรหาและคัดเลือก พัฒนาคู่ค้าให้มีศักยภาพ
• พัฒนากระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเข้ามาวิเคราะห์และบริหารจัดการ
• การดำเนินการจัดซื้อ ได้อย่างเป็นไปตามระบบและนโยบายบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com - >ส่ง Resume มาทาง Email - สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (จ่าย) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ25 - 30 ปี ป.ตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์ 0-2 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี มีความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตั้งหนี้/จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย
• ปิดภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน
• รายละเอียดประกอบงบ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com - ส่ง Resume มาทาง Email - สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน หัวหน้าแผนกยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาสาขาเกษตรกลวิธาน หรือเครื่องจักรกลเกษตร มีความเป็นผู้นำและสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก มีความรู้ความสามารถวางแผนงานบริหารจัดารทีมงานรถตัด้อย และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร มีความสามารถในการขับรถยต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ มีใบรับรองเกณฑ์ทหาร หากมีประสบการณ์การบริหาร 4-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลแผนกยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อรองรับสำหรับการขยายพื้นที่ส่งเสริมที่เพิ่มขึ้นในปีการผลิต ปี 2560/61 เพื่อควบคุมการบริหารงานด้านการวางแผนงานด้านรถตัดอ้อย วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน เลขานุการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิงอายุตั้งแต่ 22 ปี ไม่เกิน 25 ปี ปริญญาตรีทางด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงานหนึ่งปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน Marketing Officer ( Graphic Design ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ในด้าน Graphic Design มีความรู้ทางด้านการออกแบบ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลการออกแบบ packaging, Corporate Identity (CI) และการออกแบบแบบฟอร์มเอกสาร
• การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน Marketing Officer ( Trader ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 - 35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ถึง 10 ปี ทางด้านการขาย การนำสินค้าเข้าตลาด การบริหารจัดการสินค้า มีทักษะในด้านการเจรจา ต่อรอง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• นำสินค้าเข้าสู่ตลาด
• ติดต่อประสานงานฝ่ายผลิต
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
• จัดทำแผนการตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล ( สระโบสถ์ ลพบุรี ) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ทางด้านเครื่องกล มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรู้ทางด้าน BOILER จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผ่านงานติดตั้งเครื่องจักร หรืองานตามไซด์งานต่างๆ ผ่านอบรมระบบ ISOGMP และระบบควบคุมต่างๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เคยผ่านวิศวกรโครงการ งานติดตั้งเครื่องจักร หรืงานตามไซด์งานต่างๆ ผ่านระบบ ISO,GMP และระบบควบคุมต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน พนักงานบัญชี กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : หญิง อายุ : 24-30 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์ : 0-2 ปี สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ microsoft office ในระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำบัญชีรายได้อื่น
• ออกใบกำกับภาษี,
• จัดทำรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ตรวจสอบกระทบยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร สมัครโดยตรงได้ที่ http://trrhrcorp.com/jobs
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com - ส่ง Resume มาทาง Email - สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานระบบคุณภาพ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 - 35 ปี ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีประสบการณ์ในการทำระบบคุณภาพ กรณีมีความรู้ทางด้าน BONSUCRO จะพิจารณาเป็นพิเศษ เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานและรวบรวมเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำระบบคุณภาพต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบคุณภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ หญิง อายุ 20-25 ปี วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขา บัญชี ประสบการณ์ 1-2 ปี Microsoft Office ทั้งหมด สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานเกี่ยวกับเอกสาร PO หรือเอกสารภายในแผนกในกับผู้ขายสินค้าและภายในองค์กร
• เปิด PO ให้ Supplier คีย์รับสินค้าเข้าระบบ
• ดูแลเอกสารต่างๆ ภายในแผนกให้เรียบร้อย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com - ส่ง Resume มาทาง Email - สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงินรับ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขวิชาการเงินบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี (ExcelWordPowerpoint)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานด้านรับเงินเข้าบริษัท
• จัดทำเอกสารการเงิน และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ทำรายงานสรุป ประจำวัน ประจำเดือน
• จัดทำเอกสารวางบิลและเก็บเงินจากทางลูกค้าตามกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com - ส่ง Resume มาทาง Email - สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป. กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และไหวพริบในการแก้ปัญหา มีความขยันอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน และติดต่อสื่อสารดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามกฎหมายกำหนด 3.สอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมบันทึกและรายงานการเกิดอุบัติเหตุต่อหัวหน้าหน่วย 4.จัดทำเอกสารงานด้านความปลอดภัย ดูแล จัดเก็บให้เป็นระบบ 5.แนะนำ ฝึกสอน อบรม พนักงานของบริษัทให้ได้รับความปลอดภัยในการทำงาน 6.กำกับดูแลกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน หัวหน้าการเงิน กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย หรือหญิง อายุ ตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีทางด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 5 ปีขึ้นไป มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมการรับเงินสด เช็คตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกนำฝากธนาคาร
• ตรวจสอบการรับ จ่ายเงิน จากรายงานทางบัญชี และฝากเงินในธนาคารให้ถูกต้องตรงการรับจ่ายเงิน รับเงิน
• ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท
• วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อค้นหาความเสี่ยง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : เพชรบูรณ์
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน Sales Engineer กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย อายุ : 27-35 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไปในการขายงานโครงการ มีความรู้สามารถ อ่าน-เขียนสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความชำนาญเป็นอย่างดี Microsoft office (Word / Excel / Power Point / Access) AutocadAuto CAD Illustrator มีความรู้ทางด้าน Food Safety ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
• ดูแล ออกแบบ งานติดตั้งและระบบทั้งหมดให้กับทางลูกค้า
• รับผิดชอบงานทางด้านเทคนิคของสินค้าทั้งหมด
• ดูแลบริการ และงานบำรุงรักษาหลังการขายงานรับเหมาและติดตั้งทั้งหมด
• ดูแลระบบมอนิเตอร์ของงานโครงการ
• จัดทำงบประมาณพร้อมดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับ ผิดชอบทั้งหมด
• จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการและงานขายทั้งหมด
• จัดทำข้อมูลทางการตลาดภาพรวมและคู่แข่ง สวัสดิการ: • ประกันสังคม • โบนัสโดยเฉลี่ย 3 เดือน จ่ายช่วงตรุษจีน (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน) • ปรับเงินเดือนประจำปี • ประกันชีวิต และประกันสุขภาพแบบกลุ่ม • ตรวจสุขภาพประจำปี • งานท่องเที่ยวประจำปี • เครื่องแบบพนักงาน • ทุนการศึกษา • สวัสดิการเงินกู้ตามความจำเป็น • เงินช่วยเหลืองานบวช / งานแต่งงาน / การร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ • งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี • สำหรับทำงานประจำที่โรงงาน มีที่พัก มีอาหาร มีค่าล่วงเวลา • การฝึกอบรม **สมัครโดยตรงได้ที่ http://www.trrhrcorp.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com - ส่ง Resume มาทาง Email - สมัครโดยตรง คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-08-30 02:54:02
รวมทั้งสิ้น 59 รายการกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
794 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เว็บไซต์ : www.trrsugar.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ