Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

 

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีบริ

 
  1. สมัครงาน นักวิชาการส่งเสริม (โครงการไก่ประกัน จ.ลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-33 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์+  ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี ด้านงานวิชาการส่งเสริม+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่+  สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ส่งเสริมการผลิตไก่ประกันเพื่อส่งเข้าโรงชำแหละ BF,BFI ในพื้นที่การเลี้ยงไก่ประกัน จ.ลพบุรี
• งานอื่่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน สัตวบาล ( ฟาร์มไก่พันธุ์ จ.ลพบุรี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล+  ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 - 1 ปี ด้านงานสัตวบาล+  สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลงานเลี้ยงไก่พันธุ์ให้ไก่สามารถให้ผลผลิตได้ตามเป้าหมาย
• ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรับ-ส่งสินค้า ( โรงงานอาหารสัตว์ จ.ลำพูน ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 22-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้านการจัดส่ง หรือการติดต่อกับลูกค้า+  ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับคำสั่งซื้อ บันทึกคำสังซื้อจากลูกค้าหรือผู้แทนขาย
• จัดทำและตรวจสอบใบจัดส่งสินค้า
• ควบคุมงานด้านธุรการขาย
• ควบคุมงานการจัดส่งสินค้า
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 764789 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรับ-ส่งสินค้า ( โรงงานอาหารสัตว์ จ.ลำพูน ) ประเภท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (โรงงานลพบุรี BP ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 24-27 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาSupply ChianLogistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย1 ปี ด้าน Material Demand Planning Production Planning+  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ; Microsoft Office : Excel Word Powerpoint และ Outlook หรือโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้วางแผนการผลิตต่างๆ+  มีความรู้พื้นฐานในด้านข้อกำหนดต่างๆ เช่น GMP HACCP ISO 9001+  มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตามประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จัดซื้อ ,QC ,QA และคลังวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ)
• ดำเนินการตั้งรหัส วัตถุดิบและพัสดุบรรจุให้หน่วยงานที่ขอตั้งเพื่อเป็นรหัสผลิตภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์
• ผูกข้อมูลใน Item Master ของวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ ซึ่งประกอบด้วย Lot size , MOQ และ Lead time ในการสั่งซื้อ
• จัดทำข้อมูลแผนการสั่งซื้อ Po Plan จากข้อมูลประมาณการขายประจำเดือน
• Update ข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบและพัสดุบรรจุในระบบประจำเดือน หรือทุกๆครั้งที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
• ติดตามกำหนดการเข้าจริงของวัตถุดิบและพัสดุบรรจุจาก Po Plan พร้อมควบคุม Inventory Stock ของวัตถุดิบและพัสดุบรรจุให้เพียงพอต่อการผลิต และเพียงพอต่อพื้นที่จัดเก็บ
• จัดทำใบขออนุมัติซื้อ (PR Manual) สำหรับวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ ในกรณีที่มีความต้องการใช้มากกว่าประมาณการขาย
• จัดทำรายการ Monthly Report เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในด้านการควบคุม Inventory Stock ของ Raw Material
• ควบคุมให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพที่โรงงานเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ (ISO 9001, GMP, HACCP , ISO14001 , OSHAS18001
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารซัพพลายเชน ( สำนักงานใหญ่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ สถิติ บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel การใช้งานฟังก์ชั่น Solver+  ความรู้ด้าน Linear Programming+  ทักษะการคิดแบบเป็นระบบ+  ทักษะการคิดแบบตรรกะ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ Optimization Model ของธุรกิจไก่
• วิเคราะห์เปรียบเทียบ Demand and Supply (RM.) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ดำเนินการประชุมและติดตามการใช้ Optimization Model ตามแผนที่กำหนดไว้
• รายงานผลการใช้ Model และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง ( โรงงานลพบุรี/พระประแดง) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า+  มีความรู้ระบบสารสนเทศทางด้านคลังสินค้าและจัดส่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 บริหารจัดการ ควบคุม งานคลังสินค้า และ งานจัดส่งอุปกรณ์ฟาร์ม ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยวิธีการ ดังนี้ 1.1 วางระบบ และกำหนดแผนการควบคุม ตรวจสอบสต๊อคสินค้าตามระยะเวลา 1.2 ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 1.3 ควบคุมการจัดทำรายงาน Minimum Stock 1.4 บริหารสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว 1.5 ควบคุมและกำหนด พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสม และปลอดภัย 2 ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ และประสานงานต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ 3 วางแผนและวิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย เส้นทางเดินรถส่งสินค้าให้อยู่ในงบประมาณ 4 วางแผนการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 764777 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง ( โรงงานลพบุรี/พระประแดง) ประเภทงานหล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังวัตถุดิบ ( โรงงานอาหารสัตว์ - ลำพูน) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านงานคลังวัตถุดิบ+  มีความรู้เรื่องวัตถุดิบพรีมิกซ์ และเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิตอาหาร+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• มีหน้าที่รับผิดชอบการรับ
• การจ่ายวัตถุดิบพรีมิกซ์ในคลังสินค้า , การจัดเก็บวัตถุดิบพรีมิกซ์,การดูแล รักษาวัตถุดิบพรีมิกซ์ในคลังสินค้าให้มีคุณภาพดี และการดูแลเรื่องความสะอาดบริเวณจัดเก็บ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดลำพูน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พิธีการนำเข้า ( สำนักงานใหญ่ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี+  วุติการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา+  สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ทางด้าน การนำเข้า+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลการนำเข้าสินค้าตั้งแต่การเปิด L/C เคลียร์สินค้า
• ประสานงานการจัดส่งสินค้าเข้าโกดัง
• ดำเนินการจัดทำต้นทุนสินค้า
• ดูแลด้านการ Claim ประกันภัยสินค้า, การชำระเงินค่าสินค้า
• ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเคลียร์สินค้านำเข้าพร้อมบันทึกเข้าระบบ TFIS ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซัพพลาย ( ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาประชาชื่น กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ logistic Food science+  มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ทางด้าน การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการข้อมูล หรือผ่านงานด้าน logistic+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและบริหารผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้า Processed Food เฉพาะโรงงาน Central Kitchen
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน นักวิชาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม/นักวิชาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอาวุโส กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารทรัพยากรเกษตร พัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 - 5 ปี ด้านการพัฒนาชุมชน+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดำเนินการประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาชุมชน งานกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือเบทาโกร และองค์กรในชึมชนดำเนินร่วมกัน หรือเกี่ยวข้องกัน 1.1ดำเนินกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหลักในท้องถิ่น 1.2สรุป หรือสะท้อนความต้องการของชุมชนที่จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนา 1.3ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้สอดประสาน และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเครือเบทาโกร และเรียนรู้องค์ความรู้จากโครงการ องค์กรท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรุ้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.1นำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของเครือเบทาโกรถ่ายทอดสู่องค์กรท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการทำงานร่วมกัน 2.2สรุปประเด็นเรียนรู้ภูมิปัญญาจากองค์กรท้องถิ่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของเครือเบทาโกร 2.3ผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการในพื่นที่ 2.4ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และสะท้อนผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อสังคม (ประจำลพบุรี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์วิทยาศาสตร์พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้านการเกษตรการพัฒนาชุมชนกิจกรรมเพื่อสังคมหรือที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ด้านงานกิจกรรมเพื่อสังคม+  มีทักษะในการสื่อสาร+  มีความเป็นผู้นำและมีจิตสาธารณะ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดำเนินการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการทำการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมการทำการเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสม 1.1 รวบรวมสมาชิกผู้สนใจ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 1.2 กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรุ้ด้านการทำการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม 1.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำการเกษตร 2.ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักวิชาการด้านการเกษตร 2.1 นำองค์ความรู้ และหลักการดำเนินงานของดมเดลช่องสาริกา ถ่ายทอดไปยังพื้นที่อื่นๆ 2.3 สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมด้านการเกษตรของชุมชน 3.งานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ( โรงงานลพบุรี BF ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 26-31 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม+  มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีด้านการควบคุมดูแลสิ่งล้อมโรงงาน โดยเฉพาะน้ำเสีย ขยะ สารเคมี+  สามารถติดต่อประสานงานและดำเนินการเอกสาร ราชการ ด้านสิ่งแวดล้อมได้+  มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม+  สามารถเป็นวิทยากรในการอบรมพนักงานได้+  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel Power point ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• วิเคราะห์งาน เพื่อชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินระดับนัยสำคัญ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ
• จัดทำแผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการเพื่อควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
• ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
• แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
• ประเมินสภาพการทำงาน เพื่อตรวจวัดสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐานรายงาน ด้านสิ่งแวดล้อม
• เสนอแนะเพื่อให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
• ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
• รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานรายเดือน,รายปี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ( โรงงานลพบุรี BTG -LR2 ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วท.บ. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมหรือปริญญาตรีที่ได้รับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ+  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม+  สามารถใช้งานโปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้คําเสนอแนะ แจ้งปัญหา หาแนวทางแก้ไข จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางานเสนอผู้บังคับบัญชา
• ติดต่อประสานงาน การจัดทำระบบ OHAS 18001/TIS 18001/ISO:14001
• ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย และดําเนินการตามแผนงาน
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน และช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆ
• ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
• พนักงานมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของตนเอง
• ในการปฏิบัติงานต่างๆ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงานหรือและผู้อื่น
• ปฏิบัติตามนโยบายทางบริษัท ของแต่ละกิจกรรม เช่น WCM / ISO
• 9001/GMP / HACCP / TPm / มอก. 18001/มรท ฯลฯ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน นักวิจัย ( Packaging Designer ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 0-3 ปี+  มีความคิดสร้างสรรค์+  สามารถทำงานเป็นทีมได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับอาหารที่บรรจุอยู่ภายใน และสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้
• ทำการวิจัยตลาด และเข้าใจความต้องการของลูกค้า
• บริหารโครงการ และบริหารงบประมาณ
• ระดมสมองกับทีมงานเพื่อทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น
• กำหนดบรรจุภัณฑ์ของสินค้าร่วมกับทีมงานการตลาด เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และดึงดูดลูกค้า
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกออกแบบ ( ประจำสำนักงานใหญ่ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ 30 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา ออกแบบสถาปัตย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านงานออกแบบ+  สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad 2 D 3 D ได้อย่างคลองแคล่ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบงานสถาปัตย์ หรือโครงสร้าง
• ประสานงานออกแบบโครงการกับผู้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมอื่นๆ
• ประสานงานกับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างตรงตามแบบ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน นักวิเคราะห์ ( โรงงานอาหารสัตว์ พระประแดง ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือ ฟิสิกส์+  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้านงานวิเคราะห์ของวัตถุดิบและอาหารสัตว์+  มีความรู้ทางด้าน NIR+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี+  สามารถขับรถยนต์ และออกต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สร้างสมการ NIR ของตัวอย่างใหม่ และ Update สมการ ในวัตถุดิบและอาหารสัตว์ทุกโรงงานในเครือ
• สร้างฐานข้อมูล Stability NIRS ของทุกโรงงานในเครือ
• ควบคุมดูแลการใช้งานสมการ NIR ของทุกโรงงานในเครือ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
• สร้างฐานข้อมูล Phytic acid และค่าพลังงานในวัตถุดิบและอาหารสัตว์
• Predict ผล Proximate ของวัตถุดิบและอาหารสัตว์ประจำวัน
• Predict ผล Amino acid ของวัตถุดิบประจำวัน
• ควบคุมดูแลการส่งข้อมูล Spectrum ของ NIR เพื่อ Predict ผลต่าง ๆ ผ่านทาง Website ของ Supplier
• พัฒนาสมการ NIR ให้มีความถูกต้องและแม่นยำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางยอ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน วิศวกรไคเซ็น/เจ้าหน้าที่ไคเซ็น ( ประจำโรงงาน BSM จ.ลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงาน 0 - 1 ปี ด้าน ISO 9001:2008 (ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน) ISO 14001 (ข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน) OHSAS 18000 (ข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน) GMP&HACCPTQM Concept Basic Statistic+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office AutoCAD Arena MiniTAB+  มีความเข้าใจใน Improvement Concept+  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงาน Kaizen , Productivity Improvement , Projects ,TPm ,TPM
• ประสานงานการเพิ่มผลผลิตในส่วนของโรงงาน
• จัดทำสรุปความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน วิศวกรระบบงานวิศวกรรม กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 30 ปี+  การศึกษา ระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์อาหาร ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพิ่มผลผลิต ประกันคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนแบบ 3D การเขียนโปรแกรม Python จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้พอใช้+  ขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สร้างและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และเทคนิคด้านวิศวกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้และเฝ้าระวัง (Monitor) โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้ และสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักวิชาการ
• ร่วมสร้างและปรับปรุงระบบงานวิศวกรรมและเทคนิคในงานด้านวิศวกรรมและงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
• ประยุกต์ใช้ระบบงานด้านวิศวกรรมและเทคนิคในด้านวิศวกรรม และงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้จริง สอดคล้องกับข้อกำหนด และหลักวิชาการ
• เฝ้าระวัง (Monitor) ระบบงานในงานด้านวิศวกรรมและงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
• สืบค้น และรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานและมาตรฐานทางวิศวกรรม
• จัดทำและทบทวน วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นลายลักษณ์อักษรและทันสมัยอยู่เสมอ
• ฝึกอบรมระบบงานที่พัฒนาให้กับทีมงาน ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
• จัดทำสื่อ Electronic เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
• วางแผนงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ระบบงานและเทคนิคทางด้านวิศวกรรมให้สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักวิชาการ
• ตรวจสอบผลกระทบและดำเนินการ เมื่อมีการประยุกต์ใช้ระบบงาน
• ทำการ Audit เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังให้มีการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน ผู้จัดการส่วน /ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ ( โรงงานลพบุรี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 27-45 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา รัฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การบริหารงานบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5-10 ปี ทางด้าน การบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงงานอุตสาหกรรม+  มีความรู้ด้านการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์+  มีความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร+  มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม+  ความละเอียดรอบคอบ และความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานบริหารจัดการกำลังคนให้ได้ตามแผนอัตรากำลังที่กำหนด และทันต่อธุรกิจ
• งานบริหารค่าจ่างและสวัสดิการต่าง ๆ
• งานบริหารแรงงานสัมพันธ์ภายในโรงงาน
• งานพัฒนาบุคลากรภายในโรงงาน
• งานบริหารจัดการทั่วไป
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิต ( โรงงานลพบุรี BF ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง / เครื่องกล / อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี ด้านการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม+  มีการสื่อสารที่ดี+  สามารถดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้+  สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมการเดินเครื่องเอ็กทรูดเดอร์ ตามวิธีปฏิบัติงานเครื่องเอ็กทรูเดอร์
• บันทึกรายงาน การควบคุมเครื่องเอ็กทรูเดอร์
• ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เช่น เปอร์เซ็นต์ความชื้น และ ค่า Bulk Density ฯลฯ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานลพบุรี BF) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 30-45 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วทบ.เคมีสัตวบาล หรือ สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้านการบริหารงานควบคุมคุณภาพในโรงงาน+  สามารถใช้ Micro soft office ได้ดี+  ทักษะทางด้านการวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจ+  มีความเป็นผู้นำ+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานควบคุมคุณภาพ ในขั้นตอนตรวจรับวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต
• บริหารงานควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการผลิตจนถึงส่งมอบเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป
• บริหารงานควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้าสำเร็จรูป
• บริหารงานด้านการตรวจสอบคุณภาพของปัจจัยการผลิต , In
• process ,Finished Product
• สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกผลิต (โรงงานลพบุรี BF) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 30-45 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม / เครื่องกล / ไฟฟ้ากำลัง และสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้านการบริหารและควบคุมการผลิตของโรงงาน+  มีทักษะการบริหารและการจัดการ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน ที่กำหนด รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ตรวจสอบข้อมูลการผลิต เพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มProductivity
• พัฒนาและปรับปรุงวิธิการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
• ดำเนินการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการให้มีการเพิ่ม Productivity
• ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด
• รับผิดชอบ ในการประยุกต์ใช้ ระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001 ,OHSAS 1800,ISO 14000, GMP & HACCP ทั้งการรักษาระบบ และเตรียมการขอการรับรองระบบซึ่งรวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่จะดำเนินการอีกในอนาคต
• ผลักดัน และสนับสนุนกิจกรรมคุณภาพ เช่น WCW, TQM, QCC, Suggestion, 5 ส., Cost Reduction, การอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ ( โรงงานลพบุรี PF) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวทบ.เคมีสัตวบาล หรือ สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 3- 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานประกันคุณภาพในโรงงาน+  สามารถใช้ Micro soft office ได้ดี+  มีความละเอียดรอบคอบช่างสังเกต+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้าก่อน Load สินค้าขึ้นรถขนส่ง
• ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ส่งมอบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
• ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรถขนส่งสินค้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายระหว่างการขนส่ง
• ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของการจัดเก็บสินค้าในโกดังก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
• จัดทำรายงานผลการตรวจสอบโกดังทุก 7 วัน พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขกรณีไม่สอดคล้องจากแผนกคลังสินค้า
• ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุอาหารสัตว์ และสรุปการตรวจรับประจำเดือน
• ตรวจสอบอาหารรับคืนจากลูกค้า และติดตามแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
• ดำเนินงานของส่วนงานที่รับผิดชอบ ในการประยุกต์ใช้ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 , GMP & HACCP ทั้งการรักษาระบบ ซึ่งรวมทั้งระบบอื่นๆ ที่จะดำเนินการอีกในอนาคต
• สนับสนุนกิจกรรมคุณภาพ เช่น WCM, TQM, QCC, Suggestion, 5 ส, Cost Reduction, การอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ ( โรงงานลพบุรี ABS ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 29-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาหารโภชนาการ/FOOD TECHNOLOGY/FOOD SCIENCE+  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้านโรงงานอาหารหรือโรงงานอาหารแช่แข็ง ด้านสายงานการผลิตหรือควบคุมคุณภาพ หรือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ สุขาภิบาลโรงงาน+  สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้+  มีความสามารถในการวางแผนงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานวางแผนและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
• จัดทำแผนคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในงานควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
• พิจารณาและรับผิดชอบ เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนของลูกค้าและปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
• ทวนสอบการแจ้งปล่อยปลิตภัณฑ์สุดท้ายเพื่อพิจารณาทบทวนแผนการส่งออกประจำวัน
• ทบทวนและกำหนดมาตราการดำเนินการจัดการกับวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ตรวจพบในกระบวนการผลิต
• ปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณภาพ, ความปลอดภัยอาหาร, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระเบียบปฏิบัติงานในระบบการจัดการต่างๆ ของบริษัท
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน ผู้จัดการส่วนผลิต ( โรงงานลพบุรี BP ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 26-29 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์+  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านการควบคุมงานผลิต+  ความเป็นผู้นำ+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมการผลิตให้ได้ตาม Production Planning
• ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง ในแต่ละรุ่นการผลิต
• ควบคุมดูแลสายการผลิตยา Water Soluble Powder, Solution ให้มีความสะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ
• ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้ได้ตามค่าเป้าหมายของ % OEE,% Loss,% Reprocess ฯลฯ
• ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่โรงงานนำมา Implement
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง ( โรงงานลพบุรี BP ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 27 - 33 ปี+  การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านงานคลังสินค้าและจัดส่ง+  มีบุคลิกดี / มีมนุษย์สัมพันธ์ / สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี+  มีใบอนุญาตขับรถยนต์+  เข้าใจระบบงาน วางแผนและจัดลำดับของงานได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Excel Word Power Point TMS

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการจัดทำแผนงานการจัดส่งสินค้า, การเบิกสินค้า, และการเลือกประเภทการขนส่งและชนิดรถขนส่ง
• ดำเนินการจัดการออร์เดอร์ค้างส่งพร้อมรายงานโดยระบุสาเหตุที่ไม่สามารถจัดส่งได้ เพื่อเร่งสินค้าให้สามารถส่งให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้น
• ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าทั้งรถของบริษัทและรถของ Out Source
• ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าต่างประเทศ ในการวางแผนการจัดส่งและการจัดการเอกสารเพื่อใช้ในการจัดส่ง
• ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายขนส่งตามโครงการ TPm
• ประสานงานกับแผนกธุรการขาย, แผนกขาย, ลูกค้า, ผู้รับเหมาขนส่งและแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 28-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ การจัดการข้อมูล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้านงานวิเคราะห์ทางธุรกิจ การตลาด สถิติ นักวิจัยการตลาด+  ความสามารถในการวิเคราะห์ การค้นหาและรวบรวม การนำเสนอ+  มีความคิดเป็นระบบ Systematic Thinking

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล ทางเศรษฐกิจ, การตลาดโดยรวม, Market Size, ข้อมูลคู่แข่ง, ข้อมูลของบริษัท
• วิเคราะห์/วิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ งานวิจัยการตลาดอื่นๆ
• วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เพื่อหาทางเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมและที่น่าสนใจ
• วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของบริษัท นำเสนอข้อมูลเพื่อหาความเหมาะสมในการทำธุรกิจ
• จัดทำไฟล์นำเสนอข้อมูลการตลาด หรือข้อมุูลธุรกิจ
• อื่นๆ ตามมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาธุรกิจ (สำนักงานใหญ่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 29-40 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้านการหาลูกค้าใหม่ การบริหารทีม ทำงานเชิงรุก+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พิจารณาหาช่องทางใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ และติดตามถึงผลสำเร็จ
• วิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาด ตามความต้องการของลูกค้า
• สรรหาลูกค้ารายใหม่ และสามารถร่วมทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย
• สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าทั้งรายใหม่ และลูกค้าปัจจุบัน
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขาประชาชื่น ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ขึ้นไปสาขา Meat Science สัตวบาล บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ขึ้นไป ทางด้านบริหารจัดการร้าน+  สามารถขับรถยนต์และจักรยานยนต์ได้+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
• บริหารจัดการสินค้าภายในร้านให้มีประสิทธิภาพ
• ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในร้านภายใต้งบประมาณที่กำหนด
• บริหารทรัพยากรบุคคลภายในร้านให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์(ธุรกิจอาหารสัตว์ LR4) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล / รัฐศาสตร์+  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้านบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับดูแล และดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
• กำกับดูแลงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนริษัท
• วางแผน กำหนดทิศทาง ประสานงานด้านแรงงานสัมพันธ์
• สร้างความสัมพันธ์อันดีเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ
• ดูแลด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์(สายธุรกิจไก่ , โรงงานBSM) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้้นไป ด้านการบริหารงานบุคคลโรงงาน+  สามารถบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. งานสรรหา 1.1 วิเคราะห์ความต้องการพนักงานระดับปฎิบัติการและกำหนดกลยุทธ์การสรรหา 1.2 ติดตามประเมินผลและพัฒนาช่องทางการสรรหาพนักงานให้มีคุณภาพและทันตามความต้องการ 2. งานฝึกอบรม 2.1 ประสานงานและกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 2.2 ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการ 3. งานแรงงานสัมพันธ์ 3.1 ประสานงาน กำหนดรูปแบบกิจกรรมและงบประมาณการจัดกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ พร้อมติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขปรับปรุง 4. งานสวัสดิการและค่าจ้าง 4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล Payroll เพื่อนำเสนอแก่ผู้อำนวยการโรงงาน 4.2 ติดต่อประสานงานกับ สนง.สวัสดิการและกองทุนเงินทดแทนเรื่องเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 4.3 ควบคุมดูแลสวัสดิการของพนักงาน เช่น หอพัก รถรับ
• ส่งพนักงาน ร้านอาหาร 5. งานธุรการ 5.1 ควบคุม ตรวจสอบและปรับปรุงระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 5.2 ควบคุม ดูแลระบบรักษาความสะอาดสำนักงาน และบริเวณทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของโรงงาน 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน วิศวกรซ่อมบำรุง ( โรงงานลพบุรี BP ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี+  การศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหการอาหารเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมสารเคมีทำความสะอาด+  สามารถอ่านแบบและเขียนแบบ Auto cad ได้+  มีความรู้ด้านงานติดตั้งระบบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลรับผิดชอบทางด้าน 1. อุปกรณ์เครื่องจักรเช่นเครื่องฉีดโฟม,อุปกรณ์จ่ายสารเคมี 2. ติดตั้งระบบ Store สารเคมี 3. พัฒนาระบบการ Service เรื่องอุปกรณ์ของ Food Processing,HORECA
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน ช่างเทคนิค ( ประจำฟาร์มไก่ลพบุรี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 -40 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขา ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ระบบไฟฟ้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ งานช่างประจำฟาร์ม+  สามารถให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคและงานติดตั้งได้+  สามารถใช้โปรแกรม MS. Office Auto CAD ได้พอใช้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษา อุปกรณ์การเลี้ยงไก่
• ตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และระบายอากาศ
• ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์อื่นๆ ในพื้นที่โดยรอบฟาร์ม
• ดูแลรักษาเครื่องมือช่างให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• จัดทำสรุปรายงานและเอกสารการบำรุงรักษา
• ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การเลี้ยงไก่
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน วิศวกรซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ( โรงงานลพบุรี BFI ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 28-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านไฟฟ้าภายในโรงงานงานซ่อมบำรุง+  สามารถเข้ากะได้+  มีความรู้เรื่อง GMP HACCP ISO BRC+  สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ+  ามารถใช้โปรแกรม Micsoft office excel ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
• จัดทำแผน PM รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี
• ปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินงานตามแผนกิจกรรมต่างๆ WCM เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (โรงงานลพบุรี BFI) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 1 ปี ในโรงงานผลิตอาหาร+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  สามารถ เขียน อ่าน ฟังและพูดภาษาอังกฤษ ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า
• BQM Self Assessment Audit
• ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย( Validate Process)
• ดำเนินงานศึกษาอายุการเก็บ Shelf life ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ HACCP
• ตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและ Car ต่างๆ
• จัดทำแผนทวนสอบกระบวนการผลิตสินค้าตาม Quality Plan
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน วิศวกรซ่อมบำรุง ( โรงงานลพบุรี BTG - LR 2 ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลัง+  ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านไฟฟ้ากำลัง MDB PLC ไฟฟ้า Control+  มีความรู้ในเรื่องไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า Control+  สามารถติดตั้ง MDB และเขียน Program PLC ได้+  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ควบคุม ติดตามงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา, งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ควบคุมและติดตามการปฎิบัติงาน ของพนักงานในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด
• รับผิดชอบควบคุมระบบน้ำใช้และระบบไอน้ำรวมทั้ง Boiler ให้พร้อมใช้งาน
• รับผิดชอบควบคุมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานให้พร้อมใช้งาน
• ควบคุมแผนงานและงานสอบเทียบเครื่องมือวัดคุม
• รับผิดชอบควบคุมระบบ AIR CONDITION,กล้องวงจรปิด,ระบบเตือนอัคคีภัย,ระบบโทรศัพท์,ระบบเสียง
• ทำกิจกรรมตามนโยบายของบริษัท เช่น WCM, TQM
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน หัวหน้างานปฎิบัติการซ่อมบำรุง ( โรงงานลพบุรี BTG -LR 2 ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล+  ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ด้านงาน Boiler พลังงาน+  มีความรู้ในด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกระตือรือร้นสูง+  หากมีใบกว. จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ Boiler ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดำเนินการตามแผนในการใช้งาน การตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อไอน้ำให้มีความ มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• จัดให้มีการตรวจทดสอบ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Boiler ตามที่กฎหมายกำหนด
• ควบคุมการแก้ไข และซ่อมแซม Boiler ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
• ควบคุมการบำรุงรักษา รวมทั้งดำเนินการตามแผน PM ของ Boiler รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
• ควบคุมการนำเข้า การจัดเก็บ และบริหารการใช้เชื้อเพลิงแข็ง และจัดการกากของเสียให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ ( โรงงานอาหารสัตว์ จ.ลำพูน ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี ด้านงานตรวจสอบคุณภาพ+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามตามมาตรฐานที่กำหนด
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดลำพูน
จังหวัด : ลำพูน
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการตลาด ( สำนักงานใหญ่ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด+  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้านการประสานงาน การติดต่อ การสื่อสาร+  การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการตลาดทั้ง Offline และ Online+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS.Office Photoshop ได้ดี+  สามารถจัดกิจกรรมการตลาดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คิดสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
• บริหารงานเพื่อติดต่อกับ suppliers ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดหา สิ่งของ อุปกรณ์ หรือพรีเมี่ยม เพื่อใช้ในงานการขายและตลาด ผ่านเจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
• ดูแลประสานงานและดำเนินงานกิจกรรมการตลาดต่างๆ ตลอดจนควบคุมให้การจัดกิจกรรมการตลาดนั้นๆ ให้ประสบผลสำเร็จ
• ดูแลและรักษาสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานการตลาดต่างๆ
• บริหารการเก็บข้อมูลงานการตลาด
• ดูแล Online Marketing เพื่อสนับสนุนการตลาดของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสโลจิสติกส์ ( สำนักงานใหญ่ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย อายุ 28-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้านการจัดการงานโลจิสติกส์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลภาพรวมงานขนถ่ายสินค้าจาก เกาะสีชังถึงโกดัง และงานผ่านท่าจากโกดังถึงโรงงาน
• ดูแลเรื่องสินค้าเสียหาย, ดำเนินการขายซากสินค้า, สรุปรายงานให้กับแผนกนำเข้าและส่งออก
• ควบคุม stock วัตถุดิบของแต่ละโกดัง
• วางแผนการจัดการวัตถุดิบเข้าแต่ละโรงงาน
• ตรวจดู stock วัตถุดิบ ของแต่ละโกดัง และภาพรวมการจัดการโกดังเช่า
• Supplier Performance Evaluation
• สรุปรายงานของ Loss weight ของแต่ละเดือน หมายเหตุ เป็นผู้ที่มีความอดทนสูง ซื่อสัตย์ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีความรับผิดชอบสูง มีสุขภาพแข็งแรง, มีรถยนต์ส่วนตัว,มีมนุษยสัมพันธ์ดี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน สถาปนิกอาวุโส (ประจำสำนักงานวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง-จ.ลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชา่ย/หญิง อายุ 30-40 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ด้านงานก่อสร้างอาคาร โรงงานฟาร์มอาคารสูง+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมด้านงานออกแบบได้ดี+  หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารแช่แข็ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
• จัดทำและตรวจสอบ Shop Drawing
• ออกแบบงานสถาปัตย์และจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สำนักงานภาคกลาง) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย /หญิง อายุ 24-25 ปี+  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร+  มีความสามรถในการสาธิตการทำอาหาร หรือสอนและถ่ายทอดวิธีการทำอาหารให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ประสานงานด้านนโยบายการพัฒนาธุรกิจอาหารระหว่างสายธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค 2.กำหนดเป้าหมาย และกิจกรรมด้านการพัฒนาธุรกิจอาหาร 3.ประสานงานการคัดเลือก การทดลองผลิตสินค้าใหม่ และการพัฒนาสินค้าใหม่ (New product) ให้สอดคล้องตามเป้าหมายการดำเนินงานของธุรกิจ 4.บริหารลูกค้ากลุ่ม Key Account 5.ร่วมออกแบบ และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอาหารให้กับพนักงาน และลูกค้า 6.ประสานงานการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาหาร ความรู้ด้านสินค้าและผิลติภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยข้อง 7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง ( โรงงานลพบุรี BP ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 35-45 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล/อุตสาหการ พร้อมใบประกอบวิชาชีพ+  ประสบการณ์การทำงาน 10 ปี ทางด้านการบริหารงานซ่อมบำรุงและการจัดการงานวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม ( โดยเฉพาะด้านการผลิตยา เวชภัณฑ์ หรืออาหารสัตว์)+  มีความรู้และจัดการระบบ TPM (Total Productive Maintenance) ได้ดี+  ความรู้และจัดการงานระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO และSafetyในการทำงาน+  ความรู้และทักษะในการซ่อมบำรุงและเครื่องมือต่างๆได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้ในการปรับปรุงและทำโครงการได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมใช้งานตามแผนการผลิต
• วางแผนและกำกับแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน(PM)ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและชั่วโมงการเดินเครื่องจักร
• กำกับและตรวจสอบงานซ่อมแซมแก้ไข ของอาคารและเครื่องจักรผ่านBMMS Programให้แล้วเสร็จตามแผนงานและค่าเป้าหมาย
• ควบคุมและตรวจสอบงานโครงการ งานปรับปรุงต่างๆของโรงงานให้ถูกต้องตาม TOR & Change Control
• จัดทำและควบคุมค่าซ่อมบำรุงของโรงงานให้เป็นไปตามงบประมาณและค่าเป้าหมายของโรงงาน
• ดำเนินงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน TPM & WCM และผ่านการขอรับรองตามแผนงานของโรงงาน
• จัดการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงให้ได้ตามมาตรฐาน BEM & BQM และบรรลุค่าเป้าหมายที่โรงงานตั้งไว้
• ควบคุมงานงานซ่อมบำรุงและคุณภาพระบบสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP,ISO9000,ISO14000,ISO18000 และมาตรฐานระบบคุณภาพต่างๆที่ได้ขอรับรองไว้
• ส่งเสริมและผลักดันให้วิศวกรและช่างซ่อมบำรุง มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงานผ่านโครงการ Skill Training,5S,QCC และKSS เป็นต้น
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสประสานงาน(สายสุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี , ปทุมธานี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 26 -35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ+  มีความรู้ด้านงานประสานงาน+  ด้านงานจัดทำเอกสาร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการบริหารจัดการงานด้านอาคารสถานที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
• ดำเนินงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน นักวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์ Science Park (ลพบุรี,ปทุมธานี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 25 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี ไวรัสวิทยา อิมมิวโนวิทยา เทคนิคการแพทย์+  มีความรู้ในด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานทดสอบ การประกันคุณภาพการทดสอบให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานข้อกำหนด
• งานด้านระบบ คุณภาพของห้องปฏิบัติการ
• งานด้านบริการ
• ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย (ส่วนกลาง , Science Park ปทุมธานี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 24-27 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการจัดการระบบเอกสาร ระบบคุณภาพและการประสานงานโครงการ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี+  มีทัศนคติดี มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความสามารถเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คนละเอียด รอบคอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดการระบบการทำงานของ RDC ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกรหรือตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9000, ISO 17025 เป็นต้น
• ประสานงานกับส่วนงานประกันและควบคุมคุณภาพของเครือ เพื่อให้ระบบสอดคล้องกัน และติดตามข้อกำหนดใหม่ๆ
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านธุรการแก่งานวิจัย
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน พนักงานผลิต(โรงงานนครปฐม) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง / เครื่องกล / อุตสาหการ / หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมเครื่องอัดเม็ด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( สำนักงานใหญ่ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21-25 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขา ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม+  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้าน จป.+  มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม+  มีทักษะการวิเคราะห์+  มีทักษะในการแก้ไขปัญหา+  มีทักษะการสอนงานและการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดตัวชี้บ่งอันตรายและมาตรการป้องกัน
• ตรวจประเมินความเสี่ยงด้าน SHE และจัดทำแผนงานควบคุม/ลดความเสี่ยง
• ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / ลดความเสี่ยงการจัดการด้านความปลอดภัย
• ให้ความรู้กับหน่วยงานต้นสังกัดและเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
• จัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
• ผลักดัน และดำเนินนโยบายเพื่อดำเนินงานตามหน่วยงาน SHE ของเครือ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน ช่างเทคนิค ( โรงงานลพบุรี BTG - LR 2 ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง+  ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้าน ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้า Control+  มีความรู้เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า MDB PLC+  มีความรู้โปรแกรม Ms.Office Autocad

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษาและงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ดูแลรับผิดชอบแผนงานและงานสอบเทียบเครื่องมือวัดคุม
• ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
• ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของบริษัท เช่น WCM , TQM
• ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของตนเอง
• ในการปฏิบัติงานต่างๆ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของเพื่อนร่วมงานหรือผู้อื่น
• ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี) - ประจำสำนักงานสาขาพัทยา กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 21-24 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี+  ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี ด้านการบัญชี/หลักการบัญชีทั่วไป+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้+  สามารถใช้ Microsoft Excell ในระดับ Advance ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม กำกับดูแลงานธุรการขายและบัญชี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน นักบัญชี ( สำนักงานสาขาพัทยา) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี+  การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี+  มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม MS ได้ดี+  ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คีย์ซื้อสินค้าทุกผลิตภัณฑ์
• คีย์รับโอนสินค้าระหว่างสาขาทุกผลิตภัณฑ์
• บันทึกค่าใช้จ่าย (ค่าขนส่ง เจ้าหนี้ทั่วไป)
• ตรวจนับสินค้าประจำวันร้าน Betagro Shop
• รับวางบิลค่าขนส่ง/ตรวจสอบยอด พร้อมยืนยันยอด
• จัดทำชุดค่าใช้จ่ายแระจำสัปดาห์พร้อมตัดชำระหนี้จ่าย
• รายงานต่างๆ (ในส่วนงานบัญชี) ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สำนักงานใหญ่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี+  ฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์จิตวิทยารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี ด้านงานฝึกอบรมและพัฒนา+  มีความรู้ พื้นฐานทางจิตวิทยา+  มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานอบรมระหว่างสายธุรกิจ และ BHRD
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาของสายธุรกิจ
• ประสานงานค่าใช้จ่ายการอบรมทั้งภายใน และภายนอก
• บันทึกการอบรมของพนักงานสายธุรกิจ
• สนับสนุน รวบรวมข้อมูลโปรแกรมพัฒนาของพนักงาน
• ดูแล สนับสนุนการจัดอบรม สัมมนา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ ( โรงงานสมุทรสาคร BF ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมบริหารทรัพยากรมนุษย์บริหารธุรกิจหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 - 5 ปี ด้านงาน HRDHRM โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร+  สื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน อยู่ในระดับดี+  มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง+  มีทักษะในการนำเสนอในระดับดีมาก+  เข้าใจถึงหลักการ Kaizen และแนวคิดเชิง Innovation หรือ Improvement

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร
• งานกิจกรรมสัมพันธ์ งานแรงงานสัมพันธ์
• ดำเนินการวางแผน สรรหา กำลังพลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำลังคน
• ผลักดันและส่งเสริมกิจกรรม WCM ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• ส่งเสริมนโยบายจากส่วนกลางในส่วนของนโยบาย HRM เพื่อให้ได้ตามแผนและเป้าหมาย
• วางระบบและแก้ไขปรับปรุง พัฒนาในการจัดการงาน HRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล ( โรงงาน BTF จ.ปทุมธานี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22- 28 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคลจิตวิทยาอุตสาหกรรมรัฐศาสตร์หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้านงานทรัพยากรบุคคลโรงงานอุตสาหกรรม+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี+  มีความรู้เกี่ยวกับงานบุคคลและธุรการ กฎหมายแรงงานประกันสังคม+  มีความรู้ระบบ GMP มาตรฐานแรงงานไทย ระบบ ISO 9001:2008

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบด้านงานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
• รับผิดชอบด้านงานกระบวนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน
• รับผิดชอบด้านงานกระบวนการฝึกอบรม
• รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานกิจกรรม งานแรงงานสัมพันธ์ งานเบิกจ่าย งานประเมินผล งานเอกสาร งานระบบ ISO
• ควบคุมดูแล มอบหมายงานให้พนักงานปฏิบัติการ (รายวัน/รายเดือน) แผนกบุคคลและธุรการทุกส่วนงาน
• ควบคุมดูแลความเรียบร้อยโดยรวมภายในโรงงาน และประสานงานในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งหน่วยงานราชการ
• อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 23-27 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การบริหารงานบุคคล+  ประสบการณ์การทำงานบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนหาช่องทางสรรหาพนักงานปฏิบัติการ
• ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกพนักงานปฏิบัติการ
• ประสานงานโครงการทวิภาคี ระหว่างต้นสังกัดและแผนก ER ของสายธุรกิจ
• จัดทำและควบคุมเอกสารประวัติพนักงานให้ถูกต้อง และครบถ้วน
• เข้าเยี่ยมและติดตามความเป็นอยู่ของพนักงานแต่ละจุดงาน
• ร่วมกับแผนก ER จัดกิจกรรมแรงงามสัมพันธ์ของพนักงานปฏิบัติการ
• ให้คำแนะนำหัวหน้าหน่วย (Team Leader) ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
• จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน สำหรับหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ
• สำรวจผลตอบแทนการทำงานเปรียบเทียบคู่แข่งทางการตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ (พัฒนาและฝึกอบรม) - ประจำโรงงานสมุทรสาคร กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การบริหารงานบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไปด้านงานพัฒนาและฝึกอบรม+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี+  มีความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร+  มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานพัฒนาและฝึกอบรมของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของเครือ
• งานบุคคลและโครงการ WCM
• งานบริหารจัดการทั่วไป
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( โรงงานลพบุรี ABS ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 - 1 ปี ทางด้านโรงงาน อาหาร ฟาร์ม+  สามารถอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
• อนุมัติการตัดสินใจในเบื้องต้นเพื่อนำวัตถุดิบเข้าสู่การเตรียมการผลิต
• กำหนดมาตรการดำเนินการจัดการกับวัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ตรวจพบในกระบวนการผลิต
• จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงาน
• ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และตลอดถึงการยืนยันความถูกต้องและนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ (โรงงานปทุมธานี BEP) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป ด้านการควบคุมคุณภาพไข่ไก่ หรืองานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ Word Excel Power Point+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่รับวัตถุดิบ ภายในกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย และจัดทำระบบ คุณภาพ GMP , HACCP,HALAL และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อควบคุณคุณภาพการผลิต ไข่ไก่ ให้ได้ ตรงตาม มาตรฐานที่กำหนด สร้างความพึงพอใจ ต่อลูกค้า
• วางแผนการตรวจสอบ และทดสอบ ทางด้านกายภาพ ,เคมี และ จุลินทรีย์ ในสินค้า ติดตามผล และ แก้ไขเมื่อไม่เป็นไปตามที่กำหนด
• ตอบข้อร้องเรียน และทวนสอบ สาเหตุ มาตรการแก้ไข และป้องกัน ข้อร้องเรียนให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และ ยั่งยืน
• สามารถนำความรู้ทางด้าน สถิติ มาประยุกต์ใช้ ในการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต สินค้าได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ติดตามสรุปผล และทำการแก้ไข เมื่อไม่เป็นไปตามที่กำหนด
• จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ และ เอกสาร Technical Support Data เพื่อส่ง ให้ลูกค้าทั้งภายในภายนอกองค์กร
• รับรองลูกค้า ทั้งการ Audit และ การ Visit จากลูกค้า ภายในและภายนอกองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ ( โรงงานลพบุรี BTG-LR3) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ+  ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ด้านการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต+  มีความรู้ Process การผลิตอาหารสัตว์+  มีความรู้เรื่องวัตถุดิบ/มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO GMP HACCP+  มีความรู้เกี่ยวกับ TPM หรืองานที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้อย่างดี / ไม่แพ้ฝุ่นและสารเคมี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ และตรวจสอบกายภาพอาหารสัตว์ขณะบรรจุ Bulk , Bag
• ตรวจสอบอาหารสัตว์ที่จัดเก็บในโกดังและอาหารสัตว์ที่ลูกค้าส่งคืน
• ตรวจสอบ Premix ระหว่างการผลิต
• หาค่า Bulk Density ของวัตถุดิบ และอาหารสัตว์
• จัดทำรายงาน NC พร้อมทั้งติดตามการนำไปใช้
• ดำเนินงานของส่วนงานที่รับผิดชอบ ในการประยุกต์ใช้ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000, GMP & HACCPทั้งการรักษาระบบ ซึ่งรวมทั้งระบบอื่นๆ ที่จะดำเนินการอีกในอนาคต
• สนับสนุนกิจกรรมคุณภาพ เช่น WCM, TQM, QCC, Suggestion, 5 ส, Cost Reduction, การอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน พนักงานผลิต ( ประจำโรงงานอาหารสัตว์ พระประแดง) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.- ปวส. สาขาช่างกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์+  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้านงานเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์+  มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ รอบคอบ การทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ประจำกะให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำกะ
• ตรวจสอบรายงานการผลิตอาหารสัตว์ ติดตามปรับปรุงแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
• ดูแลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ( สำนักงานใหญ่ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 21-23 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science หรือ Food Technology+  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้าน QA/QC ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร+  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ+  มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ระบบปฏิบัติงานต่างๆ ของสายธุรกิจ+  มีทักษะในการวางแผน (Planning)+  มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการและผลักดันนโยบายด้านคุณภาพของแครือเบทาโกร
• จัดทำสรุปรายงาน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action)
• ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในสายธุรกิจในการเตรียมรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
• เป็น project team member ในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายในธุรกิจอาหาร
• เป็นวิทยากรภายใน หลักสูตรฝึกอบรมด้านคุณภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพ (โรงงานลพบุรี BF) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 27-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการควบคุมขบวนการผลิตสินค้าแปรรูป การจัดการเครื่องจักรในการผลิต+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• นำทีมโรงงานในการจัดทำระบบ WCM.
• ติดตามงานของแต่ละ Pillar
• จัดทำระบบกิจกรรม 5 ส.
• จัดทำระบบ KSS
• จัดทำระบบ QCC.
• สรุปงาน WCM. ประจำเดือน
• งานอื่นๆตามที่ไดีรับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (โรงงานลพบุรี BP) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เคมีจุลชีววิทยาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ทางด้านงานวิทยาศาสตร์+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในสายการผลิต เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ
• ตรวจสอบกระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุ กระบวนการทำความสะอาด และ Monitoring ระบบน้ำในสายการผลิต
• จัดทำ Retrospective of drug
• ประเมินกระบวนการ Re Process ในสายการผลิต
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานอ้อมน้อย) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 - 1 ปี ทางด้านการควบคุมคุณภาพโรงงานอาหาร+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี+  มีความละเอียดรอบคอบ+  ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรลุตามเป้าหมาย
• ฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานตามแผนการฝึกอบรม
• พัฒนา/ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด เช่น TPM ,BPR,WCM, เป็นต้น
• จัดทำ/แก้ไขปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 23-27 ปี+  การศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ทางด้านโรงงานอาหาร+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  มีภาวะผู้นำ+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ
• ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล
• ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา
• รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 - 1ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี+  มนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการผลิต ประจำวัน / เดือน
• จัดทำ Stock สินค้า
• จัดทำแผนรับวัตถุดิบ ( สุกรมีชีวิต )
• จัดทำแผนการรับบรรจุภัณฑ์
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน วิศวกรโยธา ( ประจำลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)+  มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้าง โรงงาน ฟาร์ม อาคารสูง อย่างน้อย 3-5 ปี+  สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  หากมีใบประกอบวิชาชีพตรวจสอบอาคาร หรือ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงานผลิตอาหาร/ฟาร์ม)
• ควบคุม กำกับ ดูแลผู้รับเหมา
• ออกแบบโครงสร้าง อาคาร โรงงานและสาธารณูปโภค
• รายงานความก้าวหน้าและงบประมาณโครงการ
• รับผิดชอบการส่งมอบงานให้ลูกค้าหรือเจ้าของงาน
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( โรงงานสมุทรสาคร BTF ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 5 ด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้านเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์แปรรูป+  มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการขั้นตอนวิจัยและทดลองสินค้าตัวอย่างจากใบร้องขอจากฝ่ายการตลาด (New Request) เพื่อนำมาทดลองผลิตสินค้าใหม่ (New Product) กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป (RTC/RTE/Sauce & Seasoning)
• จำทำแผนงานร่วมกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย เพื่อทำแผนพัฒนาสินค้าใหม่หรือการทำแผนพัฒนาสินค้าเชิงรุกตามกลุ่มลูกค้า
• ทวนสอบ Process การผลิต และคัดเลือกวัตถุดิบ (Raw Material) ให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า
• การดำเนินการส่งสินค้าตัวอย่างให้กับทางลูกค้าเพื่อทำการกำนหดและเสนอราคาขาย
• กำหนดแผนการทำ (Sampling Test / Lab Test / Sensory Test / Line Test) ในตัวสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและทันกำหนดการส่งมอบสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า
• ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Costing) ของสินค้าตัวอย่าง
• จัดทำรายงานและเสนอการปฏิบัติงาน (RM Spec. Report / Performance Report) เพื่อรายงานการทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และ การวางแผนลดต้นทุนในการดำเนินงาน
• ตรวจสอบเอกสารรายงานข้อกำหนดวัตถุดิบ (RM Spec./Packaging) ให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าและกฎหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานสมุทรสาคร BF ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-38 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบทำความเย็นในโรงงานผลิตอาหาร+  ใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft office ได้ดี+  สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto cad ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบทำความเย็นภายในโรงงาน
• งานวางแผนและพัฒนาระบบงานวิศวกรรม
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน วิศวกรสาธารณูปโภค ( โรงงาน BTF จ.ปทุมธานี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 0 - 1 ปี ด้านการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นการดูแลระบบไอน้ำ+  มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก+  มีความเป็นผู้นำ+  สามารถเขียนแบบ Auto Cad ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินงานด้านการดูแลระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ำใช้ น้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบไอน้ำ ระบบลม และระบบระบายอากาศ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันปัญหาทางด้านวิศวกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน วิศวกรซ่อมบำรุง (ระบบงานไฟฟ้า ) - ประจำโรงงานลพบุรี กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้า+  มีใบประกอบวิชาชีพ (กว)+  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานวางแผนซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ
• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ
• วางแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและส่องสว่างภายในโรงงาน
• การจัดการด้านอะไหล่สำรอง
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถเขียนแบบและออกแบบ Autocad ได้+  มีใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักร เครื่องกลภายในโรงงาน
• จัดทำแผน PM รายงานการแก้ปัญหาหรือการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• ควบคุมดูแล และช่วยเหลือให้คำแนะนำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้กับหัวหน้าหน่วยและพนักงานวิศวกรรม
• ติดต่อประสานงานการจัดซื้อ อะไหล่ เครื่องจักรให้ถูกต้อง
• สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• งานอื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย หรือ หญิง+  อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการจัดการการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป+  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงรักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ+  มีวินัยรักสะอาดรักงานบริการเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายมีความเป็นผู้นำมีพาหนะเป็นของตัวเอง+  สามารถทำงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ในงานค้าปลีกอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน 2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลเงินสดย่อย 5.ตรวจสอบ Stock, ยอดขาย, และรายงาน เอกสารต่างๆ ประจำวัน 6.สั่งสินค้าให้ถูกต้อง 7.ขายและให้บริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  มีประสบการณ์ด้านงานบริหารร้านอาหาร อย่างน้อย 2 ปี+  มีความเป็นผู้นำ และมีการบริหารและการจัดการที่เข้มแข็ง+  มีบุคลิกคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว รักความสะอาด มีความอดทน+  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง (โรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และไวรัสตับอักเสบ บี)+  มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด
• จัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการตลาด
• บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาตรฐานที่กำหนด
• บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
• บริหารและจัดการองค์กรธุรกิจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า (โรงงาน BTG- LR2 ลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25- 40 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจซัพพลายเชนการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านการจัดการคลังฯ หรือที่เกี่่ยวข้อง+  มีความรู้การบริหาร หรือจัดการงานคลังสินค้า+  มีภาวะผู้นำ และรักงานให้บริการ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี+  สามารถขับรถยนต์ ได้ หรือรถยกได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมการจัดเตรียมพื้นที่ และการเก็บอาหารสัตว์ ให้เพียงพอ และสอดคล้องกับภาวะการผลิต
• ควบคุมบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังอาหารสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพ
• ควบคุมดุแลการรับ และเบิก
• จ่าย อาหารสัตว์ให้มีความถูกต้อง
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบแบบแผน
• ควบคุมส่งเสริมพนักงานให้มีบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สำรวจวัตถุดิบ ( ลพบุรี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเกษตร พืชไร่ พืชสวน ส่งเสริมการเกษตร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านพืช เช่น การส่งเสริมหรือการทำ contract framing+  มีภาวะการเป็นผู้นำ+  มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี+  สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรร่วมโครงการ ปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน โดยไม่บุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร Part 1: ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
• เก็บข้อมูลการใช้ที่ดิน ในรอบปี
• ส่งเสริมเกษตรกร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต/ไร่ ด้วยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ (ปุ๋ยสั่งตัด)
• สรรหาเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน ( สำนักงานใหญ่ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25 -30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ด้านการพัฒนาข้อมูลการทำรายงาน+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ( ผจก.เขต,ร้าน เบทาโกรช็อป,ผจก.ขาย ,IT )
• ศึกษาค้นหาความต้องการในเรื่องข้อมูล
• ศึกษาออกแบบรูปแบบรายงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงาน
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย ( ศูนย์วิทยาศาสตร์ BSC จ.ปทุมธานี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 24-27 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการจัดการระบบเอกสาร ระบบคุณภาพและการประสานงานโครงการ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี+  มีทัศนคติดี มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความสามารถเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คนละเอียด รอบคอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดการระบบการทำงานของ RDC ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกรหรือตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9000, ISO 17025 เป็นต้น
• ประสานงานกับส่วนงานประกันและควบคุมคุณภาพของเครือ เพื่อให้ระบบสอดคล้องกัน และติดตามข้อกำหนดใหม่ๆ
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านธุรการแก่งานวิจัย
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานแปรรูปไก่บ้านอิสาน) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาFood Science Food Technology Biology+  มีความรู้ด้านงานควบคุมคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
• อนุมัติการตัดสินใจในเบื้องต้นเพื่อนำวัตถุดิบเข้าสู่การเตรียมการผลิต
• กำหนดมาตรการดำเนินการจัดการกับวัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ตรวจพบในกระบวนการผลิต
• จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงาน
• ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และตลอดถึงการยืนยันความถูกต้องและนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า
• ปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณภาพ, ความปลอดภัยอาหาร, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระเบียบปฏิบัติงานในระบบการจัดการต่างๆ ของบริษัท
• แนะนำ ฝึกสอน อบรม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ นโยบายด้านคุณภาพ, ความปลอดภัยอาหาร, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรฐานข้อกำหนดกฏระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม นโยบายด้านคุณภาพ, อาหารปลอดภัย, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งระเบียบปฏิบัติงานในระบบการจัดการต่าง ๆ ของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์ ( สำนักงานใหญ่ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 21-27 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Graphic designออกแบบคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 0 - 1 ปี ด้านงานออกแบบ Graphic design+  สามารถใช้โปรแกรม IllustratorPhotoshop ได้เป็นอย่างดี+  หากใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและถ่ายภาพเมนูอาหารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์, โบรชัวร์, แคตตาล็อก, ป้าย Standee, งาน Art work ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์และสินค้าโปรโมชั่นของร้านอาหารทุกแบรนด์ในธุรกิจภัตตาคาร เครือเบทาโกร ให้สอดคล้องกับนโยบายและภาพลักษณ์ขององค์กร
• ดูแลรับผิดชอบการทำสื่อภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหวเพื่อลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์เช่น Facebook, Instagram ของร้านอาหารทุกแบรนด์ในธุรกิจภัตตาคาร เครือเบทาโกร
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( สำนักงานใหญ่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male/Female Age 25-30 year's old+  Bachelor's degree or higher in Computer Sciences or other related+  At least 3-5 year working experience in Develop HR System Tools+  Analysis design coding test maintenance program in HTML PHP MS SQL Oracle etc.+  Can be work under pressure.+  Toeic Score 650/990 points.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To maintain the Career Development System: Potential Evaluation, Key Strategic Position
• To develop a new Organization Development (OD) System followed by the inquiries such as IDP, Competency Evaluation System, Betagro People Strategy Roadmap Dash Broad, Knowledge Management (KM), etc.
• To monitor and create reports related with OD, for example, PE Report, KSP Report, Successor Planning Report, Talent Management Report, Career Management Report, Knowledge Management Report, etc.
• To develop tools for Data Analysis and OD Improvement
• To create a new channel to effectively promote the Organizational Development and Career Management (CM) by using Social Medias (Website, Board, Forum), Intranet, Dash Board, etc.
• To coordinate between with an end
• user and a programmer as a technical translator to gather the requirements and clearly communicate with a programmer for creating the workflow process and summarizing the relater issue for any matter with an end
• user.
• Any required project is assigned by a manager.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน ( สำนักงาน Food Complex จ.ลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมพลังงาน/วิศวกรรมไฟฟ้า+  ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ระบบไฟฟ้า) ภายในโรงงาน หรือ ด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้+  สามารถใช้ Auto CAD ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน
• จัดทำโครงการ และมาตรการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
• ควบคุม ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน
• ควบคุมงานและประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในโรงงาน
• รับผิดชอบงานด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารของโรงงาน
• รับผิดชอบด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ที่บริษัทรับผิดชอบ
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน หัวหน้างานปฎิบัติการคลังวัตถุดิบ ( โรงงาน BTG -LR 2 ลพบุรี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้านการจัดการคลังระบบ WCM+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมพนักงานให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เกิดความพึงพอใจในงานบริการ
• ควบคุมการรับ
• จ่ายวัตถุดิบ/วัตถุดิบพรีมิกซ์/พรีมิกซ์/บรรจุภัณฑ์ ประจำวันให้ถูกต้อง และสอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมการจัดเตรียม วัตถุดิบ/วัตถุดิบพรีมิกซ์/พรีมิกซ์/บรรจุภัณฑ์ ประจำวันให้ถูกต้อง และเพียงพอต่อการผลิตและสอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมการตรวจนับวัตถุดิบ/วัตถุดิบพรีมิกซ์/พรีมิกซ์/บรรจุภัณฑ์ และจัดทำรายงานการรับ
• จ่ายวัตถุดิบ/วัตถุดิบพรีมิกซ์/พรีมิกซ์/บรรจุภัณฑ์ ประจำวันให้ถูกต้อง ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมการจัดเก็บ ดูแลรักษาวัตถุดิบ/วัตถุดิบพรีมิกซ์/พรีมิกซ์/บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมพนักงานให้ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่ใช้งานให้ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ติดต่อประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.สงขลา) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน เศรษฐศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน เศรษฐศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลด้านการจัดทำค่าจ้างพนักงานและพนักงานปฎิบัติการ
• ดูแลด้านการจัดการค่าจ้างผู้รับเหมาแรงงาน
• ดูแลด้านสวัสดิการพนักงานตามทีบริษัทกำหนด
• ดูแลด้านกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน ผู้จัดการเขตภาคเหนือ (เชียงใหม่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ Meat science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ทางบริษัทจัดหารถยนต์ในการปฏิบัติงานให้)+  หากผ่านการจัดการ Butcher และมีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ
• ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา
• บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ
• ตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลังในแต่ละจุดขายที่รับผิดชอบ
• พัฒนาและเพิ่มยอดขายในแต่ละจุดงานที่รับผิดชอบ
• สำรวจตลาดและราคาคู่แข่งเพื่อพัฒนางานขายในจุดที่รับผิดชอบ
• ประสานงานการสั่งซื้อและรับสินค้าจากลูกค้าและโรงงานในแต่ละภาค
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน ผู้จัดการเขตภาคกลาง (ลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ Meat science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ทางบริษัทจัดหารถยนต์ในการปฏิบัติงานให้)+  หากผ่านการจัดการ Butcher และมีภูมิลำเนาจังหวัดลพบุรีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ
• ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา
• บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ
• ตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลังในแต่ละจุดขายที่รับผิดชอบ
• พัฒนาและเพิ่มยอดขายในแต่ละจุดงานที่รับผิดชอบ
• สำรวจตลาดและราคาคู่แข่งเพื่อพัฒนางานขายในจุดที่รับผิดชอบ
• ประสานงานการสั่งซื้อและรับสินค้าจากลูกค้าและโรงงานในแต่ละภาค
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน ผู้จัดการเขตภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ Meat science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ทางบริษัทจัดหารถยนต์ในการปฏิบัติงานให้)+  หากผ่านการจัดการ Butcher และมีภูมิลำเนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือใกล้เคียงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ
• ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา
• บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ
• ตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลังในแต่ละจุดขายที่รับผิดชอบ
• พัฒนาและเพิ่มยอดขายในแต่ละจุดงานที่รับผิดชอบ
• สำรวจตลาดและราคาคู่แข่งเพื่อพัฒนางานขายในจุดที่รับผิดชอบ
• ประสานงานการสั่งซื้อและรับสินค้าจากลูกค้าและโรงงานในแต่ละภาค
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ( Betagro Shop ภาคเหนือตอนล่าง ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 25 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีใจรักบริการ และมีความรับผิดชอบสูง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานขายภายในร้านให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
• สามารถบริหารสินค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการขายได้
• ควบคุม จัดสรร ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
• สามารถบริหารทรัพยากรภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768228 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ( Betagro Shop ภาคเหนือตอนล่าง ) ประเภทงานหลัก ขา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาลำปาง) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา FOOD SCIENCE สัตวศาสตร์ การตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถปฏิบัติงานประจำนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้ (ภาคเหนือตอนบน )+  มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง+  ผ่านการเรียนวิชา รด. หรือเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วสำหรับเพศชาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
• รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดลำปาง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop สาขาสระบุรี,ลพบุรี กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีใจรักบริการและมีความรับผิดชอบสูง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  *** บริษัทรับพิจารณา นักศึกษาจบใหม่***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานขายภายในร้านให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
• สามารถบริหารสินค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการขายได้
• ควบคุม จัดสรร ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
• สามารถบริหารทรัพยากรภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768012 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop สาขาสระบุรี,ลพบุรี ประเภทงานหลัก ขาย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop ( สาขานครปฐม,หัวหิน,ราชบุรี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีใจรักบริการและมีความรับผิดชอบสูง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  *** บริษัทรับพิจารณา นักศึกษาจบใหม่***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานขายภายในร้านให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
• สามารถบริหารสินค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการขายได้
• ควบคุม จัดสรร ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
• สามารถบริหารทรัพยากรภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768010 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop ( สาขานครปฐม,หัวหิน,ราชบุรี ) ประเภท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ- ขอนแก่น,ชัยภูมิ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีใจรักบริการและมีความรับผิดชอบสูง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  *** บริษัทรับพิจารณา นักศึกษาจบใหม่***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานขายภายในร้านให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
• สามารถบริหารสินค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการขายได้
• ควบคุม จัดสรร ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
• สามารถบริหารทรัพยากรภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768011 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ- ขอนแก่น,ชัยภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคเหนือตอนล่าง - พิษณุโลก,นครสวรรค์,พิจิตร,กำแพงเพช,ตาก) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา FOOD SCIENCE สัตวศาสตร์ การตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถปฏิบัติงานประจำนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้+  มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง+  ผ่านการเรียนวิชา รด. หรือเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วสำหรับเพศชาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
• รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768215 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคเหนือตอนล่าง - พิษณุโลก,นครสวรรค์,พิจิตร,กำแพงเพช,ต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี,ตรัง) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา FOOD SCIENCE สัตวศาสตร์ การตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถปฏิบัติงานประจำนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้+  มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง+  ผ่านการเรียนวิชา รด. หรือเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วสำหรับเพศชาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
• รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768205 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี,ตรัง) ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคกลาง- กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,ราชบุรี,หัวหิน,เพชรบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา FOOD SCIENCE สัตวศาสตร์ การตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถปฏิบัติงานประจำนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้+  มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง+  ผ่านการเรียนวิชา รด. หรือเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วสำหรับเพศชาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
• รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768214 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคกลาง- กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,ราชบุรี,หัวหิน,เพชรบุรี)
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันออก) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา FOOD SCIENCE สัตวศาสตร์ การตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถปฏิบัติงานประจำนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้+  มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง+  ผ่านการเรียนวิชา รด. หรือเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วสำหรับเพศชาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
• รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 750929 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันออก) ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย พนักงานขา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน ผู้จัดการร้าน Betagro Shop (เกาะสมุย) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 25 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร/ บริหารธุรกิจ-การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์งานด้านบริหารงานร้านอาหารหรือธุรกิจค้าปลีก 1-2 ปี+  มีใจรักบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง+  สามารถใช้ MS-Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารและดูแลรับผิดชอบงานใน Betagro Shop ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• บริหารร้านและทีมงาน รวมถึงรับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมาย
• จัดทำ Sale Promotion เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามแผนงาน
• สำรวจตลาดและคู่แข่ง เพื่อปรับแผนงาน
• บริหาร Stock สินค้า
• ดูแลด้านการเงินใน Shop
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  98. สมัครงาน นักวิชาการส่งเสริม ( ธุรกิจภูมิภาค - ปราจีนบุรี,นครราชสีมา,ชัยนาท, อุทัยธานี, นครสวรรค์, ลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านนักวิชาการส่งเสริม+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• ดำเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานการผลิตสุกรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• เป็นผู้รับผิดชอบจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยด้านอาหาร
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768325 ชื่อตำแหน่งงาน นักวิชาการส่งเสริม ( ธุรกิจภูมิภาค - ปราจีนบุรี,นครราชสีมา,ชัยนาท, อุท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  99. สมัครงาน ผู้จัดการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ Meat science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ทางบริษัทจัดหารถยนต์ในการปฏิบัติงานให้)+  หากผ่านการจัดการ Butcher และมีภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ
• ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา
• บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ
• ตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลังในแต่ละจุดขายที่รับผิดชอบ
• พัฒนาและเพิ่มยอดขายในแต่ละจุดงานที่รับผิดชอบ
• สำรวจตลาดและราคาคู่แข่งเพื่อพัฒนางานขายในจุดที่รับผิดชอบ
• ประสานงานการสั่งซื้อและรับสินค้าจากลูกค้าและโรงงานในแต่ละภาค
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  100. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน ( ประจำลพบุรี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Food Science สัตวบาล บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการขาย+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่+  สามาถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย
• การประสานงานและจัดทำเอกสาร
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  101. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ ผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขาเชียงคำ จ.พะเยา) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 25 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร/ บริหารธุรกิจ-การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์งานด้านบริหารงานร้านอาหารหรือธุรกิจค้าปลีก 1-2 ปี+  มีใจรักบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง+  สามารถใช้ MS-Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารและดูแลรับผิดชอบงานใน Betagro Shop ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• บริหารร้านและทีมงาน รวมถึงรับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมาย
• จัดทำ Sale Promotion เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามแผนงาน
• สำรวจตลาดและคู่แข่ง เพื่อปรับแผนงาน
• บริหาร Stock สินค้า
• ดูแลด้านการเงินใน Shop
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  102. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขาพังงา,สุราษฎร์ธานี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีใจรักบริการและมีความรับผิดชอบสูง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  *** บริษัทรับพิจารณา นักศึกษาจบใหม่***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานขายภายในร้านให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
• สามารถบริหารสินค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการขายได้
• ควบคุม จัดสรร ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
• สามารถบริหารทรัพยากรภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768013 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขาพังงา,สุราษฎร์ธานี ) ประเภทงานห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  103. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ( โรงงานอาหารสัตว์พระประแดง จ.สมุทรปราการ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23 -30 ปี+  จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ เคมี หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถขับรถยนต์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  ไม่แพ้ฝุ่น+  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าก่อนเข้าโรงงาน หรือก่อนจัดเก็บที่โกดังนอก
• ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าที่จัดเก็บโกดังนอก หรือโกดังในเครือ BTG และสามารถจัดการสินค้าที่พบปัญหาได้ทันทีอย่างเหมาะสม
• ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจรับให้เหมาะกับสถานการณ์
• จัดทำข้อมูลการตรวจรับสินค้านำเข้าโรงงานในเครือ BTG หรือโกดังนอก
• Audit Supplier พืชไร่ และร่วมประเมิน Supplier
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  104. สมัครงาน ผู้แทนขายอาหารสัตว์ ( โรงงานอาหารสัตว์พระประแดง จ.สมุทรปราการ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 28 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ ประมง วาริชศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี ด้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และเคมีภัณฑ์+  เดินทางต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความสามารถในการสื่อสาร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน
• ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท
• ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่างๆ แก่ลูกค้า
• ดูแลรักษาฐานลูกค้าเก่า และดำเนินการเปิดลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อขยายยอดขาย
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางยอ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  105. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ( โรงงานอาหารสัตว์พระประแดง) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 21-26 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เลขานุการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี ด้านบัญชี/ขาย/การตลาด+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลความต้องการ ระบบเอกสารของฝ่าย
• ค้นหาเอกสาร และข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย
• รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอทางด้านราคา และส่งผลรายงานให้ในระยะเวลาที่กำหนด
• ปฏิบัติงานและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  106. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ( ประจำโรงงานอาหารสัตว์พระประแดง ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี+  การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด / สัตวศาสตร์ / ประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปศุสัตว์ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมแก้ไข และออกแบบงานได้+  สามารถนำเสนองานหรือมีทักษะในการพูดที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบและจัดกิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด
• ประสานงานและจัดทำ ออกแบบ อุปกรณ์ทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
• สำรวจตลาด เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้าและขนาดตลาดอาหารสัตว์ในแต่ละหมวด
• สนับสนุนงานของฝ่ายขาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกับคู่ค้า
• จัดกิจกรรมเปิดตัว หรือ road show เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  107. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า ( ประจำโรงงานBF อ้อมน้อย) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการทั่วไปบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการจัดการคลังสินค้า+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลและตรวจสอบการ Load สินค้า
• ตรวจสอบเอกสารการจัดสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ตรง
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• รับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
• ควบคุมดูแลการ Check Stock ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งประจำวัน, สัปดาห์ และประจำปี
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  108. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขาปราจีนบุรี,พัทยา,ชลบุรี,สระแก้ว ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีใจรักบริการและมีความรับผิดชอบสูง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  *** บริษัทรับพิจารณา นักศึกษาจบใหม่***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานขายภายในร้านให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
• สามารถบริหารสินค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการขายได้
• ควบคุม จัดสรร ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
• สามารถบริหารทรัพยากรภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 762266 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขาปราจีนบุรี,พัทยา,
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  109. สมัครงาน ผู้จัดการร้าน Retail Butcher (หลายอัตรา) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการบริหารจัดการค้าปลีก การจัดการ คหกรรมศาสตร์ สัตวศาสตร์+  ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ด้านการบริหาร Consign ร้านค้าปลีก หรือ การบริหารร้านค้าปลีก+  สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจัดการงานด้านการขายและการตลาดให้ได้ยอดขายตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
• บริหารจัดการและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน
• ดูแลและบริหารจัดการงานภายในด้านต่าง ๆ หน่วยงานปฏิบัติการค้าปลีก
• ดูแล รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่พนักงานปฏิบัติการในสาขา
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 759099 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการร้าน Retail Butcher (หลายอัตรา) ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  110. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ( ประจำสำนักงานใหญ่ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 33 ปี+  การศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการตลาดบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ด้านการตลาดหรือการบริหารผลิตภัณฑ์+  มีความรู้เรื่องการบริหารผลิตภัณฑ์+  มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความคิดสร้างสรรค์+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการตามแผนการตลาดที่วางไว้, โดยครอบคลุมถึงกลยุทธ์ และเป้าหมายการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จสินค้าสามารถอยู่ในตลาดได้ และบริษัทมีกำไร
• การจัดการด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้อง รักษาภาพลักษณ์ของบริษัท และจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการ
• จัดหา และ ประสานงานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
• จัดทำประมาณการขาย และเป้าหมายการขายรายปีของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
• ประเมินผลการขาย / ยอดขาย และผลกำไร ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
• จัดทำเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดและการขาย POP แผ่นพับ, ใบปลิวในการขายให้เหมาะสม ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายการขาย
• จัดทำแผนการออกตรวจตลาด
• ประมวลผลและวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปรับกลยุทธ์การขายและยอดขายให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน
• ประมวลผลสินค้าคู่แข่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และกิจกรรมทางการตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  111. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาวุโส Digital Marketing ( สำนักงานใหญ่ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศน์ศาสตร์ คอมพิวเตอร์+  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ทางด้านบริหารจัดการสื่อ Digital Marketing (Social Netwotk Mobile Online)+  สามารถเขียนเวบไซท์โดยใช้ PHP JAVA ได้ในขั้นพื้นฐาน+  สามารถออกแบบกราฟฟิคเพื่อใช้ประกอบเวบไซท์และสื่อออนไลน์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สร้างสรรค์ วางแผนงาน และดำเนินกิจกรรมของ Digital Marketing ได้ เช่น Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Appication ต่างๆ, Website, Mobile, หรือเครื่องมือการสื่อสารบนออนไลน์อื่นๆ
• ดูแลการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ออนไลน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
• วิเคราะห์และรายงานการทำกิจกรรม Digital Marketing
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ