Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)

 

บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)

โรงสกัดและกลั่นน้ำมันพืชถั่วเหลืองผู้ผลิตและจำหน่าย น้ำมันพืชถั่งเหลือตรา ศรทอง กากถั่วเหลือง (Soy Bean Meal), ถั่วเหลืองอบนึ่งไขมันเต็ม (Full Fas Soy) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 
  1. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท • มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป
• มีความชำนาญพิเศษ สามารถจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน บริหาร Cash Flow และ มีความรู้เรื่องการเงินการธนาคาร มีใบอนุญาตทำบัญชี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สุโขทัย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ หลักฐานประกอบการสมัคร : 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 4. วุฒิการศึกษา 2 ชุด 5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 2 ชุด (ถ้าม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  2. สมัครงาน หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านหัวหน้าแผนกบุคคล อย่างน้อย 2 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สุโขทัย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ หลักฐานประกอบการสมัคร : 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 4. วุฒิการศึกษา 2 ชุด 5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 2 ชุด (ถ้าม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  3. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ • มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการฝ่ายธุรการ 5 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ สามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการและเอกชน
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สุโขทัย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ หลักฐานประกอบการสมัคร : 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 4. วุฒิการศึกษา 2 ชุด 5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 2 ชุด (ถ้าม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  4. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, วิศวกรรม สาขาอุตสาหการ เศรษฐศาสตร์ • มีประสบการณ์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ 3 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สุโขทัย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ หลักฐานประกอบการสมัคร : 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 4. วุฒิการศึกษา 2 ชุด 5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 2 ชุด (ถ้าม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  5. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ • มีประสบการณ์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สุโขทัย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ หลักฐานประกอบการสมัคร : 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 4. วุฒิการศึกษา 2 ชุด 5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 2 ชุด (ถ้าม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  6. สมัครงาน พนักงานคุมเครื่อง บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า หรือสาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สุโขทัย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ หลักฐานประกอบการสมัคร : 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 4. วุฒิการศึกษา 2 ชุด 5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 2 ชุด (ถ้าม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  7. สมัครงาน พนักงานธุรการ บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
• วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ปวส. ต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สุโขทัย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ หลักฐานประกอบการสมัคร : 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 4. วุฒิการศึกษา 2 ชุด 5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 2 ชุด (ถ้าม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  8. สมัครงาน พนักงานทรัพยากรบุคคล บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ปวส. ต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สุโขทัย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ หลักฐานประกอบการสมัคร : 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 4. วุฒิการศึกษา 2 ชุด 5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 2 ชุด (ถ้าม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  9. สมัครงาน พนักงานช่างซ่อมบำรุง บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
• วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สุโขทัย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ หลักฐานประกอบการสมัคร : 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 4. วุฒิการศึกษา 2 ชุด 5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 2 ชุด (ถ้าม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

2008-07-07 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 9 รายการบริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)
2/11 ถ.พิศาลสุนทรกิจ ต.เมืองสวรรคโลก สุโขทัย 64110
โทรศัพท์ : 0-5564-1200-3

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ