Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

-

 
  1. สมัครงาน International Marketing Manager บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชายหรือหญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาการตลาด, วิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
• มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, E-mail • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานการตลาดต่างประเทศ 3 ปีขึ้นไป • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโทรคมนาคมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่บางกรวย
จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน Project Engineer บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรม ในสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมหน้างานในต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีใจรักงานบริการ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ บางกรวย
จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน International Marketing Executive บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชายหรือหญิง อายุ 25-32 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี • หากมีความรูด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีประสบการณ์ทางด้านการขายกับต่างประเทศ, การนำข้า-ส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ บางกรวย
จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน Domestic Sales Executive บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชายหรือหญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย, การตลาด Service อย่างน้อย 1 ปี
• มีประสบการณ์ทางด้านงาน Telecom, Service และงานติดตั้ง

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน Project Engineer บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านงานโทรคมนาคม ระบบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกล อย่างน้อย 2 ปี • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน หากมีทักษะทางด้านภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ อ.บางกรวย
จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน พนักงานเขียนแบบ บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชายหรือหญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์งานถอดแบบด้านวิศวกรรมโยธา • หากมีความรู้ด้านงานระบบไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, AutoCAD, Solid Word และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบแปลนของงานโยธา (ระบบไฟฟ้าด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ขยัน อดทน

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ บางกรวย
จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน Supervisor บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานได้
• มีความรับผิดชอบสูง มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ อ.บางกรวย
จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  8. สมัครงาน Site Engineer (กรุงเทพฯ) บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ในสาขาโยธา ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายในงานระบบ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะทางด้าน คอมพิวเตอร์ โปรแกรม AutoCAD, Adobe Photoshop, MS Office • มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมงาน 1 ปีขึ้นไป • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • สามารถควบคุมระยะเวลาการทำงานให้เป็นไปตามกำหนดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ สุขุมวิท 16 กรุงเทพฯ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  9. สมัครงาน H.R.-Officer Manager (กรุงเทพฯ) บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ทางด้านงานกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
• สามารถดูแลงานบุคคล และธุรการ รวมไปถึงงานภายในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะการเป็นผู้นำ รักงานบริการ และติดต่อประสานงาน

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ สุขุมวิท 16 กรุงเทพฯ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  10. สมัครงาน Operation Manager (กรุงเทพฯ) บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงานบริหาร ควงบคุม ดูแล Siteงาน 3 ปีขึ้นไป • มีความรู้ในงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, ตู้ เป็นอย่างดี • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ดี สามารถควบคุมประสานงานกับลูกค้า ผู้รับเหมา อาคาร และ supplier ได้เป็นอย่างดี • สามารถอ่านแบบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในกรณีที่แบบกับหน้างานไม่ตรงกัน

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ สุขุมวิท 16 กรุงเทพฯ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  11. สมัครงาน Draftsman (กรุงเทพฯ) บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชายหรือหญิง
• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปในสาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD, MS Office, 3D • มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนแบบงานตกแต่งภายใน 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ สุขุมวิท 19 กรุงเทพฯ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  12. สมัครงาน Sales (กรุงเทพฯ บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การขยายงาน Intertior หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ สุขุมวิท 16
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  13. สมัครงาน Interior Designer (กรุงเทพฯ) บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านงานออกแบบ
• สามารถใช้โปรแกรม 3D และ AutoCAD ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ สุขุมวิท 16 กรุงเทพฯ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (กรุงเทพฯ) บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
• มีทักษะในการเจรจาต่อรองราคา และหา Supplier ใหม่ • มีประสบการณ์จัดซื้องานก่อสร้าง, สถาปัตย์, ถอดแบบ, ประเมินราคางานตกแต่งภายใน หรือขายสินค้าตกแต่งภายในและก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ในการจัดจ้างช่าง และผู้รับเหมา

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ สุขุมวิท 16 กรุงเทพฯ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  15. สมัครงาน Sales Engineer บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชายหรือหญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้นการขายงาน Telecom, ระบบ Lan, สาย Fiber Optic อย่างน้อย 1 ปี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความรับผิดชอบสูง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ เมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

2008-09-23 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 15 รายการบริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
52/1 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสี ทอง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2863-8910
 แฟกซ์ : 0-2886-3364
เว็บไซต์ : www.alt.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ