Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > โรงเรียนเพลินพัฒนา

 

โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม เป็นโรงเรียนแนวทางเลือกใหม่ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมปลาย

 
  1. สมัครงาน ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ ปฐมวัย ประถมศึกษา • มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านศึกษา พร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ • ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น • มีใจรักมุ่งมั่นพร้อมที่จะดูแล และทำงานกับเด็กพิเศษ
• มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
• มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
• มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
• มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอน ดูแล เด็กพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ และดูแลร่วมกับครูคู่ชั้น หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงเรียนเพลินพัฒนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตัวเอง อีเมล์สมัครงาน จดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณดาวรรณ สดสร้อย

  2. สมัครงาน ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี การสอนวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น • มีใจรักและมุ่งมั่นทำงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
• เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
• มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
• มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร • มีความสนใจในวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่
• มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอนวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมต้น
• ปลาย ดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงเรียนเพลินพัฒนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตัวเอง อีเมล์สมัครงาน จดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณดาวรรณ สดสร้อย

  3. สมัครงาน ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• การศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
• มีความสนใจในวรรณกรรม หรือบทละครภาษาอังกฤษ / นานาชาติ • มีใจรักและมุ่งมั่นทำงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
• เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
• มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
• มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
• มีความรู้ ทักษะในภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีเยี่ยม และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอนภาษาอังกฤษระดับประถมต้น ดูแลนักเรียน และงานที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงเรียนเพลินพัฒนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตัวเอง อีเมล์สมัครงาน จดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณดาวรรณ สดสร้อย

  4. สมัครงาน ครูอนุบาล โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• การศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย วรรณกรรมสำหรับเด็ก จิตวิทยา พัฒนาการเด็กปละครอบครัว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• รักงานด้านการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
• มีทักษะในศิลปะ ดนตรี กีฬา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) • มีใจรักและมุ่งมั่นทำงานในสถานศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
• มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
• มีความรู้ ทักษะในภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สอน ดูแลเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบในระดับช่วงชั้นอนุบาล
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงเรียนเพลินพัฒนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตัวเอง อีเมล์สมัครงาน จดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณดาวรรณ สดสร้อย

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนางานมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์การวิจัยและการจัดการทางด้านการศึกษา
• มีใจรักด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
• เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
• มีบุคลิกดี มนุษยสีมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
• มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
• มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น • มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• มีความสนใจงานวิจัยและพัฒนา

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
การเทียบโอน ประเมินผล การวิจัยและการจัดการด้านการศึกษา
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงเรียนเพลินพัฒนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตัวเอง อีเมล์สมัครงาน จดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณดาวรรณ สดสร้อย

  6. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน / นักศึกษา Part time โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 2. มีความสนใจทำงานระหว่างศึกษา
 3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน
 4. มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมเบื้องต้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พิมพ์งานเอกสาร ช่วยงานคุณครู ติดต่อประสานงานเรื่องอื่นๆ หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน ครูภาษาไทย โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษศาสตร์ ด้านภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานในสถานศึกษา พร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 3. รักงานด้านศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 4. มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานในสถานศึกษา พร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 3. รักงานด้านศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 4. มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน ครูอนุบาล โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย วรรณกรรมสำหรับเด็ก จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. รักงานด้านการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 3. มีใจรักและมุ่งมั่นทำงานในสถานศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 4. มีความรู้ ทักษะในภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน / นักศึกษา Part time โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 2. มีความสนใจทำงานระหว่างศึกษา
 3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน
 4. มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมเบื้องต้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พิมพ์งานเอกสาร ช่วยงานคุณครู ติดต่อประสานงานเรื่องอื่นๆ หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน ครูภาษาไทย โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษศาสตร์ ด้านภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานในสถานศึกษา พร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 3. รักงานด้านศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 4. มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สนใจติดต่อได้ที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานในสถานศึกษา พร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 3. รักงานด้านศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 4. มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สนใจติดต่อได้ที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน ครูอนุบาล โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย วรรณกรรมสำหรับเด็ก จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. รักงานด้านการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 3. มีใจรักและมุ่งมั่นทำงานในสถานศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 4. มีความรู้ ทักษะในภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สนใจติดต่อได้ที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน ครูการศึกษาพิเศษ(ครูดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้) โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ จิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนการ จิตวิทยาคลินิกและชุมชน การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา สังคมสงเคาาะห์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีใจรักมุ่งมั่นพร้อมที่จะดูแล และทำงานกับเด็กพิเศษ+  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี+  มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่+  เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ+  มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน+  มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร+  มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น+  หากมีประสบการณ์เคยดูแลเด็กพิเศษจะได้รับการพิจารณาประวัติเช่นกันแม้ไม่ได้จบสาขาตรง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลเด็กพิเศษในโครงการ ตั้งแต่เวลา 07:45
• 16:30 น.
• สอน ส่งเสริม กระตุ้น พัฒนาการเด็กพิเศษในโครงการ
• จัดทำแผนการศึกษารายบุคคล (IEP) แผนการสอนรายบุคคล(IIP)
• ทำงานร่วมกับครู ช่วงชั้นที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
• ประสานงานกับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
• หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 767973 ชื่อตำแหน่งงาน ครูการศึกษาพิเศษ(ครูดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้) ประเภทงานหลัก อาจารย์/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจ สมัครด้วยตัวเอง - หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ครูกิจกรรมบำบัด โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขากิจกรรมบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กวัย 2-6 ปี+  มีความถนัดในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก+  มีความเข้าใจธรรมชาติของเด็กเล็กวัยอนุบาล+  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์+  มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรมบำบัดกับเด็กวัยอนุบาลที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้เต็มความสามารถ
• ประเมิน ติดตามผล สื่อสารข้อมูลกับครูประจำชั้น หรือ ผู้ปกครอง
• หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 754954 ชื่อตำแหน่งงาน ครูกิจกรรมบำบัด ประเภทงานหลัก อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประเภทธุรกิจ ธุรก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจ สมัครด้วยตัวเอง - หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น+  มีความสนใจในวรรณกรรม วรรณคดีภาษาอังกฤษ หรือบทละครภาษาอังกฤษ / นานาชาติ (สำหรับครูมัธยม)+  มีใจรักและมุ่งมั่นทำงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่+  เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ+  มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน+  มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร+  มีความรู้ ทักษะในภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีเยี่ยม และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความมั่นใจสอนเด็กระดับมัธยม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 1 อัตรา /สอนระดับมัธยมศึกษา 1 อัตรา
• ดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 418915 ชื่อตำแหน่งงาน ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษ) ประเภทงานหลัก อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประเภทธุร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจ สมัครด้วยตัวเอง - หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน ครูมานุษและสังคมศึกษา (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยม)ด่วน มาก!! โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ เหตุการณ์ปัจจุบัน+  รักงานด้านศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่+  เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ+  มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน+  มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร+  มีความรู้ ทักษะในภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น+  สำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษารับพิจารณาอายุ 30 ปีขึ้นไป+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความมั่นใจสอนเด็กมัธยม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสาระ
• ดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบ
• หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 408893 ชื่อตำแหน่งงาน ครูมานุษและสังคมศึกษา (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยม)ด่วน มาก!! ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจ สมัครด้วยตัวเอง - หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน ครูมานุษกับโลก (ครูวิทยาศาสตร์ประถมต้น)ด่วน มาก!! โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีใจรักและมุ่งมั่นทำงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่+  เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ+  มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน+  มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร+  มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สอนวิชามนุษย์กับโลก (เนื้อหาวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเน้นศาสตร์ฟิสิกส์ และสังคมศึกษาเบื้องต้น )ในระดับประถมศึกษาตอนต้น
• ดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 391241 ชื่อตำแหน่งงาน ครูมานุษกับโลก (ครูวิทยาศาสตร์ประถมต้น)ด่วน มาก!! ประเภทงานหลัก อาจารย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจ สมัครด้วยตัวเอง - หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ สถิติ การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านการคำนวณและวิเคราะห์แบบสอบถามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสนใจอยากทำงานด้านการศึกษา+  มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว ว่องไว ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน+  มีทักษะและสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถอยู่ภายใต้ภาวะกดดันได้ดี+  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม ชอบการติดต่อประสานงาน+  มีความรู้ ทักษะในภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้นได้คล่อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายนอก ภายใน ทั้งครู
• บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ฯลฯ
• ดำเนินการ นัดหมายการประชุมในช่วงชั้นหรืองานที่เกี่ยวข้อง
• บันทึกวาระการประชุม พร้อมชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
• หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768504 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานมัธยม ประเภทงานหลัก เลขานุการ ประเภทงานย่อย เลขานุ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจ สมัครด้วยตัวเอง - หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่มาตรฐานการศึกษาและเทียบโอนด่วนมาก!! โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การวิจัยและการจัดการทางด้านการศึกษา+  มีความสามารถด้านการจัดการความรู้ หรือการวัดและประเมินผล+  มีใจรักด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่+  มีบุคลิกดี มนุษยสีมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน+  มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร+  มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น+  มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนใจงานวิจัยและพัฒนา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• การเทียบโอน ประเมินผล
• ดูแลเรื่องการสอบของเด็ก
• การวิจัยและการจัดการด้านการศึกษา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 424372 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่มาตรฐานการศึกษาและเทียบโอนด่วนมาก!! ประเภทงานหลัก อาจารย์/ค
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจ สมัครด้วยตัวเอง - หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา(ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม) โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ การสอนวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้ในเรื่องที่สอนอย่างดี ประยุกต์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้+  ถ่ายทอดด้วยคำอธิบายภาพ และกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กเข้าใจได้+  มีใจรักงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาแนวทางใหม่+  มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน+  มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร+  มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ+  สามารถทำงาน Full Time ได้+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สอนฟิสิกส์ วิทยาศาตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• ดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 390388 ชื่อตำแหน่งงาน ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา(ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม) ประเภทงานหล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจ สมัครด้วยตัวเอง - หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน ครูแสนภาษา(ครูศิลปะระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบปริญญาตรี ศิลปศึกษา นิเทศศิลป์ ศิลปะแขนงต่างๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านศึกษา พร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่+  ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น+  เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ+  มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน+  มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร+  มีความรู้ ทักษะในภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สอนแสนภาษา(วิชาศิลปะ) การใช้ความสามารถเชิงช่าง เช่น วาด ปั้น พิมพ์ สลัก หรือศิลปกรรมศาสตร์ในเชิงนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
• สอนมัธยมศึกษา ดูแลนักเรียน
• หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 390399 ชื่อตำแหน่งงาน ครูแสนภาษา(ครูศิลปะระดับมัธยมศึกษา) ประเภทงานหลัก อาจารย์/ครู/งานวิชาก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจ สมัครด้วยตัวเอง - หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน ครูกีฬา(ระดับประถมศึกษา) โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรัก ความเชื่อมั่นในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกีฬา+  มีประสบการณ์การเล่นกีฬา หรือเป็นผู้ฝึกสอน+  มีใจรักและสนใจงานด้านการศึกษา+  มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลกิภาพดี ซื่อสัตย์ อดทน+  มีทักษะ ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สอนกีฬาระดับประถมปลาย 1 อัตรา
• ดูแลเด็ก หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 497074 ชื่อตำแหน่งงาน ครูกีฬา(ระดับประถมศึกษา) ประเภทงานหลัก อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ประเภทธุ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจ สมัครด้วยตัวเอง - หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน คนสวน โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี+  มีความตั้งใจทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน+  เคยผ่านประสบการณ์ทำงานด้านสวน ต้นไม้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแล บำรุงรักษา สวน ต้นไม้ จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน
• หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 776504 ชื่อตำแหน่งงาน คนสวน ประเภทงานหลัก แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน ประเภทงานย่อย คนสวน ประเภท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจ สมัครด้วยตัวเอง - หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน แม่ครัว โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดอายุ มีความตั้งใจในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักความสะอาด รักงานด้านการบริการ รักการทำอาหาร สามารถมาทำงานแต่เช้าได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดอาหารกลางวัน อาหารว่างให้เด็กนักเรียน
• จัดทำอาหารตามเมนู (แม่ครัว)
• หน้าทีอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตัวเอง - ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ (VDO) โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปวส. ขึ้นไป สาขาศิลปกรรม สถาปัตยกรรม นิเทศศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน เทคโนโลยีการศึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และพร้อมทำงานหนัก สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบได้ เช่น Illustrator Photoshop InDesign flash Auto CAD Premiere CS5

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ถ่ายภาพนิ่ง/VDO ตัดต่อสื่อวีดีทัศน์
• ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนการสอนต่างๆ
• จัดบูธ นิทรรศการ ฉาก เวที ฯลฯ
• หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตัวเอง - ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา (ครูฟิสิกส์ระดับมัธยม) รับสมัครด่วน ! โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเบื้องต้น มีความถนัดและสามารถสอนวิทยาศาสตร์ทุกด้านในเบื้องต้น(สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น) มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์งานสอน สนใจการทำกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมภาคสนามทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สนใจงานการศึกษา และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
• ดูแล ประเมินนักเรียน
• หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตัวเอง - ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา) โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเบื้องต้น สนใจและพร้อมเรียนรู้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนทางเลือก มีสัญชาติไทย (สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้) มีความรู้ ทักษะ ในเรื่องวงคำศัพท์ และหลักภาษา มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
• พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
• กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้องตาม สถานการณ์ และตามหลักไวยากรณ์
• ดูแล และพัฒนานักเรียนด้านความประพฤติ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
• ประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล
• หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตัวเอง - ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน ครูภูมิปัญญาภาษาไทย (ครูภาษาไทยระดับมัธยม) โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเบื้องต้น มีความหลงใหลในภาษาไทยโดยเฉพาะด้านวรรณคดี กาพย์ ฉันท์ โคลง กลอน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถสอนวรรณคดี และประพันธ์ ฉันทลักษณ์ โคลง กาพย์ กลอนได้ เคยมีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สอนภาษาไทยระดับระดับมัธยมศึกษา
• สอนวรรณคดี และประพันธ์ ฉันทลักษณ์ โคลง กาพย์กลอนได้
• ดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตัวเอง - ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน ช่างเทคนิค โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิสก์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะการใช้ และการซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมเบื้องต้น รักงานบริการ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสามารถนำไปใช้งานได้ตามความต้องการ
• จัดหา จัดเตรียมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสม และพร้อมสำหรับการประชุม การสัมมนา และการทำกิจกรรมต่างๆ
• หน้าที่อื่นที่ได้รับหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตัวเอง - ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน ครูคณิตศาสตร์(ระดับมัธยม) โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเบื้องต้น เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น หากมีประสบการณ์งานสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
• สอนคณิตศาสตร์โดยประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็ก
• ดูแลนักเรียนในส่วนที่รับผิดชอบ
• หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตัวเอง - ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน ครูการศึกษาพิเศษ (ครูดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้) โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ จิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาคลินิกและชุมชน ปฐมวัย ประถมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านศึกษา พร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเบื้องต้น มีใจรักมุ่งมั่นพร้อมที่จะดูแล และทำงานกับเด็กพิเศษ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ยินดีพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ดูแลเด็กพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลเด็กพิเศษในโครงการตั้งแต่เวลา 07:45
• 16:30 น.
• สอน ส่งเสริม กระตุ้น พัฒนาการเด็กพิเศษช่วงชั้นมัธยม
• จัดทำแผนการศึกษารายบุคคล (IEP) แผนการสอนรายบุคคล(IIP)
• ทำงานร่วมกับครู ช่วงชั้นที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
• ประสานงานกับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
• หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตัวเอง - ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-07-13 02:46:05
รวมทั้งสิ้น 32 รายการโรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 หมู่ 17 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2885-2670-5 ต
 แฟกซ์ : 0-2885-2670-5 ต
เว็บไซต์ : www.plearnpattana.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ