Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

 
  1. สมัครงาน Sale Executive บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor's or Master Degree in Telecommunication or IT
• Age not over 28
• Have the sales experience only in telecommunication field at least 2 years
• Have analytical thinking skill/ problem solving skill
• Have team spirit/ service mind/ interpersonal skill
• Have strong negotiation skill
• Prefer to work under high pressure and challenge environment
• Have driving license and own a car
• E-mail your resume to : porntiva_kor@truecorp.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Approach new clients and attract them to achieve the sales target
• Keep the good relationship with current clients to maintain and enhance the sales volume.
• Create and develop the channels to approach the client
• Coordinate with suppliers/ manage the paper works and report
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน Hi-end Devices Demonstrator ประจำจังหวัดปทุมธานี และสมุทรปราการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer), Computer Information System, Management Information System หรือสาขาสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บุคลิกภาพหน้าตาดี หญิง/ความสูงไม่น้อยกว่า 158 ซม. ชาย/ความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.
• รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• เป็นคนทันสมัย และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ • ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัตส่วนตัวมาที่ E-mail : recruit@truecorp.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้คำแนะนำ สาธิต และตอบคำถามแก่ลูกค้า ใน True Shop และ True Move Shop เกี่ยวกับสินค้าประเภท Hi
• Tech
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสาขาจังหวัดปทุมธานี และสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน Region Trade Marketing บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในจังหวัดใกล้เคียงได้
• ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร Microsoft จากทรู และที่อื่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัตส่วนตัวมาที่ E-mail : porntiva_kor@truecorp.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานกับ Regional Marketing เพื่อจัดทำแผนงานการตลาด และกิจกรรมการส่งเสริมการขายทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสม และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านภาพลักษณ์ และการขาย ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ วางแผน และดำเนินการตามแผนการตลาด รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า และเพื่อนคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประสานงานกับ Retail Shop และกลุ่มเพื่อนคู่ค้า ในการดำเนินการของกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินการขยายช่องทางทางการตลาด เพื่อช่วยผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด วิเคราะห์ ติดตามการประเมินผล รวมถึงการตัดสินใจแก้ไขปัญหาแผนการตลาด และกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด วางแผน และควบคุมงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รายงานข้อมูลต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้กับ Regional Marketing เพื่อจัดทำแผนการตลาดในภาพรวมต่อไป ดำเนินการ และจัดการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย หรือ หญิง
• วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา • มีประสบการณ์ทางด้านการขายหรือการจัด Event & Activity (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถทำงานเป็นทีม หรือปฏิบัติงานคนเดียวได้
• มีความขยัน อดทน และใฝ่เรียนรู้ มีความคล่องตัวในการทำงาน • มีความพร้อมด้านเวลาให้กับการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
• บุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สุภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี • สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดใกล้เคียงได้ หากมีใบอนุญาตขับขี่และขับรถยนต์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2699-6403, 0-2699-2082, 0-2699-1336 • ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : recruit@tdsjob4u.com

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการผลักดันและเพิ่มยอดขายสินค้า
• ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับเพื่อนคู่ค้า
• รับสมัครตัวแทนขายสินค้าของบริษัท
• รวมรวมข้อมูล สรุปรายงานการขาย ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับผู้บังคับบัญชา
• ดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ในกรุงเทพและต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Tele-Sale) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย / หญิง อายุ 21-32 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวส / ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• มีใจรักงานขาย และงานบริการ มีความกระตือรือร้น • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
• มีประสบการณ์ทางด้านการขาย หรือ มี License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • **ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : patcharee_bun@truecorp.co.th **
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2699-6410

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เสนอขายสินค้าและบริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : อาคาร CP Tower 2
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน ช่างเทคนิคอาวุโส (Senior Technician) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโทรคมนาคม และ อิเล็กทรอนิกส์ • มีประสบการณ์ออกแบบและประเมินราคา ข่ายสาย Hybrid Fiber Coaxial (HFC) หรือ ติดตั้งข่ายสาย Cable TV (CATV)
• มีความสามารถใช้โปรแกรม Micro station หรือ Auto-CAD ได้ • มีความรู้และความเข้าใจการออกแบบงานข่ายสาย HFC หรือ CATV ได้ • มีความรู้และประสบการณ์การติดตั้งข่ายสาย CATV
• หากมีความรู้ทางด้านข่ายสาย Optic fiber จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ • ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : arithatch_dam@truecorp.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบและประเมินราคา ข่ายสาย Hybrid Fiber Coaxial (HFC) และติดตั้งข่ายสาย Cable TV (CATV)
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน Music Library Specialist บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• หญิง หรือ ชาย วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
• มีประสบการณ์งานขาย งานบริการ
• บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ
• รักดนตรี และ มีความรู้เรื่องเพลงเป็นอย่างดี • มีความรู้และสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
• หากมีประสบการณ์เป็นดีเจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถเปิดแผ่นเสียงได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ และทำงานเป็นกะได้ • ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ : chitsana_wan@truecorp.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเพลง และเป็นดีเจ ประจำ True Shop
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  8. สมัครงาน Call Center Agent (English Skill) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Male / Female
• Thai Nationality
• Bachelor's Degree in any fields
• 0-2 years experience in Customer Services or Call Center areas
• Good command of spoken and written English is a must (TOEIC score 550 upward)
• Service-minded and able to work efficiently in high pressure environment with patient
• Experience in a call center or customer service will be an advantage
• Able to work as a shift
• Interested persons should apply in person with your resume to : kankanith_cha@truecorp.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Providing information to customers
• Handling customer inquiries and solving problems of customers concerning products and services via the telephone
• Follow
• up and co
• ordinate with related departments to solve customers’ problem
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  9. สมัครงาน ช่างเทคนิค (Technician - Access Data Assignment) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานด้าน โทรคมนาคม หรือที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี
• หากสามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : kirana_rue@truecorp.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดและออกแบบ วงจรบนโครงข่ายบนหนึ่ง Service Network ที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานและการเชื่อมต่อไม่ซับซ้อนเช่น Transmission network, Broadband network ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด พร้อมจัดเก็บ Parameter วงจรบนอุปกรณ์โครงข่ายที่รับผิดชอบ
• ทำการเชื่อมต่อ(Configure/Cross)และร่วมทดสอบวงจรบนโครงข่ายตามมาตรฐานการออกแบบและการ Configuration ที่กำหนดให้รับผิดชอบ
• ประสานงานและสนับสนุนทีมงานหน้างานและทีมงานที่เกี่ยวข้องในการ Provision วงจรที่รับผิดชอบตามมาตรฐานในการทดสอบเบื้องต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  10. สมัครงาน Hi-end Devices Demonstrator ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer), Computer Information System, Management Information System หรือสาขาสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บุคลิกภาพหน้าตาดี หญิง/ความสูงไม่น้อยกว่า 158 ซม. ชาย/ความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.
• รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• เป็นคนทันสมัย และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ • ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัตส่วนตัวมาที่ E-mail : thitirat_phn@truecorp.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้คำแนะนำ สาธิต และตอบคำถามแก่ลูกค้า ใน True Shop และ True Move Shop เกี่ยวกับสินค้าประเภท Hi
• Tech
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  11. สมัครงาน Hi-end Devices Demonstrator ประจำจังหวัด กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer), Computer Information System, Management Information System หรือสาขาสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บุคลิกภาพหน้าตาดี หญิง/ความสูงไม่น้อยกว่า 158 ซม. ชาย/ความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.
• รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• เป็นคนทันสมัย และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2699-3699 • ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : yosita_kov@truecorp.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้คำแนะนำ สาธิต และตอบคำถามแก่ลูกค้า ใน True Shop และ True Move Shop เกี่ยวกับสินค้าประเภท Hi
• Tech
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์
• มีประสบการณ์ด้านการเงิน / บัญชี 0-4 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้ Computer โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
• มีความละเอียดรอบคอบ • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : supaluk_sri@truecorp.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายใน Operating Expenses
• จัดทำรายงานประจำเดือน, รายไตรมาส,และรายปี สรุปผลการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
• ตรวจสอบการทำรายการของลูกค้าผ่านทุก ๆ ช่องทาง
• กระทบยอดเงินการนำฝากกับธนาคาร
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและคู่ค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  13. สมัครงาน พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ดี • หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารลูกค้า Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทย 30 คำ/นาที, ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • สามารถทำงานหมุนเวียนเป็นกะได้ • ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : kankanith_cha@truecorp.co.th
• สอบถามข้อมูลเพื่อเติมได้ที่ 0-2699-6410

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริการต่างๆ แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  14. สมัครงาน พนักงานแนะนำสินค้าใน True และ True Move Shop (สัญญาจ้าง 2 เดือน สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือ ผู้ท บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
• วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา • ผู้ที่ยังศึกษาอยู่สามารถสมัครได้เนื่องจากเป็นงานชั่วคราว 2 เดือน ระหว่างปิดภาคการศึกษา
• บุคลิกภาพดี
• รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้คำแนะนำ และตอบคำถามแก่ลูกค้าใน true shop และ true move shop เกี่ยวกับสินค้าและบริการของทรู ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E
• Mail: natthaphat_sar@truecorp.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณณัฐภัทร 02
• 6991735
สถานที่ปฎิบัติงาน : True และ True Move Shop ทั่วกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 65
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  15. สมัครงาน พนักงานต้อนรับ (Reception) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง การศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
• อายุไม่เกิน 25 ปี มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
• มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
• มีใจรักงานบริการ
• สามารถปฏิบัติงาน ณ อาคารทรูทาวเวอร์ 2 (ธญาณ) ถนนพัฒนาการได้ • ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : supaluk_sri@truecorp.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประจำเคาน์เตอร์ต้อนรับ อำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ลูกค้า และผู้มาติดต่อ ประสานงานกับพนักงานแผนกต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (Accountant Officer) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี-การเงิน 1-3 ปีขึ้นไป
• มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : supaluk_sri@truecorp.co.th, recruit@truecorp.co.th
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2699-2098

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำรายการทางบัญชี และตรวจสอบให้ถูกต้อง จัดทำบัญชีทั่วไป, บัญชีทรัพย์สิน, บัญชีด้านรายรับ
• รายจ่าย, ปิดงบ, บัญชีต้นทุน
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  17. สมัครงาน IT Friends ประจำ true shop & true move shop กรุงเทพและปริมณฑล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• บุคลิกภาพหน้าตาดี หญิง/ความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ชาย/ความสูงไม่น้อยกว่า 168 ซม.
• รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับความกดดันได้
• สามารถสื่อสารและนำเสนอได้ดี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• เป็นคนทันสมัย และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ I-Phone BlackBerry Etc...

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้คำแนะนำ สาธิต ขาย และตอบคำถามแก่ลูกค้าใน True Shop และ True Move Shop เกี่ยวกับสินค้าประเภท Hi
• Tech
สถานที่ปฎิบัติงาน : true shop & true move shop กรุงเทพและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 50
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจกรุณานำหลักฐาน ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  18. สมัครงาน Urgent !!! Walk In Interview International Call Center English , Vietnam ,Indonesia, Chinese Skill, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย – หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา * เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด. เรียบร้อยแล้ว+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน มีทักษะด้านการสื่อสาร ชอบงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี+  สัญชาติไทย+  มีความสามารถด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อย 20 คำ/ต่อนาที และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 15 คำ/ ต่อนาที+  สามารถทำงานเป็นกะ วันหยุดนักขัตฤกษ์และหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ได้(ทำงานสัปดาห์ละ5วัน)+  สามารถสื่อสาร ภาษาจีน ภาษาอินโดนีเซีย เวียดนาม และ ภาษาอังกฤษได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานที่อาคารฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก และอาคารทรู ทาวเวอร์ 2 (ถนนพัฒนาการ 34)+  ผู้ที่สนใจกรุณาเตรียมเอกสารสมัครงานด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.58 ที่ตึก True Audition Center ชั้น 11 ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก เวลา 09.00-15.00 น.ติดต่อคุณจอยฝ่ายบุคคลโทร.02-6996374+  Facebook : สมัครงาน หางานกับครอบครัวTruefanpage Line ID : truecareers+  กรุณากรอกสมัครงาน CV Online >>> https://www.truecorp.co.th/recruit/careers/

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
>>> ตำแหน่ง Account Executive ที่มีทักษะ ภาษาจีน๋Job Propose: งานขาย Advertising ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ Website และ ขายพื้นที่ในงาน Event
• บุคลิก, การแต่งตัว, มนุษย์สัมพันธ์ดี
• รักการให้บริการลูกค้า
• ใช้ Microsoft Office คล่อง
• ภาษาอังกฤษพูดอ่านเขียนได้ อยู่ในเกณฑ์ดี Responsibility:
• รับผิดชอบเป้าหมายการขายของตนเอง
• รับผิดชอบและควบคุม การวางกลยุทธ์ต่างๆ ในการจัดทำ Campaign ให้ลูกค้า
• เข้าเยี่ยมลูกค้ากลุ่มบริษัทคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ
• จัดทำ Present และ Report ต่างๆ ในการทำงานด้านงานขาย
• เคยขาย Advertising ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์, Website
• มีรถยนต์ส่วนตัว  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ >>>CM Represetative ภาษาอินโดนีเซีย และเวียดนาม ลักษณะงาน: เป็นAgent ให้บริการลูกค้า ณ ปัจจุบัน ผ่านช่องทาง Facebook และ Email อนาคต ผ่านช่องทาง Facebook และ Email + Inbound, Outbound เวลาในการปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน 2 Shift คือ 7.00
• 16.00 และ 13.00
• 22.00 ทำงาน 5วัน หยุด 2วัน ไม่ตรงกับ เสาร์
• อาทิตย์ อนาคต ทำงานกะ ที่มากกว่า 2 shift (7วัน 24ชั่วโมง)ทำงาน 5วัน หยุด 2วัน ไม่ตรงกับ เสาร์
• อาทิตย์ เวลาในการปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน 2 Shift คือ 7.00
• 16.00 และ 13.00
• 22.00 ทำงาน 5วัน หยุด 2วัน ไม่ตรงกับ เสาร์
• อาทิตย์ อนาคต ทำงานกะ ที่มากกว่า 2 shift (7วัน 24ชั่วโมง)ทำงาน 5วัน หยุด 2วัน ไม่ตรงกับ เสาร์
• อาทิตย์ >>>CM Represetative English Skill
• Providing information to customers
• Handling customer inquiries and solving problems of customers concerning products and services via the telephone
• Follow
• up and coordinate with related departments to solve customers' problem มีค่า TOEIC450 คะแนน = 1,500฿ TOEIC 500 คะแนน =2,000฿ TOEIC 550 คะแนน =3,000฿ TOEIC 650 คะแนน =5,000฿ *** บรรจุเป็นพนักงานประจำ มีรายได้ประจำรับเฉลี่ยต่อเดือน 18,000
• 25,000+++, มีปรับเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี,มีประกันสังคมประกันสุขภาพ และประกันชีวิตอุบัติเหตุและชีวิตกลุ่ม, มีค่าเดินทางหลังเลิกงาน 22.00 น. มีค่ากะพิเศษ,มีสวัสดิการส่วนลดราคาพิเศษ ผลิตภัณฑ์ของในเครือบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 650986 ชื่อตำแหน่งงาน Urgent !!! Walk In Interview International Call Center English , Vietn
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน Walk-in interview วันที่ ในวันที่ 20 มิ.ย. 2015 ลงทะเบียนรอบเช้าเวลา 9.00 น. และรอบบ่าย 13.00 น. พนั บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา+  บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน(หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 ซม.)+  มีใจรักงานบริการลูกค้า เป็นคนทันสมัย และสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ+  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับความกดดันได้+  ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน และ สามารถทำงานเป็นกะได้+  มีประสบการณ์ การโรงแรม สายการบิน หรือ งานบริการ 1 ปี ขึ้นไป+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีหากมีมีคะแนน Toeic 450 คะแนน ขึ้นไป จะได้ค่าภาษาพิเศษ+  Facebook : truefriendfanpage Line ID : truecareers+  สามารถสมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องโทรนัดล่วงหน้า ในวันที่ 20 มิ.ย. 2015 ลงทะเบียนรอบเช้าเวลา 9.00 น. และรอบบ่าย 13.00 น.+  สถานที่รับสมัครดังนี้ 1) True Audition Center อาคารฟอร์จูนทาวเวอร์ ชั้น 11 2) อาคารทรูทาวเวอร์ 2 (พัฒนาการ 34) ชั้น 4 3) อาคาร Prime Place (ติด Big C Extra แจ้งวัฒนะ) 4) สำนักงานทรู สุขสวัสดิ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Delivering overall shop performance targets, including; Sales Achievement, Service Quality, Productivity, and Customer Satisfaction. • Take care of high value, foreigner and expatriate customer in Hi
• End shop location • Operate flagship or experiential store and ensure excellence customer experience in order to uplift True Brand positioning • Introduce new product, service, technology and gadget from market to customer • Advising customers on products and services that best suit their needs and lifestyle. • Executing sales transactions and order activation. • Deliver friendly and efficient service for other services e.g., bill payment, usage enquiry, and change service setting/plans. • Implementing strategic initiatives and projects in shop.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 675906 ชื่อตำแหน่งงาน Walk-in interview วันที่ ในวันที่ 20 มิ.ย. 2015 ลงทะเบียนรอบเช้าเวลา 9
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย ประจำจังหวัดบึงกาฬ ด่วนมากที่สุด!! บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี ขึ้นไป+  วุฒิ ม.6- ป.ตรี+  มีใจรักด้านการขาย+  กรณีผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว+  มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร อินเตอร์เน็ต+  มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง และมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณชุติกาญจน์ Tel. 082-0460678

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
นำเสนอสินค้าภายใต้แบรนด์ทรู เช่น อินเตอร์เน็ต ทรูวิชั่น ซิมทรูมูฟเอช
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบึงกาฬ  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน พนักงานขายสินค้ากลุ่มทรู True Friend (จังหวัดบุรีรัมย์) ด่วนมาก !! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 มิถุนา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขายมาก่อน+  มีใจรักงานขาย และงานบริการ+  มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี+  สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานทรูจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 311 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000+  สำนักงาน Office ขั้น 2 เข้าประตูด้านข้าง True Shop mini เมืองบุรีรัมย์ (ตรงข้ามกศน. เก่า จังหวัดบุรีรัมย์)+  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-4124245

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำหน้าที่แนะนำ,ขายสินค้าประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่,ขายแบบภาคสนามไม่ได้อยุ่ประจำ Shop
• แนะนำ,ขายสินค้าและบริการกลุ่มทรู เช่น ซิมการ์ด,อินเทอร์เน็ต, ทรูวิชั่นส์ เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 753950 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขายสินค้ากลุ่มทรู True Friend (จังหวัดบุรีรัมย์) ด่วนมาก !! รับ
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน Sale Account Executive ประจังหวัดแพร่ และน่าน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีทุกสาขา หากเกี่ยวข้องกับด้าน Telecom / IT/ Engineer จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์การทำงานด้านงานขายและดูแลลูกค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Account Executive มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี+  มีรถส่วนตัว และมีใบขับขี่ สามารถปติบัติงานในพื้นที่ที่กำหนดได้+  ส่งประวัติมาที่ jantima_kam@truecorp.co.th phanicha_sin@truecorp.co.th

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องทางการขายตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือทีมขายและเพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้า
• ประเมินสถานการณ์การขาย การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนคู่ค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันไว้ ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจในการซื้อ การใช้บริการ ให้เพิ่มขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่
จังหวัด : แพร่
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน รับสมัครพนักงานขาย/หัวหน้าที่ม/Supervier ขายสินค้าในกลุ่มทรู ฯ ( ประจำหน่วยรถขาย ) ด่วน!! ประจำจังหว บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี ( หัวหน้าทีม วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์ขายอย่างน้อย 2 ปี )+  จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา+  มีใจรักด้านการขายและการแนะนำสินค้า และการจัดกิจกรรม+  สามารถเดินทางไปทำงานในสถานที่ต่างๆ ได้ ( มีรถของบริษัทฯ รับ-ส่ง )+  มีบุคคลิกภาพดี ร่าเริง แจ่มใส+  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี+  ประจำ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ มหาสารคาม+  สนใจสอบถามเพิ่มเติม : 086-33116644 ( ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคามยโสธร )+  สอบถามสมัครงานติดต่อเวลา 08.30-18.00 น. จันทร์ - ศุกร์+  086-41639888 ( อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่ ตั้งบูธแนะนำสินค้า และจำหน่ายสินค้าในกลุ่มทรู เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ทรูอินเตอร์เน็ต ทรูวิชั่น ฯลฯ
• สามารถเลือกจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานได้ เช่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ( ไม่ใช่งานที่ประจำ True Shop ) เป็นงานขายนอกสถานที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 461701 ชื่อตำแหน่งงาน รับสมัครพนักงานขาย/หัวหน้าที่ม/Supervier ขายสินค้าในกลุ่มทรู ฯ ( ประจำ
จังหวัด : มหาสารคาม
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน Walk In Interviewตำแหน่ง Telesales Businessในวันศุกร์ที่26มิ.ย.58ที่ตึก True Audition Center ชั้น 11 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน20- 35 ปี *** เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนรด. มาแล้ว+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  บุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สุภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี+  มีความขยัน อดทน และใฝ่เรียนรู้ มีความคล่องตัวในการทำงาน+  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีความรับผิดชอบสูง+  *** หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย และพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน .ในวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น+  สถานปฏิบัติงาน : อาคารทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ 34+  บรรจุเป็นพนักงานประจำ /พร้อมเริ่มงานได้ทันที+  ผู้ที่สนใจกรุณาเตรียมเอกสารสมัครงานและกรุณากรอกCV online ก่อนเดินทางมาสมัครงานที่Link นี้https://www.truecorp.co.th/recruit/careers/ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558ที่ ตึก True Audition Center ชั้น 11 ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่รับผิดชอบ :
• แนะนำ เสนอขาย สินค้าทางโทรศัพท์ รวมถึงรักษาลูกค้าไม่ให้ยกเลิกการใช้บริการ กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
• ดำเนินการให้บริการทางการขายกับลูกค้าจนลูกค้าได้รับบริการ
• บุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สุภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี
• มีความขยัน อดทน และใฝ่เรียนรู้ มีความคล่องตัวในการทำงาน
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีความรับผิดชอบสูง
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย และพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน .ในวันจันทร์
• ศุกร์ เวลา 09.00
• 18.00 น. เงินเดือน14,000 บาท มีค่าคอมมิชชั่น รับเฉลี่ยต่อเดือน 18,000+++
• สถานปฏิบัติงาน : อาคารทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ 34
• พร้อมเริ่มงานได้ทันที สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม บัตรประกันสุขภาพ ส่วนลดซื้อสินค้าทรูลด 50% เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 750482 ชื่อตำแหน่งงาน Walk In Interviewตำแหน่ง Telesales Businessในวันศุกร์ที่26มิ.ย.58ที่ตึ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 30
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน รับสมัครงานตำแหน่งCall Center ในวันศุกร์ที่ 26/6/2558 ณ True Audition Center ชั้น 11(อาคารซี.พี. ทาว บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย – หญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา * เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด. เรียบร้อยแล้ว+  สัญชาติไทย+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน มีทักษะด้านการสื่อสาร ชอบงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี+  มีใจรักงานขายงานบริการ ขยัน อดทน+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่+  ***หากมีประสบการณ์ด้านงานCall Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันทีในวันเดียว ในวันศุกรที่ 26/6/2558 ณ True Audition Center ชั้น 11(อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 2 หรือฟอร์จูนทาวน์) รับลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00น. ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 9ถนนรัชดาภิเษก ใกล้รถไฟฟ้าพระราม 9+  สามารถปฏิบัติงานได้ที่ : อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการซอย 34 เยื้องม.เกษมบัณฑิต+  Facebook : สมัครงาน หางานกับครอบครัวTruefanpage Line ID : truecareers+  กรุณา กรอกCV Online ก่อนเดินทางมาสมัครงาน ในวันศุกร์ที่ 26/6/2558 : https://www.truecorp.co.th/recruit/careers/

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Call Center ลักษณะงาน: ให้บริการสอบถามข้อมูล รวมถึงปัญหาการใช้งานของสินค้าและบริการในกลุ่ม True เงินเดือน 12,000 บาท พ้นทดลองงาน 13,000 บาท ปรับประจำ 15,000 บาท คุณสมบัติCall Center :
• เพศชาย – หญิง อายุ อายุไม่เกิน 20
• 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา * เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด. เรียบร้อยแล้ว
• สัญชาติไทย
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน , มีทักษะด้านการสื่อสาร ชอบงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• มีความสามารถด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อย 20 คำ/ต่อนาที และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 15 คำ/ ต่อนาที
• สามารถทำงานเป็นกะ วันหยุดนักขัตฤกษ์และหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ได้(ทำงานสัปดาห์ละ5วัน)
• สามารถปฏิบัติงานได้ที่ : อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการซอย 34 เยื้องม.เกษมบัณฑิต สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม บัตรประกันสุขภาพ ส่วนลดซื้อสินค้าทรูลด 50% เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 720724 ชื่อตำแหน่งงาน รับสมัครงานตำแหน่งCall Center ในวันศุกร์ที่ 26/6/2558 ณ True Audition
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 30
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน Walk In Interview ตำแหน่ง Telesales Supervisor ในวันเสาร์ ที่ 6/6/58 ที่อาคารฟอร์จูน ชั้น 20 ถนนรัชด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป+  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี+  บุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สุภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี+  มีทักษะทางด้านการสื่อสารทั้งเขียนและพูด+  มีทัศนคติที่ดีต่องาน และมีความพยายามเรียนรู้ลักษณะงาน+  มีความอดทน ความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้+  หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย และ บริหารทีมขายที่เป็น Freelance จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงาน (วันจันทร์-วันศุกร์) ที่อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ 34 ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารทีมขายซึ่งเป็นพนักงานขายประเภท Freelance ให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ กลุ่มทรู ให้ได้ตามเป้าหมาย
• ติดตาม และประเมินผลการขาย พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานขายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานขาย รวมถึง กระตุ้นพนักงานขายให้ขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• สามารถสรุปผลการทำงาน ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งในรูปแบบ Verbal และ Document เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ทันเวลา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 506187 ชื่อตำแหน่งงาน Walk In Interview ตำแหน่ง Telesales Supervisor ในวันเสาร์ ที่ 6/6/58 ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน Walk-in interview พนักงาน IT Friend ประจำร้าน True Shop วันที่ 8/6/2015 เวลา 9.00 - 10.00 น. !! รายไ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 27 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)+  บุคลิกภาพดี เหมาะสมกับงานบริการ เพศชายสูง 165 ซม. เพศหญิง สูง 158 ซม. ขึ้นไป+  มีความรู้ทางด้าน Mobile และ Smart Phone+  มีทักษะการสื่อสารการให้ข้อมูลและโน้มน้าวลูกค้าได้มี Service Mind+  ปฏิบัติงาน 6 วันทำงานเป็นกะได้+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดีมีที่พักบริเวณใกล้สถานที่ทำงาน+  สามารถสมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องโทรนัดล่วงหน้า ในวันที่ 8/6/2015 เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ อาคาร True Tower ชั้น 17(ข้าง รัชดา ซ.4 ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรรมแห่งชาติ)+  Facebook : truefriendfanpage Line ID : truecareers+  ***หากทำสาขา ถนนข้าวสารหรือสยาม ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้คำแนะนำ สาธิต ขาย และตอบคำถามแก่ลูกค้า ใน True Shop และ True Move Shop เกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ของกลุ่มทรู โดยเฉพาะสินค้า Hi
• end Device เช่น I
• Phone,Android,Smart phone เป็นต้น จบ ป.ตรี ทุกสาขา ( หากมีประสบการณ์ขาย Smart Phone จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ) รายได้ : เงินเดือน 14,400 บาท + Commission(5,000
• 10,000 บาท)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 685225 ชื่อตำแหน่งงาน Walk-in interview พนักงาน IT Friend ประจำร้าน True Shop วันที่ 8/6/201
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน Senior Finance Officer/Finance Officer( Inward Treasury ) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์งาน Treasury ตั้งแต่ 0- 5 ปี+  ถ้ามีทักษะและความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Principal Accountabilities : 1.ตรวจสอบควบคุมเงินรับ ทั้งที่เป็นเงินสด เช็ค เครดิตการ์ด ที่ชำระผ่าน True Shop, True Move Shop, Event
• BKK 2.ตรวจสอบควบคุมเงินสด และบัตรเครดิต ที่ชำระผ่านผ่านช่องทางอื่นๆของบริษัท ฯ 3.ตรวจสอบรายการผ่อนชำระที่เกิดขึ้นที่ True Shop, True Move Shop, Event
• BKK 4.ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก(ธนาคาร) กรณีเงินขาด
• เกิน หรือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับ Shop 5.ติดตามรายการติด Bank Reconcile พร้อมทั้งตรวจสอบ Bank Statement 6.ทำหน้าที่ในการบริหารติดตามตรวจสอบรายการปฏิเสธรายการรับชำระด้วยบัตรเครดิต 7.ติดตามและตรวจสอบรายการเงินเข้าบัญชีที่รับผิดชอบ 8.ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่งบันทึกบัญชี 9.ตรวจสอบควบคุมอัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่ตกลงกับธนาคาร 10.งานอื่น ๆ เช่น  ติดต่อประสานงานพร้อมทั้งให้ข้อมูล กับธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมเครื่องรูดบัตรเครดิตสำหรับผ่อนชำระของทุกธนาคาร  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับธนาคาร และหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องเครื่องรูดบัตรเครดิตสำหรับผ่อนชำระ  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 11.Report  Event Report  Daily Sales Report  Monthly Report
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน Education Development Manager บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านศึกษาศาสตร์หรือคุรุศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขั้นไปด้าน การศึกษา พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาหลักสูตร+  รู้และเข้าใจระบบการศึกษาเป็นอย่างดี+  มีใจรัก ขยัน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ รวมถึงสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี+  สามารถทำงานเป็นทีมได้+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.กำกับดูแลด้านงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.อบรมบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของบริษัท 3.เผยแพร่และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก 4.กำกับดูและและติดตามผลการนำหลักสูตรการเรียนการสอนของบริษัทไปใช้ในโรงเรียน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที พนักงานประจำ True shop (Sale) วันที่ 23 มิ.ย. 2015 ลงทะเบียนรอบเช้าเวล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)+  การศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่+  สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ (ไม่ได้หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)+  มีใจรักงานขาย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น+  บุคลิกภาพดี เหมาะสมกับงานขาย บริการ+  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับความกดดันได้+  สามารถสมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องโทรนัดล่วงหน้า ในวันที่ 23 มิ.ย. 2015 ลงทะเบียนรอบเช้าเวลา 9.00 น./ รอบบ่าย 13.00 น. .และวันที่ 24 มิ.ย. 58 เวลา 9.00 น.+  สมัคร ณ อาคาร Fortune Tower ชั้น 11 Audition Center (Recruitment Center)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำและนำเสนอขายสินค้ากลุ่มทรู เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ทรูอินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่น เป็นต้น ให้กับลูกค้าใน True shop
• ค่าตอบแทน 3 เดือนแรก 9,000+Learning Incentive 4,000 ผ่าน 3 เดือน เงินเดือน 9,000+Commission (เฉลี่ย 8,000
• 10,000 บาท/เดือน)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 657852 ชื่อตำแหน่งงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที พนักงานประจำ True shop (Sale) วันที่ 23
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที พนักงานประจำ True shop (Service) วันที่ 23 มิ.ย. 2015 ลงทะเบียนรอบเช้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา+  บุคลิกภาพหน้าตาดี หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 ซม. ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.+  มีใจรักงานบริการลูกค้า สามารถทำงานเป็นกะได้+  เป็นคนทันสมัย และสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ+  สามารถสมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องโทรนัดล่วงหน้า ในวันที่ 23 มิ.ย. 2015 ลงทะเบียนรอบเช้าเวลา 9.00 น. / รอบบ่าย 13.00 น. และวันที่ 24 มิ.ย. 58 เวลา 9.00 น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้บริการลูกค้า True
• รับชำระค่าบริการ ตอบคำถามแนะนำลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 661744 ชื่อตำแหน่งงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที พนักงานประจำ True shop (Service) วันที่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน Account Executive (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์) ด่วนมาก !! บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแลเพื่อนคู่ค้า 3 ปีขึ้นไป+  มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์+  สมัครได้ที่สำนักงานทรูจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 311 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000+  สำนักงาน Office ขั้น 2 เข้าประตูด้านข้าง True Shop mini เมืองบุรีรัมย์ (ตรงข้ามกศน. เก่า จังหวัดบุรีรัมย์)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย และการบริการ, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าในช่องทางการขายของ True Mobile Postpay Sales Channel Management 2.กำหนดเป้าหมายการขาย และการบริการ, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าในช่องทางการขายของ True Mobile Postpay Sales Channel Management 3.วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าในช่องทางการขายของ True Mobile Postpay Sales Channel Management พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน Walk in Interview วันศุกร์ที่ 26/6/15 ฟอร์จูน ชั้น 11 Sale Event ประจำบู๊ทขายโซนพื้นที่บางกะปิ บึงกุ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม. 6 ขึ้นไป+  มีความกระตือรือร้น มีความอดทน รับแรงกดดันได้ดี+  มีใจรักงานขาย งานบริการลูกค้า+  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  สามารถขับรถยนต์ เกียร์ธรรมดา มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งหัวหน้าทีม)+  สามารถเข้ามาสมัครตามวัน เวลา ที่ประกาศโดยไม่ต้องโทรนัดล่วงหน้า ติดต่อพี่เอ๋ (สุกัญญา)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• นำเสนอแนะนำ ขายสินค้าของกลุ่มทรู อาทิ ทรูออนไลน์(อินเตอร์เน็ต)ทรูวิชั่น ทรูมูฟ H เป็นต้น เน้นขาย Packet สุขคูณ3
• ลักษณะการทำงานออกปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ
• สมัครด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา
• ต้องการรายได้เยอะมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อย่ารอช้าเข้ามาสมัครก่อนประสบความสำเร็จก่อน
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน รับสมัคร Sale Event ประจำบูทขายโซนพื้นที่ มีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก คันนายาว รายได้เฉลี่ย 18,500 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)กศน.หรือเทียบเท่าปวชปวสปริญญาตรี+  มีความกระตือรือร้น รักงานขายงานบริการลูกค้า ต้องการความเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ+  สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่ (เฉพาะตำแหน่งหัวหน้าทีม)+  สามารถปฏิบัติงานออกพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลได้+  ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุด 1 วัน+  ยินดีรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่แต่ต้องมีเวลาปฏบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• นำเสนอแนะนำ ขายสินค้าของกลุ่มทรู อาทิ ทรูออนไลน์(อินเตอร์เน็ตบ้าน)ทรูวิชั่นทรูมูฟ H เป็นต้น
• ลักษณะการทำงานออกปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ เช่นหมู่บ้าน อาคาร แหล่งชุมชน ร้านค้าทั่วไป
• สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครงาน สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน
• สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที่ ติดต่อพี่เอ๋ โทร.0909211247,ID Line:sukan57
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน Walk in Interview อาคารฟอร์จูน ชั้น 11 วันศุกร์ที่ 26/6/15 Sale Event ประจำบู๊ทขายเขต ดินแดง ห้วยขวา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)กศน.หรือเทียบเท่าปวชปวสปริญญาตรี+  มีความกระตือรือร้น รักงานขายงานบริการลูกค้า ต้องการความเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ+  สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่ (เฉพาะตำหน่งหัวหน้าทีม)+  ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุด 1 วัน+  ยินดีรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่แต่ต้องมีเวลาปฏบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน+  สัมภาษณ์ทราบผลพร้อมเริ่มงานได้ทัน วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย 2558 ที่อาคารฟอร์จูน ชั้น 11

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• นำเสนอแนะนำ ขายสินค้าของกลุ่มทรู อาทิ ทรูออนไลน์(อินเตอร์เน็ตบ้าน)ทรูวิชั่นทรูมูฟ H เป็นต้น
• ลักษณะการทำงานออกปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ เช่นหมู่บ้าน อาคาร คอนโดแหล่งชุมชน ร้านค้าทั่วไป
• สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครงาน สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน
• สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที่อาคารฟอร์จูน ชั้น 11
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 673246 ชื่อตำแหน่งงาน Walk in Interview อาคารฟอร์จูน ชั้น 11 วันศุกร์ที่ 26/6/15 Sale Event
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน รับสมัคร ตำแหน่ง ช่างเทคนิคด่วน 100 อัตรา ประจำกรุงเทพและปริมณฑล ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุไม่เกิน 27 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขา อิเล็คทรอนิกส์ โทรคมนาคมเทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  วุฒิ ปวช มีประสบการณ์งานช่าง 2 ปี สาขาอิเล็คทรอนิกส์ โทรคมนาคมเทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้บริการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบสัญญาณ Internet WiFi ทำงานข่ายสายตอนในและตอนนอก
• ควบคุม/ประสานงานผู้รับเหมา ในงานสร้างข่ายสาย Fiber Optic ในงานสร้างอุปกรณ์ชุมสายต่างๆ ในงานโยธาต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 494691 ชื่อตำแหน่งงาน รับสมัคร ตำแหน่ง ช่างเทคนิคด่วน 100 อัตรา ประจำกรุงเทพและปริมณฑล ในวัน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 100
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที ในวันที่ 23 มิ.ย. 2015 ลงทะเบียนรอบเช้าเวลา 9.00 น. และรอบบ่าย 13.00 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป+  บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดีมี Service Mindสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี+  สามารถทำงานเป็นกะ ตามเวลา เปิด - ปิด ห้าง+  ปฎิบัติงาน 5 วัน (วันหยุดไม่ตรงเสาร์ อาทิตย์)+  สามารถสมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องโทรนัดล่วงหน้า ในวันที่ 23 มิ.ย. 2015 ลงทะเบียนรอบเช้าเวลา 9.00 น. และรอบบ่าย 13.00 น. อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 (พัฒนาการ 34)+  สอบถามเพิ่มเติม คุณณัฐมน 086-413240402-6992085 E-mail Nathamon_man@truecorp.co.th

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รายละเอียดตามตำแหน่ง ดังนี้ 1. Waiter/Waitress (พนักงานเสริฟ) คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป หากจบสายการโรงแรม หรือการจัดการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานในวันหยุด หรือเป็นกะได้ 2. Preparer/Kitchen Hand (ผู้ช่วยกุ๊ก) คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้นไป หากจบสายการโรงแรม หรือการจัดการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถทำงานในวันหยุด หรือเป็นกะได้ 3. Barista (บาริสต้า) คุณสมบัติ อายุ 18ปีขึ้นไป จบการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หากมีประสบการณ์การโรงแรมหรือร้านกาแฟจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 4. Cashier คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป บุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี,มี Service Mind,สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี หากมีประสบการณ์ Cashier ร้านอาหาร จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถทำงานในวันหยุด หรือเป็นกะ ได้ *หมายเหตุ ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับเสาร์
• อาทิตย์) สถานที่ทำงาน : Central Embassy Chidlom ,The Emporium พนักงานสัญญาจ้าง ต้องทำงานตามกะที่ได้รับได้ 5วัน/สัปดาห์ **ต้องการผู้ที่ปฏิบัติงานได้มากกว่า 6เดือนขึ้นไป สนใจกรุณาติดต่อ 02
• 699
• 3679 หรือส่งประวัติมาที่ parata_pree@truecorp.co.th, nathamon_man@truecorp.co.th
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 688801 ชื่อตำแหน่งงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที ในวันที่ 23 มิ.ย. 2015 ลงทะเบียนรอบเช้า
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน Sales Manager (ระดับ Manager / Assistance Director) -HOP *ประจำพื้นที่สมุย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี+  ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแลเพื่อนคู่ค้า 5 ปีขึ้นไป+  มีทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และให้คำแนะนำปรึกษากับทีมงาน (Coaching & Mentoring)+  มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)+  มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือ คอมพิวเตอร์+  มีทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) และความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Win-Win Negotiation)+  สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word Excel PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ความรับผิดชอบหลัก : 1. Planning • วิเคราะห์จำนวนและรายได้ของประชากร จำนวนครัวเรือน ภูมิศาสตร์ในจังหวัดที่รับผิดชอบ ตลอดจนโครงข่ายสัญญาณของ True Move, True Online, True Visions & True Life ในจังหวัดดังกล่าว เพื่อวางแผนในการเพิ่มเป้าหมายการขาย และการลงทุนในการขยายโครงข่ายร่วมกับ Regional Sales Planning และ Regional Network Planning • วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับเป้าหมายการขาย, การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย, อัตรากำลังคน, การอบรมพัฒนาบุคลากร, และงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงานขายสินค้าและบริการของ True Move, True Online, True Visions & True Life ตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายการขายที่กำหนด • ร่วมกับ RGM ในการกำหนดเป้าหมายการขายสินค้าและบริการ ทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายของ True Move, True Online, True Visions & True Life ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ • นำเสนอแผนกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นให้กับ RGM และ Sales Channel Management ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแผนต่อไป 2. Operation Management • กระจายเป้าหมายการขายสินค้าและบริการของ True Move, True Online, True Visions & True Life ไปตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
• ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ AE รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อทำให้ AE เกิดความเชื่อมั่นและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เพื่อนคู่ค้ารับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อทำให้เพื่อนคู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ Trade รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ RHR / RPO รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอัตรากำลังคน
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน รับสมัครพนักงานขาย ทรู เฟรนด์ พื้นที่ นนทบุรี จตุจักร บางซื่อ พญาไท ลาดพร้าว วันศุกร์ ที่ 3 และ ศุกร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป+  บุคลิกภาพดี ร่าเริง แจ่มใส ขยัน อดทน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พนักงานขาย ทรู เฟรนด์ ,หัวหน้าพนักงานขาย ทรู เฟรนด์
• ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่ ตั้งบูทจำหน่ายสินค้า เพื่อแนะนำสินค้ากลุ่มทรู เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ทรูอินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่น เป็นต้น สมัครด้วยตัวเอง วันศุกร์ ที่ 3 และ ศุกร์ ที่ 10 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00
• 15.00 น. อาคารฟอร์จูน ชั้น 11 Talent Center สอบถามเพิ่มเติม จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09.00 ถึง 18.00 น. โทรศัพท์ 086
• 370
• 7646 คุณไพรัตน์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 675948 ชื่อตำแหน่งงาน รับสมัครพนักงานขาย ทรู เฟรนด์ พื้นที่ นนทบุรี จตุจักร บางซื่อ พญาไท ลา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน Coordinate Officer (Sales & Ecommerce Business) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ในงานประสานงานขาย การจัดทำฐานข้อมูลและการสรุปรายงานต่างๆ ให้กับงาน Sales or Ecommerce ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป+  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Excel และ Power Point+  มีความรับผิดชอบและมีความอดทนสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Principal Accountabilities : 1. Add product inventory in “Supply Chain” system 2. Supporting the sales team in attaining sales targets 3. Follow up and coordinate between all departments, sales staff and Vendor contact 4. Monitoring and coordinate with warehouse team and Product merchandise in the Stock
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุงในอาคาร (ทรูทาวเวอร์ รัชดา ซอย 4) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลและซ่อมบำรุงระบบ Infrastructure, และดูระบบอาคาร ไฟฟ้า ประปา แอร์ โทรศัพท์ สาธารณูปโภค และอื่น ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center )ประจำจ.ชลบุรี ในวันพุธที่ 24 มิ.ย.58 ณ ห้างฮาร์เบอร์มอลล์ส่วน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย – หญิง อายุ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา * เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด. เรียบร้อยแล้ว+  สัญชาติไทย+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน มีทักษะด้านการสื่อสาร ชอบงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี+  มีความสามารถด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อย 20 คำ/ต่อนาที และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 15 คำ/ ต่อนาที+  สามารถทำงานเป็นกะ วันหยุดนักขัตฤกษ์และหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ได้(ทำงานสัปดาห์ละ5วัน)+  สามารถปฏิบัติงานได้ที่ ห้างฮาร์เบอร์มอลล์(แหลมฉบัง) ส่วนสำนักงานชั้น 11 จ.ชลบุรี+  ผู้ที่สนใจกรุณาเตรียมเอกสารสมัครงานมาที่ห้างฮาร์เบอร์มอลล์ส่วนสำนักงานทรูชั้น 11เปิดรับลงทะเบียน เวลา 09.00-10.00 น. ในวันพุธที่ 24 มิ.ย.58+  กรุณากรอก CV Online : https://www.truecorp.co.th/recruit/careers/+  Facebook : สมัครงาน หางานCall center Telesales fanpage Line ID : truecareers

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้บริการสอบถามข้อมูล รวมถึงปัญหาการใช้งานของสินค้าและบริการในกลุ่ม True
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 761465 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center )ประจำจ.ชลบุรี ในวันพุธที่ 24 มิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 50
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที ตำแหน่งพนักงานประจำ True shop (Service) ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ฉะเชิงเท บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา+  บุคลิกภาพหน้าตาดี หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 ซม. ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.+  มีใจรักงานบริการลูกค้า สามารถทำงานเป็นกะได้+  เป็นคนทันสมัย และสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ+  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับความกดดันได้+  สมัครพร้อมสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์มอลล์แหลมฉบัง โซนสำนักงาน ชั้น 11 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 58 เปิดรับลงทะเบียน 09.00-10.00 น.(สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันทีในวันเดียว)+  สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันทีในวันเดียวในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 58ที่ห้างฮาร์เบอร์มอลล์แหลมฉบัง โซนสำนักงาน ชั้น 11+  Facebook : truefriendfanpage Line ID : truecareers หรือ Line ID :0954955252

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Service
• ให้บริการลูกค้า True
• รับชำระค่าบริการ ตอบคำถามแนะนำลูกค้า Sale
• แนะนำและนำเสนอขายสินค้ากลุ่มทรู เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ทรูอินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่น เป็นต้น ให้กับลูกค้าใน True shop
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 707073 ชื่อตำแหน่งงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที ตำแหน่งพนักงานประจำ True shop (Service)
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน Walk-in interview พนักงาน IT Friends (Service) ประจำร้าน True Shop สาขา Siam Soi 3,ถนนข้าวสาร วันที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 29 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ***จบสาขาด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น***+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ชอบเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน Hi-end+  บุคลิกภาพดี เหมาะกับงานให้บริการลูกค้า รูปร่างสมส่วน+  มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรชอบงานบริการสุภาพใจเย็นรับแรงกดดันได้ดี+  สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ และ ทำงานเป็นกะ ตามเวลาเปิดปิดห้าง+  สามารถสมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องโทรนัดล่วงหน้า ในวันที่ 18/6/2015 เวลา 10.30 - 11.30 น. ที่ ร้าน True Shop สาขา Siam Soi 3+  Facebook : truefriendfanpage Line ID : truecareers

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลบริหารงานให้บริการลูกค้า ในส่วนบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และ ถูกต้องตามเงื่อนไขการให้บริการที่บริษัทกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 703020 ชื่อตำแหน่งงาน Walk-in interview พนักงาน IT Friends (Service) ประจำร้าน True Shop สาข
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน รับสมัคร Engineer ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-15.00 น. ฟอร์จูน ชั้น 11 (ซีพีทาวเวอร์ 2) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้เกี่ยวกับ LanWANSwitchRouterFirewall และอุปกรณ์ Network+  มีความรู้ Core Mobile Network on both circuit and 3G4G

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบ, จัดหา และ ประเมินค่าใช้จ่าย ด้านโครงข่าย MPLS network เช่น Access MPLS switch and Layer Switch to support การขยาย DSLAM, 3G backhaul and Data service (MPLS services)
• The mobile signaling network engineer for the Mobile CS Core Engineering will have key responsibilities in the planning and deployment of mobile and signaling network infrastructure and services in the True Corporation mobile networks
• ออกแบบโครงข่าย Fiber OFC FTTX
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน Contract Engineer (Network Service Assignment) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โทรคมนาคม อิเล็กฯ ไฟฟ้าสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ทางด้าน Data Service+  มีความรู้เกี่ยวกับ CCNA

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Broadband/MPLS Service Design, Configuration
• กำหนดและออกแบบวงจร Broadband/MPLS
• Configuration วงจรและทำ Cutover
• Assign core optical fiber cable
• Issue optical fiber work order to working group
• Optical fiber Inventory management
• FTTx installation technical support สนับสนุนและแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคให้แก่ผู้รับเหมาติดตั้ง FTTx
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 30
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน Engineer (Access Network Design) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor's degree in Engineering majoring in Telecommunication Engineering or Elextronic/computer+  ขับรถยนต์ ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบโครงข่าย Fiber OFC FTTX, กำหนด Boundary ในการ Design จัดทำแบบ Detail Design & Diagram (Head copy & Soft file) Servey Pre
• design, Revise As
• built Drawing ตามข้อมูล Redline drawing, consult sub contractor & implement team,approved design from sub contractor
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร (ขับต่างจังหวัด 70%) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี+  วุฒิการศึกษา มัธยม 3 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์การขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป+  รู้เส้นทางขับรถในต่างจังหวัดเป็นอย่างดี+  ไม่สูบบุหรี่ ไม่กินเหล้า สุภาพ เรียบร้อย+  มีความรู้ในการดูแลเครื่องรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี+  หากย้ายที่อยู่ตามบ้านนายได้ จะได้รับการพิจารณาเช่นกัน+  ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติมาได้ที่ pattaraporn_tep@truecorp.co.th

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถให้ผู้บริหาร ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• ทำความสะอาดรถยนต์ และดูแลสภาพเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน หัวหน้า/ ผู้จัดการร้านเบเกอรี่ (PAUL Thailand) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร การบริหารจัดการโรงแรมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในด้าน การวางแผนและการจัดเตรียมอาหาร การจัดซื้อ การสุขาภิบาล การรักษาความปลอดภัย นโยบายของ บริษัทและขั้นตอนการบริหารงานบุคคล รวมถึงการเก็บบันทึกและการจัดทำรายงาน+  สามารถทำงานเป็นกะ วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุ่นที่จะหมุนไปทำงานยังสถานที่อื่นได้+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ผู้จัดการร้านเบเกอรี่ • ดูแลและจัดการทุกพื้นที่ภายในร้านอาหารรวมถึงความสำคัญทุกด้านในการให้บริการสำหรับลูกค้า • สนับสนุนการจัดการผลการดำเนินงาน • ดูแลความเรียบร้อยให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและระดับการให้บริการเพื่อเพิ่มยอดขาย • ดูแลการปฏิบัติสุขอนามัยสำหรับการจัดการอาหาร ความสะอาดทั่วไปและพื้นที่ภายในร้าน • ตรวจสอบการปฏิบัติงานและนโยบายของบริษัทด้านอาหารและบริการให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน • ดูแล รักษาภาพพจน์ของร้านและการรักษามาตรฐานความเรียบร้อยของพนักงาน • วางแผนการจัดตารางประจำวันของพนักงาน และให้มั่นใจว่าพนักงานพร้อมเต็มจำนวนในแต่ละช่วงเวลา • จัดการเงินสดและเงินสดย่อยภายในร้านตามความเหมาะสม • ช่วยเหลือ ดูแลพื้นที่อื่นๆภายในร้านอาหารตามความเหมาะสม 2. หัวหน้าร้านเบเกอรี่ • สนับสนุนการบริหารจัดการของการดำเนินธุรกิจของร้าน • ดูแลการทำงานพนักงานในแต่ละกะให้เป็นไปตามมาตรฐาน • เรียนรู้รายการเมนูและสามารถที่จะอธิบายให้กับลูกค้าได้ • รับรายการเครื่องดื่มและอาหารจากลูกค้าได้ • จัดการอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม • การทำงานใกล้ชิดกับพนักงานท่านอื่นเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า • เก็บเงินสดตามคำสั่งของลูกค้า • ดูแลพื้นที่ให้บริการรวมถึงสต็อกสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 683816 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้า/ ผู้จัดการร้านเบเกอรี่ (PAUL Thailand) ประเภทงานหลัก อาหาร/เคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน หัวหน้าพนักงานขานประจำหน่วยรถเคลื่อนที่ประจำ กรุงเทพฯ " รายได้รวม 23,000 ขึ้นไป "สมัครสัมภาษณ์รู้ผลท บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป+  หากวุฒิการศึกษา ม.6 จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานขาย 5 ปีขึ้นไป+  หากวุฒิการศึกษาระบุ ปวส. จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานขาย 3 ปีขึ้นไป+  บุคลิกร่าเริง แจ่มใส (มีภาวะความเป็นผู้นำ)+  สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา รถกระบะ ได้ (พร้อมมีใบขับขี่) มีรถยนต์ขอบริษัทให้ใช้+  สามารถปฏิบัติงานนอกนอกสถานที่ได้+  สามารถเริ่มงานได้ทันที+  หากสนใจติดต่อสมัครได้วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 สถานที่อาคารฟอร์จูน ชั้น11 (พระราม9) เวลา 10.00 - 15.00 น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
• ดูแลและช่วยเหลือลูกทีมให้ปฏิบัติงานขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน รับสมัครงานตำแหน่ง Telesales Supervisor ประจำศูนย์จังหวัดขอนแก่น ด่วน!! หลายอัตรา ด่วนมาก !! บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 28 - 35 ปี ** กรุณาส่ง ประวัติทาง Mail เพื่อพิจารณาเบื้องต้น **+  การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประการณ์ด้านงานขาย ในระดับบริหาร ด้านบริหารทีม อย่างน้อย 3-5 ปี+  บุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สุภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี ควบคุมอารมได้ดี+  มีทักษะทางด้านการสื่อสารทั้้งเขียน และพูด+  มีทัศนคิติที่ดีต่องานขาย และมีความพยามยามเรียนรู้ลักษณะงาน+  มีความอดทน ความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีมาก+  หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย และ บริหารทีม Telesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ทำงาน 6 วัน + เงินพิเศษ 20% ** กรุณาส่ง ประวัติทาง Mail เพื่อพิจารณาเบื้องต้น **+  *** ขอความกรุณาห้ามลบ ***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บริหารทีมขายซึ่งเป็นพนักงานประเภท Telesales ให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มทรู ให้ได้ตามเป้าหมาย 2.ติดตาม และประเมินผลการขาย พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานขายให้สามารถปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.กำหนดเป้าหมายการขาย และการบริการ 4.พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานขาย รวมถึง กระตุ้นพนักงานขายให้ขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 5.บริหารยอดขาย 6.สามารถสรุปผลการทำงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งในรูปแบบ Verval และ Document เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ทันเวลา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 739818 ชื่อตำแหน่งงาน รับสมัครงานตำแหน่ง Telesales Supervisor ประจำศูนย์จังหวัดขอนแก่น ด่วน!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน รับสมัครตำแหน่ง Sale Manager (ระดับผู้บริหาร) ประจำภาคอีสาน ด่วน!!!!! ด่วนมาก !! บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแลเพื่อนคู่ค้า 5 ปีขึ้นไป+  มีทักษะการวางแผนการตลาดและการขาย+  มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการบริหารทีมขาย+  มีทักษะด้านการบริหารความขัดแย้งด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ+  สามารถปฎิบัติงานได้ในพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ตามความเหมาะสม+  มีรถยนต์เป็นของตนเองสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์+  *********จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น*************+  มีสามารถโปรแกรม Computer Excel Vlookup Pivat table Power point ดีมาก+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน สถานที่ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับเป้าหมายการขาย, การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย, อัตรากำลังคน, การอบรมพัฒนาบุคลากร, และงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงานขายสินค้าและบริการของ True Move, True Online, True Visions & True Life ตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายการขายที่กำหนด 2.กระจายเป้าหมายการขายสินค้าและบริการของ True Move, True Online, True Visions & True Life ไปตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ 3.วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านการขาย, การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าเป็นรายเดือน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งของพนักงาน เพื่อนคู่ค้า และคู่แข่งขัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์การดำเนินงานภายในจังหวัดที่รับผิดชอบในเดือนถัดไป และนำเสนอแผนมายัง RGM และ Sales Channel Management ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแผนต่อไป
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 736548 ชื่อตำแหน่งงาน รับสมัครตำแหน่ง Sale Manager (ระดับผู้บริหาร) ประจำภาคอีสาน ด่วน!!!!!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน Operation Management บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ป.ตรี - โท สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแลเพื่อนคู่ค้า 5 ปีขึ้นไป+  ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content และ/หรือ อินเตอร์เน็ต 5 ปีขึ้นไป+  ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content และ/หรือ อินเตอร์เน็ต+  สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word Excel PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วิเคราะห์ วางแผน และประสานงานกับทีม Channel Planning & Development ในการกำหนดแนวทาง กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ รวมถึง วิธีการดำเนินงานขาย การบริหารช่องทางการขาย ตลอดจน กิจกรรมส่งเสริมการขาย สำหรับสินค้าที่มีการขาย และให้บริการในช่องทางการขายที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อกระจายลงสู่ทีมงาน True Regional Management (TRM) และเพื่อนคู่ค้าให้สามารถดำเนินงานในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการบริหาร และการดำเนินงานในภาพรวมของ TRM ร่วมกับ Regional General Management เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแต่ละ True Cluster Management (Cluster) ในภูมิภาคนั้นๆ วางแผนการบริหาร และการดำเนินงานของแต่ละ Cluster ร่วมกับ Cluster Assistant Director / Cluster Manager เพื่อให้การปฏิบัติงาน เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดของแต่ละพื้นที่ วางแผนการขาย ร่วมกับ Account Manager/Senior Account Executive/ Account Executive หรือทีมงานขาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขายในพื้นที่นั้นๆ วางแผนการขาย การสนับสนุนการขาย และการดูแลเพื่อนคู่ค้า ร่วมกับ Account Manager/Senior Account Executive/ Account Executive เพื่อให้เพื่อนคู่ค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับบริษัท ติดตาม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานของทีมงาน TRM ทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้าในแต่ละ Cluster พร้อมร่วมพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด วางแผน และดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อนคู่ค้า และทีมงานขายของช่องทางการขายในภูมิภาคที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อแจ้ง และเน้นย้ำข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม และประเมินสถานการณ์ทางการตลาด รวมถึง เพื่อนคู่ค้า และคู่แข่ง เพื่อหาทางแก้ไข และปรับแผนการดำเนินงานในการผลักดันยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด วางแผน และดำเนินการอบรม พัฒนาทีมงาน TRM ทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้า เกี่ยวกับทิศทาง การดำเนินงาน ตลอดจนกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการอบรม พัฒนา ทีมงาน TRM ทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทีมงานฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สรุป Report และ วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายในภาค มายัง RGM Sales & Service และ Channel Management
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 725775 ชื่อตำแหน่งงาน Operation Management ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน รับสมัครงานด่วน!!! ตำแหน่งทรูเฟรนด์ (พนักงานขายสินค้าในกลุ่มทรูฯ)ประจำพื้นที่ ชลบุรี ตราด จันทบุรี ป บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี+  จบการศึกษา ม.6 หรือปวช.เทียบเท่าขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา+  มีใจรักงานขาย และการบริการ+  สามารถเดินทางปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมการขายต่างๆ ได้(มีรถบริษัทพาไป)+  มีบุคลิกภาพดี ร่าเริง แจ่มใส ขยัน อดทน+  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี+  สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ คือ ชลบุรี ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ระยอง และ ฉะเชิงเทรา+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อน+  ช่วงเวลาทำงานใน1วันทำงาน 8ชม. รวมพัก1ชม.เป็น9ชม. ยึดตามสถานที่ที่จะไปจัดตั้งบูธ เช่น เริ่มปฏิบัติงาน10.00เลิกงาน 19.00น. เริ่มปฏิบัติงาน13.00 เลิกงาน 22.00น.+  ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารสมัครงานเข้ามาที่ห้างฮาร์เบอร์มอลล์ (แหลมฉบัง) จ.ชลบุรี ส่วนสำนักงานชั้น 9 เวลา 09.30 - 16.00 น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่ ตั้งบูธและแนะนำสินในกลุ่มทรูฯ เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ทรูอินเทอร์เน็ต ทรูวิชชั่น ฯลฯ
• สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ คือ ชลบุรี ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ระยอง และ ฉะเชิงเทรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 699771 ชื่อตำแหน่งงาน รับสมัครงานด่วน!!! ตำแหน่งทรูเฟรนด์ (พนักงานขายสินค้าในกลุ่มทรูฯ)ประจำ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 30
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน Database Administrator บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors degree or higher in Computer Science Computer Engineer or Related fields.+  1-2 years experience in Oracle MySQL and NoSQL technologies.+  Experience working with Big Data and Very Large Databases is a plus.+  Ability to write and maintain Unix/Linux shell scripts.+  Experiencing Converting relational processes to NoSQL solutions.+  Ability to work seamlessly as part of a multi-site multicultural development team.+  Strong team player with excellent written and verbal skills.+  Good command of spoken and written in English.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Install, upgrade, configure, and tune Oracle, MySQL and NoSQL(Mongo DB).
• Database capacity planning
• Support data deployment and data maintenance tasks.
• Implement monitoring solutions for database environments.
• Manage database backup and recovery processes.
• SQL Performance troubleshooting.
• 24x7 support emergency case and solve DB problem
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน Walk In- Interview ด่วน!!..สัมภาษณ์ รู้ผลทันที... พนักงานแนะนำสินค้าในเครือทรู ประจำจังหวัดอยุธยา/สร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุไม่เกิน 39 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น และรักงานขาย+  ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์+  สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ที่จังหวัดสระบุรี/ลพบุรี/สิงห์บุรี/อุทัยธานี/นครสวรรค์+  สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ได้ที่ออฟฟิศทรู จังหวัดอยธยา (ตรงข้ามอยุธยาปารค์ บนถนนสายเอเซีย)+  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-1006669 (คุณปอ) หรือ LINE ID: 0891006669

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้คำแนะนำและนำเสนอขายสินค้าในกลุ่มทรู ได้แก่ ทรูมูฟ เอช
• ลักษณะงานออกพื้นที่ จัดบูธออกกิจกรรมการขายตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
• ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
• ผลตอบแทน เงินเดือน + ค่าเบี้ยเลี้ยง + สวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 712927 ชื่อตำแหน่งงาน Walk In- Interview ด่วน!!..สัมภาษณ์ รู้ผลทันที... พนักงานแนะนำสินค้าใน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน Walk-in Interview: พนักงานแนะนำสินค้ากลุ่มทรู (หน่วยรถเคลื่อนที่) พื้นที่สมุทรปราการ สมัครพร้อมสัมภา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ขึ้นไป+  บุคลิกภาพดี ร่าเริง แจ่มใส+  สามารถทำงานออกนอกสถานที่ เช่น ลักษณะงานออกบูธ (มีรถบริษัทพาไป)+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานขายมาก่อน+  สามารถเลือกพื้นที่ในการปฏิบัติางานได้+  สมัครพร้อมสัมภาษณ์และทราบผลทันที กรุณากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่านเวปไซด์ http://hr.truecorp.co.th/careers/ ก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือไม่มีประสบการณ์+  ผู้สนใจโปรดเตรียมเอกสารและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ทรู คอฟฟี่ ชั้น G อาคาร บางนาทาวเวอร์ ในวันพฤหัสที่ 25 มิ.ย. 2558 เวลา 9.00-15.00 น.+  สายรถประจำทางที่ผ่าน 38 46 48 132 133 139 180 206 207 365 558 1141

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ความรับผิดชอบหลัก :
• ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่
• ตั้งบูธจำหน่ายสินค้ากลุ่มทรู เพื่อแนะนำสินค้าของกลุ่มทรู เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ทรูอินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่นส์ เป็นต้น สถานที่ปฏิบัติงาน :
• สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ สวัสดิการ :
• ส่วนลดสินค้าและค่าบริการราคาพนักงาน
• เสื้อฟอร์มสำหรับพนักงาน
• ค่ารักษาพยาบาลนออกเหนือประกันสังคมคุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกวงเงินรวม 27,000 บาท/ปี และผู้ป่วยในตามกรมธรรม์
• ประกันชีวิต
• ประกันอุบัติเหตุ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่าแนะนำพนักงาน
• ลาพักร้อน 10 วันต่อปี
• สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด *** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โดยการกด Like Fanpage https://www.facebook.com/truefriendfanpage
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน Shop Manager (Luxury Shop) ประจำสาขา สยาม ด่วน!!!!! ด่วนมาก!! บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Master Degree or relevant advanced degree preferred.+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการขาย/บริการในร้านค้า และในฐานะหัวหน้างาน+  Fluency in English (Spoken & written)+  Good analytical skill and decision-making+  Pro-active energetic self-motivated and able to work under pressure+  Strong interpersonal communication and negotiation skills+  Good personality presentation and work with others at different levels+  ส่งใบสมัครมาที่ Ratchanee_piy@truecorp.coth+  *** จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น ***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Purpose: รับผิดชอบการบริหารงานในระดับแผนก ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้าน การบริหารร้านค้า การขายและการบริการ (Retail Operations) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงสุดของงาน โดยมีหน้าที่หลัก คือ การวางแผน และบริหาร ควบคุม ดูแล การปฏิบัติการทั้งหมดในร้านค้า รวมถึงรับผิดชอบเป้าหมายการขาย และการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของร้านภายใต้ความรับผิดชอบ Roles & Responsibilities : 1. จัดทำ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ให้สอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางการขายต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ตลาด การแนะนำสินค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดเป้าหมายการขาย การกำหนดราคาขาย การรับ/ จัดส่ง/ เก็บ/ กระจายสินค้า การควบคุมยอดสต็อก การดีสเพลย์ ณ จุดขาย การดีสเพลย์ การให้บริการลูกค้า เป็นต้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณที่วางไว้ ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฏิบัติการและกระบวนการในร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ความสะอาด การให้บริการ การขาย การบริหารสต๊อกสินค้า การจัดร้าน วินัยของพนักงานหน้าร้าน เป็นต้น ติดตามผลตอบรับจากลูกค้าในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อร้านค้าภายใต้ความรับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการให้บริการของทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ติดตามยอดขายและยอดสต็อกของร้านภายใต้ความรับผิดชอบให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ควบคุมและบริหารทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินงานของแผนก 2. บริหารบุคลากรภายในแผนก โดยวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงาน ให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา แนวทางและผลการปฏิบัติงานของใต้บังคับบัญชา รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจของทีมงานให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 3. มีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการปฏิบัติงาน แผนการตลาด วางแผนอัตรากำลังพล กำหนดแผนงบประมาณและบริหารการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย และแผนการดำเนินงานของร้านภายใต้ความรับผิดชอบ โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน และนโยบายของบริษัท 4. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในบริษัท รวมถึงหน่วยงานภายนอก
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 686301 ชื่อตำแหน่งงาน Shop Manager (Luxury Shop) ประจำสาขา สยาม ด่วน!!!!! ด่วนมาก!! ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail : recruitment@truecorp.co.th หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน Walk Interview Account Executive วันที่ 1 ก.ค.2558 ด่วนมากที่สุด !! สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที่ วันพุธ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีความกระตือรือร้น ในการทำงาน+  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี+  มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับรถยนต์ เกียร์ธรรมดาได้ และสามารถดูแลรถยนต์ของบริษัทได้+  มัครพร้อมสัมภาษณ์และทราบผลทันที วันพุธ ที่ 1 ก.ค. 2558 ที่ทรู สำนักงานสุขสวัสดิ์ อาคาร BMA 4 (วัดสนป้าย1) ใกล้ทางด่วนสะพานแขวนพระราม 9+  สายรถประจำทางที่ผ่าน 20 21 37 75 82 140 141 142 558+  สามารถส่ง Email สมัครงานได้ที่ supak_suj@truecorp.co.th

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ วางแผนการขาย การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของพันธมิตรทางการค้า (Business Partner – BP) ไปยังร้านค้าปลีก (ลูกตู้
• S2)รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาด เพื่อให้การขายบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• วางแผนเส้นทางการเข้าเยี่ยม (Visit Route) BP และ S2 ร่วมกับผู้บังคับบัญชา รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลของ BP & S2 และดำเนินการเข้าเยี่ยมตามแผนที่วางไว้
• ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท เช่น โปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย รางวัลพิเศษ เป็นต้น ให้แก่ BP และ S2 อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษา และสาธิตการใช้สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทแก่ BP และ S2 ตลอดจนดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าของ S2 และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลการเข้าเยี่ยม การขายประจำวัน (Call Card) และข้อมูลทางการตลาด เช่น สินค้าของคู่แข่งขัน สัดส่วนทางการตลาด พฤติกรรมการขายของ S2, พฤติกรรมของผู้บริโภค ฯลฯ และดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหานำเสนอไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับแผนกลยุทธ์ทางการขายต่อไป
• วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของ BP และ S2 ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
• วางแผน และดำเนินการสรรหา S2 รายใหม่ รวมถึงการรับสมัครให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัท และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ดูแลรับผิดชอบรถในการปฏิบัติงาน (Sales Route Van) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 50
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน Marketing Executive (จังหวัดบุรีรัมย์,สุรินทร์) ด่วนมาก !! บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านการตลาด และการขาย หรือการจัด Event & Activity ประมาณ 2 ปีขึ้นไป+  มีทักษะด้านการสื่อสารในที่สาธารณะ มีความมั่นใจในตนเอง บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก+  ขับรถยนต์เกียร์ธรรดาได้ และมีใบขับขี่+  สนใจสมัครได้ที่สำนักงานทรูจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 353/5 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000+  เข้าซอยฝั่งตรงข้ามธนาคารออมสินสาขาจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 100 เมตร+  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-4124245

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย พร้อมติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้ประชาชนทั่วไปรู้จัก 2. บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 767523 ชื่อตำแหน่งงาน Marketing Executive (จังหวัดบุรีรัมย์,สุรินทร์) ด่วนมาก !! ประเภทงานหล
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน Account Executive – Wholesales (พื้นที่กรุงเทพฯ) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  ประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และดูแลเพื่อนคู่ค้า 1 ปีขึ้นไป+  ทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content และ/หรือ อินเตอร์เน็ต+  สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word Excel PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี+  กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการขาย การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของบริษัทจากพันธมิตรทางการค้า (Business Partner – BP) ไปยังร้านค้าปลีก (ลูกตู้ – S2) รวมถึงวางแผนการเข้าเยี่ยม แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สินค้าและอุปกรณ์ของบริษัทแก่ BP และ S2 เพื่อให้การขายบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• วางแผน และดำเนินการสรรหา S2 รายใหม่ ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะพนักงานของ BP และ S2 ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
• วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการขาย การตลาดทั้งของ BP, S2 และคู่แข่งขัน เพื่อนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในการขาย
• วิเคราะห์และปรับแผนกลยุทธ์ทางการขายต่อไป รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ตามนโยบายของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที พนักงานบาริสต้า@True Coffee(พนักงานประจำทำงาน 5 วัน) วันที่ 6/7/2015 เ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)+  การศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ขึ้นไป+  มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น+  บุคลิกภาพดี เหมาะกับงานให้บริการลูกค้า+  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับความกดดันได้+  สามารถทำงานได้ 5 วัน/สัปดาห์ และ ทำงานเป็นกะ ตามเวลาเปิดปิดห้าง+  สามารถสมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องโทรนัดล่วงหน้า ในวันที่ 6/7/2015 เวลา 10.00 -13.00 น. ณ อาคาร Fortune Tower ชั้น 11 (Talent Center)+  ***เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาที่เรียน 1 - 2 วัน/สัปดาห์***+  Facebook : truefriendfanpage Line ID : truecareers

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริการชงกาแฟ True Coffee Style 2. แนะนำสินค้าและบริการต่างภายใน True Coffee Shop **สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที**
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 683482 ชื่อตำแหน่งงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที พนักงานบาริสต้า@True Coffee(พนักงานประจำ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน Walk in Interview " พนักงานแนะนำ สินค้ากลุ่มทรู " ด่วน สมัครพร้อมสัมภาษณ์เริ่มงานทันทีวันวันจันทร์ที บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ม. 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า+  มีใจรักในการขาย งานบริการลูกค้า+  ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง+  สามารถเดินทางไปทำงานในสถานที่ต่างๆได้ (เดินทางโดยมีรถบริษัท)+  สามารถทำงานออกนอกสถานที่ เช่น ลักษณะงานออกบูธ+  ผู้สนใจกรุณาเตรียมเอกสารในการสมัครงานมาสมัครพร้อมสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2558 สถานที่ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 (พัฒนาการ) เวลา 10.00 - 15.00น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่ ตั้งบูทจำหน่ายสินค้ากลุ่มทรู เพื่อแนะนำสินค้าของกลุ่มทรู เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ทรูอินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่น เป็นต้น **สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้**
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 696857 ชื่อตำแหน่งงาน Walk in Interview " พนักงานแนะนำ สินค้ากลุ่มทรู " ด่วน สมัครพร้อมสัมภา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน Walk in interview พนักงานแนะนำสินค้า กลุ่มทรู True Friend (ภาคสนาม) สนใจติดต่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  จบวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป+  บุคลิกดี ร่าเริง แจ่มใส+  สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ (ไปกับรถยนต์บริษัท)+  สามารถทำงานที่ไม่เป็นเวลาได้ (ไม่เกิน 8 ชั่วโมงทำงาน)+  สามารถเริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆของบริษัท
• นำเสนอขายสินค้าต่างๆที่บริษัทกำหนดให้ (เป็นงานนอกสถานที่)
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน รับสมัครพนักงานขาย ทรู เฟรนด์ พื้นที่ นนทบุรี จตุจักร บางซื่อ พญาไท ลาดพร้าว วันพุธ ที่ 1และ พุธ ที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 -35 ปี+  วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  บุคลิกภาพดี สุภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความรับผิดชอบสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พนักงานขาย True Friend,หัวหน้าพนักงานขาย วุฒิ ม.6 เป็นต้นไป
• ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่ ตั้งบูทจำหน่ายสินค้า เพื่อแนะนำสินค้ากลุ่มทรู เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ทรูอินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่น เป็นต้น สมัครด้วยตัวเอง วันพุธ ที่ 1และ 8 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00
• 16.00 น. อาคาร Prime Place แจ้งวัฒนะ ติดกับบิ๊กซี เอ็กตร้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00
• 18.00 น. >โทรศัพท์ 086
• 370
• 7646 คุณไพรัตน์
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน Senior Account Executive / Account Executive ด่วนมาก!! รายได้ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน 2 ปีขึ้นไป+  มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่+  หากสามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี+  สามารถเริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องทางการขายตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือทีมขายและเพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้า
• ประเมินสถานการณ์การขาย การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนคู่ค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันไว้ ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจในการซื้อ การใช้บริการ ให้เพิ่มขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 585779 ชื่อตำแหน่งงาน Senior Account Executive / Account Executive ด่วนมาก!! รายได้ 20,000 บ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน Walk Interview พนักงานแนะนำสินค้ากลุ่มทรู(นอกสถานที่) วันที่ 11 ก.ค.2558 ด่วนมากที่สุด !! สมัครพร้อม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป+  บุคลิกภาพดี ร่าเริง แจ่มใส+  สามารถทำงานออกนอกสถานที่ เช่น ลักษณะงานออกบูธ (มีรถบริษัทพาไป)+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานขายมาก่อน+  ผู้สนใจกรุณาเตรียมเอกสารในการสมัครงานมาให้พร้อม+  สมัครพร้อมสัมภาษณ์และทราบผลทันที วันเสาร์ ที่ 11 ก.ค. 2558 ที่ทรู สำนักงานสุขสวัสดิ์ อาคาร BMA 4 (วัดสนป้าย1) ใกล้ทางด่วนสะพานแขวนพระราม 9+  สายรถประจำทางที่ผ่าน 20 21 37 75 82 140 141 142 558+  กรุณากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่านเวปไซด์ http://hr.truecorp.co.th/careers/ ก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ความรับผิดชอบหลัก :
• ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่
• ตั้งบูทจำหน่ายสินค้ากลุ่มทรู เพื่อแนะนำสินค้าของกลุ่มทรู เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ทรูอินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่นส์ เป็นต้น สถานที่ปฏิบัติงาน :
• สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ ในเขตฝั่งธนบุรี สวัสดิการ :
• ส่วนลดสินค้าและค่าบริการราคาพนักงาน
• เสื้อฟอร์มสำหรับพนักงาน
• ค่ารักษาพยาบาลนออกเหนือประกันสังคมคุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกวงเงินรวม 27,000 บาท/ปี และผู้ป่วยในตามกรมธรรม์
• ประกันชีวิต
• ประกันอุบัติเหตุ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่าแนะนำพนักงาน
• ลาพักร้อน 10 วันต่อปี
• สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด *** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โดยการกด Like Fanpage https://www.facebook.com/truefrinedfanpage
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 702583 ชื่อตำแหน่งงาน Walk Interview พนักงานแนะนำสินค้ากลุ่มทรู(นอกสถานที่) วันที่ 11 ก.ค.25
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 100
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์) ด่วนมาก !! รับสมัครตั้งแต่วันนี้-19 กรกฎาคม 2558 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปวส. อิเล็กทรอนิคส์ไฟฟ้า หรือโทรคมนาคม+  มีประสบการณ์ด้าน Implement or Related filed ประมาณ 1-2 ปี+  มีประสบการณ์ด้านโครงข่ายหลัก ( Fiber Optic Copper) BB ADSL WiFi Cable Modem Cable TV ประมาณ 1 ปี+  สามารถควบคุมผู้รับเหมาติดตั้งงานสร้าง HFC Network และโครงข่ายอื่นๆ เช่น Optical Fiber Copper Wi-Fi ได้+  อดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมดูแลงานสร้าง การบำรุง และซ่อมแซม โครงข่าย Fttxให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทกำหนด 2.วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงข่าย Fttx และวางแผนดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.มอบหมาย และกำกับดูแลทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 4.ควบคุมอุปกรณ์โครงข่ายในระบบ SAP และดำเนินการเบิก
• คืน อุปกรณ์โครงข่าย รองรับให้ทีมงานในการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และซ่อมแซมโครงข่าย 5.จัดทำเควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ Q
• RUN ให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท 6.สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายบริษัท และชักจูงพนักงานภายในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อผลของการพัฒนาบุคลากร และองค์กร 7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน ตำแหน่ง Sales Manager (ระดับ Manager / Assistance Director) -HOP *ประจำจังหวัด สิงห์บุรี, ตราด, แม่ฮ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี+  ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแลเพื่อนคู่ค้า 3 ปีขึ้นไป+  มีทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) และความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Win-Win Negotiation)+  มีทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และให้คำแนะนำปรึกษากับทีมงาน (Coaching & Mentoring)+  มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)+  มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือ คอมพิวเตอร์+  สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word Excel PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ความรับผิดชอบหลัก : 1. Planning • วิเคราะห์จำนวนและรายได้ของประชากร จำนวนครัวเรือน ภูมิศาสตร์ในจังหวัดที่รับผิดชอบ ตลอดจนโครงข่ายสัญญาณของ True Move, True Online, True Visions & True Life ในจังหวัดดังกล่าว เพื่อวางแผนในการเพิ่มเป้าหมายการขาย และการลงทุนในการขยายโครงข่ายร่วมกับ Regional Sales Planning และ Regional Network Planning • วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับเป้าหมายการขาย, การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย, อัตรากำลังคน, การอบรมพัฒนาบุคลากร, และงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงานขายสินค้าและบริการของ True Move, True Online, True Visions & True Life ตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายการขายที่กำหนด • ร่วมกับ RGM ในการกำหนดเป้าหมายการขายสินค้าและบริการ ทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายของ True Move, True Online, True Visions & True Life ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ • นำเสนอแผนกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นให้กับ RGM และ Sales Channel Management ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแผนต่อไป 2. Operation Management • กระจายเป้าหมายการขายสินค้าและบริการของ True Move, True Online, True Visions & True Life ไปตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
• ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ AE รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อทำให้ AE เกิดความเชื่อมั่นและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เพื่อนคู่ค้ารับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อทำให้เพื่อนคู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ Trade รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ RHR / RPO รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอัตรากำลังคน
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน พนักงานประจำ True Shop Tesco Lotus ปราสาท สุรินทร์ ด่วนมาก!! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -26 กรกฎาคม 2558 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา+  กรณีผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว+  มีใจรักงานบริการลูกค้า สามารถทำงานเป็นกะได้+  มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง และมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  สนใจสมัครได้ที่สำนักงานทรูจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 353/5 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000+  ทางเข้าสำนักงานอยู่ตรงข้ามธนาคารออมสิน เข้าซอยประมาณ 100 เมตร True Shop RobinsonSurin+  True Shop Big C Surin

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริการงานขาย และปิดการขายสินค้าต่างๆ ภายใน Shop ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ให้คำแนะนำสินค้าและ Promotion ต่างๆ แก่ลูกค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ และเอกสารด้านการขายของลูกค้า 4. ดูแลสินค้า และความเรียบร้อยของตู้สินค้าเสมอ 5. สรุปรายงานการขาย และปัญหาด้านการขายในแต่ละวันให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสุรินทร์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน ด่วน !! Walk in- Interview :พนักงานขายสินค้ากลุ่มทรู True Friend ประจำพื้นที่ภาคกลาง (อยุธยา/อ่างทอง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 20-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป+  กรณีผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว+  ชอบพบปะพูดคุยกับลูกค้า มีใจรักงานขาย+  มีความรับผิดชอบและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สมัครได้ที่สำนักงานทรูฯ ภาคกลาง (จังหวัดอยุธยา) บนถนนสายเอเซีย ตรงข้ามอยุธยาปารค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำและเสนอขายสินค้าในกลุ่มบริษัททรู เช่นซิมการ์ด,อินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่นส์ เป็นต้น
• ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่,ขายแบบภาคสนามไม่ได้อยุ่ประจำ Shop
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 720270 ชื่อตำแหน่งงาน ด่วน !! Walk in- Interview :พนักงานขายสินค้ากลุ่มทรู True Friend ประจำ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน Trade Marketing ประจำจังหวัดอยุธยาและนครสวรรค์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี+  จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขาย หรือการจัด Event และ Activity 1 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ด้านอินเทอร์เน็ต เทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือคอมพิวเตอร์+  สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ( Word Excel Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาาและการตัดสินใจ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย พร้อมติดตาม ประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายให้กับทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 776055 ชื่อตำแหน่งงาน Trade Marketing ประจำจังหวัดอยุธยาและนครสวรรค์ ประเภทงานหลัก การตลาด ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำนำ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (จังหวัดบุรีรัมย์) ด่วนมาก!! รับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2558 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ และทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตร และเป็นวิทยากร 3 ปีขึ้นไป+  มีทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) และการเป็นวิทยากร (Trainer)+  มีทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และให้คำแนะนำปรึกษากับทีมงาน (Coaching & Mentoring+  สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word Excel PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี+  มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินพัฒนาการอบรมให้กับทีมงานขาย พนักงานและเพื่อนคู้ค้า และรวมไปถึงการ Visit การสื่อสาร และการจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักทีมงานขาย พนักงาน และเพื่อนคู่ค้าภายในจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Part Time) วันที่ 25/8/2015 เวลา 11.00 น. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 18 - 35 ปี / เพศ ชายหญิง+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  สามารถปฏิบัติงานได้เต็มวัน 6 วัน/สัปดาห์ ***และเริ่มงานได้ทันที จนถึงวันที่ 31/10/2015 เท่านั้น***+  สมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเอง ในวันที่ 25/8/2015 เวลา 10.00 น.เท่านั้น ที่ออฟฟิศทรู สระบุรี (ตรงข้ามหมู่บ้านธาราฟ้าใส บนถนนบันเทิง)+  ติดต่อคุณปอ โทร. 089-1006669 หรือ LINE ID : 0891006669

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
• ตั้งบูธแลกเครื่องและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายแลกเครื่องในจังหวัดสระบุรี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน รับสมัครด่วน...พนักงานขาย/หัวหน้าทีม ขายสินค้าในกลุ่มทรูฯ (ประจำหน่วยรถขาย) ด่วน!! ประจำจังหวัดอยุธย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-37 ปี (หัวหน้าทีม จบวุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี)+  จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา+  มีใจรักด้านการขายและเสนอแนะนำสินค้าได้+  มีบุคลิกภาพดี ร่าเริง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี+  มีใบขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งหัวหน้าทีม)+  สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปอ โทร 089-1006669 หรือ LINE ID: 0891006669

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่ ตั้งบูธแนะนำสินค้าและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มทรู เช่น ซิมการด์โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ตบ้าน ทรูวิชั่น ฯลฯ
• สามารถเลือกจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานได้ เช่น อำเภอท่าเรือ
• อยุธยา ,อำเภอมวกเหล็ก
• สระบุรี ,อำเภอชัยบาดาล
• ลพบุรี, อำเภอบ้านไร่
• อุทัยธานี ,อำเภอตาคลี
• นครสวรรค์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 785607 ชื่อตำแหน่งงาน รับสมัครด่วน...พนักงานขาย/หัวหน้าทีม ขายสินค้าในกลุ่มทรูฯ (ประจำหน่วยร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 16
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน Telesales Freelance บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี+  บุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สุภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี+  มีความขยัน อดทน และใฝ่เรียนรู้ มีความคล่องตัวในการทำงาน+  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีความรับผิดชอบสูง+  หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีบ้างพอสมควร+  พร้อมเริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำสินค้าในกลุ่มทรู ทั้งหมด เพื่อเสนอขายสินค้ากลุ่มต่างๆ ให้แก่ลูกค้า นิติบุคคล
• ดำเนินการให้บริการทางการขายกับลูกค้าจนลูกค้าได้รับบริการ
• ปฎิบัติงาน จันทร์
• ศุ่กร์ 9.00
• 18.00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 783095 ชื่อตำแหน่งงาน Telesales Freelance ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย พนักงานขายทางโทรศั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ บาริสต้า ประจำร้านอาหาร Paulประจำสาขา Emporium Central world Empire Tower สมัครพร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. (ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี)+  วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)+  บุคลิกภาพดี เหมาะกับงานบริการ+  ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน+  สามารถเข้ามาสมัครได้ตามวัน และเวลาที่ประกาศโดยไม่ต้องโทรนัดล่วงหน้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำเครื่องดื่มต่างๆ ตามออเดอร์ ประจำอยู่ในร้านอาหาร Paul
• เงินเดือนเริ่มต้น 12,500 บาท + ค่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง+ค่าอาหาร 2,400 บาท+ Service ตามยอดขายของร้าน+ทิป
• จ้างเป็นพนักงานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน สัมภาษณ์ รู้ผลทันที ตำแหน่ง Admin สัญญาจ้าง 11 เดือนในวันที่ 7 ตุลาคม 58 @ Fortune ชั้น 11 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี ในสาขาต่างๆ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการสื่อสาร+  เงินเดือน 15000 บาท + สวัสดิการ : ประกันสุขภาพ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ และชีวิตกลุ่ม วันลาพักร้อน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สัมภาษณ์ รุ้ผลทันที ตำแหน่ง Admin สัญญาจ้าง 11 เดือน ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00
• 17.00 น. (เวลาลงทะเบียน 9.00 น.) ณ ตึกฟอร์จูน ชั้น 11 พร้อมยื่นเอกสารการสมัครงาน กับคุณภัทรพร โทร. 083
• 099
• 3768 กลุ่ม Admin สัญญาจ้าง 11 เดือน มีรับทั้งหมด 3 ตำแหน่งงานหลัก คือ ตำแหน่งที่ 1 : เจ้าหน้าที่ประสานงานช่าง (ปฎิบัติงานที่ตึกรุ่งโรจน์) รับ 9 คน
• มองหมายงานให้ช่างเทคนิคไปติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม, บันทึกการทำงานช่างเทคนิคเข้าระบบ และนับสต๊อกสินค้า ตำแหน่งที่ 2 : เจ้าหน้าเขียนแบบ (ปฎิบัติงานที่ ชุมสายโทรศัพท์เพชรบุรี ชั้น 4) รับ 84 คน
• เขียนแบบโทรคมนาคมบนโปรแกรมสำเร็จรูป (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) ตำแหน่งที่ 3 : เจ้าหน้าที่ Site Acquisition (ปฎิบัติงานที่ สำนักงานทรูที่ลาดพร้าว 114) รับ 57 คน
• เจรจา และทำสัญญาเพื่อขอเช่าพื้นที่ ในการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม
• หากมีรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง และสามารถขับรถได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 150
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน พนักงานล้างจานประจำร้านอาหาร PAUL Thailand ในวันเสาร์ที่ 17/10/58 ตั้งแต่เวลา 08.30น.- 15.30 น. ณ อา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)+  วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป+  ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติมาที่อีเมล หรือเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเองพร้อมเตรียมเอกสารสมัครงาน แต่งกายสุภาพ ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่อาคารฟอร์จูนชั้น 11 ตั้งแต่เวลา8:30-15:30 น. รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีพระราม 9 ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 9+  สามารถทำงานตามเป็นกะที่ได้เช่น เข้างาน 06.00-15.00 น. 14.00-23.00 น.( เช้าสุด 06.00 น.ดึกสุด 23.00 น.)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่และความรับผิดชอบ:
• ทำความสะอาดจานและภาชนะต่างๆ โดยใช้เครื่องทำความสะอาด
• ดูแล และจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย
• ดูและความสะอาดภายในครัว และหน้าร้าน
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ: ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, ประกัน ชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ลาพักร้อน 10 วันต่อปี, ค่าอาหาร, ค่า Service Charge, สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด และอื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 788645 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานล้างจานประจำร้านอาหาร PAUL Thailand ในวันเสาร์ที่ 17/10/58 ตั้ง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน Supervisor ประจำ Shop True Big c Rama2/The mall Bangkae/Fortune Town บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปี+  มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง+  บุคลิกภาพดีเหมาะสมกับงานบริการ+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี+  มีทักษะในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ+  สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน จัดการ และพัฒนาทางด้านการขาย การบริการ การบริการหลังการขาย การส่งเสริมการขาย และ Retention เพื่อที่จะผลักดันยอดขายของร้านที่ดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• วางแผนอัตรากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน Shop ในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม
• วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆ ภายใน Shop ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
• สามารถเป็น Train The Trainer ได้เป็นอย่างดี ในการถ่ายทอดความรู้ Product, Promotion, Process และ System ด้านการขาย และบริการหลังการขายต่างๆ ให้กับพนักงานภายในสาขา
• ควบคุม และดำเนินการ ในการบริหารจัดการ Stock สินค้าต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน Account Executive / Senior Account Executive ช่องทาง Dealer & Retail Partner บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีทุกสาขา หากเกี่ยวข้องกับด้าน Telecom / IT/ Engineer จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์การทำงานด้านงานขายและดูแลลูกค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Account Executive มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี+  มีรถส่วนตัว และมีใบขับขี่ สามารถปติบัติงานในพื้นที่ที่กำหนดได้+  ส่งประวัติมาที่ Nathamon_man@truecorp.co.th

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องทางการขายตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือทีมขายและเพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้า
• ประเมินสถานการณ์การขาย การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนคู่ค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันไว้ ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจในการซื้อ การใช้บริการ ให้เพิ่มขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน Walk- in interview พนักงานบาริสต้า @True Coffee (Full Time) ในวันที่ 6/1/2016 เฉพาะสาขา The Emporio บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)+  การศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ขึ้นไป+  มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น+  บุคลิกภาพดี เหมาะกับงานให้บริการลูกค้า+  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับความกดดันได้+  สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ และ ทำงานเป็นกะ ตามเวลาเปิดปิดร้าน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริการชงกาแฟ True Coffee Style 2. แนะนำสินค้าและบริการต่างภายใน True Coffee Shop **สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที**
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 800229 ชื่อตำแหน่งงาน Walk- in interview พนักงานบาริสต้า @True Coffee (Full Time) ในวันที่ 6
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน พนักงานบัญชี (ชั่วคราวรายวัน) รับสมัครและสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 4/12/2015 เวลา 9:00 น. ณ ฟอร์จูน ทาวเ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางสายงานบัญชี การเงิน บริหาร+  ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. ( วันละ 8 ชม ) ที่ตึก True Tower ชั้น 16+  สามารถใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน+  สมัครพร้อมสัมภาษณ์และทราบผล วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 9:00-12:00 น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ที่ส่งมาให้บัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ( คีย์ข้อมูล สอบทานตัวเลข ถ่ายเอกสาร )
• วันเริ่มงาน 1 ธันวาคม
• 30 ธันวาคม 2558 ( หยุดวันเสาร์
• อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) วันจันทร์
• วันศุกร์ เวลา 8.30
• 17.30 น. ( วันละ 8 ชม )
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 797017 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบัญชี (ชั่วคราวรายวัน) รับสมัครและสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 4/12/20
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน Call Center Game Master (English) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี+  ปริญญาตรี ทุกสาขา+  บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สุขุม ใจเย็น รอบคอบ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel internet ได้เป็นอย่างดี+  มีความอดทน และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนเรียนรู้เร็ว ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ+  ชอบเล่นเกม PC และ Mobile+  สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี TOEIC Score 500 คะแนนขึ้นไป+  ทำงานเป็นกะได้+  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณณฐมน 086-4132404 E-mail: Nathamon_man@truecorp.co.th

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเกมและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ กับลูกค้า ทางโทรศัพท์,ทาง Web board, Fanpage และทาง E
• mail ให้ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
• รับเคสของลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกม และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยลงในระบบ Ticket ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับข้อมูลในเกม และบริการต่างๆ ของบริษัท ให้รวดเร็ว และลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำข้อมูลมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 795510 ชื่อตำแหน่งงาน Call Center Game Master (English) ประเภทงานหลัก บริการลูกค้า/Call Cent
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที วันที่ 18/1/2016 พนักงาน Part Time ประจำร้าน True Shop ด่วนมาก!!!***ค่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป***ยินดีรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ปิดเทอม พร้อมทำงาน 6 วัน/สัปดาห์***+  บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดีมี Service Mindสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ ในเวลา 10.00 - 20.00 น.(วันหยุดไม่ตรงกับ เสาร์ - อาทิตย์) ได้ในระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม)+  สามารถสมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องโทรนัดล่วงหน้า วันที่ 18/1/2016 ในเวลา 9.00 - 12.00 น. ณ Talent Center (อาคาร Fortune Tower ชั้น 11 )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เปลี่ยน SIM และ เครื่องโทรศักท์มือถือ เพื่อให้รองรับกับระบบ 3G / 4G
• บริการเติมเงินและให้คำแนะนำลูกค้าด้านเอกสารต่างๆ
• จัดเก็บเอกสารเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 804993 ชื่อตำแหน่งงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที วันที่ 18/1/2016 พนักงาน Part Time ประจำ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน Account Executive – Wholesales (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  ประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และดูแลเพื่อนคู่ค้า 1 ปีขึ้นไป+  ทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content และ/หรือ อินเตอร์เน็ต+  สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word Excel PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี+  กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์+  สอบถามได้ที่ โทร E-mail: jantima_kam@truecorp.co.th

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการขาย การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของบริษัทจากพันธมิตรทางการค้า (Business Partner – BP) ไปยังร้านค้าปลีก (ลูกตู้ – S2) รวมถึงวางแผนการเข้าเยี่ยม แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สินค้าและอุปกรณ์ของบริษัทแก่ BP และ S2 เพื่อให้การขายบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• วางแผน และดำเนินการสรรหา S2 รายใหม่ ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะพนักงานของ BP และ S2 ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
• วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการขาย การตลาดทั้งของ BP, S2 และคู่แข่งขัน เพื่อนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในการขาย
• วิเคราะห์และปรับแผนกลยุทธ์ทางการขายต่อไป รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ตามนโยบายของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 806024 ชื่อตำแหน่งงาน Account Executive – Wholesales (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ประเภทงานหลัก ขาย ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน รับสมัครตำแหน่ง Sales Manager ประจำภาคอีสาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 28 - 35 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแลเพื่อนคู่ค้า 5 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet+  มีทักษะทางด้านการสื่อสาร ทั้งเขียน และการเจราจา มีความสามารถต่อที่ประชุม+  มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี+  มีความสามารถด้าน Excel Vlookup Pivot Table Powerpoint+  มีรถยนต์ส่วนตัว+  สนใจสอบถามสมัครงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00+  **** ส่งประวัติมาที่ Pongpon_set@truecorp.co.th เพื่อพิจารณาเบื้องต้น ***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Planning • วิเคราะห์จำนวนและรายได้ของประชากร จำนวนครัวเรือน ภูมิศาสตร์ในจังหวัดที่รับผิดชอบ ตลอดจนโครงข่ายสัญญาณของ True Move, True Online, True Visions & True Life ในจังหวัดดังกล่าว เพื่อวางแผนในการเพิ่มเป้าหมายการขาย และการลงทุนในการขยายโครงข่ายร่วมกับ Regional Sales Planning และ Regional Network Planning • วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับเป้าหมายการขาย, การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย, อัตรากำลังคน, การอบรมพัฒนาบุคลากร, และงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงานขายสินค้าและบริการของ True Move, True Online, True Visions & True Life ตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายการขายที่กำหนด • ร่วมกับ RGM ในการกำหนดเป้าหมายการขายสินค้าและบริการ ทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายของ True Move, True Online, True Visions & True Life ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ • นำเสนอแผนกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นให้กับ RGM และ Sales Channel Management ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแผนต่อไป 2. Operation Management • กระจายเป้าหมายการขายสินค้าและบริการของ True Move, True Online, True Visions & True Life ไปตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
• ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ AE รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อทำให้ AE เกิดความเชื่อมั่นและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เพื่อนคู่ค้ารับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อทำให้เพื่อนคู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ Trade รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ RHR / RPO รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอัตรากำลังคน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 804646 ชื่อตำแหน่งงาน รับสมัครตำแหน่ง Sales Manager ประจำภาคอีสาน ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงา
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน รับสมัครด่วน.... เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าและเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (IT Friends Service) ประจำจังห บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 21- 35 ปี+  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา (จบปริญญาตรีสาขา Electronic คอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวข้องกับ IT )+  สามารถปฏิบัติงานได้ 5 วัน/สัปดาห์ (ไม่ได้หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)+  ** ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าประจำ Shop+  บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานขายและงานบริการ+  มีใจรักงานขายและมีความสามารถในการโน้มน้าวเสนอขายสินค้าและบริการ+  มีทักษะในการสื่อสารและมีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้+  ** ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (IT Friends Service)+  - บุคลิกภาพดี มี service mind มีความสนใจและชื่นชอบเรื่องเทคโนโลยี+  - หากมีประสบการณ์ด้านซ่อม smart phone มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1) เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้า
• ดำเนินการขาย และปิดการขายสินค้า และ Promotion ต่างๆ ภายใน Shop เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• ดูแล และจัดสต็อกสินค้าให้เหมาะสมเพื่อให้เพียงพอต่อการขาย 2) เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (IT Friends Service)
• ให้บริการลูกค้าในส่วนงานบริการหลังการขาย งาน counter Service ได้อย่างมีคุณภาพ
• สามารถซ่อมเครื่อง วิเคราะห์หาสาเหตุของอาการเสีย เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดที่เป็น Part อะไหล่ ได้
• เก็บเงินค่าบริการ เสนอราคาซ่อม ได้ถูกต้องครบถ้วน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 8
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน Product Consultant (PC) (จังหวัดสุรินทร์) ด่วนมาก !! รับสมัครตั้งแต่วันนี้- 31 มกราคม 2559 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22-30 ปี เพศชาย-หญิง วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านงานขาย+  มีความรู้ และเข้าใจในด้าน IT Technology / Device / Mobile /3G+  มีใจรักในงานบริการ บุคลิกยิ้มแย้ม แจ่มใส+  สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานทรูจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 353/5 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์+  อยู่ฝั่งตรงข้ามธนาคารออมสิน เข้าซอยประมาณ 100 เมตร สำนักงานอยู่ซ้ายมือ+  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-4124245

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผน และรับผิดชอบการขายสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน เปิดรับพนักงาน True Shop ประจำพื้นที่ฝั่งธนบุรี วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-14.00 น.สำนักง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 21 - 30 ปี (เพศชายต้องผ่าน หรือ ได้รับการยกเว้นการเกณ์ทหาร)+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)+  บุคลิกภาพดี หน้าตาดีเหมาะสมกับงานบริการ มี Service Mind เพศชายสูง 165 ซม. เพศหญิง สูง 158 ซม. ขึ้นไป+  ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี+  สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที กรุณากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่านเวปไซด์ http://hr.truecorp.co.th/careers/ ก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน+  ผู้สนใจโปรดเตรียมเอกสารและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานย่อยทรูสุขสวัสดิ์ วัดสนป้าย 1 ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 35 ในเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2559 เวลา 9.00-14.00 น.+  รถประจำทางสายที่ผ่าน สำนักงานย่อยทรูสุขสวัสดิ์ 20 21 37 75 82 140 141 142 558

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้บริการลูกค้า True Shop
• รับชำระค่าบริการ ตอบคำถามแนะนำลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน พนักงาน True Shop (ประจำพื้นที่ จังหวัด สมุทรสงคราม, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา+  อายุ 22 - 28 ปี+  บุคลิกภาพดี รักงานบริการ+  สามารถทำงานใต้สภาวะความกดดันได้ดี+  สามารถโอนย้ายไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ได้+  หากมีความรู้เรื่องเทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร พี่แอน 086-416-2693 พี่น็อต 090-903-6892***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
#Function Sale
• แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้า เกี่ยวกับ Promotion True, Internet, True Vision ฯลฯ #Function Service
• รับชำระค่าบริการ, บริการหลังการขาย ให้บริการข้อมูลและดูแลลูกค้าภายในบริเวณ True Shop
• ดูแลงานเอกสารต่างๆ ภายใน True Shop
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น - ส่งใบสมัครงานทาง e-mailหลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน - ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน - หลักฐานการศึกษา - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน Product Consultant (PC) ประจำจังหวัดสุรินทร์ ด่วนมาก !! บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา+  อายุ 22-30 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานขาย+  มีความรู้ และเข้าใจในด้าน IT Technology / Device / Mobile /3G+  กล้าแสดงออก และสามารถพูดแนะนำสินค้า ในที่สาธารณะได้+  มีใจรักในงานบริการ บุคลิกยิ้มแย้ม แจ่มใส

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผน และรับผิดชอบการขายสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น - ส่งใบสมัครงานทาง e-mailหลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน - ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน - หลักฐานการศึกษา - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน พนักงานขายประจำร้าน True Shop Tesco Lotus ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด่วนมาก!!รับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย- หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา+  บุคลิกดีหน้าตาดี มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้+  มีทักษะการสื่อสาร การให้ข้อมูล โน้มน้าวลูกค้าได้ดี+  เป็นคนทันสมัย และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำหน้าที่ขาย,บริการรับชำระเงิน,บริการหลังการขาย และ Retention ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สรุปรายงานการให้บริการต่างๆ รวมถึงเงินที่ได้จาการชำระค่าบริการ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น - ส่งใบสมัครงานทาง e-mailหลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน - ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน - หลักฐานการศึกษา - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2016-02-03 02:17:04
รวมทั้งสิ้น 93 รายการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2699-2085, 0-
 แฟกซ์ : 0-2699-4906
เว็บไซต์ : www.truecorp.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ