Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

โรงงานผลิตน้ำตาลและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
• ปวส. ขึ้นไป / ปริญญาตรี วรสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 0-1 ปี
• บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม รักงานบริการ
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  2. สมัครงาน นักวิทยาจุลชีวะ ประจำโครงการบ่อพลอย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย-หญิง
• ไม่จำกัดอายุ
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์จุลชีวะ
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.กาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โครงการเกาะกง-ประเทศกัมพูชาใกล้ จ.ตราด ) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ป.ตรี ประสบการณ์ 1-2 ปี (ในอุตสาหกรรมน้ำตาล) จัดซื้อประเภท อะไหล่ เครื่องจักรอุตสาหกรรม
• สวัสดิการบ้านพัก/อาหารทั้ง 3มื้อ /ประกันชีวิต/ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการเกาะกง-ประเทศกัมพูชาใกล้ จ.ตราด
จังหวัด : -
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (รับนิสิต, นศ.จบใหม่ด้านบัญชี) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 21-30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ตรวจสอบภายใน+  ประสบการณ์ 0-3 ปี ในด้านตรวจสอบภายใน+  สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ยินดีรับนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ด้านบัญชี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สํารวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
• จัดทําแผนการตรวจสอบ กําหนดขอบเขต จัดทําร่างแนวทางตรวจสอบ
• กําหนดความเสี่ยงที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบและกําหนดจุดควบคุมที่สําคัญของระบบงาน
• สรุปสิ่งที่ตรวจพบ รวบรวมหลักฐานและข้อเสนอแนะ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้าเครื่องมือวัด (ประจำSite อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาเครื่องมือวัด+  ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้ินไป ในด้านวิศวกรไฟฟ้าเครื่องมือวัด+  สามารถใช้ PLC หรือ DCS ได้+  มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ+  สามารถปฏิบัติงานประจําที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทําแผนการซ่อมบํารุงระบบ Instrument
• ดูแลและตรวจสอบบันทึกข้อมูลไฟฟ้า
• ดูแลและตรวจสอบระบบDCS
• วิเคราะห์และประมวลผลงานของหน่วยเทอร์ไบน์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลท่ามะกา  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกลการผลิต (ประจำSite อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21-30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต+  สามารถเขียนแบบ AutoCad และ Solid Work ได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้+  มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ+  มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานประจําที่โรงงาน อ.ท่ามะกา จกาญจนบุรี ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทําแผนงบประมาณประจําปี
• ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิต
• ตรวจสอบและพัฒนางานของฝ่ายผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 679999 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรเครื่องกลการผลิต (ประจำSite อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี) ประเภทงานหลัก
จังหวัด : กาญจนบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้า (ประจำSite อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา วศ.บ.ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(ปริญญาโทในด้านการจัดการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง+  ประสบการณ์ที่จะสามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5 ปี ขึ้นไปในการบริหารหน่วยงานในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยใช้Biomassเป็นเชื้อเพลิง+  มีความรู้ ( Knowledge) Power Plant principal Power Purchasing Agreement ISO 9001 ISO 14001 ความสามารถในการบริหารจัดการ ( Abilities )+  สามารถบริหารการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความต้องการของลูกค้าได้+  สามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา in professional manner

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทําแผนงบประมาณประจําปี
• ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิต
• ตรวจสอบและพัฒนางานของฝ่ายผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหลุมรัง  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี+  มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างน้อย 5 ปี+  รู้เส้นทางภายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด+  มีใบอนุญาตการขับขี่อย่างน้อย 5 ปี สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้+  สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้+  ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมตามที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ประจำSite อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น+  ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี+  มีความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS GPS และ RS.+  มีความรู้ด้านโปรแกรม Microsoft Office+  มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง+  สามารถใช้โปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS) ได้อย่างชำนาญทั้งแบบลิขสิทธิ์และรหัสเปิด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• นำเข้าข้อมูล GIS ประจำสำนักงาน ตลอดจนจัดทำเอกสารประกอบรายงาน
• ติดตามประสานงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในส่วนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 585136 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ประจำSite อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี) ประเภท
จังหวัด : กาญจนบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ สอบบัญชี+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ในด้านสอบบัญชี หรือบัญชีที่สามารถปิดงบการเงิน ตรวจสอบภายใน+  สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี+  ขยันและมีความอดทน+  สามารถเรียนรู้ได้เร็ว+  สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปิดงบการเงินประจำเดือน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ทํารายละเอียดประกอบงบรวมประจำไตรมาส
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ในด้านสอบบัญชี หรือบัญชีที่สามารถปิดงบการเงิน, ตรวจสอบภายใน*
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำที่ ริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท กาญจนบุรี) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 21-35 ปี+  ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เช่น Word Power Point and Excel ได้ดี+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้+  สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี+  สามารถเดินปฏิบัติงานที่ ริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานด้านเอกสารและข้อมูลของฝ่าย
• จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับของฝ่าย
• ติดตามงานเอกสารที่ได้รับอนุมัติเพื่อประสานงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปดำเนินการ
• รวบรวมข้อมูล เพื่อสนับสนุนข้อมูลการบริหารและการจัดการด้านต่างๆ
• ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 711028 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำที่ ริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท กาญจนบุร
จังหวัด : กาญจนบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสสรรหาว่าจ้าง (Senior Recruitment Officer) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-32 ปี+  ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล/ ทรัพยากรมนุษย์ มนุษศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอื่นๆ+  มีทักษะในการสัมภาษณ์และมีความรู้เรื่องกฏหมายเเรงงาน+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้+  สามารทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (เป็นครั้งคราว)+  มีประสบการณ์ด้านสรรหาว่าจ้างไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อ ประสานงานในการประกาศรับผู้สมัครกับสื่อต่างๆ
• เก็บรวบรวม คัดเลือกใบสมัคร
• ดําเนินการสัมภาษณ์และประสานงานสัมภาษณ์ให้กับหน่วยงานต่างๆในบริษัท
• ประเมินผลและติดตามผล
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน นิติกร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุระหว่าง 25-30 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 3-5 ปี ในด้านการร่างสัญญา หรือการทําคดีความ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี+  หากมีใบอนุญาตว่าความหรือเนติบัณฑิตไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  (ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่างสัญญา และตรวจสัญญา
• ให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย
• ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวกับสัญญาต่างๆ
• ติดต่อประสานงานกับทนายความ หมายเหตุ วัน/เวลาทำงาน: วันจันทร์
• วันศุกร์ เวลา 08.30
• 17.30 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ***ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น******กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ***
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงาน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 26-40 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานโดยตรงด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 3-5 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี+  มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะติดต่อประสานงาน มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีความรู้ในงานระบบสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้และเข้าใจระบบ ISO 14001:2004+  หากมีใบรับรองขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมกากสารพิษ /น้ำ/อากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
+ วางแผน ควบคุม และดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย + จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม + ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ + ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม + ตรวจวิเคราะห์และจัดทำรายงานปริมาณสารมลพิษภายในโรงงาน + ดำเนินการจัดเก็บและนำออกกากของเสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย + ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมในโรงงาน + งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 447965 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงาน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี) ประเภทงานหล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ***ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น******กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ***
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้ากําลัง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23-33 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง+  ประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้านวิศวกรไฟฟ้ากําลัง+  มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 HACCP GMP หรือ FSSC 22000+  มีความรู้เรื่อง PLC และสามารถใช้ Auto Cad หรือ Solid Work ได้+  สามารถปฏิบัติงานประจําที่จังหวัดกาญจนบุรีได้+  หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการพลังงาน ควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.ควบคุมและปฏิบัติงานทางด้านระบบไฟฟ้า 3.ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ 4.ประสานงานกับทุกแผนกในฝ่ายผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 692712 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้ากําลัง ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรไฟฟ้า/อิเลค
จังหวัด : กาญจนบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ***ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น******กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ***
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อสังหาริมทรัพย์ (ทำงานวันจันทร์-ศุกร์) ด่วน !! บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ รัฐศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์+  สามารถใช้โปรแกรม Word Excel Powerpoint ได้คล่อง+  สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่+  หากมีประสบการณ์ทำเอกสารขายพื้นที่เช่าอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานด้านเตรียมเอกสารที่ดิน สำนักงาน และโรงงาน
• จัดทำหนังสือติดต่อภายในและภายนอกองค์กร
• ติดต่อประสานงานกับนิติกรโรงงานและฝ่ายต่างๆ
• ประสานงานดูแลปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ให้เช่า หมายเหตุ ทำงานวันจันทร์
• วันศุกร์ เวลา 08.30
• 17.30 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ***ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น******กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ***
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21-35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า เคมี เครื่องกล+  มีประสบการณ์ทำงานโดยตรงด้านวิศวกรไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ปี+  มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001:2008ISO14001:2004 HACCP GMP+  มีความรู้เรื่อง PLC และสามารถใช้ Auto Cad หรือ Solid Work ได้+  ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักและการเดินทาง+  หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการพลังงาน ควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.กำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกหอกลั่น 2.ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินโครงการต่างๆของหัวหน้ากะ และควบคุมค่าใช้จ่ายภายในแผนก 3.พัฒนาทักษะพนักงานภายในแผนก และนำเทคนำเทคนิควิธีการใหม่มาใช้ในแผนก 4.ดำเนินกิจกรรม 5ส, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 5.นำนโยบายบริษัทไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 6.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ***ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น******กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ***
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน หัวหน้าแผนกผลิตน้ำ (ประจำโรงงานวังสะพุง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง+  อายุระหว่าง 22-35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานด้านผลิตน้ำ หรือควบคุมคุณภาพ 0-2 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพในโรงไฟฟ้า และห้องปฏิบัติการเคมี+  สามารถอ่านแบบและออกแบบทางเคมีตามสาขาที่รับผิดชอบ+  มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง+  มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 9001:2008+  มีภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะประสานงานที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมการผลิตน้ำ Sand, Soft Demin และน้ำดื่ม ให้มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน 2.ตรวจสอบและวิเคราะห์และประมวลผลการผลิตน้ำ 3.ดำเนินกิจกรรม 5ส ในหน่วยงาน 4.กำกับควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน 5.วางแผนซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์หรืออุปกรณ์ต่าง 6.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ***ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น******กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ***
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล-วิศวกรเคมี-วิศวกรไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•:- เพศชาย- อายุระหว่าง 22-40 ปี- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง- ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี- สามารถปฏิบัติงานที่ บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ.ชลบุรี และสามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงงานแห่งใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้(2) ตำแหน่ง: วิศวกรเคมี-กระบวนการผลิต จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติผู้สมัคร :- เพศชาย/หญิง- อายุระหว่าง 22-35 ปี- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี/ เครื่องกล- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง- ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี- สามารถปฏิบัติงานที่ บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ.ชลบุรี และสามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงงานแห่งใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้(3) ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องมือวัด จำนวน 2 อัตราคุณสมบัติผู้สมัคร :- เพศชาย- อายุระหว่าง 22-30 ปี- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี/ เครื่องกล- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง- ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี- สามารถปฏิบัติงานที่ บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ.ชลบุรี และสามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงงานแห่งใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้*หมายเหตุ กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน" /> งาน หางาน สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล-วิศวกรเคมี-วิศวกรไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี .small-detail{ font-size: small; } @media only screen and (max-device-width: 480px) { div#career-content{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } div#business-content{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } div#industrial-content{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } div#busroute-content{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } div#locations-content{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } div#company-content{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } div#content-l{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } } @font-face { font-family: 'supermarketregular'; src: url('../inc/font-supermarket/supermarket-webfont.eot'); src: url('../inc/font-supermarket/supermarket-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype') url('../inc/font-supermarket/supermarket-webfont.woff') format('woff') url('../inc/font-supermarket/supermarket-webfont.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; } (function() { var _fbq window._fbq || (window._fbq []); if (!_fbq.loaded) { var fbds document.createElement('script'); fbds.async true; fbds.src '//connect.facebook.net/en_US/fbds.js'; var s document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(fbds s); _fbq.loaded true; } _fbq.push(['addPixelId' '646635135419549']); })(); window._fbq window._fbq || []; window._fbq.push(['track' 'PixelInitialized' {}]); adroll_adv_id "VVSLWOTXYFEYHPVQ5R2Z7O"; adroll_pix_id "LZ5CMMH5AND6NLARD774XI"; (function () { var oldonload window.onload; window.onload function(){ __adroll_loaded true; var scr document.createElement("script"); var host (("https:" document.location.protocol) ? "https://s.adroll.com" : "http://a.adroll.com"); scr.setAttribute('async' 'true'); scr.type "text/javascript"; scr.src host + "/j/roundtrip.js"; ((document.getElementsByTagName('head') || [null])[0] || document.getElementsByTagName('script')[0].parentNode).appendChild(scr); if(oldonload){oldonload()}}; }()); // var _gaq _gaq || []; // _gaq.push(['_setAccount' 'UA-7749907-7']); // (function() { // var ga document.createElement('script'); ga.type 'text/javascript'; ga.async true; // ga.src ('https:' document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; // var s document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga s); // })(); // function continueExecution(url) { console.log('ff'); window.location url; //finish doing things after the pause } function socialCount(categorylabel){ clickTrack(category"click"label); } var PregMatchCheckEmailAccuracy /^([A-Z0-9._+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{24})(\s*\s*[A-Z0-9._+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{24})*$/i; var PregMatchCheckEmailAccuracy2 /^[A-Z0-9._+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{24}$/i; window.onload function(){ TNButton('bt_login_employer' 123 27 2); TNButton('bt_login_resume' 155 27 2); //var modulenames 'jobdetail'; //if(modulenames! 'webboard' && modulenames! 'price') //document.getElementById('sub_jobdetail').src '../images/menu/submenu_jobdetail_over_th.jpg'; //Main Menu Button TNButton('bfindresume' 114 29 2); TNButton('bsearchjob' 118 29 2); TNButton('bwebboard' 77 29 2); TNButton('bprice' 79 29 2); TNButton('biphone' 116 29 2); TNButton('bactivity' 114 29 2); TNButton('bjobsOnTarget' 173 29 2); TNButton('bjobthaichannel' 127 29 2); TNButton('btCloseChangePass' 48 15 2); TNButton('btLoginChangePass' 132 26 2); TNButton('sbstoreresume' 168 26 2); TNButton('mobileall' 81 26 2); TNButton('mobileiphone' 56 26 2); TNButton('mobilenokia' 200 26 2); TNButton('mobilebb' 78 26 2); TNButton('mobileandroid' 61 26 2); if(window.subfunction) subfunction(); //document.getElementById('loginEmployer').style.display "none"; //document.getElementById('loginResume').style.display "none"; var addBannerImpression '1'; if(addBannerImpression) { var bannerList '1248%7CA%7C2%23'; httpAmphoe createRequestObject(); httpAmphoe.open('get' '../common/addBannerImpression.php?modulename jobdetail&bannerlist '+bannerList false); httpAmphoe.send(null); var response httpAmphoe.responseText; } /* // #### B2 Banner DFP #### var arrTNButton_BN_B new Array(); var countBannerDFP_B2 parseInt('0'); if(countBannerDFP_B2 > 0) { var num_ran (Math.floor(Math.random() * (countBannerDFP_B2 + 1))); } else { var num_ran 0; } if(countBannerDFP_B2 > 1) { for( var i 0; i $('.popularkey').live('click' function() { var link this.href; clickTrack("Popular Keywords_th""click"$(this).text()); setTimeout(function() { window.location link; }300); }); } function noBubble(e){ var enterdiv document.getElementById('enterdiv'); if(enterdiv) { enterdiv.style.display 'none'; } var enterimg document.getElementById('enterimg'); if(enterimg) { enterimg.style.display 'none'; } if(!e) var e window.event; if(e && e.cancelBubble) e.cancelBubble true; if(e && e.stopPropagation) e.stopPropagation(); } function CheckAlignCenter(namehalfwidth){ if(BrowserDetect.browser "Firefox" || BrowserDetect.browser "Safari"){ var scrolltop document.getElementById('body').scrollTop; var scrollleft document.getElementById('body').scrollLeft; } else{ var scrolltop document.documentElement.scrollTop; var scrollleft document.documentElement.scrollLeft; } var div_term document.getElementById(name); div_term.style.top scrolltop + 100 + 'px'; if(BrowserDetect.browser "Firefox" || BrowserDetect.browser "Safari") div_term.style.left scrollleft+(document.body.offsetWidth/2)-halfwidth+'px'; else div_term.style.left scrollleft+(document.documentElement.offsetWidth/2)-halfwidth+'px'; } function bubblefilm(fixheight){ var d_bubble document.getElementById('bubble'); var ifm_ifmbubble document.getElementById('ifmbubble'); var m_body document.getElementById('body'); var bodyheight m_body.offsetHeight; if('jobdetail' 'resume_detail' || 'jobdetail' 'edit_resume') { m_body.style.background '#FFFFFF'; } else { m_body.style.background '#393939'; } d_bubble.style.display 'block'; if(fixheight ! '' && fixheight > 0) { d_bubble.style.height fixheight+'px'; } else { d_bubble.style.height bodyheight+'px'; } if(BrowserDetect.browser "Explorer" && BrowserDetect.version 0 && currentURL.match(/resume_list.php/) && currentURL.match(/KeyWord\ /)) { var ReplaceURL currentURL.replace(/KeyWord [^\&]*/ 'KeyWord '); } else if(currentURL.length > 0 && currentURL.match(/resume_list.php/) && !currentURL.match(/KeyWord\ /)) { //alert('Resume List Page & NOT Found KeyWord'); } else { //alert('is Other Page'); } httpAmphoe createRequestObject(); httpAmphoe.open('get' '../common/checkStatusLogout.php' false) httpAmphoe.send(null); var response httpAmphoe.responseText; document.getElementById('statuslogin').value ""; if(sta "employ"){ document.getElementById('FullNameCompany').innerHTML ""; document.getElementById('loginEmployer').style.display "none"; if('home' "postjob") { window.location "http://www.jobthai.com/postjob/employers.php"; } else { if(ReplaceURL ! '') { window.location ReplaceURL; } else { window.location.reload(); } } } if(sta "resume"){ document.getElementById('FullNameResume').innerHTML ""; document.getElementById('loginResume').style.display "none"; if('home' "storeresume") { window.location "http://www.jobthai.com/storeresume/storeresume.php"; } else { if(ReplaceURL ! '') { window.location ReplaceURL; } else { window.location.reload(); } } } } function overflashbanner(){ if(document.getElementById('spaceBannerA')){ document.getElementById('spaceBannerA').style.height "px"; } } function outflashbanner(){ if(document.getElementById('spaceBannerA')){ document.getElementById('spaceBannerA').style.height "90px"; } } function checkLogClickToV1() { httpClick createRequestObject(); httpClick.open('get' '/common/checklogs.php' false) httpClick.send(null); } function openHotjobBanner(jobCode){ window.open('http://www.jobthai.com/home/hotjob.php?code '+jobCode) } var FlagChangePass true; function changePassLogin(status) { if(status 'Employer') { clickTrack("Employers" "click" "change password_th"); } else if (status 'Resume') { clickTrack("Job Seekers" "click" "change password_th"); } document.getElementById('bubbleDivOpacity').style.zIndex '20005'; var moduleName "jobdetail"; if((moduleName "change_passwd"||moduleName "change_password")&&status! 'ReLoginEmployer'&&status! 'ReLoginResume') { //alert(" Click Own Change Pass Page " + status + ""); if(status 'Employer') { window.location "http://www.jobthai.com/postjob/change_password.php?l th"; } else if (status 'Resume') { window.location "http://www.jobthai.com/storeresume/change_passwd.php?l th"; } return false; } if(status 'ReLoginEmployer') { status 'Employer'; } else if (status 'ReLoginResume') { status 'Resume'; } document.getElementById('menuChangePassClick').value status; bubblefilm(); if(BrowserDetect.browser "Firefox" || BrowserDetect.browser "Safari") { var scrolltop document.getElementById('body').scrollTop; } else { var scrolltop document.documentElement.scrollTop; } var enterimg document.getElementById('loginChangePass'); if(enterimg) { enterimg.style.top scrolltop + 100 + 'px'; if(BrowserDetect.browser "Firefox" || BrowserDetect.browser "Safari") { enterimg.style.left (document.body.offsetWidth/2)-150+'px'; } else { enterimg.style.left (document.documentElement.offsetWidth/2)-150+'px'; } enterimg.style.display 'block'; document.getElementById('userChangePass').value ""; document.getElementById('passChangePass').value ""; document.getElementById('userChangePass').focus(); iTimer setInterval("CheckAlignCenter('loginChangePass'150)" 1); } } function closeChangePassLogin() { var enterimg document.getElementById('loginChangePass'); enterimg.style.display 'none'; document.getElementById('bubbleDivOpacity').style.zIndex '2000' unbubblefilm(); } function doChangePassLogin() { if(FlagChangePass){ var userChange document.getElementById('userChangePass'); var passChange document.getElementById('passChangePass'); if(userChange.value ""||passChange.value "") { alert(' กรุณากรอก Username/Password ด้วยค่ะ '); userChange.focus(); } else { if(FlagChangePass){ FlagChangePass false; httpAmphoe createRequestObject(); if(document.getElementById('menuChangePassClick').value 'Employer') { httpAmphoe.open('get' '../common/ajaxLoginEm.php?username ' + userChange.value + '&password ' + passChange.value + '&status changepass' false); } httpAmphoe.send(null); var response httpAmphoe.responseText; if(response 1||response 2||response 4) { userChange.value ""; passChange.value ""; userChange.focus(); alert(' Username/Password ไม่ถูกต้อง กรุณากรอกใหม่ค่ะ '); FlagChangePass true; return false; } else if(response "PASS"){ //alert(" Go To Change Pass Page " + document.getElementById('menuChangePassClick').value + ""); if(document.getElementById('menuChangePassClick').value 'Employer') { window.location "http://www.jobthai.com/postjob/change_password.php?l th"; } } } } } } function rxpCheck(inputText){ //var regExp /(.*[0-9a-zA-Zก-๙].*[0-9a-zA-Zก-๙].*)/; var regExp /(.*([^\x00-\x80]|[\w\d]).*([^\x00-\x80]|[\w\d]).*)/; return inputText.match(regExp); } function randomStringGenPDF() { var chars "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXTZabcdefghiklmnopqrstuvwxyz"; var string_length 16; var randomstring ''; for (var i 0; i JOBTHAI.COM - งาน หางาน สมัครงาน 80000 อัตรา ทั่วไทย - หาคนตรงงาน หางานตรงใจ เข้าสู่ระบบ Tags: งาน จังหวัดชลบุรี วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
(1) ตำแหน่ง: วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย
• อายุระหว่าง 22
• 40 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง
• ประสบการณ์ทำงาน 0
• 2 ปี
• สามารถปฏิบัติงานที่ บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ.ชลบุรี และสามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงงานแห่งใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้ (2) ตำแหน่ง: วิศวกรเคมี
• กระบวนการผลิต จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย/หญิง
• อายุระหว่าง 22
• 35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี/ เครื่องกล
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง
• ประสบการณ์ทำงาน 0
• 2 ปี
• สามารถปฏิบัติงานที่ บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ.ชลบุรี และสามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงงานแห่งใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้ (3) ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องมือวัด จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย
• อายุระหว่าง 22
• 30 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี/ เครื่องกล
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง
• ประสบการณ์ทำงาน 0
• 2 ปี
• สามารถปฏิบัติงานที่ บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ.ชลบุรี และสามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงงานแห่งใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้ *หมายเหตุ กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหมอนนาง  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ***ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น******กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ***
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน จป.วิชาชีพ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุระหว่าง 25-35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยฯโดยตรง อย่างน้อย 2-3 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายกองทุนเงินทดแทน และอื่นๆ+  มีความรู้และเข้าใจระบบ ISO 9001:2008 ISO 14001:2004+  มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบในหน้าที่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับ ดูแลระบบบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
• วิเคราะห์งานและประเมินความเสี่ยง เพื่อบ่งชี้อันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรฐานการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
• จัดทำแผนงาน ควบคุม และบริหารงานด้านความปลอดภัยฯให้ครอบคลุมตามกฎหมาย
• จัดอบรมลูกจ้างด้านความปลอดภัยฯ
• จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานของ จป.วิชาชีพ
• จัดทำและร่วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย
• ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ***ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น******กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ***
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาวุโส-งานสรรหาและว่าจ้าง ด่วน! บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุระหว่าง 25-35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์/รัฐประศาสนศาตร์/จิตวิทยา หรืออื่นๆ+  มีประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาและว่าจ้าง อย่างน้อย 3-5 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ฯ+  มีความรู้ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกได้เป็นครั้งคราว+  หากสามารถเริ่มงานได้โดยเร็วจะพิจารณาเป็นพิเศษ !

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานในการประกาศรับผู้สมัครกับสื่อต่างๆ
• เก็บรวบรวม คัดเลือกใบสมัคร
• ดำเนินการสัมภาษณ์และประสานงานสัมภาษณ์ให้กับหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯ
• ประเมินผลและติดตามผล
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ***ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น******กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ***
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 24- 35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3 ปี+  มีประสบการณ์ทางด้านการคำนวณค่าจ้างพนักงาน ค่าล่วงเวลา ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการมาทำงาน+  มีประสบการณ์ทางด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ประกันกลุ่ม+  มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี และรักการให้บริการ+  สามารถปฏิบัติงานประจําที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้+  สามารถใช้ Excel ได้คล่องจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีภูมิลำเนาอยู่ จ.กาญจนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในด้านการคำนวณค่าจ้างพนักงาน, ค่าล่วงเวลา, ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการมาทำงาน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 516433 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี) ประเภทงานหลัก บุค
จังหวัด : กาญจนบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ***ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น******กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ***
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน พนักงานชิปปิ้ง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง โดยเฉพาะ Microsoft office+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์+  หากมีประสบการณ์ด้าน ชิ้ปปิ้ง นำเข้า-ส่งออกสินค้า รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเอกสารนำเข้า
• ส่งออก และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน
• ดูแลด้านงานเอกสารต่างๆ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 820731 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานชิปปิ้ง ประเภทงานหลัก นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/B
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ***ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น******กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ***
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต(แฮลกอฮอล์-เอทานอล) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ระดับการศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ / เทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์ หรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์งานในโรงงานอย่างน้อย 5 - 10 ปี+  มีความรู้ด้านการผลิตครอบคลุมทุกส่วนของโรงงาน+  มีความรู้และปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการท้องถิ่นเป็นอย่างดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำที่เป็นที่ยอมรับและผู้ร่วมงาน+  สามารถแก้ไขปัญหาในขบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี+  สามารถวางแผนการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ+  สามารถวิเคราะห์สายงานการผลิตได้เป็นอย่างดี+  สามารถกำหนดแผนงานแบบ Bar Chart และ C.P.M.+  สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการจัดการตามมาตรฐานสากล เช่น ระบบ ISO9001:2008 GMP HACCP ISO14001:2004 OHSAS 18001:2007 และ HAL-Q 5001:1431

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมให้มีการกำหนดเป้าหมายและ KPI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของบริษัท 2. วางแผนการผลิต และซ่อมบำรุงเป้าหมาย และ KPI ของฝ่ายและแผนกในบังคับบัญชา โดยการดูแลให้มีลักษณะของการบูรณาการไปสู่เป้าหมายหลัก 3. ควบคุมและให้ความเห็นชอบในงบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกังบประมาณหลัก ซึ่งต้องเป็นงบประมาณที่พิจารณาแล้วว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ 4. บูรณาการให้คำแนะนำกำหนดจัดสร้างงบประมาณของแต่ละฝ่ายให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายรวมของบริษัทฯ 5. ให้ความเห็นชอบ โบนัส และอัตราเงินเดือนประจำปี 6. ติดตามผลการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย 7. อนุมัติการเบิกจ่ายและการจัดซื้อที่อยู่ในกรอบงานงบประมาณ และอำนาจวงเงิน 8. ควบคุมและบริหารการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 9. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบการจัดการภายในบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 839894 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต(แฮลกอฮอล์-เอทานอล) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โ
จังหวัด : กาญจนบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้นกรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ/บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์/สถิติ มีประสบการณ์ด้านงาน จัดทำระบบ ISO / การวงระบบควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง ระบบ BCMS คู่มือปฏิบัติงาน มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอ ได้ มีการสื่อสารที่ชัดเจน และการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สนับสนุนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบเสมือน ISO และประสานงานศูนย์ควบคุมเอกสาร(ทุกโรงงาน)
• สอบทาน Procedure ปัจจุบัน สามารถระบุจุดอ่อนและความเสี่ยง(Gap) พร้อมทั้งพัฒนาระบบคุมภายใน เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติงานส่วนโรงงาน
• สนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงในการระบุ ประเมิน ติดตามผลการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้นกรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีประสบการณ์ด้านการขับรถให้กับผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ในการดูแลรักษารถยนต์ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถทำงานภายใต้ ความกดดันได้ และมีจิตใจรักงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ขับรถ รับ
• ส่ง ผู้บริหารและครอบครัว ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแล รักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
• หลังผ่านทดลองงาน จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ **บ้านพักผู้บริหารอยู่ซอยทองหล่อ 23 และมีห้องพักพนักงานขับรถให้ อยู่ที่ซอย สุขุมวิท 31** เวลาทำงานปกติ จันทร์
• ศุกร์ เวลา 08.30
• 17.30 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้นกรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบุคคล (กัมพูชา) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถไปปฏิบัติงานที่ประเทศกัมพูชาได้ (มีที่พักให้) สามารถ ฟัง/เขียน/พูด สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้ Computer Microsoft Office ได้ดี หากมีประสบการณ์ทำงานในประเทศกัมพูชาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
• ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทน/สวัสดิการต่างๆ
• ควบคุมดูแลเอกสารราชการ
• ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
• วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้นกรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR,GL บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี สามารถปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานด้านบัญชี AP/AR 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านบัญชี GL 1 ตำแหน่ง สามารถปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้นกรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น มีความรู้ทางด้าน GISGPSและ RS สามารถใช้โปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ GIS ได้ มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการนำเสนองาน Presentation หากมีประสบการณ์งานด้าน GIS 0-4 ปี หรือมีประสบการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจอ้อยและน้ำตาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จะพิจารณาผู้สมัครที่แนบใบแสดงผลการเรียน(Transcript)เท่านั้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : รวบรวม ปรับปรุง ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อหาทางแก้ไข พัฒนางานให้ถึงเป้าหมาย รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นๆประกอบด้วย 1. สามารถจัดทำฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล 2. งานด้านการฝึกอบรม และงานสนับสนุนการให้บริการ Mobile devices mapping application 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 4. ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ (ตามความเหมาะสม)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้นกรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน หัวหน้าส่วนส่งเสริมไร่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งหมด มีประสบการณ์ตรงด้านการส่งเสริมไร่อ้อย 5 ปีขึ้นไป มีทักษะด้านการโน้มน้าว การเจรจา ต่อรอง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office(WordExelPowerpoint) ได้อย่างดี มีภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บริหารงานการส่งเสริมไร่ ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
• วางแผนจัดหาวัตถุดิบ(อ้อย) ให้ได้ปริมาณและมีคุณภาพ ตามที่กำหนด เข้าโรงงาน
• พิจารณาอนุัมติการขอส่งเสริมทุกรูปแบบของชาวไร่ ส่งเสริมเกษตรกรพันธสัญญาให้มีการปลูกอ้อยที่ดี
• ร่วมวิเคราะห์การจัดทำกลยุทธ์ในการส่งเสริมไร่(อ้อย) สู่การปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่ง Resume มาที่ E-mail (aphiwat@kslgroup.com)ขอพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้นกรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-09-27 02:09:02
รวมทั้งสิ้น 30 รายการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ศรีอยุธยา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 022475119 , 022458879 , 026426107-9 , 026426111-2
 แฟกซ์ : 022458820
เว็บไซต์ : kslgroup.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ