Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

 

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

อยู่ในกลุ่มบริษัท A.S. Watson ผู้ค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยุโรป ต้องการรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 
  1. สมัครงาน Financial Planning & Analysis Manager บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor's Degree of Accounting, Finance, Economics or equivalent to M.B.A. is a strong plus
• Experience with 2-6 years in analysis and planning skills are preferable in multi-international company
• Willing to workhard and independently under tight deadline and pressure
• Advance Microsoft Excel is a must
• Proficiency in English for both of speaking and writing
• Mature, with self-initiative and integrity

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ศูนย์สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  2. สมัครงาน Inventory Supervisor - WAC บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor's Degree in Accounting or higher
• General accounting knowledge including some skill in data analysis and reconciliation, Inventory and Cost accounting is a plus
• Able to work under pressure and tight deadline
• Good command of written and spoken English
• Willing to work hard and independently under tight deadline and pressure
• Computer literacy preferable in Microsoft Excel environment, Oracle would be a plus
• Mature, with self-initiative and integrity
• Minium 5 years experience, preferably in muli-international company

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ศูนย์สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  3. สมัครงาน Accountant AP Non Trade บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor's Degree in Accounting, Finance or related disciplines
• General accounting, taxation knowledge including some skill in data analysis and reconciliation
• Basic knowledge on general business workflow
• Computer literacy, perferable in Oracle and Microsoft Office environment
• Basic communication skills both in Thai and English

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ศูนย์สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  4. สมัครงาน Slaes Assistant บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Higher diploma or Bachelor's Degree
• Age between 18-27 years old
• Good personality, enthusiastic, service minded and able to work in shift
• Some work experience in retail business or able to seeak in english will be an advantage

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ศูนย์สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  5. สมัครงาน Pharmacist บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor' sDegree in Pharmacy with a pharmacist license
• Age not over 30, good personality with service minded
• Able to work in shift, Can communicate in English and Computer literacy
• Some work experience in hospital or durstore will be an advantage

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ศูนย์สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  6. สมัครงาน Sales Assistant (พนักงานขาย) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• บุคลิกดี ซื่อสัตย์ รักงานบริการ
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี • สนใจงานด้านการขายและการบริการลูกค้า
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ศูนย์สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  7. สมัครงาน Sales Supervisor หัวหน้าพนักงานขาย บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• บุคลิกดี ซื่อสัตย์ รับผิดชอบในงานและรักงานบริการ
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป • มีประสบการณ์ในรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 2 ปี • หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ศูนย์สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  8. สมัครงาน เภสัชกร บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชศาสตร์
• มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 30 ปี • สามารถทำงานตามตารางงานที่กำหนดได้ • สามารถสื่อสารเป็นภษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • หากมีประสบการณ์การทำงานร้านยา หรือโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ศูนย์สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจนับสต๊อกสินค้า ( Audit Stock ) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ป.ตรี+  มีประสบการณ์ในด้านการตรวจนับสต๊อกสินค้า อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถเดินทางได้ (ทั้งในสาขา กทม. - ปริมณฑล และ สาขาต่างจังหวัด )+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สนับสนุนและดำเนินการตรวจสอบสาขาตามแผนการตรวจสอบประจำปี
• ตรวจนับสต๊อกสินค้า ( Stock Taking ) และเอกสารในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
• รับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน Pharmacy Recruitment Officer บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male/Female age over 30 yrs.+  Bachelor's Degree in Pharmaceutical+  At least 1 year of working experience .Relevant experience in retail business is will be advantage+  Passionate Energetic Confident to deliver results as commitment.+  Self-motivated able to work independently and handle pressure well

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for the end to end recruiting process by recruiting, Interviewing and hiring for pharmacists as manpower budget. • Focusing on recruitment pharmacy activities such as Job Fair ,Road Show or any related activities
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน U1 พนักงานประจำร้านวัตสัน ทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ U๑ พนักงานประจำร้านวัตสัน ทุกสาขาในจังหวัดเชียงใ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 19-35 ปี+  เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร+  จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ขึ้นไป+  สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน+  มีที่พักในพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ทางด้านงานค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  **กรณีใช้วุฒิม.3-ม.6/ปวช. ต้องมีประสบการณ์ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสาขา 2. จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้า 3. พนักงานแคชเชียร์ 4. จัดเรียงต๊อกสินค้า ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 572844 ชื่อตำแหน่งงาน U1 พนักงานประจำร้านวัตสัน ทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ U๑ พนักงานประจำร้า
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 16
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน U2 พนักงานขายประจำสาขา เทสโก้ ตาก (จ.ตาก) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี+  อายุ 18 - 32 ปี+  เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด. เรียบร้อยแล้ว+  สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้+  มีใจรักในงานขาย และ งานบริการ+  มีบุคลิกภาพดี และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ( Word Excel )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำสินค้าและให้บริการลูกค้าภายในสาขา
• รับชำระค่าสินค้า ( แคชเชียร์ )
• ตรวจนับสต๊อกสินค้า
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลระแหง  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
จังหวัด : ตาก
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน *U4 วัตสันยงกิจมุกดาหาร,ซิตี้มอลล์อุบลรับพนักงาน(ด่วน*หลายอัตรา) ด่วน!!!รายได้รวม 10,500 บาท/ด พร้อม บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 32 ปี+  วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ - ปริญญาตรี+  มีใจรักงานบริการ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  **สำหรับวุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ตอนนี้ทางบริษัทฯ รับพิจารณาเช่นกัน สามารถติดต่อสมัครงานได้โดย ด่วน !!!+  ทางบริษัทฯ ยินดีรับผู้สมัครที่อยู่ระหว่างเรียน ม.รามคำแหง และ ม.สุโขทัย+  สามารถสมัครได้ที่ ร้านวัตสันสาขาใกล้บ้าน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจดูความเรียบร้อยภายในสาขา 1. จัดเรียงสินค้า เปลี่ยนโปรโมชั่น 2. คิดเงินลูกค้า ( Cashier ) 3. ให้คำแนะนำลูกค้า 4. เช็คสต็อกสินค้า เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการสมัคร 1. รูปถ่าย 1 ใบ 2. วุฒิการศึกษา 3. บัตรประชาชน 4. ทะเบียนบ้าน 5. เพศชาย ต้องมีใบผ่านเกณฑ์ทหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัด : มุกดาหาร
จำนวนที่รับ : 8
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน Watsons ลงสาขาเปิดใหม่ /ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต /เซียร์ รังสิต /เซนทรัล แจ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 18 - 35 ปี (เพศชายต้องมีใบผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)+  จบการศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. ปวส. - ปริญญาตรี+  รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ขยัน อดทน เรียนรู้ไว และรักความก้าวหน้า+  วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ถ้ามีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าหน้าร้าน (พิจารณาพิเศษ)+  ยินดีรับนักศึกษาที่กำลังศึกษา ม.รามคำแหง & ม.สุโขทัยธรรมธิราช+  สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน+  ติดต่อกรอกใบสมัครได้ที่ร้าน Watsons ทุกสาขาใกล้บ้าน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน Watsons
• เข้าเครื่องแคชเชียร์ รับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
• ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
• เช็คสต็อกสินค้า จัดเรียงสินค้าภายในร้านตาม Planogram
• เปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ๆประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน B7 พนักงานประจำร้าน"วัตสัน" สาขาเปิดใหม่ ( สาขา Future Mart พระราม3 ) อยู่ใกล้Home Pro พระราม3 สมัคร บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 32 ปี+  จบวุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 - ปริญญาตรี+  เพศชาย ต้องผ่านการเรียน รด. หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว+  มีใจรักในงานขาย และ งานบริการ+  มีบุคลิกภาพดี และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารทำงานเป็นกะตามเวลาที่บริษัทกำหนดได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ( Word Excel ) ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำสินค้า และ ให้บริการลูกค้าภายในสาขา
• แคชเชียร์ รับชำระค่าสินค้า
• ตรวจนับสต๊อกสินค้า
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 748387 ชื่อตำแหน่งงาน B7 พนักงานประจำร้าน"วัตสัน" สาขาเปิดใหม่ ( สาขา Future Mart พระราม3 )
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 12
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขาโลตัส อมตะซิตี้(นิคมอุตสาหกรรมอมตะ) จ.ชลบุรี บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 20 -32 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.+  ++ กรณีผู้สมัคร วุฒิ ม.3 ต้องมีประสบการณ์ 7-8 ปีขึ้นไป +++  - สามารถหาบุคคลค้ำประกันได้ -+  ** เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น **+  ----- สามารถทำงานเป็นกะได้ -------+  ++ อารมณ์ดี รักงานขายและบริการ ++

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสาขา 2. จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้า 3. พนักงานแคชเชียร์ 4. จัดเรียงสต๊อก ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 704862 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขาโลตัส อมตะซิตี้(นิคมอุตสาหกรรมอมตะ) จ.ชลบุร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน B11 พนักงานประจำร้าน"วัตสัน"สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์/เดอะมอลล์งามวงค์วาน-ด่วนมากๆ!!! สาขาเซ็นทรัลรัต บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ช-ญ / อายุ 18-35 ปี+  จบวุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 - ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ในสายงานค้าปลีก อย่างน้อย 1 ปี+  เพศ ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด. มาเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แคชเชียร์
• จัดเรียงสินค้า
• บริการงานขาย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน"วัตสัน"
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 52
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน *B9 พนักงานประจำร้านวัตสันสาขา สยาม / มาบุญครอง/อนุสาวรีย์ชัย/พระราม 9/ฟอร์จูน/เซ็นจูรี่/ ด่วน!!!ราย บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ บุคลิกดี+  อายุ 20-32 ปี+  ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน สามารถทำงานเป็นกะได้+  มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  จบการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี+  หากจบวุฒิม.6 ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ ร้านวัตสันสาขาทุกสาขา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้บริการลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและใช้บริการที่ร้านวัตสัน
• จัดเรียงสินค้า / เช็คสต็อกสินค้า / เปลี่ยนโปรโมชั่นสินค้าภายในร้าน
• เข้าเครื่องแคชเชียร์
• ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ขาย
• แนะนำสินค้าที่อยู่ภายในร้าน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 628413 ชื่อตำแหน่งงาน *B9 พนักงานประจำร้านวัตสันสาขา สยาม / มาบุญครอง/อนุสาวรีย์ชัย/พระราม 9
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน พนักงานประจำร้าน วัตสัน สาขาห้างแปซิฟิค ปาร์ค(โรบินสัน ศรีราชา) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 20 -35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.+  ++ กรณีผู้สมัคร วุฒิ ม.3 ต้องมีประสบการณ์ 7-8 ปีขึ้นไป +++  - สามารถหาบุคคลค้ำประกันได้ -+  ** เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น **+  ----- สามารถทำงานเป็นกะได้ -------+  ++ อารมณ์ดี รักงานขายและบริการ ++

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสาขา 2. จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้า 3. พนักงานแคชเชียร์ 4. จัดเรียงสต๊อก ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 601184 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานประจำร้าน วัตสัน สาขาห้างแปซิฟิค ปาร์ค(โรบินสัน ศรีราชา) ประเภท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน U9 Sale Assistant (พนักงานขายประจำสาขา โลตัส สมุทรสาคร / โปโตชิโน่ *ด่วน* หลายอัตรา บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป+  จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี+  เพศ ชาย ต้องการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด. เรียบร้อยแล้ว+  สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้+  มีใจรักงานขายและงานบริการ+  มีบุคลิกภาพดี และ มนุษย์สัมพันธ์ดี+  *สามารถสมัครได้ที่สาขาโลตัส สมุทรสาคร และ โปโตชิโน่*

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำสินค้า และ ให้บริการลูกค้าหน้าสาขา
• จัดเรียงสินค้า และ ตรวจนับสต๊อกสินค้า
• รับชำระค่าสินค้า (แคชเชียร์)
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 581791 ชื่อตำแหน่งงาน U9 Sale Assistant (พนักงานขายประจำสาขา โลตัส สมุทรสาคร / โปโตชิโน่ *ด่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน *B5 Sale Assistant พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขารามคำแหง 53 **ด่วน หลายอัตรา** เดอะมอลล์ บางกะปิ /เดอะ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 32 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา+  สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน+  มีที่พักในพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ทางด้านงานค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  **กรณีใช้วุฒิ ม.6/ปวช. ต้องมีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป+  สมัครได้ที่ร้านวัตสัน สาขา Fashion Island (ชั้นใต้ดิน) / Pure Place สัมมากร / The Mall Bangkapi

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลและบริการ ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 2.ดูแลและรับชำระสินค้า 3.ดูแลและนับสต๊อกสินค้า 4.ดูแลและจัดเรียงสินค้า 5.เข้าเครื่องแคชเชียร์ 6.เปลี่ยนโปรโมชั่น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 577591 ชื่อตำแหน่งงาน *B5 Sale Assistant พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขารามคำแหง 53 **ด่วน หลายอ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน B3 Sales Assistant พนักงานขายประจำสาขา สีลม คอมเพล็กซ์ / Terminal 21 / CP Tower / มณียา บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป+  จบวุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี+  สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้+  มีใจรักในงานขาย และ งานบริการ+  มีบุคลิกภาพดี และ มนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้+  เพศ ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด. เรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำสินค้า และให้บริการลูกค้าหน้าสาขา
• งานธุรการงานขาย ( แคชเชียร์ , เช็คสต๊อกสินค้า )
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 576636 ชื่อตำแหน่งงาน B3 Sales Assistant พนักงานขายประจำสาขา สีลม คอมเพล็กซ์ / Terminal 21 /
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน B8 พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขาบริเวณปิ่นเกล้า จรัญฯ บางขุนศรี สายใต้ใหม่ โบนัส ปีละ 2 ครั้ง บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 18-35 ปี+  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (หรือ ม.3/ ม.6 มีประสบการณ์งานขาย 1 ปีขึ้นไป)+  มีใจรักในงานบริการ+  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แคชเชียร์
• จัดเรียงสินค้า จัดทำสต๊อกสินค้า
• บริการงานขาย
• การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ภายใน"ร้านวัตสัน"
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 562675 ชื่อตำแหน่งงาน B8 พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขาบริเวณปิ่นเกล้า จรัญฯ บางขุนศรี สายใต้ให
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 42
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน B11 พนง."ร้านวัตสัน"สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน,เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 18-35 ปี+  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (หรือ ม.3 มีประสบการณ์งานขาย 1 ปีขึ้นไป)+  มีใจรักในงานบริการ+  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเรียงสินค้า จัดทำสต๊อกสินค้า
• บริการงานขาย
• การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ภายใน"ร้านวัตสัน"
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 562662 ชื่อตำแหน่งงาน B11 พนง."ร้านวัตสัน"สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน,เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 52
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน B6 ร้านวัตสันรับสมัครพนักงานสาขาเซ็นทรัลบางนา/สำโรง/ซีคอนศรีนครินทร์/เนชั่่นทาวเวอร์/เมกาบางนา/โรบิน บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี (หรือ ม.6 มีประสบการณ์งานขาย 1 ปีขึ้นไป )-+  มีใจรักงานบริการ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  ถ้าผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดเรียงสินค้า 2. คิดเงินลูกค้า ( Cashier ) 3. ให้คำแนะนำลูกค้า 4. เช็คสต็อก
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 556929 ชื่อตำแหน่งงาน B6 ร้านวัตสันรับสมัครพนักงานสาขาเซ็นทรัลบางนา/สำโรง/ซีคอนศรีนครินทร์/เ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 17
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน U8 รับสมัครตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน Watsons : โซนพัทยา สาขา บิ๊กซีพัทยาเหนือ / รอยัลการ์เด้นพลาซ่า / บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18-30 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (ม.3 ต้องมีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี)+  มีใจรักงานบริการ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บริการลูกค้าในเขตพื้นที่ขาย 2.เข้าเครื่องแคชเชียร์ 3.จัดเรียงสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน B2 รับสมัครตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน Watsons : สาขา ยูเนี่ยนมอลล์ Walk-in Interview วันที่ 23/6/2558 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18-30 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (ม.3 ต้องมีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี)+  มีใจรักงานบริการ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บริการลูกค้าในเขตพื้นที่ขาย 2.เข้าเครื่องแคชเชียร์ 3.จัดเรียงสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน พนักงานคลังสินค้า (Warehouse Staff) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช. ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านบริหารงานคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  สามารถปฏิบัติงานประจำ คลังสินค้า บางนา กม. 22 ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•ควบคุมการทำสแกนสินค้า โดยใช้ระบบเครื่องสแกนเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบสินค้า ทั้งในเรื่องความถูกต้อง และจำนวนชิ้นของสินค้าที่มีการสั่งซื้อจากทางสาขา.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 702248 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานคลังสินค้า (Warehouse Staff) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน System & Programmer Analyst บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male / Female age between 25-30 years+  Bachelor or Higher in Computer Engineering Computer Sciences or related fields+  At least 3 years experience in system analyst.+  Computer literacy (PL SQLSQL ServerVisual Studio.net)+  Coordinate skills and eager to learn and can work under pressure+  Programming/Coding Experience.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Analysis and modification for software development and store application on both new and existing applications. • Assisting the Project Manager to analyst requirements from business. • any assigns by Supervisor.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน B13 รับสมัครพนักงานประจำสาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ / เพลินนารี่ มอลล์ / บิ๊กซี ร่มเกล้า โบนัส ปีละ 2 ครั้ง บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  จบการศึกษาระดับ ม.3 - ปริญญาตรี+  สมัครได้ที่สาขาใกล้บ้าน หรือติดต่อสอบถามได้ 085-483-9902 คุณรดา+  สัมภาษณ์และทราบผลทันที+  สามารถเข้าไปสมัครที่ร้านวัตสันได้ทุกสาขาใกล้บ้าน+  ส่ง Resume มาที่ radanutma@watson.co.th

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน จัดเรียงสินค้า เข้าเครื่องแคชเชียร์ จัดเก็บสต๊อกสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน U4.วัตสันขอนแก่นรับพนักงานขาย และจังหวัดใกล้เคียง โบนัสดีปีละ 2ครั้ง รายได้รวม 12,000+บาท/ด ติดต่อคุ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง+  จบการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี ไม่ต้องมีประสบการณ์+  หากจบการศึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย- ปวช. จะต้องมีประสบการณ์ค้าปลีก 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คอยให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน
• จัดเรียงสินค้า
• เข้าเครื่องแคชเชียร์
• จัดเก็บสต๊อกสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 16
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน (U1) พนักงานประจำ"ร้านวัตสัน"สาขาเปิดใหม่ เซ็นทรัล เวสท์เกต สาขาเปิดใหม่เซ็นทรัล เวสท์เกต สมัครได้ที บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 18-32 ปี+  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (หรือ ม.6 มีประสบการณ์งานขาย 1 ปีขึ้นไป)+  มีใจรักในงานบริการ+  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แคชเชียร์
• จัดเรียงสินค้า จัดทำสต๊อกสินค้า
• บริการงานขาย
• การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ภายใน"ร้านวัตสัน"
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 562683 ชื่อตำแหน่งงาน (U1) พนักงานประจำ"ร้านวัตสัน"สาขาเปิดใหม่ เซ็นทรัล เวสท์เกต สาขาเปิดให
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 26
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน B10 รับสมัครตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน Watsons : สาขา เยาวราช (มีสวัสดิการค่าเดินทาง)Walk-in Interview บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18-30 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (ม.3 ต้องมีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี)+  มีใจรักงานบริการ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บริการลูกค้าในเขตพื้นที่ขาย 2.เข้าเครื่องแคชเชียร์ 3.จัดเรียงสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 556380 ชื่อตำแหน่งงาน B10 รับสมัครตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน Watsons : สาขา เยาวราช (มีสวัสดิก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน Assistant Buyer บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้ออย่างน้อย1 – 2 ปีหากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  สามารถปฏิบัติงานสำเร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด+  มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน+  มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงาน+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•สนับสนุนและรับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านราคา โปรโมชั่น และการติดต่อกับ Supplier •ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่นแผนกการตลาด แผนก Supply Chain แผนกบัญชี หน้าร้าน คลังสินค้า ฯลฯ และระหว่างหน่วยงานกับ Supplier เพื่อให้สามารถบริหารงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (AP) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  ความรู้ในระบบงานบัญชี+  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านบัญชี+  ความเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•ดำเนินการตรวจสอบรายการจ่ายและทำจ่ายผ่านระบบธนาคารตามนโยบายของบริษัท •ดำเนินการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจ่าย รวมถึงการออกเอกสารด้านภาษีต่างๆ •สรุปรายงานทางบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน พนักงานขายประจำร้าน "วัตสัน" (สื่อสารภาษาจีนได้) Full Time/Part Time บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สามารถสื่อสารภาษาจีนได้+  จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 - ปริญญาตรี+  อายุ 18 - 32 ปี+  เพศ ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด. เรียบร้อยแล้ว+  สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้+  มีใจรักในงานขาย และ งานบริการ+  มีบุคลิกภาพดี และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ( Word Excel )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
• แนะนำสินค้าและให้บริการลูกค้าภายในสาขา
• รับชำระค่าสินค้า ( แคชเชียร์ )
• ตรวจนับสต๊อกสินค้า
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 50
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน Construction Supervisor บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 30 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานในการประสานงานโครงการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง+  มีทักษะในการวางแผน และ การจัดการงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดได้+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนงบประมาณ/ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเปิด
• ปิดสาขา และ ปรับปรุงสาขา 2. ควบคุมและประสานงานโครงการในการเปิด
• ปิดสาขา และ ปรับปรุงสาขาให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 3. วางแผนและจัดทำการประมูลราคางานก่อสร้าง/เฟอร์นิเจอร์/ป้าย ที่จะใช้ในการเปิด
• ปิด และ ปรับปรุงสาขา/ซ่อมบำรุง 4. วางแผน และ ควบคุมงานซ่อมบำรุงสาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน Customer Service Officer บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors Degree in any fields.+  At least 1 year experience in Customer Service or Call Center+  Service Mind and Good interpersonal skill+  Good communication

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Support marketing strategy in CRM Operation including CRM system and related tasks. • Ensure positive customer experience for all service engagements with the company
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน Planogram Officer ( สัญญาจ้าง 3 เดือน ) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา+  สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ออกแบบ จัดระเบียบการวางแสดงสินค้าบนชั้นวางสินค้า ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด 2. จัดทำรายงานยอดขายสินค้าและผลกำไร เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดวางสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 493117 ชื่อตำแหน่งงาน Planogram Officer ( สัญญาจ้าง 3 เดือน ) ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน Help Desk ( สัญญาจ้าง 3 เดือน ) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์+  มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Help Desk อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  มีความขยัน อดทน และสามารถทำงานใต้สภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Respond to requests for technical assistance in person , phone , e
• mail
• Diagnose and resolve technical H/W and S/W issues
• Advise user on appropriate action
• Follow standard Help Desk procedures
• Log all Help Desk interactions
• Redirect problems to correct resource
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 779449 ชื่อตำแหน่งงาน Help Desk ( สัญญาจ้าง 3 เดือน ) ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน Draftman ( เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ และ ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง ) สัญญาจ้าง 3 เดือน บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม การเขียนแบบก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ+  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี เกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ โดยเฉพาะร้านค้าปลีก และ งานออกแบบภายใน+  สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ในการเขียนแบบ ทุกเวอร์ชั่นได้ทั้ง 2D และ 3D+  สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิคได้ เช่น Illustrator และ โปนแกรม Photoshop ได้เป็นอย่างดี+  สามารถใช้โปรแกรม 3Dmax และ SketchUp ทุกเวอร์ชั่น ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบ 3D ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เข้าวัดพื้นที่จริง เพื่อเขียนและออกแบบก่อนดำเนินการก่อสร้าง ให้เเป็นไปตามรูปแบบ และนโยบายที่ทางบริษัทฯกำหนด
• ออกแบบ / เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้ตรงตามรูปแบบของบริษัทฯ
• ออกแบบงานกราฟิคที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์
• เข้าตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมถึงป้ายหน้าร้าน งานกราฟิคทุกชนิด เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่ทางบริษัทฯกำหนด ทั้งขนาด,รูปร่าง ว่าเป็นไปตามแบบหรือไม่
• จัดทำเอกสารเพื่อการประกวดราคางานก่อสร้าง การแยกรายการวัสดุ การระบุคุณภาพ การกำหนดขนาดต่าง ๆ
• จัดหาผู้รับเหมารายใหม่ ให้เข้ามาเสนองานและเสนอราคาทำเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และ เปรียบเทียบกัน ในส่วนของราคา และ คุณภาพของงาน รวมถึงเป็นการกระตุ้นผู้รับเหมารายเก่าให้เห็นถึงความสำคัญในการแข่งขัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน B7ด่วน!!!รับสมัครพนักงานประจำร้าน"วัตสัน"สาขาเปิดใหม่(เดอะไบรท์ พระราม 2)อยู่ใกล้โรงพยาบาลบางมด ฝึกง บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุ 18 ปี ขึ้นไป+  จบวุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี+  สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้+  มีใจรักในงานขาย และ งานบริการ+  มีบุคลิกภาพดี และ มนุษย์สัมพันธ์ดี+  เพศ ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร / ผ่านการเรียน รด. มาเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำสินค้าและให้บริการลูกค้าภายในสาขา
• รับชำระค่าสินค้า ( แคชเชียร์ )
• ตรวจนับสต๊อกสินค้า
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย (Account Payable Non Trade) Urgently Required!!! บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน+  มีประสบการณ์ในด้านบัญชีจ่าย อย่างน้อย 1 - 2 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ถ้าสามารถใช้ Oracle ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบในหน้าที่สูง+  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารและจัดทำการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชี โดยยึดหลักตามนโยบายของบริษัทและหลักการบัญชี 2.ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ ภงด.53 3.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการทำจ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash) และทำให้ตรงตามเวลาที่บริษัทกำหนด 4.ติดตามเอกสารการทำจ่ายเงิน (ใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน) และจัดเก็บเอกสารการทำจ่าย 5.จัดทำรายงานต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม, Manual cheque, รายงานการทำจ่าย 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน Walk-in Interview ณ รร.เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท(BTS อโศก)/ห้องแกรนด์อโศก ชั้น2 วันที่ 29-30 กันยายน บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  อายุ 20 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป ในสายงานค้าปลีก+  สามารถโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายสาขา (ใน 1 ปีแรก ต้องสามารถฝึกงานในสาขาจังหวัดกรุงเทพได้)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริการงานขายภายในสาขา บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
• ดูแลบริหารสต็อกสินค้าและวางแผนบริหารจำนวนสินค้าให้เพียงพอกับการจัดจำหน่าย
• ดูแลพนักงาน และตรวจเช็คการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท *(เฉพาะตำแหน่ง ผู้จัดการร้านฝึกหัด(SMT) สามารถเริ่มงานได้ในวันที่ 2 พ.ย.2558
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 300
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน พยาบาล ประจำบริษัท บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์+  มีประสบการณ์ทำงานในด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลให้การพยาบาลกับพนักงานบริษัทตามหลักวิชาชีพ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอก ในเรื่องการพยาบาล
• ตรวจนับสต๊อกเวชภัณฑ์ยา , อุปกรณ์ทางการพยาบาล
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางบ่อ  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันทรัพย์สิน ( Warehouse Security Officer ) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ / จิตวิทยา / การจัดการคลังสินค้า หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการป้องกันทรัพย์สิน หรือ การจัดการด้านความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)+  สามารถปฏิบัติงานเป็นตารางกะที่บริษัทกำหนดได้ (เวลา 8.00 - 20.00 และ 20.00 - 08.00)+  มียานพาหนะ และ มีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ป้องกันทรัพย์สิน และ สินค้าในคลังสินค้า กรณีสูญหาย / เสียหาย หรือ การทุจริต โดยการติดตาม และ สอบสวน เพื่อทรายสาเหตุ หรือ บุคคลที่ยักยอกทรัพย์สิน
• กำกับดูแลทรัพย์สินของบริษัท และ สินค้าในคลังสินค้าตามนโยบาย และ วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
• ดูแล และ ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท เช่น กล้องวงจรปิด / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน เภสัชกร ประจำร้าน Watson บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์+  เพศ ชาย / หญิง+  มีใจรักในงานขาย และ งานบริการ+  มีบุคลิกภาพดี+  สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี+  หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีประสบการณ์ร้านยา หรือ ธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จ่ายยาและให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพแก่ลูกค้า
• บริหารจัดการคลังสินค้า รวมถึงยอดขายของแผนกยา
• ดูแลความเรียบร้อยภายในแผนกยารวมถึงบุคคลากรภายในให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล ประจำคลังสินค้า บางนา กม.22 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อ สัปดาห์ ได้ ณ คลังสินค้าวัตสัน บางนา กม.22+  มีประสบการณ์ด้านการสรรหา และ Payroll มาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office ได้เป็นอย่างดี+  มีความละเอียดรอบคอบ และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สรรหา และ คัดเลือกใบสมัคร , นัดสัมภาษณ์ และ ประสานงานสัมภาษณ์ตำแหน่งงานกับทางต้นสังกัด
• จัดทำเอกสารพนักงานใหม่ และ จัดรอบการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
• ดูแลรับผิดชอบเรื่องเอกสารสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานคลังสินค้า
• บึนทึกและจัดทำรายงานสถิติการมาทำงาน , การลาของพนักงานคลังสินค้า
• บึนทึกและจัดทำค่าแรงทำงานล่วงเวลา(OT) ของพนักงานคลังสินค้าเพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน Web Graphic Designer บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน กราฟฟิคดีไซน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวกับการออกแบบสื่อออนไลน์ และ มัลติมิเดีย+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-2 ปี+  มีทักษะการเขียนโปรแกรม HTML CSS jQuery ได้ดี+  มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop Illutrator Acrobat Dream Weaver Flash HTML ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Degree holder in Graphic Design, Multimedia, Advertising or related disciplines
• 1
• 2 years experienced in Web Designer
• Design with front
• end coding skills: HTML, CSS, jQuery, Responsive web design (RWD), cross browser compatibility is a must.
• Creativity with proactive personality.
• Good understanding of designing for digital & online communication and related Platform such as websites, social media, mobile, etc.
• Able to work well under pressure environment and handle multiple projects and deliver work on time.
• Technical skills required include Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Macromedia Dream Weaver, Macromedia Flash, HTML
• Good command of English with computer literacy
• Familiar with the social network
• Working experience in e
• commerce or m
• commerce industry is a plus.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานเปิดสาขาใหม่ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน ปฏบัติการสาขาของธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 2 ปี+  สามารถแก้ไขปัญญาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีทักษะในการประสานงาน และ ทำงานเป็นระบบได้ดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี+  มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการหน้าร้าน และ หลังร้าน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกอองค์กรในการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเปิดสาขาใหม่ และ ปรับปรุงสาขาเดิม
• จัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงาน ,แถบสีสำหรับใส่กั้นหน้าวางสินค้าเพื่อสั่งซื้อสำหรับสาขาเปิดใหม่
• คีย์รับสินค้า, สั่งสินค้าจากคลังสินค้า และ โอนสินค้าจากสาขาเดิมไปยังสาขาเปิดใหม่
• วางแผนการตรวจนับสินค้าก่อนเปิดทำการสาขาเปิดใหม่
• ตรวจเช็คงานติดตั้ง และนำเสนอแนวทางแก้ไขอุปกรณ์ หรืองานก่อสร้างต่างๆ เพื่อขออนุมัติแนวทางการแก้ไข
• จัดทำสรุปเงินเดือน ,ค่าเบี้ยเลี้ยง, OTต่างๆ ของพนักงานทีมเปิดสาขาเพื่อนำเสนออนุมัติและนำส่งต่อหน่วยงาน HR
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) สาขาของวัตสันทั่วประเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน ธุรการบุคคล ( สัญญาจ้าง 3 เดือน ) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป+  จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Word Excel ) ได้+  สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว และ มีความละเอียดรอบคอบ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน และ อดทน+  สามารถปฏิบัติในวันจันทร์ - วันศุกร์ ได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบเอกสารค่าล่วงเวลา(OT)ประจำเดือนของพนักงานสำหรับจัดทำค่าล่วงเวลา,ค่าเบี้ยขยัน
• จัดทำบัตรพนักงาน
• จัดเก็บเอกสารข้อมูลประวัติพนักงาน
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน Schematics Officer / Planogram Planner บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 23 – 30 ปี+  ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการเรียงสินค้าบนชั้นวางสินค้า อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม Spaceman / Autocad ได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word Excel Power Point Access+  หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•จัดทำการเรียงสินค้าบนชั้นวางสินค้า โดยใช้โปรแกรม Spaceman ในการจัดเรียงในคอมพิวเตอร์ละทำการส่งข้อมูลและรูปภาพการจัดเรียงสินค้าที่แล้วเสร็จ ส่งไปให้แต่ละสาขา เพื่อทำการจัดตามแบบที่ส่งไปให้ •จัดทำข้อมูลยอดขายและยอดกำไรสินค้าเพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อใช้ประกอบการตัดสินใจในการนำสินค้าเข้า
• ออก จากชั้นวาง •ตรวจสาขาเพื่อตรวจสอบว่าจัดเรียงตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ และให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุง •กำหนดและแบ่งพื้นที่การส่งเสริมการขายในแต่ละสาขา เพื่อให้จัดซื้อได้ขายพื้นที่หรือเช่าพื้นที่ในการส่งเสริมการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน รับพนักงานประจำร้านวัตสันสาขา ม.กรุงเทพรังสิต/นวนคร/คลอง6 085-486-5141 ด่วน!! โทร0854865141 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง+  จบการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี ไม่ต้องมีประสบการณ์+  หากจบการศึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย- ปวช. จะต้องมีประสบการณ์ค้าปลีก 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คอยให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน
• จัดเรียงสินค้า
• เข้าเครื่องแคชเชียร์
• จัดเก็บสต๊อกสินค้ามีโอกาสเติบโตในสายงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 7
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (Matching) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี+  มีประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป บัญชีเจ้าหนี้ หรืออื่นๆ อย่างน้อย 1 ปี+  มีความรู้ในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม+  หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• การตรวจสอบเอกสาร และ การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า
• การส่งคืนสินค้า และ การติดตามใบลดหนี้จากเจ้าหนี้ในส่วนของสินค้าที่ส่งเข้าคลังสินค้า
• การคัดแยกเอกสารเจ้าหนี้ และ การจัดส่งให้แผนกการเงิน
• จัดการจัดเก็บใบกำกับภาษีซื้ออย่างเป็นระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เงินเดือน ( Payroll ) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 25 - 32 ปี+  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์การจัดการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ ความเข้าใจในงาน Payroll ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการ์ณในตำแหน่ง Payroll อย่างน้อย 1-2 ปี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Word Excel Vlookup ) ได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้ ความชำนาญด้านการบริหารค่าตอบแทน ภาษี ประกันสังคม ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเงินเดือนพนักงานในระบบ Payroll
• ตรวจสอบใบบันทึกเวลาของพนักงาน รายชั่วโมงที่ได้รับจากสาขา
• จัดทำรายงานสรุปยอดค่าจ้างพนักงาน,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ เงินสบทบกองทุนประกันสังคม
• ยื่นแบบ และ นำส่งเงินสบทบกองทุนทดแทน
• เก็บรวบรวมประวัติพนักงาน ตรวจสอบ และ ปรับปรุงข้อมูลประวัติพนักงาน
• จัดทำใบรับรองต่าง ๆ เช่น ใบรับรองการทำงาน,ใบรับรองเงินเดือน หรืออื่นๆ
• ประสานงานกับหน่วยงานราชการและดำเนินการด้านประกันสังคม,ประกันสุขภาพ หรือ สวัสดิการอื่นๆ ของพนักงาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน B6 เปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน Watsons : สาขา อนุสาวรีย์ชัยฯ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 18 - 30 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)+  วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาของ ม.รามคำแหง และ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)+  มีใจรักงานบริการ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  มีสวัสดิการค่าเดินทางพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริการลูกค้าในเขตพื้นที่ขาย 2. เข้าเครื่องแคชเชียร์ 3. จัดเรียงสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 819894 ชื่อตำแหน่งงาน B6 เปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน Watsons : สาขา อนุสาวรีย์ชัยฯ ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน Finance Planning Analyst บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor’s Degree of Accounting Finance Economics or equivalent to MBA or MBE is a strong plus+  More than 3 years experience in Finance and Accounting preferably in multi-international company+  Willing to work hard and independently under tight deadline and pressure+  Advance Microsoft Excel is a must+  2-6 years in Analysis and planning skills are preferable+  Proficiency in English for both of speaking and writing+  Mature with self-Initiative and integrity

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Handle the month end report e.g. MPS and KPIs pack to uploading into Hyperion on the due date. • Provide monthly analysis of store performance review through monthly SOP, negative SOP watch list, Loss making store and new store opening plan to support management team’s decision • Track expenses by department vs Budget, LY, and LM to aware of R&O in the rest of the year • Provide the quarterly preliminary 12
• month P&L forecasting, variance and component
• bridge analysis (vs. Budget and LY) to identify of major upside/downside change to EBIT for the remaining of the year. • Monitor the company Capex to comply with group investment policy and follow up Capex spending by category. • Provide performance (sales and SOP) of refit/relay/relocation store by quarterly basis. • Prepare overall process of business finance planning e.g. Strategic Review, Short term (12 months) and long term (5 years) planning through budgeting to CFO/ CF Manager • Support CFO/ CF Manager through budget summary, highlight, variance analysis and other tools to identify commercial reasons of next step expansion of company. • Support decision making and analysis to CFO/ CF Manager e.g. hypermarket analysis/ store cost analysis / and Festive sales analysis. • Correspond and clarify the queries to regional office/ group with the business reason. • Provide ad hoc/ special assignment from other dept. and corresponding with them to achieve their KPIs and business plan.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน / พนักงานคีย์ข้อมูล บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  นักศึกษาฝึกงาน / ผู้ที่สนใจทำงาน Part Time+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (Word Excel Power Point)+  สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คีย์งานตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดเก็บเอกสาร
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน Learning & Development Officer บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี+  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม หรือ การพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และ มีทักษะในการประสานงาน+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงาน และ สนับสนุนงานในด้านการจัดอบรม ทั้งการอบรมภายใน และ ภายนอกสถานที่ เช่น จัดเตรียมห้องประชุม, อุปกรณ์การอบรม พร้อมทั้งเอกสารสื่อในการอบรม
• ดำเนินการติดตามผลการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
• รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร และ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อทำการจ่ายเงินให้กับ Supplier เก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงิน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
• เก็บรวบรวมเอกสาร ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ของแผนกเพื่อดำเนินการ Clear Advance
• ประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดส่งรายชื่อพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่อเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน พนักงานเปิดร้านใหม่ (Opening Staff) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  -เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน รด. มาแล้วเท่านั้น)+  -อายุ 18 ปีขึ้นไป+  -วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี (ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป และ ม.3 มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้านงานขายหรืองานบริการ)+  -หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือเคยเปิดสาขาใหม่มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  -สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ พร้อมกับทีมงานในกรณีมีการเปิดสาขาใหม่ได้ทั่วประเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเรียงสินค้า และอุปกรณ์ในร้านให้เรียบร้อยตามแบบของสาขาเปิดใหม่
• เก็บรายละเอียดงาน และปรับปรุงร้านให้เรียบร้อยตามแบบของบริษัทฯ
• สำหรับสาขาเก่า จะมีการดำเนินการปรับปรุงรูปแบบภายในร้านของสาขาเก่าให้มีภาพลักษณ์ใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• หากไม่มีสาขาเปิดใหม่ พนักงานจะไปเป็นพนักงานขายของร้านวัตสันในสาขาที่บริษัทฯ กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน B10-พนักงานประจำสาขาเปิดใหม่ "แพลทินัม ประตูน้ำ" บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  -เพศชาย /หญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด.แล้วเท่านั้น)+  อายุ 18-33 ปี+  -วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี (หรือ ม.6 มีประสบการ์ด้านค้าปลีก 1 ปี ม.3 มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป)+  หรือ ม.6 มีประสบการ์ด้านค้าปลีก 1 ปี ม.3 มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป+  -ไม่รับพิจารณาผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษา เว้นมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ มสธ เท่านั้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เป็นแคชเชียร์
• จัดเรียงสินค้า
• บริการงานขาย
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน
สถานที่ปฎิบัติงาน : เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน พนักงานประจำสาขา บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง หรือเพศที่3 อายุ 18 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)+  วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาของ ม.รามคำแหง และ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)+  มีใจรักงานบริการ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส+  สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน+  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริการลูกค้าในพื้นที่ขาย
• จัดเรียงสินค้า
• เข้าเครื่องแคชเชียร์
• การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ภายใน"ร้านวัตสัน"
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลสำโรงเหนือ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน CRM Support บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)+  สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี+  มีความละเอียดรอบคอบ และ มีความรับผิดชอบในหน้าที่+  สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for Price Check and report
• Responsible for Member Application for and coordinate with Data Entry Vendor
• Also support CRM campaign and activities as assigned
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (Assistant Repairs & Maintenance Manager) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความขยัน อดทน และมีใจรักในงานบริการ+  ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการดูแลอาคารสำนักงาน และระบบการช่างซ่อมบำรุงสิ่งต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลระบบการซ่อมบำรุงสิ่งต่างๆในร้านวัตสัน
• รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสิ่งต่างๆ
• ตรวจสอบ ควบคุมค่าใช้จ่าย และติดตามงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างดี
• จัดทำบันทึกการซ่อมแซม และเก็บสถิติในงานที่เกี่ยวข้อง
• ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในเบื้องต้น
• ควบคุม Suppliers ในกรณี เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา
• มีทักษะในการควบคุมดูแลทีมซ่อมบำรุง และมีทักษะในการบริหารจัดการทีมเป็นอย่างดี และสามารถปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน Supervisor Trainee (หัวหน้าพนักงานขายฝึกหัด) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  -เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด.มาแล้วเท่านั้น)+  -อายุ 20 - 32 ปี+  -วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากเป็น ปวช/ปวส ต้องมีประสบการณ์ การปฎิบัติงานในร้านค้าปลีก 2 ปีขึ้นไป)+  -มีใจรักในงานบริการ และพร้อมเรียนรู้งานใหม่+  -มีทักษะขั้นพื้นฐาน ชอบความท้าทาย และพร้อมก้าวขึ้นเป็นหัวหน้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ช่วยผู้จัดการร้านในการควบคุมดูแลร้าน และพนักงานขาย
• เป็นแคชเชียร์
• จัดเรียงสินค้า
• บริการงานขาย
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน "วัตสัน'
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 50
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน พนักงานประจำร้าน สาขาเปิดใหม่ **ปาย แม่ฮ่องสอน** ติดต่อคุณเมย์ 092-953-8894 รับสมัครด่วน ! บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 - ปริญญาตรี+  อายุ 18 - 32 ปี+  เพศ ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด. เรียบร้อยแล้ว+  สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้+  มีใจรักในงานขาย และ งานบริการ+  มีบุคลิกภาพดี และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ( Word Excel )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำสินค้าและให้บริการลูกค้าภายในสาขา
• รับชำระค่าสินค้า ( แคชเชียร์ )
• ตรวจนับสต๊อกสินค้า
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน ร้านวัตสันบ้านไผ่รับพนักงานทีอ.บ้านไผ่.จ.ขอนแก่นหรือสมัครแฟรี่ขอนแก่น0854865141 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านเกณทหารหรือเรียน รด.ก่อนเท่านั้น)+  จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่ต้องมีประสบการณ์+  หากจบการศึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย- ปวช.ปวส. จะต้องมีประสบการณ์ค้าปลีก 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริการลูกค้าในร้าน
• จัดเรียงสินค้า
• เข้าเครื่องแคชเชียร์
• จัดเก็บสต๊อกสินค้า
• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
• มีโอกาสเติบโตในสายงานปรับเลื่อนตำแหน่ง รับพนักงานร้านวัตสันเปิดใหม่อ.บ้านไผ่.จ.ขอนแก่น หรือสมัครนที่วัตสันแฟรี่ขอนแก่นทุกวันเวลา 11.00
• 16.00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 8
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง 3 เดือน) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 18 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป หากจบในสาขาการบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น. ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบทำเอกสาร และรวบรวมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 2.คีย์เอกสารลงระบบ / จัดเก็บเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน CRM Data Analyst Specialist บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor degree or in Business Administration Mathematics/statistics/MIS or other quantitative field.+  2 or more years of database management or data mining is required.+  Proven track record in making data mining/analysis actionable to improve business outcomes.+  Knowledge of Oracle Business Intelligence and Siebel CRM are advantage.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.Campaign Reports and member database analyze to provide opportunities and recommendations to achieve company’s goals. 2.Develop and optimize various types of advance data
• mining techniques 3.Campaigns development and Initiate projects that lead to discovery of new customer insights 4.Monitor customer analytics and identifies research priorities based on business needs, and uncovers consulting opportunities that align with those needs
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน B15 ร้านวัตสันซีคอนศรีนครินทร์ พาราไดซ์ เมก้าบางนา สวนหลวง ติดต่อ 0854865141 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านเกณทหารหรือเรียน รด.ก่อนเท่านั้น)+  จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่ต้องมีประสบการณ์+  หากจบการศึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย- ปวช.ปวส. จะต้องมีประสบการณ์ค้าปลีก 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริการลูกค้าในร้าน
• จัดเรียงสินค้า
• เข้าเครื่องแคชเชียร์
• จัดเก็บสต๊อกสินค้า
• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
• มีโอกาสเติบโตในสายงานปรับเลื่อนตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน Supply Chain Officer บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor degree in Business administration supply chain or logistic and any related+  At least 2 years experience in supply chain or inventory control+  Proficient in Excel and comfortable with computer+  Preferred experience in retail industry and/or supply chain related

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.สั่งซื้อและควบคุมสินค้าคงคลังที่คลังสินค้าด้วยระบบสั่งซื้ออัตโนมัติ 2.สั่งซื้อและกระจายสินค้า สำหรับสินค้าจัดรายการโปรโมรชั่นในแต่ละเดือน ( Allocation ) 3.สั่งซื้อสินค้าตามที่สาขา/ จัดซื้อ ส่งเรื่องร้องขอ 4.จัดทำเอกสารเรียกคืนสินค้าจากสาขากลับคลัง หรือ เรียกคืนของคู่ค้า 5.จัดทำเอกสารข้อมูลสำหรับสินค้าใหม่ของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน Data Analysis Specialist บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี (ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาตร์ บัญชี) หรือเทียบเท่า+  ประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทค้าปลีก หรือกับบริษัท Consumers 2-3 ปี มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปี+  สามารถใช้งาน Internet Website Application ได้ดี หรือ ใช้ Html ได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่น+  มีระเบียบและทักษะที่ดีในการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผล เพื่อไปเป็นข้อมูลและสถิติกลางของฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งสามารถนำผลสรุปและผลวิเคราะห์ไปใช้ดูผลประกอบการของแผนกและเปรียบเทียบกับตลาด และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เช่น ยอดซื้อ, ยอดขาย, และผลกำไรต่างๆ โดยมีการจำทำรายงานทั้งประเภท รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี • สรุปรายงานผล ยอดซื้อ ยอดขาย ผลกำไร ให้ส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน • จัดทำข้อมูล รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ตามคำขอของฝ่ายต่างๆ • แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลและการใช้ระบบ RMS • แนะนำการใช้ Reports ต่างๆ ในระบบ RDW • สร้างและแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในระบบ RMS ของฝ่ายจัดซื้อ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (Word Excel Power Point)+  สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.คีย์งานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดเก็บเอกสาร 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 4.สามารถใช้โปรแกรมต่างในคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (MS Office/Internet)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน พนักงานร้านวัตสันสาขาเปิดใหม่ห้างจังซีลอน และ สาขาภูเก็ต บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 32 ปี (เพศชายต้องการผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา+  สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน+  รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ขยัน อดทน เรียนรู้ไว และรักความก้าวหน้า+  **กรณีใช้วุฒิ ม.6/ปวช. ต้องมีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป+  * สามารถหาบุคคลค้ำประกันได้ *

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริการงานขาย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน "วัตสัน"
• แคชเชียร์
• จัดเรียงสินค้า และจัดทำสต๊อกสินค้า
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน PPA Staff บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Warehouse Experience+  วุฒิการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป+  ฺBasic computer Skill required+  Self-Motivated and Disciplined

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.To audit complete pick before dispatch to store 2.Conduct post pick audit
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน Assistant Buyer บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้ออย่างน้อย1 – 2 ปีหากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  สามารถปฏิบัติงานสำเร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด+  มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน+  มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงาน+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.สนับสนุนและรับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านราคา โปรโมชั่น และการติดต่อกับ Supplier 2.ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่นแผนกการตลาด แผนก Supply Chain แผนกบัญชี หน้าร้าน คลังสินค้า ฯลฯ และระหว่างหน่วยงานกับ Supplier เพื่อให้สามารถบริหารงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน B12-เดอะคริสตัล ปตท.ชัยพฤกษ์(ปากเกร็ด ใกล้กับสะพานพระราม4) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด มาแล้วเท่านั้น )+  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป+  มีใจรักในงานขายหรืองานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แคชเชียร์
• จัดเรียงสินค้า
• บริการงานขาย
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านวัตสัน
• และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 8
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขา Big C เพชรบุรี และ โลตัสท่ายาง บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุ 20 -32 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป+  ++ กรณีผู้สมัคร วุฒิ ม.6 ต้องมีประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีก 1 ปีขึ้นไป +++  - สามารถหาบุคคลค้ำประกันได้ -+  ** ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสาขา 2. จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้า 3. พนักงานแคชเชียร์ 4. จัดเรียงสต๊อก ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน Repair&Maintenance Administrator (พนักงานธุรการแผนกซ่อมบำรุง ) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุไม่เกิน 32 ปี+  จบวุฒิ ปวส ด้านช่างในสาขาใดก็ได้+  มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง และด้านบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•ประสานงานซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้นภายในร้านวัตสันทั่วประเทศ •ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมางานซ่อมบำรุง •จัดทำเอกสารสรุปงานซ่อมบำรุงจากสาขา •จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมบำรุง •ตรวจสอบการเบิกจ่าย Asset ภายใน Ware house •จัดทำเอกสารสรุปการเบิกจ่าย Asset ภายใน Ware house •งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน Replenishment Supervisor บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถิติ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้าน Supply Chain & Logistics อย่างน้อย 2-3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารทีมได้ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี เช่น Excel Access PowerPoint สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และจัดเรียงความคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) มีความรู้ด้านสถิติ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytical skill) มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities): 1. งานบริหารคลังสินค้า 1.1 วางแผนควบคุมดูแลการสั่งซื้อสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 1.2 ควบคุม กำกับ ป้องกันดูแลมิให้สินค้าขาดสต๊อค 1.3 จัดทำรายงานปริมาณสินค้าคงคลังแยกตามประเภทให้เป็นระบบ 1.4 วางแผนในการกระจายสินค้า Promotion ให้ทันเวลาและถูกต้อง (Bargain with Buying/Suppliers to get or to get rid of products whenever necessary) 2. งานพัฒนาระบบและทีมงาน 2.1 รับทราบ ถ่ายทอด ระบบ เทคนิค ขั้นตอนการทำงานจากGroup of Regional Supply Chain มาปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับการนำมาใช้ 2.2 วางมาตรฐานการทำงานของระบบงานที่ปรับแต่งแล้ว 2.3 ให้คำแนะนำ สอนงานต่างๆแก่ทีมงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 3. การบริหารบุคคลในหน่วยงาน 3.1 ร่วมดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่จะมาร่วมงานตามแผนกำลังคนโดยประสานงานร่วมกับฝ่ายHR 3.2 พิจารณามอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 3.3 ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีกับผ้บังคับบัญชาและแจ้งผลให้พนักงานทราบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง 3.4 ร่วมวางแผนฝึกอบรมแก่หน่วยงาน รายบุคคลและติดตามผลโดยประสานงานร่วมกับฝ่ายHR 3.5 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา สอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 3.6 ส่งเสริมสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันให้เป็นทีมที่แข็งแกร่งสมัครสมานสามัคคี 3.7 ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบฉบับที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคนทั่วไป 4. ประสานงานให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานอื่นๆ 4.1 ประสานงาน สนับสนุน ร่วมมือ ในการเปิดสาขาใหม่ 4.2 ร่วมมือในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตามที่ได้รับคำร้องขอ 4.3 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในส่วนของบัญชีลูกหนี้ จบปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือ การเงิน อายุ 25 ปีขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายภายในเวลาที่กำหนด มีทักษะการติดต่อประสานงานกับลูกค้า หากสามารถสื่อสาารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานประจำ
• ตรวจสอบการรับเงินตามอำนาจอนุมัติ ก่อนออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าให้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้า
• ประสานงานกับผู้ซื้อ(Buyer)และติดตามการซื้อต่างๆ การตรวจสอบเบื้องต้น
• ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีตามนโยบายของบริษัท
• จัดเตรียมรายงานการซื้อจากผู้ขาย เช่น ยอดเงินคืน , ยอดเงินถึงเป้า , เงินรางวัล เมื่อเทียบกับงบประมาณ การปิดบัญชี
• จัดเตรียมรายงานการเปรียบเทียบงบประมาณในทุกๆเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน พนักงานประจำสาขาเปิดใหม่ บิ๊กซีบ้านดุง&เซ็นทรัลอุดร-สนใจสมัครได้ที่เซ็นทรัลอุดร บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย – หญิง อายุ 18 - 35 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี (หากจบวุฒิม.3 หรือ ม.6 ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี) เพศชายต้องการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ เรียน รด. มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้บริการลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและใช้บริการที่ร้านวัตสัน
• จัดเรียงสินค้า / เช็คสต็อกสินค้า / เปลี่ยนโปรโมชั่นสินค้าภายในร้าน
• เข้าเครื่องแคชเชียร์
• ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ขาย
• แนะนำสินค้าที่อยู่ภายในสาขา
• ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน สามารถทำงานเป็นกะได้
• สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ ร้านวัตสันสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน ด่วน!! พนักงานขายประจำร้านวัตสัน สาขาเปิดใหม่ มาบุญครองชั้น3 (ส.ค.นี้แน่นอน) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย-หญิง (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด มาแล้วเท่านั้น ) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี และมีใจรักในงานบริการ ไม่ได้อยู่ระหว่างศึกษา (ยินดีรับนักศึกษา ม.รามฯ และ มสธ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แคชเชียร์
• จัดเรียงสินค้า
• บริการงานขาย
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านวัตสัน
• และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 12
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน B6ร้านวัตสันรับพนักงานสาข อนุสาวรีย์ พระราม9 ห้วยขวาง บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านเกณทหารหรือเรียน รด.ก่อนเท่านั้น) จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่ต้องมีประสบการณ์ หากจบการศึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย- ปวช.ปวส. จะต้องมีประสบการณ์ค้าปลีก 1 ปีขึ้นไป มีผู้ค้ำประกัน สามารถทำงานเป็นกะได้ (เข้างานตามเวลาาห้างเปิด/ปิด)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริการลูกค้าในร้าน
• จัดเรียงสินค้า
• เข้าเครื่องแคชเชียร์
• จัดเก็บสต๊อกสินค้า
• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
• มีโอกาสเติบโตในสายงานปรับเลื่อนตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 19
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5 (สำนักงานใหญ่) - สาขาของวัตสันทั่วประเทศ- สมัครผ่านเว็บไซต์- ส่งประวัติมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-09-19 02:57:05
รวมทั้งสิ้น 84 รายการบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
5 เลขที่ 3388/23-24 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2665-2014, 0-
 แฟกซ์ : 0-2367-5429

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ