Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน

ประกาศงาน

ประกาศงาน งาน หางาน รับสมัครงาน

ผลการค้นหา
ประกาศงาน หางาน ประกาศงาน รับสมัครงาน ประกาศงาน แหล่งงาน ประกาศงาน ตำแหน่งงาน ประกาศงาน

ตำแหน่งงาน  
สาขา  
จังหวัด  
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานนวดสปา Therapist ที่พุทธรักษา สปา (ในเครือ วุฒิศักดิ์คลินิก)
  - มีประสบการณ์ในการนวด และมีใบประกาศนียบัตรรับรอง มีความสามารถ ในการนวดแผนไทย / นวดน้ำมัน / นวดเท้า หรือ มีความสามารถ ในการนวดหินร้อน /นวดหน้า/ทำทรีเมนต์ ( พนักงานจะได้รับการฝึกและต้องปรับท่านวดในเเบบฉับบของทางร้านก่อนที่จะเริ่มงานจริง)

โดย บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หัวหน้างานฝ่ายสรรหาบุคลากร
  - รับผิดชอบ วางแผนกำลังคน (Manpower Planning)งานด้านสรรหา ว่าจ้างทุกระดับ สัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งงานในระดับบริหารและระดับผู้จัดการ สรุปรายงานการเข้า-ออกของพนักงานรายสัปดาห์/รายเดือน ตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งงานก่อนลงประกาศ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด

Executive Secretary รับสมัครด่วน !
  - -ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ ของผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกบริษัท -ต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก แขกของผู้บริหาร -เชิญประชุมและจัดเตรียมการประชุม ประสานงานการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร บันทึกและจัดเก็บต้นฉบับรายงานการประชุมของผู้บริหาร -จัดทำเอกสารที่ใช้ในการสื่อสาร รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษโดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง -ตรวจสอบ ความถูกต้อง คัดกรองเอกสาร บันทึก รายงาน ประกาศต่างๆ ก่อนส่งให้กับผู้บริหาร -ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำวีซ่า หนังสือเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน และจัดตารางการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับผู้บริหาร -รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)

Part Warehouse Operator
  - - จัดส่งชิ้นงานส่งเข้าไลน์การผลิต - ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ - สามารถขับรถโฟล์คลิฟทืและมีประกาศนียบัตรรับรอง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

โดย Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

Assistant Human Resources Manager Urgently Required !
  - 1. ลงประกาศรับสมัครงาน คัดสรรใบสมัคร และเรียกสัมภาษณ์ ตลอดจนขั้นตอนเริ่มงานใหม่ 2. ตรวจสอบ ดูแลการบันทึกข้อมูลการมาปฎิบัติงาน และการลา โดยผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูล(TMS, HRM และ Leave on line) 3. ดูแลข้อมูล,รายชื่อพนักงานเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4. ดูแลข้อมูลด้านประกันสังคมและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 5. บันทึก และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของพนักงานลงในระบบจัดเก็บประวัติพนักงาน (HRM) 6. เตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อประกอบการทำเงินเดือน 7. จัดทำและนำส่งแบบ ภ.ง.ด.1 และประกันสังคม ของทุกเดือนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกวันที่ 5 ของเดือน

โดย บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่สรรหา
  - 1.ดำเนินการเรื่องการรับสมัคร - สัมภาษณ์ - ทดสอบ เบื้องต้น 2.จัดทำเอกสารตรวจร่างกาย -สัญญาจ้าง - สัญญาค้ำประกัน - ตรวจสอบประวัติ 3.จัดทำสถิติอัตรากำลัง - การสรรหา 4.ดำเนินการนำเสนอจ้างพนักงานใหม่ตามใบร้องขอ 5.ดำเนินการสรรหาบุคคลกรให้องค์กรตรงตามใบขออัตรากำลังและ JD 6.สำรวจอัตรากำลังของแต่ละส่วนงาน และจัดทำผังองค์กรให้ตรงตามโครงสร้าง 7.หาแหล่งสมัครงาน/ติดประกาศ/ลงหนังสือสมัครงาน/ประกาศทางสื่อ Internet 8.ดำเนินการเรื่องการแจ้งผลทดลองงาน 9.จัดทำเรื่องโอนย้าย - เลื่อนตำแหน่ง 10.ดำเนินจัดทำการประเมินผลทดลองงาน 11.แจ้งผลการปฎิบัติงาน บรรจุ - เลิกจ้าง 12.ประเมินผลการการปฏิบัติงานประจำปี 13.ส่งรายงานสถิติประจำวัน 14.ส่งรายงานการปฎิบัติงานประจำเดือน 15.สรุปส่งรายงานเชิงวิเคราะห์ 16.ทะเบียนประวัติพนักงานเข้า-ออก 17.บันทึกลาออกลงในทะเบียนประวัติ 18.ดำเนินการปรับปรุงผังองค์กรให้เป็นปัจจุบัน 19.รายงานปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับบังคับบัญชาทุกครั้ง"

โดย บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)

เจ้าหน้าที่สรรหา
  - 1.ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อเพื่อสรรหาบุคลากร 2.จัดทำป้ายประกาศรับสมัครงาน,คัดรายชื่อผู้ว่างงาน ณ จัดหางาน 3.คัดเลือกใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมนัดหมายเพื่อดำเนินการสัมภาษณ์งาน 4.รวบรวมและตรวจสอบเอกสารของพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน 5.จัดเตรียมสัญญาว่าจ้าง,ใบส่งตัวพนักงานใหม่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 6.จัดเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ตามแผนที่กำหนด 7.ติดตามผลการปฏิบัติงานเอกสารประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน จนครบกำหนดและบรรจุเป็นพนักงานประจำ 8.จัดทำทะเบียนประวัติพนักงานคนไทยและต่างด้าวให้ถูกต้องครบถ้วน 9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย P.C. TAKASHIMA (THAILAND) Co., Ltd.

เลขานุการผู้บริหาร (ประจำสำนักงานบางบอน)
  - 1.เข้าร่วมการประชุมบอร์ดทุกครั้ง 2.ทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริหาร(executive committee) 3.มั่นใจในความปลอดภัยและความถูกต้อง ของการบันทึกทั้งหมด 4.ตรวจสอบการใช้เวลาหัวข้อทั้งหมด 5.รับผิดชอบหน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีประธานบอร์ดประธานเลือกตั้งและรองประธาน 6.แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของการประชุมบอร์ดและคณะกรรม 7.จัดทำรายงานการประชุมบอร์ดทุกครั้ง พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 8.จัดทำแผนงานประจำปีของส่วนงานและประสานงานให้เป็นไปตามแผน 9.การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท และUpdate ข้อมูลปัจจุบันของบริษัทได้ตามแผนที่กำหนด 10.ดูแลจัดเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงาน 11.ปรับปรุงระบบงานภายในส่วน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 12.จัดทำทะเบียนแฟ้ม ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 13.จัดทำระบบคุณภาพ/กิจกรรมต่างๆตามที่บริษัทกำหนด เช่น ISO/5ส./ความปลอดภัย เป็นต้น 14.ควบคุม/ประเมิน/พัฒนา/ปรับปรุง รวมทั้งการแก้ไขและป้องกันปัญหาในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร 15.ปฎิบัติตามกฤระเบียบ และนโยบายต่างๆที่ประกาศออกใช้โดยผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ 16.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือนโยบายของบริษัทฯ

โดย บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน !
  - -รับผิดชอบงานด้านสรรหา ลงประกาศรับสมัครงานในช่องทางต่างๆ -ออกบูธรับสมัครงาน -คัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นและติดต่อนัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ -รับผิดชอบงานด้านการจัดการแรงงานต่างด้าว -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

10  เจ้าหน้าที่บุคคล
  - - การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร - ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) - การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น - สัญญาจ้าง - ปฐมนิเทศน์ - ประเมินการทดลองงาน - แจ้งเข้า-ออกประกันสังคมผ่านระบบออนไลน์ - เงินเดือนพนักงาน, คอมมิชชั่นเซลล์, สลิปเงินเดือน - เงินค่าแรงคนงาน - ดู GPS รถช่าง - จัดสัมนาประจำปี - อัพเดท ทะเบียนลูกจ้าง, สปส.6-07 - ใบเตือนพนักงาน, ประกาศบริษัทตามที่นายจ้างสั่ง - หนังสือรับรองการทำงาน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด

11  เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ
  - - ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของบัญชี Express ได้คล่อง - ทำบัญชีได้ทั้งระบบ บัญชีด้านเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ AR / AP - คำนวณต้นทุนในการนำเข้าสินค้า - ทำแบบ และ ยื่นแบบ ภพ 30 / ภพ.36 / ภงด 1 / ภงด 3 / ภงด 53 ทาง Internet ได้ - ปิดงบกำไรขาดทุนรายเดือน - ออกใบแจ้งหนี้ / ใบลดหนี้ / ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี / เอกสารหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ - เคยทำบัญชีในธุรกิจ ซื้อมาขายไป โดยเฉพาะซื้อมาจากต่างประเทศ - ประสานงานกับทางสำนักงานบัญชีที่ทางบริษัทจ้าง - ดูแลงานทางด้านธุรการและงานประสานงานอื่นๆ เช่น งานด้าน HR ยื่นประกันสังคม งานด้านประกาศงานหาพนักงานขาย - งานธุรการเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย สมัครงานกรุณาส่งเอกสารมาที่อีเมล - ประวัติการทำงาน - รายงานผลการศึกษา - รูปถ่าย

โดย Healthy Tech Co. Ltd.

25 
12  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  - • ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการทำงาน, วิธีการทำงาน, ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัทฯ • ประเมินและวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม • ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานและรายงานผล ข้อเสนอแนะ และมาตรการในการป้องกัน • รวบรวมข้อมูล,วิเคราะห์ข้อมูล, ทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงาน • แนะนำ ให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย • แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

โดย F-tech MFG. (Thailand) Co., Ltd.

13  พนักงาน QC (รับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงประกาศ เท่านั้น)
  - 1. ตรวจสอบการบดเก็บยางและการผสมกาว 2. ตรวจวัดค่าความหนืดกาวที่ถังปั่นกาว 3. เก็บยางตัวอย่างและกาวตัวอย่าง 4. ตรวจสอบฟอยด์ที่เคลือบกาว 5. ตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โคด 6. ตรวจสอบวัดค่าความหนืดกาวที่หัวเคลือบกาว 7. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์และไส้พิมพ์ 8. ยืนยันน้ำหนักฟอยด์ หน้าฟอยด์ หน้ากาว 9. ตรวจสอบความชื้นของ Jumbo Roll เทปใส

โดย บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

14  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลและธุรการ
  - - บันทึกและทำรายงานสรุปข้อมูลชั่วโมงการทำงานพนักงาน เพื่อใช้จัดทำรายงานต้นทุนค่าแรงตามโครงการส่งแผนกบัญชีเพื่อจัดทำต้นทุนโครงการของบริษัท - จัดทำรายงานด้านสถิติ รายงานต่างๆ ทางด้านงานบุคคล - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ด้านแรงงาน ด้านประกันสังคม - จัดทำเอกสารคู่มือ และ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้านงานบุคคลและธุรการ - จัดทำเอกสารต่างๆ ด้านงานบุคคล เช่น ประกาศ ใบเตือน เอกสารใบอนุญาตต่างๆ ฯลฯ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด

15  เจ้าหน้าที่ Recruitment ประจำกรุงเทพ โซนพระราม 2
  - 1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1.1 รับสมัครงานกับผู้ที่มาสมัครงานภายในบริษัท 1.2 ประกาศรับสมัครงานตามสื่อต่างๆ 1.3 คัดเลือกใบสมัครจากสื่อต่างๆ โดยการสัมภาษณ์เบื้องต้น 1.4 นัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร และเข้าร่วมสัมภาษณ์กับกับสังกัด 1.5 Code of Conduct 1.6. ออกกิจกรรมจัดหางานร่วมกับองค์กรต่างๆนอกสถานที่ 1.7. Reguration 2. งานเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดจ้าง 2.1 แจ้งเรื่องเอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ 2.2 รับเซ็นต์สัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน 2.3 ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกฏ และระเบียบของบริษัท 2.4 ขอบัตรผ่านเข้า-ออกสำนักงานให้กับพนักงานใหม่และพนักงานเก่า ในกรณีชำรุด สูญหาย ( สามารถเดินทางนอกสถานที่ ได้ตามสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ) ส่งประวัติการทำงาน ได้ที่ E-mail malatees@aeon.co.th สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-689-7151 หรือ 086-9808681

โดย AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.

16  ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีบริหาร/ ต้นทุน - (ประจำสำนักงานใหญ่)
  - 1. บันทึกและตรวจสอบรายการโปรโมชั่นให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ 2. จัดทำยอดใช้งบประมาณส่งเสริมการขาย ทั้ง %TPR (on invoice) และค่าใช้จ่าย A&P (Off invoice) นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 3. จัดทำราคาขายสินค้า, คำนวณ Target Cost สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) , ทบทวนและประกาศราคาขายให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และทบทวนราคาสินค้าขายระหว่างกันทุก ๆ 3 เดือน) 4 .จัดทำ Work Sheet งบการเงินแต่ละบริษัทฯ และ Work Sheet งบการเงินรวม 5. จัดทำ รายงานการวิเคราะห์ Variance cost for RM&PK by formula by batch 6. ตรวจสอบรายการกระทบยอดขายกับบัญชีและรายงานวัตถุดิบเบิกใช้

โดย บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

17  เจ้าหน้าที่ประสานงานอสังหาริมทรัพย์
  - - ประสานงานกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาลงประกาศหน้าเว็บ - ประสานงานกับลูกค้าที่ต้องการ ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์

โดย SIAM PROPERTY AGENT CO.,LTD.

18  21 ก.ย.60 สมัครและสัมภาษณ์ทันทีงานสาขา ประจำพื้นที่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์
  - สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk-in interview วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพิษณุโลก ชั้น 3 สอบถามเส้นทาง 055-221239-40 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับงานเครือข่ายการขาย * เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(CSR) * ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ABM) หน้าที่และความรับผิดชอบ: • นำเสนอให้คำแนะนำและปิดการขาย ในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทาง ธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและภายใต้กฎระเบียบของธนาคาร • สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่เพื่อรักษาเพิ่มโอกาส และขยายฐานลูกค้าในการสร้าง รายได้ให้กับสาขา • ให้บริการเปิดปิดบัญชีและคำขออื่นๆของลูกค้า เอกสารสมัครงาน • สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ • สำเนาทะเบียนบ้าน 1ใบ • สำเนาtranscript ปริญญาตรี 1ใบ • สำเนาสด.8 หรือสด.43 (ถ้ามี )1ใบ • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 1ใบ • รูปถ่ายขนาด 1ใบ รับสมัครสำหรับท่านที่ต้องการทำงานในพื้นที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนเอกาทศรฐ พิษณุโลก เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ถนนศึกษาเจริญ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร บางมูลนาก ตะพานหิน วิธีการสมัคร -กดApply มาที่ Jobthai เพื่อรอนัดสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ประกาศ -ส่งResumeมาที่E-Mail : Chutima.Dangkam@krungsri.com เพื่อรอนัดสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ประกาศ -สมัครและสัมภาษณ์ทันทีตามวันเวลาประกาศ ณ ธนาคารกรุงศรีฯ สาขาพิษณุโลก ชั้น3

โดย Bank of Ayudhya Public Company Limited

15 
19  ช่างซ่อมรถยนต์
  - วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ช่างยนต์ ประกาศนียบัตร วิทยาลัยสารพัดช่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ lpg/ngv เว็บไซต์บริษัท http://www.jautogas.com/ นักศึกษาจากต่างจังหวัด มีที่พักให้ฟรี สนใจร่วมงานกับเราโทร 0840094967

โดย J Autogas

20  Maketing
  - โพสประกาศโฆษณา สินค้าบริษัทตามแอฟโซเชียลมีเดีย บริษัท ทำนำเข้าส่งออกอาหารซีฟู๊ด

โดย Sea King Foods Co.,Ltd.

21  พนักงานธุรการ
  -  งาน จังหวัดนนทบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ การเกษตร 1 กันยายน 2560 บริษัท อินเทลโนเวชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท อินเทลโนเวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 2230 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word Excel Internet Application ได้ดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ คุณวิภาวี พุทธชาติ บริษัท อินเทลโนเวชั่น จำกัด เลขที่ 2 ซอย งามวงศ์วาน 23 แยก 2/7 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร : 029525655 Email : intelnovation01_01@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] รหัสงาน 932053 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประเภทงานย่อย ธุรการทั่วไป ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ การเกษตร วันที่ลงประกาศ 1 กันยายน 2560 ติดต่อ คุณวิภาวี พุทธชาติ สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร

โดย บริษัท อินเทลโนเวชั่น จำกัด

22  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
  -  งาน กรุงเทพมหานคร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว พนักงานชั่วคราว(Temporary) ธุรกิจ การศึกษา 30 สิงหาคม 2560 สภาวิศวกร สถาวิศวกร มีอำนาจและหน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้แแก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม /พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต /รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ฯลฯ สวัสดิการ ประกันสังคม ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา

โดย สภาวิศวกร

23  ผู้จัดการแผนกเย็บ
  - 1.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 2.ร่วมกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ และนำข้อมูลมากำหนดมาตรการในการป้องกันปัญหา 3.ควบคุมดูแลแผนกต่างๆ ให้ปฏิบัติสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร และเป้าหมาย KPI 4.ควบคุมดูแลผูั้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทย โอโนโน่ จำกัด (มหาชน)

24  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน !
  - • งานวางแผนกำลังคน การบริหารบุคคล คาดการณ์ความต้องการและวางแผนใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร จะควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การได้ • งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร • วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน • งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น Payroll (Personnel Administration) • จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน รวมถึง ระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล • งานแรงงานสัมพันธ์ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน รับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่น ๆ รวมทั้ง ดูแลงานด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท ส่งเสริมกีฬาภายในบริษัท จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จัดทำวารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัท การจัดกิจกรรมร่วมกันภายนอกบริษัท

โดย Jatuma Land Developer & Tourism Group

25  HR Supervisor (Recruit) รับสมัครด่วน !
  - 1. ดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่กำหนดคุณสมบัติ การลงประกาศรับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือก เสนอขออนุมัติรับ จัดทำสัญญาจ้าง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงานของพนักงานให้กับทุกหน่วยงานในองค์กร 2. วางแผนงานด้านอัตรากำลังพนักงานทั้งในส่วนสำนักงานกลางและปฏิบัติการสาขา ให้สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพได้ 3. จัดทำและควบคุมฐานข้อมูลผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 4. จัดทำรายงานสรุปความเคลื่อนไหวพนักงานในสายสำนักงานกลางและสายปฏิบัติการสาขา เพื่อใช้วิเคราะห์ในการบริหารอัตรากำลัง 5. จัดสรรช่องทางต่างๆ ในการสรรหาบุคลากร 6. บริหารจัดการข้อมูลพนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงาน แจ้งวันครบทดลองงานรวมทั้งส่งใบประเมินผลทดลองงานให้ต้นสังกัด 7. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

26  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  -  งาน กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน 28 สิงหาคม 2560 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด มีบุคลากรคุณภาพกว่า 350 คนและผู้แทนจำหน่ายชั้นนำมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ พร้อมศักยภาพทางธุรกิจที่พัฒนาบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงมุ่งมั่นรักษาความเป็นเลิศในด้านการจัดจำหน่ายและการบริการ เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คุณภาพที่ได้รับรางวัลความเชื่อมั่นสูงสุด จากผู้บริโภคหลายรางวัลพร้อมบริการชั้นเลิศจากศูนย์บริการ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนาที่พัฒนาสู่ระดับสากล ด้วยการรับรองมาตรฐานสากลระบบคุณภาพISO 9001 : 2000 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร เงินช่วยเหลือต่าง (อุปสมบท สมรส คลอดบุตร เสียชีวิต) เงินกู้สงเคราะห์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี เครื่องแบบพนักงาน สิทธิในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน อื่นๆ ตามประกาศของบริษัท ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 1

โดย บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

27  ผู้จัดการขนส่ง (ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่บางนา กม.5)
  - 1.การบริหารงานขนส่งและควบคุมการทำงานการจัดส่ง - ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน - วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง แล้วรายงานยังผู้บังคับบัญชาให้ทราบ - ควบคุม ดูแล และสั่งการ การปฏิบัติงานขนส่ง - กำหนดคุณภาพงานปฏิบัติการขนส่ง - ตรวจสอบความเรียบร้อยในส่วนงานเอกสารเกี่ยวกับรถขนส่ง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้ในหน่วยงาน เช่น สำเนาใบอนุญาตของพนักงานขับรถ ใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตราย การจดทะเบียนยานยนต์ ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและลักษณะของรถบรรทุกทั้งหมด ใบอนุญาตต่างๆ ของรถบรรทุก และใบอนุญาตเกี่ยวกับข้อบังคับอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ กำหนดให้มีการทบทวนใบอนุญาตทุกปี เพื่อตรวจความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของใบอนุญาตต่างๆ - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการทำ Surprise Check , Tctc, ตรวจติดตาม Driver League , Wofe Sheep management 2.การบริหารต้นทุน - กำหนดและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน - กำกับ ดูแล การคิดค้นลักษณะงานขนส่งที่ประหยัดต้นทุน - ตรวจสอบและสนับสนุนการขอเบิกค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นใช้งาน 3.การบริหารงานทั่วไป - กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน กฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายบริษัทฯ - ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องบางประการของหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย สื่อสารนโยบาย ข้อมูลและประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ ให้พนักงานในหน่วยงานรับทราบ - สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ - กำกับ ดูแลการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน - ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด - พิจารณาสั่งดำเนินการและกำกับดูแลให้ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่หน่วยงานให้มีสภาพความเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัย 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.

28  การตลาด ทรัพย์สินรอขาย
  - หน้าที่ความรับผิดชอบ : -จัดทำวาระขออนุมัติงบประมาณ เพื่อเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ -จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ งบประมาณ แผนงาน โปรโมชั่น ประจำปี -ประสานงานเรื่องทรัพย์กรรมสิทธิ์ร่วม กับ สถาบันการเงินอื่น -ประสานงานกับฝ่าย Sale เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ และฝ่าย Call Center เพื่อ แจ้งข้อมูลโปรโมชั่น -ติดต่อหา supplier ในพื้นที่ เพื่อจัดทำป้าย ประกาศ รวมถึงเจรจา ต่อรองเรื่องราคา -ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาการตลาดเพิ่มเติมของทรัพย์ และ ดูแลเรื่องการตกแต่งทรัพย์เพื่อจำหน่าย -ติดต่อประสานงานกับสาขา เข้าแนะนำโครงการ KK Surely

โดย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

29  Junior programmer web application
  - -พัฒนา web application ด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น php, html, css, javascript, ajax -มีความรู้และความสามารถในด้าน database และสามารถจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น MySQL -พัฒนาและปรับปรุงระบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย -มีความขยันและรับผิดชอบต่อหน้าที่ -ชอบเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา -บริษัทเป็น Home office อยู่กันอย่างเป็นกันเอง -ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาเป็นทีมในการพัฒนา -ทำงานจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น. หยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท -สวัสดีการต่างๆ ตามโครงสร้างของบริษัท

โดย L S R TECH Co., Ltd.

30  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
  - หน้าที่รับผิดชอบ 1.ติดต่อสื่อ ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ภายนอก/ใน เพื่อประกาศรับสมัครงาน 2.คัดเลือกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์/นัดเริ่มงาน 3.รับสมัครพนักงานทั้งภายใน/ภายนอก ตรวจสอบเอกสาร ทดสอบผู้สมัครงาน 4.จัดเก็บ รักษา บันทึก รวบรวม คัดแยกใบสมัครงาน 5. จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท อโรม่า กรุ๊ป จํากัด

31  เจ้าหน้าที่ยื่นซองประมูลงาน/จดชั้น
  - -ซื้อแบบ -ยื่นซองประมูลงาน -ดูประกาศหางานรับเหมาก่อสร้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตามช่องทางต่างๆ -มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานรับเหมาก่อสร้าง -ออกแบงค์ค้ำ / AVAL และผลิตภัณฑ์ธนาคารอื่นๆ -จัดทำเอกสาร/ตามเรื่องผลทดสอบและอนุมัติวัสดุต่างๆ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ/ธนาคาร ฯลฯ -จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง/ควบคุมปริมาณและสรุปยอด -จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง/ควบคุมปริมาณและสรุปยอด -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด

32  พนักงานประสานงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Coordinator)
  -  งาน จังหวัดชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ ส่งออกนำเข้า 21 สิงหาคม 2560 Friulair (Thailand) Co.Ltd. We are an Italian company Established at Laemchabang Industrial Estate Export Processing Zone since 1999 to produces the Refrigeration Air Dryer and accessories.บริษัท ฟลิวแอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงทุนไทย อิตาลี เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1999 โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องทำลมแห้ง (Refrigeration air dryer) สวัสดิการ Bonus Provident fund Uniform etc. ตำแหน่ง : พนักงานประสานงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Coordinator) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี เพศชาย/หญิง มีความเข้าใจระบบเอกสารด้าน ISO สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS wordsexcel สามารถเดินทางมาทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรีได้ มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร Interested applicants may apply in person or please send application letter with resume transcript and photo by email ติดต่อ Khun Jiraprapat Ganjananonth Friulair (Thailand) Co.Ltd. 49/5 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร : 0384006734 แฟกซ์ : 038400675 Email : friulair_05@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] รหัสงาน 929511 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานประสานงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Coordinator) ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประเภทงานย่อย ประสานงานทั่วไป ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ส่งออกนำเข้า วันที่ลงประกาศ 21 สิงหาคม 2560 ติดต่อ Khun Jiraprapat Ganjananonth สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร

โดย Friulair (Thailand) Co.,Ltd.

33  คนดูเเลสวน
  - - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่มาติดต่องาน หรือมาใช้บริการซ่อมเรือ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเรือประมง - เตรียมเอกสารหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากบริษัทฯ แล้วเสนอผู้จัดการเพื่ออนุมัติ - จัดทำรายงานประจำเดือน หรือประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งให้ผู้จัดการทราบ - อื่นๆ อาจจะช่วยประกาศโฆษณางานของบริษัท ไปยังลูกค้าที่มาซ่อมเรือ

โดย บริษัท มิตรตรัง คอนสตรัคชั่น จำกัด

34  Commercial Assistant Officer (ทำงานจังหวัดสงขลา)
  - - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่มาติดต่องาน หรือมาใช้บริการซ่อมเรือ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเรือประมง - เตรียมเอกสารหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากบริษัทฯ แล้วเสนอผู้จัดการเพื่ออนุมัติ - จัดทำรายงานประจำเดือน หรือประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งให้ผู้จัดการทราบ - อื่นๆ อาจจะช่วยประกาศโฆษณางานของบริษัท ไปยังลูกค้าที่มาซ่อมเรือ

โดย Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.

35  E-commerce (Online Marketing)
  -  งาน จังหวัดตราด การตลาด Digital Marketing ธุรกิจ ส่งออกนำเข้า 21 สิงหาคม 2560 โกลด์ลิปจิวเวลรี่ บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดตราดบริษัททำงานเครื่องประดับเน้นงานออกแบบศิลปะแบบที่ไม่ซ้ำใคร สวัสดิการ มีโบนัสพิเศษแต่ขึ้นอยู่ที่ผลงานที่ออกแบบว่าได้ความสนใจมากแค่ไหน ตำแหน่ง : Ecommerce (Online Marketing) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขา การตลาด/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมผลงาน Email JobThai.com (apply now) ติดต่อ คุณวิมลวัลย์ ธนเดชวิวัฒน์ โกลด์ลิปจิวเวลรี่ 102/1 หมู่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 โทร : 0894528372 แฟกซ์ : 039524012 Email : goldlipjewelry_10@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.goldlipjewelry.com รหัสงาน 929138 ชื่อตำแหน่งงาน Ecommerce (Online Marketing) ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย Digital Marketing ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ส่งออกนำเข้า วันที่ลงประกาศ 21 สิงหาคม 2560 ติดต่อ คุณวิมลวัลย์ ธนเดชวิวัฒน์ สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร

โดย โกลด์ลิปจิวเวลรี่

36  พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล
  - - ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรและเพียงพอ - ดำเนินการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - จัดทำเอกสารด้านประกันสังคม,ภงด.1 - จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับ,ประกาศ ของบริษัท - ควบคุม ดูแลเรื่องอุบัติเหตุจากการทำงาน - คิดเงินเดือน, โอที - ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน - ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด

37  International Sales Executive
  -  งาน กรุงเทพมหานคร ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ 19 สิงหาคม 2560 บริษัท คีย์เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Key Gems International Co. Ltd is Thailand wellknown Antiques reproduction jewellery; specialize in ArtDeco and Victorian styles. The company has grown from a familyowned small business to one of Thailand Antiques Jewellery Specialists whose craftsmanship skill is second to none. ตำแหน่ง : International Sales Executive สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร Female Thai National Age between 2535 years old Bachelor's Degree in BA Marketing or related field Experience in Sale & Marketing 23 years Selfmotivated and hard working energetic and fast learner Good command of spoken and written English Jewelry experience will be advantage Can work under pressure Able to travel overseas วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่าน JobThai.com (Click apply now) สมัครทาง Email ติดต่อ คุณมธุรส บริษัท คีย์เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 547/1011 ซ.เจริญนคร 28 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร : 0243925779 แฟกซ์ : 024392699 Email : keygems_07@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.keygems.net Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่ Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด รหัสงาน 662451 ชื่อตำแหน่งงาน International Sales Executive ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ วันที่ลงประกาศ 19 สิงหาคม 2560 ติดต่อ คุณมธุรส Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่บริษัท Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด คลิกเพื่อขยายแผนที่ แผนที่วาด สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร

โดย บริษัท คีย์เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

38  ประสานงานขาย
  - - ส่งเสริมงานขายตามที่ได้รับมอบหมายเช่น ลงประกาศผ่านเว็ปไซด์ - ประสานงานขายกับพนักงานและลูกค้า - ดูแลและให้บริการลูกค้าตามความเหมาะสม - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย GCR Property Development and Managing Co., Ltd.

39  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.นนทบุรี)
  - เป็นตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในการประกาศ โดยมีลักษณะงานหลักๆ ดังนี้ - ลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดที่รับผิดชอบในการเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างการชำระค่างวด - ติดตามการยึดรถจักรยานยนต์ ในกรณีมีการค้างค่าชำระจนถึงที่สุด - เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด - ดูแลส่วนงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

40  Project Construction Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
  - - เสนอความคิดเห็นและแนวทางการขยายโครงการ / รับนโยบายการขยายโครงการใหม่ๆ - วางแผนการทำงานของโครงการ ประสานงานจัดหาผู้ออกแบบ และผู้รับเหมางานสำหรับโครงการ - ร่วมพิจารณาตรวจสอบวิธีการทำงานของผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานของบริษัท ( Consult ) - ประสานงาน และช่วยแก้ปัญหางานของโครงการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว - ประสานงานการจัดซื้อ – จัดจ้างผู้รับเหมางาน , วัสดุอุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ของโครงการ - ร่วมพิจารณาตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างวดงาน – ค่าใช้จ่ายของโครงการให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน BOQ และถูกต้องตาม Spec ที่ได้สั่งซื้อ - ร่วมตรวจสอบการส่งมอบงานของโครงการที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยให้แก่ฝ่าย Operation - ประสานงานกับทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ - บริหารงานดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมถึงลูกค้าในพื้นที่เช่า - ควบคุมดูแลพนักงานในฝ่ายให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

โดย บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

41  Cameraman
  -  งาน จังหวัดชลบุรี สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ โฆษณาปชส. 18 สิงหาคม 2560 บริษัท ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผลิตรายการโทรทัศน์ โฆษณา ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว ผลิตและออกสื่อสิ่งพิมพ์ บริการด้านสื่อมีเดีย โปรดักชั่น ดังนี้ DRONE พัทยา รับถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอภาพมุมสูง โดรน พัทยา รับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Presentation พัทยา Company Profile ถ่ายวีดีโอ พัทยา รับตัดต่อวีดีโอ พัทยา คุณภาพสูง Full HD ถ่ายทำสารคดี หนังโฆษณา หนังสั้น Viral Clip รับถ่ายทอดสดระบบ HD ผ่าน facebook Liveบริษัทต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานผลิตสื่อโทรทัศน์เข้าร่วมงานดังนี้ สวัสดิการ วันหยุด พรบ.ประกันสังคม โบนัส สวัสดิการครบ ตำแหน่ง : Film Editor สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere / Adobe After effect และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี ทนแดด ทนฝน แรงดี ขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้ กระตือรือล้น มีไฟ มีความสนใจสิ่งใหม่ๆ เป็นคนละเอียด ขยันขันแข็ง รักการบริการ มนุษสัมพันธ์ดี มีศิลปะในการพูด ชอบพบคน รักความก้าวหน้า เข้าใจการถ่ายทำภาพยนต์ชอบดูหนัง พูดจาเป็น บุคลิกดี มีมารยาท ชอบทำงานกับคนหมู่มาก แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน มีคุณธรรม ไม่นินทาเพื่อนและเจ้านาย ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาทำงานด้วย ตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน วิธีการสมัคร ส่งประสบการณ์การทำงานเมล์มาที่ Email ด้านล่าง ดูผลงานที่จะรับเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ได้ที่ www.yokpat.co.th ติดต่อ Khun Suchinnapat Tiphayachan บริษัท ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 16/32 หมู่ 6 หมู่บ้านพัทยากรีนวิวล์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร : 0959159953 0935169939 Email : oddyokpat_02@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.yokpat.co.th Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่ Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด รหัสงาน 928949 ชื่อตำแหน่งงาน Film Editor ประเภทงานหลัก สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ โฆษณาปชส. วันที่ลงประกาศ 18 สิงหาคม 2560 ติดต่อ Khun Suchinnapat Tiphayachan Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่บริษัท Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด คลิกเพื่อขยายแผนที่ แผนที่ออนไลน์ แผนที่วาด สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร

โดย บริษัท ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

42  Film Editor
  -  งาน จังหวัดชลบุรี สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ โฆษณาปชส. 18 สิงหาคม 2560 บริษัท ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผลิตรายการโทรทัศน์ โฆษณา ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว ผลิตและออกสื่อสิ่งพิมพ์ บริการด้านสื่อมีเดีย โปรดักชั่น ดังนี้ DRONE พัทยา รับถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอภาพมุมสูง โดรน พัทยา รับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Presentation พัทยา Company Profile ถ่ายวีดีโอ พัทยา รับตัดต่อวีดีโอ พัทยา คุณภาพสูง Full HD ถ่ายทำสารคดี หนังโฆษณา หนังสั้น Viral Clip รับถ่ายทอดสดระบบ HD ผ่าน facebook Liveบริษัทต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานผลิตสื่อโทรทัศน์เข้าร่วมงานดังนี้ สวัสดิการ วันหยุด พรบ.ประกันสังคม โบนัส สวัสดิการครบ ตำแหน่ง : Film Editor สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere / Adobe After effect และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี ทนแดด ทนฝน แรงดี ขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้ กระตือรือล้น มีไฟ มีความสนใจสิ่งใหม่ๆ เป็นคนละเอียด ขยันขันแข็ง รักการบริการ มนุษสัมพันธ์ดี มีศิลปะในการพูด ชอบพบคน รักความก้าวหน้า เข้าใจการถ่ายทำภาพยนต์ชอบดูหนัง พูดจาเป็น บุคลิกดี มีมารยาท ชอบทำงานกับคนหมู่มาก แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน มีคุณธรรม ไม่นินทาเพื่อนและเจ้านาย ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาทำงานด้วย ตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน วิธีการสมัคร ส่งประสบการณ์การทำงานเมล์มาที่ Email ด้านล่าง ดูผลงานที่จะรับเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ได้ที่ www.yokpat.co.th ติดต่อ Khun Suchinnapat Tiphayachan บริษัท ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 16/32 หมู่ 6 หมู่บ้านพัทยากรีนวิวล์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร : 0959159953 0935169939 Email : oddyokpat_02@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.yokpat.co.th Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่ Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด รหัสงาน 928949 ชื่อตำแหน่งงาน Film Editor ประเภทงานหลัก สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ โฆษณาปชส. วันที่ลงประกาศ 18 สิงหาคม 2560 ติดต่อ Khun Suchinnapat Tiphayachan Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่บริษัท Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด คลิกเพื่อขยายแผนที่ แผนที่ออนไลน์ แผนที่วาด สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร

โดย บริษัท ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

43  ผู้ช่วยผู้จัดการ
  - - ประสานงานกับผู้เช่า, ฝ่ายอาคาร, ฝ่ายช่างซ่อม และรายงานผล - ตรวจสถานที่เช่าสำรวจความเรียบร้อยของสำนักงานเช่า - ออกบิลค่าเช่า และลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน - ร่างและแก้ไขสัญญาเช่าเมื่อครบกำหนด - ลงประกาศอสังหาบนอินเตอร์เน็ตและปรับแก้ข้อมูล - รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลลูกค้าเดี่ยวกับห้องชุดและที่ดินแปลงต่างๆ - งานจัดเก็บเอกสาร และธุรการบัญชี - ติดต่อประสานงาน หาราคาวัสดุ/เปรียบเทียบราคา จัดซื้อวัสดุ

โดย บริษัท อคิวเมน เทรดดิ้ง จำกัด

44  พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (HRM Officer-คลองสาน)(HR Officer-สิรนธร,ศรีเชียงใหม่)
  - พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (HRM Officer-คลองสาน) 1.งานด้านนโยบาย • จัดทำ ปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับ และสวัสดิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายภายในบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน • ติดตามข้อมูล OC, JD และ Manpower จาก HR Site เพื่อรวมรวบข้อมูลนำเสนอผู้บังคับบัญชา • ติดตามข้อมูล JD ของทุกตำแหน่งงาน และวิเคราะห์ลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งงาน • ประกาศระเบียบข้อบังคับ และสวัสดิการ หรือนโยบายต่างๆ • จัดทำหลักเกณฑ์ปรับผลตอบแทนประจำปี, Promotion, Successor และ Talent 2.งานขั้นตอนการปฏิบัติงานของ HR • รวบรวมข้อมูลการทำงานของ HR Site ตาม Procedure เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง Procedure ให้สอดคล้องกับการทำงาน • Implement และ Audit HR Site ให้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน Procedure 3.ติดตามให้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบัน 4.ติดตามให้มีการจัดส่งเงินสบทบกองทุนคนพิการประจำปี 5.ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (HR Officer-สิรนธร,ศรีเชียงใหม่) •งานด้านการพัฒนาบุคลากร - ดำเนินการจัดอบรมพนักงานตามแผนการฝึกอบรมประจำเดือน - ดำเนินการจัดส่งเอกสารรับรองตามกม.พัฒนาฝีมือแรงงานหรือกม.กำหนด • งานด้านสวัสดิการ - จัดเตรียมสวัสดิการที่จำเป็น ให้เพียงพอสำหรับพนักงาน - ประสานงานในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของพนักงาน เช่น กรณีพนักงานเจ็บป่วย เสียชีวิต เป็นต้น - ติดต่อหน่วยงานภายนอกหรือราชการที่เกี่ยวกับ งานประกันสังคม กรมแรงงาน กองทุนเงินทดแทน เป็นต้น - รับผิดชอบดูแลแผนการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน •งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เป็นประจำทุกเดือน •งานด้านบริหารค่าจ้างเงินเดือน - การจัดทำและรวบรวม MBO/MIB ประจำเดือนของทุกหน่วยงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของการทำจ่ายรายได้ - จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการปรับผลตอบแทนของพนักงาน •งานด้การจัดการทั่วไป -ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายใน Site งาน ให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด -ดูแลแจ้งซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในส่วนงานอาคารสถานที่ -ดูแลด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอ และไม่มีการสูญหาย -เข้าร่วมอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนดและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท -ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ ISO 9001 , 14000 , 18000 และ 8 ส. -งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชา

โดย กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด

45  เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหาว่าจ้าง ( ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี )
  - 1.สรรหาพนักงานในส่วนงานสำนักงานและสาขา ตามอัตราว่างของบริษัท 2.ประกาศรับสมัครงานและค้นหาผู้สมัครงาน ผ่านทางเว็ปไซด์ที่ทางบริษัทใช้ 2.ดำเนินการนัดพนักงานเริ่มงานตามรอบที่กำหนด 3.ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่างในบริษัท 4.งานอื่นๆของฝ่ายบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

โดย บริษัท ดูโฮม จำกัด

46  Bartender
  -  งาน กรุงเทพมหานคร อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ 7 สิงหาคม 2560 Vega hospitality Co.Ltd บริษัทประกอบกิจการ โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักประกอบกิจการร้านนวดแผนไทย ร้านสปาเพื่อสุขภาพ สวัสดิการ ตามกฏหมายแรงงาน ตำแหน่ง : Bartender สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 26 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ม 6 ขึ้นไป รักงานบริการ มีเซอร์วิส มายด์ ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ภาษาอังกฤษ พอได้บ้าง วิธีการสมัคร สมัครผ่านทาง EMail ติดต่อ คุณวรัญญา ทิพยภัณฑ์ Vega hospitality Co.Ltd 140 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร : 0988295235 Email : Vegahospitality_06@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] รหัสงาน 926301 ชื่อตำแหน่งงาน Bartender ประเภทงานหลัก อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ ประเภทงานย่อย บาร์เทนเดอร์ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ วันที่ลงประกาศ 7 สิงหาคม 2560 ติดต่อ คุณวรัญญา ทิพยภัณฑ์ สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร

โดย Vega hospitality Co.,Ltd

47  Network Cabling Engineer
  -  งาน กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์IT 11 สิงหาคม 2560 บริษัท ดีเน็ต โซลูชั่น จำกัด We are Network Infrastructure System Integrator who providing the design installation and maintenance service to our valued customers for Structure Cabling System Data Center System Network Infrastructure Network Security IP Surveillance IT Facility Monitoring System.บริษัท ดีเน็ต โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ดำเนินธุรกิจในด้านการจัดการติดตั้งและวางระบบ Network ให้กับองค์กร สำนักงาน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ฯลฯ พร้อมการให้บริการบำรุงรักษา (Maintenance) ด้วยทีมงานคุณภาพและชำนาญการ เรามีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์รวมของการติดตั้งระบบ Network IT และผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจนี้ เรายังได้รับการตอบรับและความไว้วางใจที่ดีเสมอมา เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มาร่วมเติบโตไปพร้อมกับเรา และทางบริษัทยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ ประกันสังคม/ค่าล่วงเวลา / ค่ามือถือ/ ค่าเดินทาง ตำแหน่ง : Network Cabling Engineer สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติไทย เพศ ชาย อายุระหว่าง 2230 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส. ระดับสูงกว่าหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ระบบ สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (LAN CAT6CAT5e) ระบบโทรศัพท์ และ ระบบสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานติดตั้ง ออกแบบ และ บำรุงรักษาระบบต่างๆได้ มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความอดทน มีใจรักในงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถทำงานล่วงเวลา ทำงานนอกสถานที่(ต่างจังหวัด) และสามารถทำงานในวันหยุดได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีพลังในการทำงานและมีสุขภาพแข็งแรง สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณพันธุ์ทิพย์ คุณวรางคณา โทร : 0263476678 MB : 0870376669 วิธีการสมัคร Please apply with completed resume together with a recent photograph and expected salary to:Khun Varangkana Chatviroon177/1 Bangkok Union Insurance Building Floor 12 Unit 2 Surawongse Road Suriyawongse Bangrak Bangkok 10500 Tel: 0263476678 Fax: 026347669 Email ติดต่อ คุณวรางคณา ฉัตรวิรุฬห์ บริษัท ดีเน็ต โซลูชั่น จำกัด 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 12 ยูนิต 2 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : 0263476678 แฟกซ์ : 026347669 Email : dnetsolution_01@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.dnetsolution.com การเดินทางโดย: 1. รถไฟฟ้า BTS: สามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีช่องนนทรี แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ แจ้งว่ามาลงที่ตึกบางกอกสหประกันภัย (บียูไอ) หรือสามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้ามาได้ 2. รถไฟใต้ดิน MRT: สามารถนั่งรถไฟใต้ดิน MRT มาลงที่สถานีสามย่านหรือสีลม แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ แจ้งว่ามาลงที่ตึกบางกอกสหประกันภัย (บียูไอ) Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่ Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด รหัสงาน 927731 ชื่อตำแหน่งงาน Network Cabling Engineer ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่อย วิศวกรคอมพิวเตอร์ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์IT วันที่ลงประกาศ 11 สิงหาคม 2560 ติดต่อ คุณวรางคณา ฉัตรวิรุฬห์ Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่บริษัท Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด คลิกเพื่อขยายแผนที่ แผนที่วาด สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร

โดย บริษัท ดีเน็ต โซลูชั่น จำกัด

48  Senior โพร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน
  -  งาน จังหวัดนนทบุรี โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา โฟร์แมน ธุรกิจ ออกแบบตกแต่ง 12 สิงหาคม 2560 บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด ทางบริษัทฯ ประกอบกิจการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับแนวหน้า ดำเนินการมากว่า 20 ปี มีผลงานในโครงการขนาดใหญ่มากมาย อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลฯซีคอนแสควร์ เทอร์มินอล 21 ธนิยะพลาซ่า โรงแรมพลาซ่าแอทธินี โรงแรมฮิลตัน โรงแรมแมริออท โรงแรมและสนามกอล์ฟสปริงฟิลด์ โรงละครแห่งชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล เป็นต้น ต้องการรับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ สวัสดิการ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันกลุ่มพนักงาน อบรมสัมมนา เที่ยวประจำปี กรณีไปต่างจังหวัด มีสวัสดิการ บ้านพัก ค่าเดินทาง เบี้ยต่างจังหวัด ตำแหน่ง : Senior โพร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี ด้านตกแต่งภายใน ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา พร้อมรับความรู้ใหม่ๆ สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ สามารถ อ่านแบบ ถอดแบบ และเข้าใจในแบบและงานที่ต้องรับผิดชอบ ประสานงานกับทุกๆฝ่ายในบริษัทได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ Auto Cad ได้ มีประสบการณ์ด้านงานโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ติดต่อประสานงานได้ดี วิธีการสมัคร สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) สมัครผ่านทาง Email สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ กรณีส่งทางเมล หรือ JobThai ผู้สมัครจะต้องแนบรูปถ่ายด้วย ติดต่อ คุณเปรมณิช โกสิงห์ บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด 99/9 หมู่ 2 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 18 โซนอาคารสำนักงาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร : 021596199 แฟกซ์ : 021596197 Email : jkc_16@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.jkc.co.th Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่ Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด รหัสงาน 769147 ชื่อตำแหน่งงาน Senior โพร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน ประเภทงานหลัก โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา ประเภทงานย่อย โฟร์แมน ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ออกแบบตกแต่ง วันที่ลงประกาศ 12 สิงหาคม 2560 ติดต่อ คุณเปรมณิช โกสิงห์ Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่บริษัท Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด คลิกเพื่อขยายแผนที่ แผนที่ออนไลน์ แผนที่วาด ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้ สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร

โดย บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด

49  เจ้าหน้าที่ สรรหาบุคลากร (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
  - มีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เช่น การประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ การสรรหาและการคัดเลือกใบสมัคร การโทรนัดสัมภาษณ์ การจัดการสัมภาษณ์ และการจ้างงาน รวมถึงการสรุปรายงานต่างๆ ของทีมสรรหาบุคลากร

โดย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

50  Web Content Editor ผู้เขียนข่าวบันเทิง/ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าวบันเทิง
  - Web Content Editor : เขียนเนื้อหา และบทความที่น่าสนใจ ในแต่ละหัวข้อ เช่น ข่าวทั่วไป ข่าวบันเทิงฯลฯ บนเว็บไซต์ Jarm.com เว็บวาไรตี้บันเทิง Top 5 ของประเทศ คอยอัพเดทข่าว และดูแลการกระจายข่าวในเว็บ และโซเชียลต่างๆ News Reporter ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าวบันเทิง : รายงานข่าวทั้งในและนอกสถานที่ และ Live ผ่านทาง facebook จาม.com เตรียมข้อมูล เตรียมเนื้อหาข่าว และเขียนสรุปข่าวต่างๆ ที่มีการอัพเดทตลอดเวลา ทำงาน จ-ศ เวลา 10.00-19.00 น. ส่วน ส-อา เลือกวันทำงาน 1 วัน เพื่อทำงานที่บ้าน (รวมทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน)

โดย บริษัท ไอเน็ต เรฟโวลูชั่นส์ จำกัด


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น ประกาศงาน รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ ประกาศงาน มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงานประกาศงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ