Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > แพร่

งาน แพร่

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ธุรการฝ่ายขาย(แพร่)
  - รับสมัครงาน ธุรการฝ่ายขาย(แพร่)

โดย บริษัท นำกลการ จำกัด

หัวหน้าแผนกหล่อหลอม(แพร่)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกหล่อหลอม(แพร่)

โดย บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

Tags : แพร่

3  
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ(แพร่)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ(แพร่)

โดย บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

Tags : แพร่

5  
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ(แพร่)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ(แพร่)

โดย บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

Tags : แพร่

1  
วิศวกรการผลิต(แพร่)
  - รับสมัครงาน วิศวกรการผลิต(แพร่)

โดย บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

Tags : แพร่

2  
จป.วิชาชีพ(แพร่)
  - รับสมัครงาน จป.วิชาชีพ(แพร่)

โดย บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

Tags : แพร่

1  
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ AutoCAD(แพร่)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เขียนแบบ AutoCAD(แพร่)

โดย บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

Tags : แพร่

2  
Programmer (Cobol OS 390 แพร่)
  - รับสมัครงาน Programmer (Cobol OS 390 แพร่)

โดย บริษัท บลูบอล จำกัด

Tags : แพร่

5  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานงานพิมพ์(แพร่)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานงานพิมพ์(แพร่)

โดย บริษัท ครีเอท มายด์ จำกัด

Tags : แพร่

หลายอัตรา 
10  ครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (แพร่)
  - รับสมัครงาน ครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (แพร่)

โดย บริษัท สมาร์ท อิงลิช จำกัด

Tags : แพร่

5  
11  พนักงานยกของ
  - รับสมัครงาน พนักงานยกของ

โดย บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด

Tags : แพร่

12  IT Support
  - รับสมัครงาน IT Support

โดย บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด

Tags : แพร่

13  เจ้าหน้าที่บัญชี- แคชเชียร์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี- แคชเชียร์

โดย บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด

Tags : แพร่

14  ช่างไฟฟ้า- ช่างเดินสายไฟ
  - รับสมัครงาน ช่างไฟฟ้า- ช่างเดินสายไฟ

โดย บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด

Tags : แพร่

15  พนักงานคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน พนักงานคลังสินค้า

โดย บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด

Tags : แพร่

16  ผู้แทนขายประจำเขตลำปาง+แพร่+น่าน
  - ดูแลยอดขายประจำเขตการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถนำเสนอผลงาน วิเคราะห์คู่แข่งขัน ทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมขายได้ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรองสูง

โดย บริษัท เชียงใหม่ผลิตภัณฑ์ออยล์ จำกัด

Tags : แพร่

17  พนักงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด
  -  

โดย หจก.ชาทอง รักษ์สุขภาพ

Tags : แพร่

10 
18  Sale Account Executive ประจังหวัดแพร่ และน่าน
  - - วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องทางการขายตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือทีมขายและเพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้า - ประเมินสถานการณ์การขาย การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนคู่ค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันไว้ ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจในการซื้อ การใช้บริการ ให้เพิ่มขึ้น

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : แพร่

19  QA/QC Manager
  - รับผิดชอบการการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

20  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/ เพศชาย ประจำสาขาแพร่ . ด่วนมาก !!
  - - การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ

โดย บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด

Tags : แพร่

21  หัวหน้าฝ่ายผลิต (Senior Production Supervisor)
  - - วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในฝ่ายผลิต - ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของบริษัท - ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

22  ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร ( Assistant to Senior Engineer )
  - - วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร การซ่อมเครื่องจักร และให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการซ่อมบำรุง - รวบรวมปัญหาสาเหตุการเสียของเครื่องจักร และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา - พัฒนาและดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO, GMP, HACCP ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน - ตั้งค่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานและมาตรการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกระบวนการทำงาน - จัดทำ Checklist และคู่มือการบำรุงรักษา - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลและประวัติเครื่องจักร และการซ่อมบำรุงพร้อมรายงานการดำเนินงาน

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

23  เจ้าหน้าที่ส่งออก ( Export Officer )
  - • ดูแลรับผิดชอบงานด้านส่งออกและสินค้าส่งออกทั้งหมด

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

24  หัวหน้าฝ่ายการเงิน (Senior Finance Supervisor)
  - 1.สามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้ 2.เปิดใบสำคัญจ่ายหนีต่างๆ 3.ตรวจสอบเงินเข้า - ออกในบัญชีธนาคาร 4.เปิดใบสำคํญเงิน (ลูกค้าชำระเงิน) 5.ตรวจสอบเอกสารก่อนชำระเงิน 6.ออกเช็คชำระให้เจ้าหนีต่างๆ 7.ตรวจเช็คเงินสดย่อย

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

25  ธุรการ
  - งานด้านเอกสารและติดต่อลูกค้า

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิตี้แอนด์เซอร์วิส 2013

Tags : แพร่

26  พนักงานขาย
  - - ขยายตลาดของตู้เติมเงินออนไลน์ บุญเติม

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิตี้แอนด์เซอร์วิส 2013

Tags : แพร่

27  R&D Supervisor
  - 1.บริหารจัดการ กำหนดแนวทาง ดูแลและผลักดันให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามแนวทางของธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 3.คิดค้นหาแนวทางของกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน 4.ปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิต และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 5.พัฒนามาตรฐานการวิเคราะห์และทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมาตรฐานการผลิต ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และ ข้อกำหนดต่างๆ 6.วิเคราะห์และให้คำปรึกษา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตภายในบริษัท และแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

28  เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
  - - ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายภาษีหักณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 - ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายทุกประเภท - บันทึกใบสำคัญจ่าย ของบริษัทตามระบบบัญชี - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ยื่น ภงด 3,53 ภพ.30 - รวบรวมเอกสารบัญชี ภาษีซื้่อ ภาษีขาย ให้กับสำนักงานบัญชี - จัดทำรายงานต่างๆ ด้านที่รับผิดชอบเสนอผู้บริหาร - งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

29  พนักงานร้านกาแฟ ( Makro แพร่ )
  - - จำหน่ายสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่าย อาทิเช่น เครื่องชงกาแฟ, อุปกรณ์ทำอาหาร - จัดจำหน่ายเครื่องดื่มร้อน เย็น เป็นต้น

โดย บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

Tags : แพร่

30  หัวหน้าแผนก Logistics (Logistics Supervisor)
  - - บริหารจัดการแผนก Logistics ซึ่งประกอบด้วยส่วนงานข้อมูล , คลังสินค้า , จัดส่ง - ตรวจสอบสินค้า แยกประเภทของสินค้า - จัดระเบียบการขนส่ง - ควบคุม บริหารจัีดการ สถานที่ในการเก็บรักษาสินค้า ให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า - ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า เข้า-ออก คลังสินค้า - บริหารจัดการ ควบคุมบุคลากรในแผนก

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

31  หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (Senior Purchasing Supervisor)
  - • จัดซื้อสินค้าส่งออก จัดทำใบสั่งซื้อตามที่ได้รับอนุมัติสั่งซื้อ • ติดตามและตรวจสอบการสั่งซื้อตลอดจนประสานงานกับผู้ขายให้ตรงเวลาทันกำหนดเวลานัดหมายรวมทั้งการส่งมอบงาน • สรรหา supplier รายใหม่ และอัพเดทข้อมูลให้ทันสถานการณ์ • เปรียบเทียบราคาตลอดจนเจรจาต่อรองในเรื่องราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

32  หัวหน้าสโตร์
  - - จัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต และแผนกจัดส่ง - แก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต และแผนกจัดส่งสินค้า - จัดทำสรุปรายงานสต็อกวัตถุดิบ / สินค้า ส่งให้ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการตลาด - รับผิดชอบการวางแผนงาน ด้านบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป - ประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

33  จป.วิชาชีพ
  - 1. ประสานงานด้านความปลอดภัยกับคณะกรรมการความปลอดภัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและจัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ 3. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน 4. ตรวจสอบ ดูแล และค้นหาสาเหตุ , จุดเสี่ยงที่เป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย 5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน 6. รวบรวมวิเคราะห์สถิติและจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการเจ็บป่วย หรือ ประสบอันตราย 7. จัดทำเหตุภาวะฉุกเฉิน 8. จัดทำเป้าหมายความปลอดภัยในโรงงาน 9. อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

34  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์พระราม 2 กทม.
  - 1. ดูแลการรับ-ส่งและกระจายสินค้า 2. ประสานงานกับทางบริษัทฯในการติดต่อเพื่อรับส่งของให้กับผู้เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ดูแลสายเรือบรรทุกส่งออก เพื่อทำการโหลดสินค้า 4. ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ และ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในคลังสินค้า 5. จัดทำรายงานกลับมายังบริษัทฯ

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

35  โฟร์แมน
  - ดูแลงานก่อสร้างโครงการตลอดกระบวนการ

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

36  พนักงานขับรถแบ็คโฮ
  - ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ศักดาพร จำกัด

Tags : แพร่

37  หัวหน้าแพลนท์คอนกรีต
  - - ควบคุมบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาเพื่อกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - ดูแลแผนเครื่องจักร ระบบงาน PM Maintenance - บริหารทีมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก Safety

โดย บริษัท ศักดาพร จำกัด

Tags : แพร่

38  นิติกรอวุโส
  - - ร่างและตรวจสอบสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - มีความรุ้เรื่องกฎหมาย หุ้นส่วนบริษัท ซื้อขาย การร่วมลงทุน - สามารถติดต่อประสานงานราชการได้ - งานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ศักดาพร จำกัด

Tags : แพร่

39  หัวหน้าแผนกผลิต
  - - ควบคุม ดูแล ขั้นตอนการผลิต การทำงานของระบบผลิต - ควบคุม ดูแล จัดเตรียมวัตถุดิบ และเครื่องมือ เครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต - ควบคุม ดูแล การทำงานของพนักงานให้การผลิตสินค้า - จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของแผนกผลิต - ควบคุม ดูแล ความปลอดภัยในการทำงาน

โดย บริษัท เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด

Tags : แพร่

40  เจ้าหน้าที่วิจัยงานเกษตร (ผลิตปุ๋ย)
  - 1. ค้นคว้าและวิจัยข้อมูลการปรับปรุงและพัฒนาสูตรการผลิตปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้ 2. ดูแล วิจัย และ พัฒนางานเกษตรอินทรีย์ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. งานที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

41  จป.วิชาชีพ
  - 1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. งานกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 4. งานเอกสารต่างๆที่ต้องรายงานส่วนงานราชการ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

42  พนักงานจัดซื้อ
  - -ดำเนินการจัดซื้อ และเจรจาต่อรองกับผู้ขาย -จัดทำPOเพื่อพิจารณาอนุมัติ -ทำรายงานการจัดซื้อ -สรุปรายงาน

โดย บริษัท ศักดาพร จำกัด

Tags : แพร่

43  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  - 1. จัดซื้อวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และ สรรหาแหล่งซื้อวัตถุดิบใหม่ๆ 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อ ทั้งกระบวนการ 3. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูล และ ติดตามงาน 4. สนับสนุนเอกสารในการทำระบบบริหารมาตรฐาน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

44  Senior Engineering Supervisor
  - 1. บริหารงานด้านไฟฟ้าภายในโรงงาน 2. วางแผนงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3. จัดทีมงาน , กำกับงาน , ติดตามและรายงานความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูล KPI ประจำเดือน 4. ทำแผน PM เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน 5. ปรับปรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน และ บริหารโครงการทางด้านวิศวกรรม 6. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ที่เกี่ยวข้องในงาน 7. ดำเนินการตามระบบบริหารมาตรฐาน ที่ทางบริษัทได้รับการรับรอง

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

45  พนักงานขาย ประจำร้าน iStudio สาขา MarkFour แพร่ รับสมัครด่วน !
  - - แนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ - ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

โดย บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

Tags : แพร่

46  ช่างซ่อมบำรุง
  - งานหลัก - ซ่อมบำรุงรถตัก รถยก งานรอง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนัก (เครื่องทำขี้เลื่อย,เครื่องอัดเม็ดขี้เลื่อย)

โดย PTC HOLDING Co., Ltd

Tags : แพร่

47  พนักงานขาย จ.แพร่ - จ.น่าน / จ.สุพรรณบุรี / จ.สุราษฏร์ธานี
  - - นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า - หาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม - ดูแลและบริการด้านการขายแก่ลูกค้า

โดย Boncafe (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : แพร่

48  ผู้จัดการโรงงาน
  - 1. ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตทั้งโรงงาน และ งานวิศวกรรม ทั้งกระบวนการให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ดูแล ควบคุม กระบวนการทำงาน และ ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก 4. ผลักดันและควบคุมให้พนักงานในองค์กร ปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบบริหารมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 5. บริหารทรัพยากรการผลิต และ ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 6. บริหารและควบคุมงบประมาณประจำเดือน และ ประจำปี ให้สอดคล้องกับยอดขายหรือเป้าหมาย 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก MD.

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

49  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  - 1. จัดทำ และ ดำเนินการในงานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ และ คิดคำนวณเงินเดือนตามรอบ 2. ทำเอกสารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในบริษัทฯ และ ภายนอกบริษัทฯ 4. ช่วยงานฝึกอบรม และ พัฒนาบุคลากร ตามโอกาส 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่

50  เจ้าหน้าที่ขายโครงการ ( Sale )
  - 1. ขายโครงการอาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร ตามแนวทางของบริษัทฯ 2. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในงาน 3. สรุป รายงาน ความคืบหน้าของโครงการขายตามรอบที่กำหนด

โดย บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Tags : แพร่


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ