Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > เพชรบูรณ์

งาน เพชรบูรณ์

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์(เพชรบูรณ์)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์(เพชรบูรณ์)

โดย บริษัท เอ-สแควร์เน็ตเวิร์ค จำกัด

15  
เจ้าหน้าที่การตลาด(เพชรบูรณ์)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด(เพชรบูรณ์)

โดย บริษัท เอ-สแควร์เน็ตเวิร์ค จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

15  
เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน(เพชรบูรณ์)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน(เพชรบูรณ์)

โดย บริษัท เอ-สแควร์เน็ตเวิร์ค จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

10  
พนักงาน P.C. (Product Consultant เพชรบูรณ์)
  - รับสมัครงาน พนักงาน P.C. (Product Consultant เพชรบูรณ์)

โดย บริษัท เซเว่นโกลด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

10  
Sales Executive(เพชรบูรณ์)
  - รับสมัครงาน Sales Executive(เพชรบูรณ์)

โดย บริษัท เซเว่นโกลด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

7  
Sales Executive(เพชรบูรณ์)
  - รับสมัครงาน Sales Executive(เพชรบูรณ์)

โดย บริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

Operation- ฝ่ายประสานงานแบบและควบคุมงานตกแต่ง(เพชรบูรณ์)
  - รับสมัครงาน Operation- ฝ่ายประสานงานแบบและควบคุมงานตกแต่ง(เพชรบูรณ์)

โดย บริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

Technician(เพชรบูรณ์)
  - รับสมัครงาน Technician(เพชรบูรณ์)

โดย TRUE FITNESS LTD.

Tags : เพชรบูรณ์

หลายอัตรา 
สโตร์(เพชรบูรณ์)
  - รับสมัครงาน สโตร์(เพชรบูรณ์)

โดย บริษัท นำกลการ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

10  พนักงานขายประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (รับด่วน
  - ขาย , ขยายตลาด , เก็บบัญชี , ตรวจสอบสินค้า มีภูมิลำเนาและที่พักอาศัย ในจังหวัดเพชรบูรณ์

โดย บริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จำกัด (Panasonic Car Battery)

Tags : เพชรบูรณ์

2  
11  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  - รับผิดชอบงานด้านสรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม ดูแลงานด้านสวัสดิการของบริษัทฯ และอื่นๆ ในสายงาน

โดย บริษัท วาไรตี้ ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

1 ตำแหน่ง ด่วนม 
12  นักวิชาการส่งเสริมโครงการสุกรขุน-สุกรพันธุ์
  - • ดูแลงาน ประสานงานโครงการส่งเสริมสุกรขุน/สุกรพันธุ์ ระหว่างบริษัท และ  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ • สนับสนุน ข้อมูล และประสานงานด้านต่างๆ ทั้งข้อมูลทางวิชาการ การ จัดการฟาร์ม อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับ สนุนการดำเนินโครงการของเกษตรกร • เก็บรายงานประจำสัปดาห์ สรุปรายงานปิดเล้า จัดทำประมาณการอาหาร  ตรวจสอบการทำวัคซีน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ตรวจสอบเป้า หมายการผลิต  • ประมาณการน้ำหนักสุกรขุน/สุกรพันธุ์ขาย และติดตามการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยว ข้อง

โดย เครือเบทาโกร

Tags : เพชรบูรณ์

13  วิศวกรโครงการ
  - - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และได้คุณภาพตามหลักวิชา - ประสานงานกับผู้จัดการ และเจ้าของงาน - ตรวจงานส่งงานผู้รับเหมาย่อย - สั่งวัสดุเข้าหน้างาน - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - วางแผนงาน - ประสานงานกับฝ่ายบัญชี และเจ้าของงาน

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพัชร ก่อสร้าง

Tags : เพชรบูรณ์

14  หัวหน้าแผนกบุคคลด่วน มาก!!
  - • กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด • กำกับและควบคุมการวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างอัตรากำลัง และการรายงานอัตรากำลังพนักงานประจำเดือน • การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท • ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง • ควบคุม ดูแลจัดการกิจกรรม หรือโครงการต่างๆเพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร • ควบคุม ดูแลการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน • ควบคุม ดูแลงาน Time Attendance ของพนักงาน • ควบคุม ดูแลการจัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงาน • ควบคุม ดูแลการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด และดูแลให้การประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ • บริหารจัดการให้การเสนอและพิจารณาเลื่อนระดับปรับตำแหน่งพนักงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทฯ • ควบคุม ดูแลการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง • กำกับดูแล การจัดทำระบบ HRIS ให้เชื่อมโยงอย่างถูกต้องเหมาะสม

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : เพชรบูรณ์

15  รองหัวหน้าแผนกหม้อปั่น
  - ควบคุมดูแลให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเดินเครื่อง หรือหยุดเครื่องปั่นหม้อให้สอดคล้องกับปริมาณการจ่ายน้ำตาลจากหม้อเคี่ยว ตรวจสอบคุณภาพของผลึกน้ำตาลให้ได้ค่าตามมาตรฐานที่กำหนด

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : เพชรบูรณ์

16  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลด่วน มาก!!
  - 1.ควบคุม/ปรับปรุง/พัฒนา การบริหารงานบุคคล 2.ควบคุม/ปรับปรุง/พัฒนา การพัฒนาบุคลากร 3.งานด้านความปลอดภัย 4.งานด้านสื่อสาร

โดย บริษัท วีสถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

17  จป.วิชาชีพ
  - 1.ดูแลด้านความปลอดภัยของบริษัททั้งหมด 2.ตรวจสอบและเสนอแนให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 3.วิเคราะห์งาน เพื่อชี้บ่งอัตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 4.ประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 5.ทำรายงานส่ง หน่วยงานราชการ 6.งานอื่นที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฏหมาย 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย Phar-Lap Transport (Thailand) Co., Ltd.

Tags : เพชรบูรณ์

18  นักวิจัย (ประจำโรงงานจ.เพชรบูรณ์)
  - - ดูแลรับผิดชอบโครงการวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมาย - จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : เพชรบูรณ์

19  เจ้าหน้าที่เกษตร ด่วนมาก!!!
  - 1.จัดใบสั่งงานรายวัน 2.ควบคุมกิจกรรมในแปลงให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 3.บันทึกสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝน 4.ดูแลรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและรายงานผล 5.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเกษตรและคนงานรายวัน 6.อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัท พรรณธิอร PLANTHEON

Tags : เพชรบูรณ์

20  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ด่วน มาก!!
  - 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

21  เจ้าหน้าที่บุคคลโครงการ (จ.อุตรดิตถ์ / จ.น่าน) ด่วน มาก!!
  - 1.งานสรรหา/จัดหาพนักงาน 2.งานทะเบียนและเอกสารงานบุคคล 3.งานประกันสังคมและสวัสดิการพนักงาน 4.งานสรุปสถิติ ขาด ลา มา สาย ควบคุม เบิกจ่ายใบลา และคำนวณ/สรุปค่าล่วงเวลา 5.จัดอุปการณ์ และตัด stock ต่าง ๆ

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

22  วิศวกรระบบ M & E (โครงการก่อสร้าง จ.อุตรดิตถ์) ด่วน มาก!!
  - 1. ควบคุม งานติดตั้ง งานระบบ สุขาภิบาล สื่อสาร และงานปรับอากาศ 2. ทดสอบระบบ ให้เป็นไปตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ตามแผนงานให้อยู่ใน Budget และควบคุมผู้รับเหมางานระบบ

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

23  วิศวกรสุขาภิบาล/ โฟร์แมน สุขาภิบาล (โครงการก่อสร้าง จ.อุตรดิตถ์)ด่วน มาก!!
  - 1.ปรับปรุง แก้ไข การประมาณราคาการติดตั้งไฟฟ้า หรือการซ่อมบำรุง ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า 2.การคำนวณค่างาน เพิ่ม หรือลดมูลค่า หรือวัสดุ/ อุปกรณ์ 3.ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลงานติดตั้งที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในสำนักงาน 4.บริหารและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน และติดตามการส่งงวดงานของแต่ละโครงการ ประจำเดือน 5.บริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

24  วิศวกรโครงการ / วิศวกรโยธา ( จ.ลำปาง/ จ.อุตรดิตถ์ ) ด่วนมาก !!
  - 1. การวางแผนเตรียมพร้อม, วางแผนงาน/ ตรวจสอบ/ ควบคุมงาน ตามงวดของโครงการ 2. ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา/ ผู้รับเหมา 3. ปฏิบัติ/ ควบคุมงานตามแผนงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ระบบงานคุณภาพตามที่มอบหมาย

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

25  โฟร์แมนงานสถาปัตย์ ( จ.เพชรบูรณ์ / จ.อุตรดิตถ์ / จ.นครนายก / จ.ลำปาง ) ด่วน มาก!!
  - ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง ควบคุมแรงงานในชุดของตนให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบให้ได้คุณภาพ ดูแบบและเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน สามารถคิดปริมาณงานได้

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

26  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ
  - ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและผลิตผลตามขั้นตอนการผลิต การบรรจุ ที่บริษัทส่งออกให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยราชการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อการส่งออก

โดย บริษัท แกรนด์ เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

27  เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานใหญ่ จ.เพชรบูรณ์) ด่วน มาก!!
  - 1) รับ-ส่งเอกสาร 2) จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป) 3) ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป 4) ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ 5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน 6) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานส่วนแผนงาน 7) จัดเตรียมเอกสารการประชุม ดำเนินการธุรการงานประชุมของหน่วยงาน 8) เป็นหน่วยกลางที่ให้บริการการพิมพ์และสำเนาเอกสาร 9) ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 10) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

28  Site Administrative (Based on Petchaboon Province) Urgently Required!
  - - Reporting to the Project and/or Site Manager, the Site Administrative will perform all administrative and office support activities on the project site - Site administrative main roles will includes but not limited to: 1. Process and fill spreadsheets such as Time sheets for the staff, inventory sheets of site equipment, work monitoring, standby record, start/end of activities 2. Assist in create presentations/report with site progress 3. Receiving and directing visitors to the site 4. Document processing, monitoring and control 5. Maintain records and files 6. Perform administrative roles such as copies/scanning/attending and forwarding telephone calls 7. Active communicate with site staff 8. Develop and maintain constructive and cooperative working relationships with colleagues and management

โดย ALE Heavylift and Transport (Thailand) Co., Ltd.

Tags : เพชรบูรณ์

29  วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ประจำสำนักงานใหญ จ.เพชรบูรณ์ ด่วนมาก !!
  - -วางแผนงานก่อสร้างสำหรับงานระบบที่หน้างาน -ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ -จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ -ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของหน้างาน -จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้าง,เครื่องมือ,ภายในโครงการ -ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้ในงานเพื่อการควบคุมคุณภาพและการใช้งานที่ถูกต้อง -ตรวจสอบคุณภาพงานโครงสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐาน -ตรวจสอบวัสดุในงานโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน -จัดทำรายงานนำเสนอการตรวจสอบคุณภาพการใช้วัสดุและการทำความสะอาดหลังเสร็จงาน

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

30  ครูผู้สอน
  - 1. ครูประถมศึกษา 3 อัตรา - เอกประถมศึกษา (มีใบประกอบอาชีพ) - รับผิดชอบการเรียนการสอน และหน้าทีตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ครูปฐมวัย 2 อัตรา - เอกปฐมวัย (มีใบประกอบอาชีพ) - รับผิดชอบการเรียนการสอน และหน้าทีตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา - เอกภาษาอังกฤษ (มีใบประกอบอาชีพ) - รับผิดชอบการเรียนการสอน และหน้าทีตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ครูสอนคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา - เอกคอมพิวเตอร์ (มีใบประกอบอาชีพ) - รับผิดชอบการเรียนการสอน และหน้าทีตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ครูสอนศิลปะ 1 อัตรา - เอกศิลปะ และเอกที่เกี่ยวข้อง (มีใบประกอบอาชีพ) - มีความชำนาญในการวาดภาพต่างๆ - รับผิดชอบการเรียนการสอน และหน้าทีตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา - เอกภาษาจีน (มีใบประกอบอาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ) - รับผิดชอบการเรียนการสอน และหน้าทีตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา (WEERASAMPHANWIITTAYA SCHOOL)

Tags : เพชรบูรณ์

31  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( จ.นครนายก/ จ.ปทุมธานี ) ด่วน มาก!!
  - 1.จัดซื้อ / จัดจ้าง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2.จัดการคลังสินค้า ตามมาตรฐานที่กำหนด 3.บันทึกข้อมูล รับ - จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ในโปรแกรมที่กำหนด 4.ควบคุม / เบิก -คืน เครื่องมือทั้งหมดในหน่วยงาน รวมถึงการส่งคืนที่สำนักงานใหญ่

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

32  หัวหน้าแผนก ITด่วน มาก!!
  - - วางแผน / ปรับปรุง / พัฒนา / บริหาร งานฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ - การดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร - การออกแบบและวางแผนการติดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสารที่สำนักงานใหญ่/และหน่วยงานโครงการ -อนุมัติการขอซื้องานระบบต่างๆที่รับผิดชอบ -งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

33  ผู้จัดการฝ่ายขาย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโสด่วนมาก !!
  - ขายคอนกรีตผสมเสร็จ

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

34  Admin แผนกSafty/ธุรการแผนกSafety
  - 1.ประสานงานเอกสารส่งข้อมูลให้กับฝ่ายต่างๆ ภายในและภายนอก 2.จัดทำเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับSafety 3.งานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย Phar-Lap Transport (Thailand) Co., Ltd.

Tags : เพชรบูรณ์

35  พนักงานขายประจำพื้นที่ เพชรบูรณ์ (TERRITORY SALES EXECUTIVE - NORTH)
  - ด่วน! บริษัทฯกำลังจะเปิดรับสมัครพนักงานขายประจำพื้นที่เพชรบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์! เอกสารสมัครงาน - ประวัติการทำงาน (Resume) พร้อมสำเนาใบขับขี่ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-207-2168 คุณ มีใจรักในการขาย ชื่นชอบกับการได้พบปะผู้คนและได้นำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดหรือไม่ คุณ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และพร้อมรับมือกับสภาพการทำงานภายใต้ความกดดันและความท้าทายใหม่ๆหรือไม่ หากคำตอบของคุณคือ “ใช่” เราอยากให้คุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณจะได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับผิดชอบการขายและกระจายสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งดูแลให้สินค้าของบริษัทฯมีวางพร้อมและจัดเรียงอย่างเรียบร้อยในร้านค้า รักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและร้านค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตร่วมกัน โดยคุณจะรายงานตรงกับผู้จัดการเขตการขาย (Manager Area Sales) และ ทำงานในวันจันทร์ - ศุกร์ สวัสดิการ • รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท • โบนัสประจำปี 1.25 เดือน • รถยนต์และบัตรเติมน้ำมัน • โทรศัพท์มือถือพร้อมแพคเกจการใช้งาน • ประกันสุขภาพและประกันชีวิตกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • วันหยุดประจำปี

โดย Philip Morris (Thailand) Limited

Tags : เพชรบูรณ์

36  พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนมาก !!
  - ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร และตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

37  ช่างไฟฟ้าด่วนมาก !!
  - ควบคุมงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

38  ช่างยนต์ด่วนมาก !!
  - ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

39  พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จ.เพชรบูรณ์ ( Cash Van )
  - หน้าที่ความรับผิดชอบ : - รับเป้าหมายการขายในพื้นที่ - สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย - กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เพื่อบริหารแผนการดำเนินงาน

โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

40  เจ้าหน้าที่เกษตรประจำฟาร์ม
  - 1. วางแผนการผลิตพืชผักที่รับผิดชอบ 2. ดูแลพืชผักที่ปลูกในฟาร์มทั้งในด้านการผลิตและคุณภาพ 3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ได้วางแผนไว้ 4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

โดย บ้านผักกรีนฟาร์ม

Tags : เพชรบูรณ์

41  Chef (ประจำ Pino Latte Resort & Cafe อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์)
  - - จัดทำอาหารเช้าสำหรับลูกค้าที่มาพักรีสอร์ท - รับผิดชอบการทำอาหารกลางวันให้แก่พนักงาน ที่รีสอร์ท - รับผิดชอบดูแลเรื่อง ปรุงแต่ง ขนม เบเกอรี่ เค้ก เป็นต้น - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย NY.LA GROUP CO., LTD.

Tags : เพชรบูรณ์

42  วิศวกร (เครื่องจักรกลเกษตร ) ปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์
  - - ควบคุมดูแล การทำงานของฝ่ายวิศวกรรมจักรกล - ออกแบบ ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร - ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร - เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในองค์กร - บริหารจัดการเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : เพชรบูรณ์

43  เจ้าหน้าที่ CSR(Corporate Social Responsibility)
  - - ดำเนินแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องและบรรลุตามนโยบาย และแผนกิจกรรมของบริษัท เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมาและนโยบายหลักขององค์ - ประสานการดำเนินงานหน่วยงานต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี ในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับของสังคม - พัฒนา ฝึกอบรม และสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - รายงานผลการดำเนินงานที่ยังยืน ตามแนวทางและมาตราฐานสากล

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : เพชรบูรณ์

44  อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดเพชรบูรณ์
  - สอนระดับปริญญาตรี 1.คณะบริหารศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการบัญชี 3.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการจัดการ 4.คณะนิติศาสตร์ 5.คณะรัฐศาสตร์ 6.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7.ภาษาอังกฤษ

โดย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

Tags : เพชรบูรณ์

45  Barista (ประจำ Pino Latte Resort&Cafe อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์)
  - 1.ชงกาแฟและเครื่องดื่มและส่งมอบเครื่องดื่มที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว และถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ 2.นำเสนอสินค้า และการบริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า 3.ดูแลและให้ความสะดวกกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน 4.คิดค้น พัฒนาและนำเสนอเมนูเครื่องดื่มชนิดต่างๆ. 5.รับฟังคำแนะนำและคำติชมของลูกค้า 6.รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่การบริการได้เป็นอย่างดี

โดย NY.LA GROUP CO., LTD.

Tags : เพชรบูรณ์

46  ครูผู้สอน
  - 1. ครูประถมศึกษา 3 อัตรา - เอกประถมศึกษา (มีใบประกอบวิชาชีพ) - รับผิดชอบการเรียนการสอน และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ครูปฐมวัย 3 อัตรา - เอกปฐมวัย (มีใบประกอบวิชาชีพ) - รับผิดชอบการเรียนการสอน และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 อัตรา - เอกภาษาอังกฤษ(มีใบประกอบวิชาชีพ) - รับผิดชอบการเรียนการสอน และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ครูสอนศิลปะ 2 อัตรา - เอกศิลปะ และที่เอกที่เกี่ยวข้อง - มีความชำนาญในการวาดภาพต่างๆ - รับผิดชอบการเรียนการสอน และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ครูสอนภาษาจีน 2 อัตรา - เอกภาษาจีน - รับผิดชอบการเรียนการสอน และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ครูสอนคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา - เอกคอมพิวเตอร์(มีใบประกอบวิชาชีพ) - รับผิดชอบการเรียนการสอน และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา (WEERASAMPHANWIITTAYA SCHOOL)

Tags : เพชรบูรณ์

14 
47  เจ้าหน้าที่บัญชี(ทั่วไป) (จ.เพชรบูรณ์)
  - -รวบรวมเอกสารทางบัญชี(วิเคราะห์รายการค้า)และบันทึกรายการลงโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงรายการทางบัญชี และออกงบทดลอง

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

48  วิศวกรโยธา ( จ.เพชรบูรณ์ ) รับสมัครด่วน !
  - 1.ปรับปรุง แก้ไข การประมาณราคาการติดตั้งไฟฟ้า หรือการซ่อมบำรุง ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า 2.การคำนวณค่างาน เพิ่ม หรือลดมูลค่า หรือวัสดุ / อุปกรณ์ 3.ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลงานติดตั้งที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในสำนักงาน 4.บริหารและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน และติดตามการส่งงวดงานของแต่ละโครงการ ประจำเดือน 5.สามารถดูแลงานประปา / เครื่องกล ในโครงการก่อสร้าง ได้ 6.บริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7.Shop drawing 8.ออกแบบและถอดแบบปริมาณงาน 9.Cost control 10.ตรวจสอบ BOG 11.Bidding

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

49  ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า ( จ.เพชรบูรณ์)
  - 1. เขียนแบบไฟฟ้า 2. สั่งวัสดุ ติดตามรายงานวัสดุ 3. จัดทำเอกสารในโครงการ 4. ซ่อมบำรุงต่างๆ(ระบบไฟฟ้าอาคาร) 5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์

50  ผู้จัดการแผนกธุรการ / หัวหน้าแผนกธุรการ ( จ.เพชรบูรณ์)
  - 1.ควบคุม/บังคับบัญชา/บริหารงานธุรการให้เป็นไปตามแผนงาน,เป้าหมาย,งบประมาณ 2.ติดตามตรวจสอบการรับ-ส่งเอกสาร,การเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน,รายงานการตรวจสภาพรถยนต์บริษัทฯ รายงานการต่อภาษีรถยนต์,ประกันภัย,พรบ,ประกันอุบัติเหตุ,รายงานการจ่ายค่าน้ำ.ค่าไฟฟ้า.ค่าโทรศัพท์ของบริษัทฯและโครงการ 3.วางระบบการจัดการเอกสารภายในแผนกธุรการ 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

Tags : เพชรบูรณ์


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ