Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > อุทัยธานี

งาน อุทัยธานี

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานคลังสินค้า(อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน พนักงานคลังสินค้า(อุทัยธานี)

โดย บริษัท น่ำเฮงสากลการค้า จำกัด (ในเครือน่ำเฮงกรุ๊ป)

2  
พนักงานบุคคลและธุรการทั่วไป(อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน พนักงานบุคคลและธุรการทั่วไป(อุทัยธานี)

โดย บริษัท น่ำเฮงสากลการค้า จำกัด (ในเครือน่ำเฮงกรุ๊ป)

Tags : อุทัยธานี

1  
พนักงานขายร้านค้าวัสดุก่อสร้าง(อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน พนักงานขายร้านค้าวัสดุก่อสร้าง(อุทัยธานี)

โดย บริษัท น่ำเฮงสากลการค้า จำกัด (ในเครือน่ำเฮงกรุ๊ป)

Tags : อุทัยธานี

หลายอัตรา 
Administrative Officer (อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน Administrative Officer (อุทัยธานี)

โดย บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Tags : อุทัยธานี

Senior Sales Manager Team Manager(อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน Senior Sales Manager Team Manager(อุทัยธานี)

โดย บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : อุทัยธานี

พนักงานบริการลูกค้า(อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า(อุทัยธานี)

โดย บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : อุทัยธานี

ล่ามภาษาญี่ปุ่น(อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน ล่ามภาษาญี่ปุ่น(อุทัยธานี)

โดย บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : อุทัยธานี

ผู้จัดการ- ผู้ช่วยผู้จัดการเร่งรัดหนี้สิน(อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการ- ผู้ช่วยผู้จัดการเร่งรัดหนี้สิน(อุทัยธานี)

โดย บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : อุทัยธานี

Operation Officer -พนักงานปฎิบัติการ(อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน Operation Officer -พนักงานปฎิบัติการ(อุทัยธานี)

โดย บริษัท เจซีเดอโก (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : อุทัยธานี

หลายอัตรา 
10  Supply Chain Manager(อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน Supply Chain Manager(อุทัยธานี)

โดย บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Tags : อุทัยธานี

11  เจ้าหน้าที่ Lab ปลอดเชื้อ (อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Lab ปลอดเชื้อ (อุทัยธานี)

โดย บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

Tags : อุทัยธานี

12  วิศวกรการผลิต (อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน วิศวกรการผลิต (อุทัยธานี)

โดย บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

Tags : อุทัยธานี

13  วิศวกรไฟฟ้า (อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า (อุทัยธานี)

โดย บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

Tags : อุทัยธานี

14  หัวหน้าสิ่งแวดล้อม (อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าสิ่งแวดล้อม (อุทัยธานี)

โดย บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

Tags : อุทัยธานี

15  เจ้าหน้าที่ ISO - เจ้าหน้าที่บริหารงานระบบมาตรฐาน (อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ ISO - เจ้าหน้าที่บริหารงานระบบมาตรฐาน (อุทัยธานี)

โดย บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

Tags : อุทัยธานี

16  ช่างเขียนแบบ (เครื่องกล)
  - 1.เขียนแบบ แก้แบบ ตามการออกแบบของทีมวิศวะ 2.จัดเก็บและรักษาแบบ รวมถึงการทำลายแบบที่เลิกใช้งานแล้ว 3.ร่วมทำงานกับหน่วยงานต่างๆ 4.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

Tags : อุทัยธานี

17  พนักงาน บัญชี - การเงิน
  - 1.จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน 2.จัดทำเอกสารการจ่ายเช็ค 3.จัดทำเอกสารการโอนเงิน 3.อื่น ๆ ตามที่มอบหมาย

โดย บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

Tags : อุทัยธานี

18  หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำโรงงานจังหวัดอุทัยธานี)ด่วน มาก!!
  - • กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด • กำกับและควบคุมการวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างอัตรากำลัง และการรายงานอัตรากำลังพนักงานประจำเดือน • การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท • ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง • ควบคุม ดูแลจัดการกิจกรรม หรือโครงการต่างๆเพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร • ควบคุม ดูแลการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน • ควบคุม ดูแลงาน Time Attendance ของพนักงาน • ควบคุม ดูแลการจัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงาน • ควบคุม ดูแลการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด และดูแลให้การประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ • บริหารจัดการให้การเสนอและพิจารณาเลื่อนระดับปรับตำแหน่งพนักงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทฯ • ควบคุม ดูแลการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง • กำกับดูแล การจัดทำระบบ HRIS ให้เชื่อมโยงอย่างถูกต้องเหมาะสม

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

19  นักวิจัย (ประจำโรงงานจ.อุทัยธานี)
  - - ดูแลรับผิดชอบโครงการวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมาย - จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

20  Assistant Manager/Call Center
  - • รับผิดชอบในการตรวจสอบ ดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการระบบ คอล เซ็นเตอร์ • จัดทำเอกสาร และ รายงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดโปรโมชั่น และ แคมเปญต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบข้อมูล และสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเพื่อรองรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

Tags : อุทัยธานี

21  จัดซื้อ
  - สถานที่ปฏิบัติงาน 1.บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด (99 ม.10 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ) 2.บริษัท อุตสาหกรรม มิตรเกษตร จำกัด (ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขยงบางขุนพรหม กรุงเทพฯ ) 1.ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ทำหน้าที่ดำเนินการซื้อเมื่อจำเป็นและรายงานการสั่งซื้อตามความจำเป็น 3. ตรวจสอบคำสั่งการเรียกร้องในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องคำศัพท์และข้อกำหนด 4.ดูแลรักษาและการตรวจสอบการจัดซื้อและไฟล์รายงานและรายการราคา 5.เปรียบเทียบราคารายละเอียดและวันที่ส่งมอบเพื่อตรวจสอบการเสนอราคาที่ดีที่สุดให้ซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพ 6.รับผิดชอบสำหรับการผลิตการ จัดซื้อ วิเคราะห์ซัพพลายเออร์ในการปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินการทำสัญญา

โดย บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

Tags : อุทัยธานี

22  เจ้าหน้าที่สำรวจอ้อย(ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ)
  - - ประสานงานเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายหรือการดำเนินการต่าง ๆ กับชาวไร่ โควต้าอ้อย - ลงพื้นที่เพื่อพบปะกับชาวไร่ โควต้าอ้อย อำนวยความสะดวกในการทำสัญญาซื้อขายอ้อย, - การประสานงานเพื่อนำอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำตาล - ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแปลงอ้อย - จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

20 
23  หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล(ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ)
  - - รับนโยบายด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปวางแผนการบริหารงานบุคคล (HRM) - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (วางแผน/มอบหมาย/ติดตาม/ประเมินผล/แก้ไขปรับปรุง) - กำกับควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ (HRM) เช่น การวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาคัดเลือก, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, ความเคลื่อนไหวพนักงาน, การบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์พนักงาน, การนำส่งภาษี, ประกันสังคม, เอกสารพนักงาน, งานด้านการกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา, การสนับสนุนชมรมกิจกรรมต่าง ๆ งานเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

24  หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ)
  - - บริหารทีมงานในแผนกประกันคุณภาพให้ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร - ดำเนินการในด้านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร - มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการตรวจรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐานต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

25  เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต(ประจำโรงงาน จ.อทัยฯ)
  - - รับนโยบายการทำงานจากผู้บังคับบัญชา - ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในการปลูกอ้อยให้มีประสิทธิภาพต่อเกษตรกร - จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนดำเนินงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

15 
26  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ)
  - - วางแผนในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถพร้อมในการใช้งาน - บริหารทีมงาน วางแผน, มอบหมาย, ติดตาม, ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการซ่อมบำรุงจักรกลการเกษตร - รวบรวมและติดตามการซ่อมบำรุงของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

27  วิศวกรเครื่องมือวัด (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ)
  - - ร่วมวางแผนงานในการให้บริการตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ควบคุมการ ทำงานของเครื่องจักรภายในโรงงานผลิตน้ำตาล - ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ - ดำเนินการวางแผนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข เกี่ยวกับระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - รับผิดชอบงานระบบคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

28  วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ)
  - ร่วมวางแผนงานในการให้บริการระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน - ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าต่าง ๆ - ดำเนินการวางแผนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - รับผิดชอบงานระบบคุณภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

29  เจ้าหน้าที่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ)
  - - รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน - ดูแล ส่งเสริม และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการน้ำต่อเกษตรกร ชาวไร่อ้อย - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนินการอันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

30  วิศวกรผลิต (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ)
  - -ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนการผลิตน้ำตาล -การวางแผนในการซ่อมบำรุง และปรับปรุงเครื่องจักร ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำตาล -รับผิดชอบการดำเนินงานในระบบต้นทุนและการควบคุมงบประมาณการผลิต -ดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น -งานระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

31  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ)
  - - ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - ดำเนินการต่าง ๆ ในการสุ่มตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำตาล, การตรวจรับวัตถุดิบ, รวมถึงกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า - ดำนินการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

32  วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงาน จ.อุทัยฯ)
  - ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนการผลิตน้ำตาล - การวางแผนในการซ่อมบำรุง และปรับปรุงเครื่องจักรกล ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำตาล - รับผิดชอบการดำเนินงานในระบบต้นทุนและการควบคุมงบประมาณการซ่อมบำรุง - ดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - รับผิดชอบงานระบบคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : อุทัยธานี

33  Walk in Interview สัมภาษณ์ทันที วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ.สาขาอุทัยธานี (ธนาคารอาคา
  - 1.ตำแหน่งผู้จัดการ - รับผิดชอบบริหารงานสาขา/รับผิดชอบเป้าหมายเรื่องยอดขายพร้อมทั้งการวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า การชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ 3. ตำแหน่ง พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม บริหารและควบคุมบัญชีลูกหนี้

โดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

34  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เพศชาย,หญิง สาขาอุทัยธานี,บ้านไร่ ด่วน
  - - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา

โดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

35  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
  - - งาน จังหวัดอุทัยธานี บัญชี/การเงิน บัญชีการเงิน ธุรกิจ อื่นๆ > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 4 ตุลาคม 2559 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายส่งขายภายในและต่างประเทศ มีการพัฒนาและเติบโตมาตลอด พร้อมทั้งมีส่วนช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่า 43 ปี สวัสดิการ ตามตำแหน่งงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

36  เจ้าหน้าที่ติดตามการชำระหนี้
  - - งาน จังหวัดอุทัยธานี บัญชี/การเงิน บัญชีการเงิน ธุรกิจ อื่นๆ > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 4 ตุลาคม 2559 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายส่งขายภายในและต่างประเทศ มีการพัฒนาและเติบโตมาตลอด พร้อมทั้งมีส่วนช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่า 43 ปี สวัสดิการ ตามตำแหน่งงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

37  วิศวกรผลิต
  - - งาน จังหวัดอุทัยธานี บัญชี/การเงิน บัญชีการเงิน ธุรกิจ อื่นๆ > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 4 ตุลาคม 2559 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายส่งขายภายในและต่างประเทศ มีการพัฒนาและเติบโตมาตลอด พร้อมทั้งมีส่วนช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่า 43 ปี สวัสดิการ ตามตำแหน่งงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

38  เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์
  - - งาน จังหวัดอุทัยธานี บัญชี/การเงิน บัญชีการเงิน ธุรกิจ อื่นๆ > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 4 ตุลาคม 2559 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายส่งขายภายในและต่างประเทศ มีการพัฒนาและเติบโตมาตลอด พร้อมทั้งมีส่วนช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่า 43 ปี สวัสดิการ ตามตำแหน่งงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

39  วิศวกรโยธา
  - - งาน จังหวัดอุทัยธานี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 11 ตุลาคม 2559 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด กว่า 60 ปีที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรื่อง ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้ำตาลคุู่ครัวไทย และภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยดีตลอดมา ทั้งในรูปการจำหน่ายแก่ผู้ค้าส่งและการจำหน่ายตรงต่อผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการจำหน่ายแก่กลุ่มผู้บริโภคภายใต้ "แบรนด์ลิน" ผ่านทางผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป ด้วยคสามเอาใจใส่พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานทำให้น้ำตาลจากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ สวัสดิการ โบนัสประจำปี การปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดฟอร์ม การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ บ้านพัก อาหาร 3 มื้อ (ตามตำแหน่งหน้าที่ ) ประกันชีวิตกลุ่ม ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา สถานที่ปฏิบัติงาน และจังหวัดอุบลราชธานี

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

40  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  - - งาน จังหวัดอุทัยธานี บัญชี/การเงิน บัญชีการเงิน ธุรกิจ อื่นๆ > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 20 ตุลาคม 2559 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด กว่า 60 ปีที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรื่อง ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้ำตาลคุู่ครัวไทย และภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยดีตลอดมา ทั้งในรูปการจำหน่ายแก่ผู้ค้าส่งและการจำหน่ายตรงต่อผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการจำหน่ายแก่กลุ่มผู้บริโภคภายใต้ "แบรนด์ลิน" ผ่านทางผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป ด้วยคสามเอาใจใส่พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานทำให้น้ำตาลจากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ สวัสดิการ โบนัสประจำปี การปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดฟอร์ม การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ บ้านพัก อาหาร 3 มื้อ (ตามตำแหน่งหน้าที่ ) ประกันชีวิตกลุ่ม ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

41  ช่างเทคนิค (สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิค/เครื่องยนต์)
  - -ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามสายวิชาชีพ (เทคนิคเฉพาะทางต่าง) -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

42  เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
  - -รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการจัดทำ -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

43  พนักงานห้องควบคุมเครื่องจักร
  - -ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร -การปรับค่าของการเดินเครื่องให้อยู่ในมาตรฐานการผลิต -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

44  จนท. แรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมพนักงาน รับสมัครด่วน !
  - -รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์, กิจกรรมพนักงานภายในโรงงาน -รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมข่าวสารภายในโรงงาน -รับผิดชอบงานด้านระเบียบข้อบังคับและวินัยพนักงาน -งานระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

45  จนท. ผลตอบแทนและสวัสดิการ (เงินเดือน) รับสมัครด่วน !
  - - บันทึกประวัติพนักงานในโปรแกรมคำนวณเงินเดือน - บันทึกความเคลื่อนไหวของพนักงาน - กำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ในโปรแกรม - การคำนวณจ่ายผลตอบแทนพนักงาน - ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม, ภาษี, กองทุน, เครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

46  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เพศชาย/หญิง ประจำสาขาบ้านไร่ จ.อุทัยธานี ด่วน
  - - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา

โดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

47  นิติกร
  - - จัดทำสัญญาและพิจารณานิติกรรมทางสัญญา, ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน - ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้นกับผู้บริหารและฝ่ายงานอื่นๆ - ขึ้นว่าความในฐานะบริษัทฯ ** ปฎิบัติงาน จันทร์-เสาร์

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

48  เจ้าหน้าที่ข้อมูลสถิติการทำงาน
  - -จัดทำบันทึกประวัติพนักงานทั้งในโปรแกรมและแฟ้มเอกสาร -จัดทำบันทึกงานปฎิบัติงาน ตรวจเช็คการขาด ลา มาสาย -จัดทำเอกสารสำหรับยื่นประกัดสังคม ภาษี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการของพนักงาน -จัดทำเงินเดือน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

49  หัวหน้าส่วนสินเชื่อ,หัวหน้าแผนกสินเชื่ิอ
  - 1.สนับสนุนฝ่ายอ้อยในการส่งเสริมอ้อยผ่านกระบวนการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายและในรูปแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ 2. บริหารและจัดการกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อให้กับชาวไร่อ้อย กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ - วิเคราะห์โครงการกู้ยืมของชาวไร่อ้อยที่ฝ่ายอ้อยเสนอมา ประเมินขีดความสามารถของชาวไร่ในการสร้างรายได้ (ปลูกอ้อย) และชำระหนี้ - ประเมินและแนะนำฝ่ายอ้อยเพื่อให้ชาวไร่ที่มาขอสินเชื่อให้ ดำเนินการ เตรียมเอกสาร หลักทรัพย์ และสิ่งที่จำเป็นอื่นๆในการปล่อยสินเชื่อ ตามนโนบายที่กำหนด - นำเสนอโครงการที่เห็นสมควรแก่คณะกรรมการสินเชื่อ เพื่อขอการอนุมัติการให้สินเชื่อ - ปล่อยสินเชื่อตามที่ได้รับอนุมัติ - ติดตามสถานะการส่งอ้อยและการชำระหนี้สินของลูกหนี้ - ติดตามหนี้สินผิดชำระ วิเคราะห์และบริหารวิธีการบริหารหนี้สิน เช่น การส่งผู้ปฎิบัติการเข้าติดตามหนี้ เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ หรือ พิจารณาทางเลือกอื่นๆ เช่น การดำเนินการทางกฎหมาย - นำเสนอแนวทางบริหารหนี้สินผิดชำระ เช่น การปรับโครงสร้าง หรือ การดำเนินการทางกฎหมาย ให้คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณาอนุมัติ - ดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่ผิดชำระ 3. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ รายงานสถานะของสินเชื่อและการการดำเนินการทางกฎหมายให้คณะกรรมการสินเชื่อ บริหารการขออนุมัติต่างๆ ความรับผิดชอบเพิ่มเติม

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Tags : อุทัยธานี

50  Sale Representative Construction อุทัยธานี รับสมัครด่วน !
  - - แนะนำสินค้า เปิด/ปิดการขาย กับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ - ประเภทร้านฮาร์ดแวร์หรือร้านวัสดุก่อสร้าง - โครงการงานก่อสร้างต่างๆ พร้อมทั้งทำรายงานการขายประจำวันส่งบริษัทฯ ทำงานในพื้นที่ๆที่รับผิดชอบ ในเขตของตนเอง

โดย Wuerth Co.,Ltd.

Tags : อุทัยธานี


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ