Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > หนองบัวลำภู

งาน หนองบัวลำภู

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา(หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา(หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

1  
Q.S. Manager(หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน Q.S. Manager(หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

1  
สถาปนิกโครงการ(หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน สถาปนิกโครงการ(หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

2  
เจ้าหน้าที่บุคคลสนาม(หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคลสนาม(หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

4  
Q.A. Manager(หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน Q.A. Manager(หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

1  
ผู้ช่วยสมุห์บัญชี(หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยสมุห์บัญชี(หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

ช่างเขียนแบบ(หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน ช่างเขียนแบบ(หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

1  
ช่างสำรวจ(หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน ช่างสำรวจ(หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

3  
วิศวกรประมาณราคา (งานระบบ หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน วิศวกรประมาณราคา (งานระบบ หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

3  
10  หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง(หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง(หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

1  
11  Secretary (For Executive หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน Secretary (For Executive หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

1  
12  แม่บ้าน(หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน แม่บ้าน(หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

1  
13  โฟร์แมนโครงสร้าง และ สถาปัตย์(หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน โฟร์แมนโครงสร้าง และ สถาปัตย์(หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

8  
14  เลขานุการ- ธุรการโครงการ(หนองบัวลำภู)
  - รับสมัครงาน เลขานุการ- ธุรการโครงการ(หนองบัวลำภู)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

3  
15  ช่างเครื่องยนต์
  - ช่างเครื่องยนต์ ช่วงล่าง รถยนต์ทั่วไป ช่างไฟฟ้ารถยนต์

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแอร์ซัพพลาย

Tags : หนองบัวลำภู

16  ช่างแอร์บ้าน ช่างไฟฟ้าอาคาร
  - สามารถซ่อม ติดตั้งแอร์บ้านได้ เดินสายไฟฟ้าได้

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแอร์ซัพพลาย

Tags : หนองบัวลำภู

2 ตำแหน่ง 
17  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ หนองบัวลำภู
  - หน้าที่รับผิดชอบ: งานบุคคล 1.จัดทำและรวบรวม "โครงสร้างองค์กร" (ORGANIZATION CHART) และ Manpower Model ของ โรงงานน้ำตาลเอรวัณ รวมถึงจำนวนพนักงานที่มีอยู่จริงตามผังองค์กร ในแต่ละฝ่ายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  2.จัดทำประกาศคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่งพนักงาน 3.ควบคุมดูแลงานด้าน Time Attendance ของพนักงาน โรงงานน้ำตาลเอรวัณ เพื่อคำนวณจ่ายค่าจ้าง และดูแลงาน ด้านสถิติการหยุดงาน และการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน 4.ควบคุม ดูแลการจ้างเหมาแรงงาน (Outsource) พนักงานจ้างเหมา ให้เป็นไปตามอัตรากำลังที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องการ และควบคุมไม่ให้เกิดการ Turnover ในอัตราที่สูง 5.ควบคุม ดูแลการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานทุกระดับ และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีระดับปฏิบัติการ 6.วิเคราะห์ข้อมูลการลาหยุดงาน การพ้นสภาพของพนักงาน การทำงานล่วงเวลา ในแต่ละเดือน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง 7.ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทของ โรงงานน้ำตาลเอรวัณ รวมถึงจัดทำกิจกรรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ 8.ควบคุมดูแลร้านจำหน่ายอาหาร ห้องพยาบาล ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 9.ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่รับผิดชอบ ให้ประหยัด สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 10.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย 11.ปฏิบัติงานตามระบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัท เช่น ISO9000, ISO14000 และ 5ส.  งานธุรการ 1.ควบคุมแลงานด้านการจัดเก็บขยะจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วแบ่งแยกการกำจัดให้ถูกต้องตามระบบ ISO 14000 ในโรงงานน้ำตาลเอรวัณ ควบคุมแลงานด้านการจัดเก็บขยะจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วแบ่งแยกการกำจัดให้ถูกต้องตามระบบ ISO 14000 ในโรงงานน้ำตาลเอรวัณ 2.ดำเนินการขายเศษซาก ขยะที่สามารถขายได้ รวมถึงขายทรัพย์สินที่ยกเลิกการใช้งาน ตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท 3.ควบคุม ดูแลงานด้านความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ถนน สนามหญ้า สวนหย่อมภายใน โรงงานน้ำตาลเอรวัณ ให้เป็นไปตามระบบ ISO 14000 4.ควบคุม ดูแลงานด้านการรับโทรศัพท์ระหว่างภายใน-ภายนอก การรับ-ส่งเอกสารทั้งภายใน โรงงานน้ำตาลเอรวัณ และภายนอก 5.ควบคุม ดูแลงานด้านการจัดทำประกันภัยโรงงาน รถยนต์บริษัท รวมถึงการ Claim เมื่อเกิดความเสียหาย 6.ควบคุมดูแลงานการต่อทะเบียนรถยนต์ของบริษัท 7.ควบคุม ดูแลงานปรับ

โดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

18  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - โรงน้ำตาลเอราวัณ หนองบัวลำภู
  - - รับผิดชอบงานบัญชีการเงินทั้งหมด - ดูแลงานบัญชีต้นทุนวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทำการปิดบัญชี

โดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

19  ช่าง
  - ให้คำแนะนำ ดูแลซ่อมแซมเครื่องยนต์รถอีซูซุ

โดย บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

10 
20  หัวหน้าช่าง
  - ดูแลบริหารการจัดการเกี่ยวกับศูนย์บริการ

โดย บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

21  ผู้จัดการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด
  - บริหารจัดการงานฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด

โดย บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

22  ผู้จัดการสาขา
  - บริหารงานสาขาตามนโยบายบริษัทฯ

โดย หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989

Tags : หนองบัวลำภู

23  พนักงานการเงิน
  - รับชำระค่างวดรถจักรยานยนต์ และทำบัญชีทั่วไป

โดย หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989

Tags : หนองบัวลำภู

24  ผู้จัดการสาขา
  - 1. บริหารงานขายได้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท 2. บริหารศูนย์บริการให้มีกำไรและจำนวนลูกค้าได้ตามเป้าหมาย 3. บริหารและควบคุมสต๊อกสินค้าและอะไหล่ 4. รักษาภาพลักษณ์และดูแลสาขา ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 5. ติดตามค่างวด 3 งวดแรก 6. ติดตามงานทะเบียน เพื่อส่งมอบลูกค้าได้ตามกำหนด 7. ควบคุมการทำงานของพนักงานในสาขา พร้อมสรรหาในตำแหน่งที่ขาด 8. จัดทำรายงานพร้อมนำเสนอผลงานแก่ฝ่ายบริหาร

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989

Tags : หนองบัวลำภู

10 
25  IT SUPPORT,Admin
  - ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร Support User แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์  จัดทำรายงานการซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบกล้องวงจรปิดและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989

Tags : หนองบัวลำภู

26  ช่าง
  - ให้คำแนะนำ ดูแลซ่อมแซมเครื่องยนต์รถอีซูซุ

โดย บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

10 
27  หัวหน้าช่าง
  - ดูแลบริหารการจัดการเกี่ยวกับศูนย์บริการ

โดย บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

28  ผู้จัดการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด
  - บริหารจัดการงานฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด

โดย บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

29  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ด่วนที่สุด!!
  - ดูแลเรื่องการติดต่อสั่งซื้อกับซับพลายเออร์ ติดตามเอกสารการสั่งซื้อ PO เพื่อส่งยอดการสั่งให้กับฝ่ายผลิต รวมถึงหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ รายงานยอดขายต่อผู้จัดการฝ่าย

โดย บริษัท หมูณัฐ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

30  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA ด่วน!!!!
  - - ปฏิบัติกิจงานหรือภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามที่กำหนด

โดย บริษัท หมูณัฐ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

31  พนักงานบัญชี ด่วนมาก!!!!
  - - ปิดงบการเงินแต่ละเดือนด้วยsoftware - คำนวนต้นทุนการผลิต - ตรวจสอบข้อมูลทางการบัญชี

โดย บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

32  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  - - ควบคุมดูแลการจัดการงานด้านสุขอนามัย,ความปลอดภัยในการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานในองค์กร

โดย บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

33  ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา อ.นาวัง ,อ.สุวรรณคูหา,อ.โนนสัง
  - -บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา - บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์ - บริหารจัดการเรื่องการเงิน เงินสดย่อยในร้าน - บริหารจัดการเรื่องบุคลากรในสาขา - บริหารจัดการเรื่องอะไหล่,ของแถม,ศูนย์บริการ,ช่าง

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989

Tags : หนองบัวลำภู

34  เจ้าหน้าทีการขาย (ต่างจังหวัด) ภาคอีสานตอนบน
  - 1. รับคำสั่งซื้อจากคู้ค้า/ขยายฐานลูกค้าใหม่ 2. วางแผนและสรุปยอดขายประจำเดือน 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดัีและทนต่อแรงกดดันได้ 4. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการขาย และเทคนิคการขาย และนำรูปแบบ ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 5. สามารถให้คำแนะนำและตอบคำถามที่เกี่ยวกับสิน ค้าให้่ตรงกับความต้องการของคู้ค้าได้เป็นอย่างดี

โดย บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ

Tags : หนองบัวลำภู

35  พนักงานบัญชี ด่วนมาก !!</b>
  - 1.บันทึกเอกสารด้านรับ-จ่าย กระทบยอด 2.ออกใบกำกับภาษี ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 3.บันทึกรายงานทรัพย์สิน รายงานทางบัญชี สรุปเอกสารประจำวัน 4.ตรวจสอบ ปรับปรุงรายการต่างๆ 5.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ยื่น ภงด 1,3,53 ภพ.30 6.จัดทำรายการเงินสดย่อย 7.จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน 8.จัดทำหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ประกันสังคม/ปิดงบการเงิน 9.และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989

Tags : หนองบัวลำภู

36  เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - ดูแลรับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรม,สัมมนา ทั้งภายในและนอกสถานบริษัท งานเบี้ยเลี้ยง, งานเอกสารเกี่ยวกับ ISO9001 : 2008 งานประสานงานพนักงานวิทยากร, บริษัทจัดอบรมฯ

โดย บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

37  วิศวกรจัดซื้อ
  - - ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาและเงื่อนไขอื่นๆ - จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า - จัดทำการส่งมอบสินค้าหรือประสานงานกับผู้ใช้สินค้าเกี่ยวกับการรับมอบสินค้าหรือเอกสารจัดซื้อ - จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้า - งานด้านวิศวกรรม และ Drawing

โดย บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

38  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
  - 1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินที่เป็นลูกหนี้ของบริษัท ก่อนดำเนินคดี และติดตามเร่งรัดหนี้สิน บังคับคดีหลังจากที่บริษัทฟ้องคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 2.ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติสินเชื่อ หรือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด เพื่อลดความเสี่ยงในขั้นตอนการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ โดยดำเนินงานภายใต้แนวนโยบายและเงื่อนไขของทางบริษัท

โดย บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

39  เจ้าหน้าที่บริการทางด้านการเกษตร
  - 1.ดูแลงานด้านการเกษตรกับชาวไร่อ้อย - งานบริการไถพรวนดิน และ ปรับสภาพดิน - งานบริการไถปลูก และการปลูกอ้อย - งานบริการใส่ปุ๋ยอ้อยบำรุง - งานบริการด้านการตัดอ้อยให้ชาวไร่ 2. ดูแลงานด้านเอกสาร และคำร้องของเกษตรกร - ทะเบียนคุมรายชื่อชาวไร่ที่ประสงค์ใช้บริการทางด้านการเกษตร - ทะเบียนประเมินราคา ค่าบริการ พร้อมสรุปรายได้จากการให้บริการ 3. ดูแลรับผิดชอบเรื่องของสต๊อกปุ๋ย และ ยาปราบวัชพืช ( การรับและการเบิกจ่าย ) ที่ส่งเสริมให้กับเกษตรกรชาวไร่

โดย บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

40  พนักงานขาย(ชายเท่านั้น) ด่วนที่สุด!!
  - ให้บริการด้านการขาย ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาในร้าน แนะนำสินค้าภายในร้าน รายงานข้อมูลการขาย

โดย บริษัท หมูณัฐ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

41  เจ้าหน้าที่แผนกสต๊อกข้อมูล
  - บันทึกข้อมูล ตรวจนับสต๊อก ตรวจเอกสารการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ และอุปกรณ์อื่นๆ ควบคุมการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ และอุปกรณ์

โดย บริษัท หมูณัฐ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

42  ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ด่วน มาก!!
  - ซ่อมรถรถสิบล้อ, แทรคเตอร์, จักรกลหนัก, มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โดย บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

43  เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบ ด่วนมาก!!!
  - - งานตรวจสอบ,แก้ไข,สัญญาซื้อ-ขายทวนสอบกับแผนกขาย - งานติดตามเอกสารสัญญาซื้อ-ขายทวนสอบกับแผนกบัญชี - งานตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน,ค่างวด ทวนสอบกับแผนกบัญชี - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989

Tags : หนองบัวลำภู

44  วิศวกรอุตสาหการ
  - - รับผิดชอบการจัดการกระบวนของเครื่องจักร และการผลิต

โดย บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

45  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส
  - - ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงาน และประเมินความเสี่ยงและความผิดปกติในการกระบวนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามแนวทางตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ - สำรวจกิจกรรมในกระบวนการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ทำการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของระบบงาน - กำหนดวิธีการที่จะเข้าตรวจสอบ และเลือกใช้วิธีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมกับระบบงานที่เข้าตรวจ - รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผล ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม เพียงพอและความสมบูรณ์ถูกต้อง - จัดทำรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และรวบรวมเอกสารหลักฐานให้สมบูรณ์ครบถ้วน - นำเสนอความคืบหน้าของงานตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

โดย บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

46  เจ้าหน้าที่เกษตร ด่วนที่สุด!!
  - ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การปลูกกล้วย การจัดการ การตัดและการปลูกทดแทนเพื่อใช้สำหรับเป็นอาหารให้สุกรออแกนิคที่มีหนึ่งเดียวเฉพาะในณัฐพงษ์ ฟาร์ม เท่านั้น ซึ่งสุกรออแกนิคเป็นสุกรที่เลี้ยงโดยปราศจากสารเร่งให้เจริญเติบโตชนิดต่างๆ แต่จะเลี้ยงให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ กินอาหารที่เป็นพืช ผัก รำ ปล่อยให้อยู่ในพื้นที่กว้างเพื่อเป็นอิสระ ให้การเจริญเติบโตแบบเป็นธรรมชาติที่สุด ซึ่งอาหารสำคัญและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับสุกรออแกนิคคือต้นกล้วย

โดย บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

47  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  - - จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัท

โดย บริษัท หมูณัฐ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

48  เจ้าหน้าทีสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
  - ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงาน ภายในบริษัท เพื่อสร้างความพึงพอใจ ของพนักงานที่มีต่อบริษัท ภายใต้นโยบายประกาศ และกฏระเบียบของบริษัท

โดย บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

49  เจ้าหน้าที่เกษตร
  - - บริหารจัดการ การปลูกต้นกล้วยเพื่อใช้เป็นอาหารสุกร - ควบคุมการตัด และปลูกทดแทนต้นกล้วย - บริหารจัดการพื้นที่ในการปลูกกล้วยให้คุ้มและเพียงพอกับพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด - ดูแลงานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆของการปลูกกล้วย - ควบคุมและหาแนาวทางการแก้ไขปัญหาหากต้นกล้วยเกิดโรค หรือมีแมลงศัตรูพืช

โดย บริษัท หมูณัฐ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู

50  พนักงาน/หัวหน้าแผนกบัญชี
  - - จัดทำเอกสารบัญชีลูกหนี้ / บัญชีเจ้าหนี - ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - จัดทำรายงานด้านภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภงด.1 3 53, ภ.พ.30 - ลงบัญชีบันทึกประจำวัน - ตรวจสอบและเช็คสต๊อกสินค้า

โดย บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด

Tags : หนองบัวลำภู


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ