Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > สิงห์บุรี

งาน สิงห์บุรี

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
IT TECHNICIAL-เจ้าหน้าที่ไอที
  - รับผิดชอบการติดตั้ง.ออกแบบ,ตรวจสอบ ตลอดจนดูและระบบคอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบ และเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาข้อผิดพลาดซอฟแวร์ ฮาร์แวร์ ดำเนินการสั่งซื้อ และเปลี่ยนอุปกรณ์ตามความเหมาะสม ฝึกอบรมพนักงาน ให้ความรู้และความช่วยเหลือทั้งด้านขั้นตอนการทำงานและการจัดทำเอกสาร ดูแลการใช้งานโปรแกรม และระบบต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตั้งตั้งโปรแกรมใหม่ รวมทั้งเพิ่มเติมผู้ใช้งานใหม่ให้สามารถใช้งานได้ ทดสอบ และประเมินระบบ หรือเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้งาน ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์

โดย บริษัท ปาริสา อินดัสตรีส์ จำกัด

1Position 
INDUSTRIAL ENGINEER(BRA MANUFACTURING)
  - กำหนดมาตรฐาน Standard minute values (SAM) กับทุกงานทุกสไตล์ กำหนดแนวทางการสร้างสมดุลในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในทุกๆสานงานการผลิต กำหนดวิธีการเย็บเพื่อลดเวลาในการผลิต จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสายงานการผลิตต่างๆ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการผลิต ที่เหมาะสม รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา และวิธีการแก้ไข

โดย บริษัท ปาริสา อินดัสตรีส์ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1 POSITION 
warehouse manager
  - 1.ตรวจสอบ และอัพเดทข้อมูลสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบใบสั่งและใบส่งสินค้า  2.ควบคุมให้งบประมาณ และคุณภาพในการขนส่ง เป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ในเวลาที่กำหนด  3. ประสานงานการใช้เครื่องจักร และระบบคอมพิวเตอร์  4.จัดทำราย งาน และสถิติข้อมูลการทำงานรายวัน,รายสัปดาห์ และรายปี  5. จัดหาบุคลากร, ทำการฝึกอบรม ตลอดจนควบคุมดูแลการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  6.ดูแลการจัดการ และกระตุ้นพนักงานในทีมให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในด้านจำนวนการผลิต  7. ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  8.ควบคุมดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ, ความปลอดภัย และความสะอาดของสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ตรงตามมาตรฐาน

โดย บริษัท ปาริสา อินดัสตรีส์ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1 s 
Head of Quality Control (Lingegie) หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ(ผลิตชุดชั้นใน)
  - ปรับปรุง รวมทั้งรักษามาตรฐานคุณภาพงานของบริษัทให้คงอยู่ตลอดเวลา จัดจ้าง ฝึกอบรม และให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ควบคุมคุนภาพ (งานวัตถุดิบ งานตัด และงานเย็บ) ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทำงานให้ดีขึ้นในระยะยาว ประสานงาน และทำงานร่วมกับฝ่ายผลิต และฝ่ายจัดซื้อ รวมทั้งผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการของบริษัทให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าตลอดเวลา

โดย บริษัท ปาริสา อินดัสตรีส์ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1  
Accountant
  - Record keeping and maintenance of accountion books and records using Quickbooks software  Transact/deal with external parties like Revenue Department, Commercial Dept., Banks, suppliers and customers ffor accounting related maters Supervise day to day processing of transactions (like AP/AR Monitoring , cashiering, journal entries, invoice issuance, check preparation) Ensures compliance of the company with government regulations and laws for financial and accounting transaction Daily cash balance monitoring

โดย บริษัท ปาริสา อินดัสตรีส์ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1  
General Administration Executive (Garment Manufacturing)
  - - Organizing and ensuring the smooth operation of the factory's canteen, secutiry guards, cleaners, gardener and rubblish disposal - Ensuring at all times the overall hygiene and cleanliness of the office and factory areas - Ensuring the functioning of all mechanical and electrical parts as well as handling electriciry and water supply issues - Quick in identifying organizational and technical problems and in fixing them - จัดระบบและควบคุมมาตรฐาน โรงอาหาร ยามรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนย่อมและทำลายสิ่งปฎิกูล - ควบคุมงานด้านสุขอนามัยและความสะอาดของสำนักงานและโรงงานให้มีมาตรฐานตลอดเวลา - ดูแลระบบการบำรุงรักษาและระบบสาธารณูปโภค - วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

โดย บริษัท ปาริสา อินดัสตรีส์ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1  
Assistant to General Manager (Garment Manufacturing)
  - - Working closely with the Geneal Manager providing administrative support in the day-to-day business - Production documents, briefing papers, reports and presentation - Carrying out specific projects and research and presenting findings - Devising and maintaining office systems, including data management, filing, etc. - Identifying problems and assisting in trouble shooting - Screening telephone calls, enquiries and requests, and dealing with incoming email,faxes and post - General office and secretatial duties, organizing meeting and receiving and handling visitors at all levels of seniority

โดย บริษัท ปาริสา อินดัสตรีส์ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1  
Shipping&B.O.I Executive (Garment Manufacturing)
  - - Coordinating with suppliers & Internal parties to ensure daily logistic operations in timely & accurate schedule - Ensuring import & export compliance in all aspects - Developing and implementing logistic strategies to improve operational efficiency - Leading the shipping department to perform all shipping functions such as handling all import/export document, planning shipments to different countries and coordinating delivery with suppliers to meet tight deadlines - Producting regular reports and statistics on a daily, weekly and monthly basis - Reponsible for B.O.I certificate and B.O.I. process

โดย บริษัท ปาริสา อินดัสตรีส์ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1  
Assistant Production Manager (Lingerie & Swimwear)
  - - Assistant Head of Production in planning, managing and controlling all aspects of cutting and production areas - Ensure the production succeeds in target shipment of quantity and quality - Organize the production both manpower, machine and technical utility to the highest effciency - Support in hiring, training and directing all production staff and permanently improve their performance and qualification - Other duties as assigned

โดย บริษัท ปาริสา อินดัสตรีส์ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1  
10  เจ้าหน้าที่ IT
  - รับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โดย บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน)

Tags : สิงห์บุรี

11  ผู้ช่วยสมุห์บัญชีต้นทุน (ด่วน)
  - วางแผน ควบคุมดูแลจัดทำและบริหารด้านบัญชีและต้นทุนทั้งระบบ งานต้นทุน , งานเอกสารด้านบัญชี อื่นๆ

โดย บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน)

Tags : สิงห์บุรี

12  ผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต
  - ตามตำแหน่งงาน

โดย บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน)

Tags : สิงห์บุรี

13  พนักงานขับรถโฟล์ดลิฟท์
  - รับ-จ่ายวัตถุดิบ ในการผลิต

โดย LUCKY SPINNING CO.,LTD.

Tags : สิงห์บุรี

2 ตำแหน่ง 
14  QA. Manager
  - บริหารดูแลระบบประกันคุณภาพ

โดย บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์พลาสต์ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1  
15  หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์
  - ดูแลงานด้านการสรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรมบุคลากร แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงาน

โดย บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1  
16  หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์
  - ดูแลงานด้านการสรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรมบุคลากร แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงาน

โดย บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1  
17  ช่างคอมพิวเตอร์ -พนักงานขาย-แคชเชียร์ ประจำสาขาสิงห์บุรี ห้างไชยแสน
  - -ขาย ให้คำแนะ ให้บริการ ลูกค้าที่มารับบริการ ที่ร้าน -ประกอบ ซ่อม ลงโปรแกรม ตรวจสอบเครื่อง ( ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ ) - คิดเงิน สรุปรายงานขายประจำวัน สัปดาห์ เดือน ประสานงานกับฝ่ายบัญชี ( ตำแหน่งแคชเชียร์ )  -ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน ( ความสะอาด,Stock สินค้า ) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย Alliance & Link Corporation Co.,Ltd./Hardware House International Co.,Ltd.

Tags : สิงห์บุรี

12 
18  หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำจังหวัดสิงห์บุรี)
  - • ควบคุมวางแผนพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้พอเพียงกับแผนผลิต • ปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บให้มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ระบบการจ่ายสินค้าให้ลูกค้าอย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องตามระบบ FIFO • ดูแล และซ่อมแซม เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงจัดสรรพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการ • ตรวจสอบและปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด • ควบคุมดูแลการรับเข้าและจ่ายออกของสินค้า • ควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าให้เป็นตามแผนที่วางให้ถูกต้อง บรรลุตามเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายคุณภาพ  • ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9002 , ISO 14001, ISO 22000, GMP&HACCP

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1  
19  Interpreter
  - 1.แปลเอกสารจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2.แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศตามที่ำ้ได้รับมอบหมาย 3.แปลคำพูดจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 4.จัดทำเอกสารตามที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้าแผนกของท่าน

โดย บริษัท ไทยชินเอ เซโกะ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

2  
20  Interpreter
  - 1.แปลเอกสารจาำกภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 2.แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 3.แปลพูดสดจาำกภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทย และแปลตามที่นายญี่ปุ่นพูดในห้องประชุมหรือใน Line การผลิต 4.จัดทำเอกสารตามที่นายญี่ปุ่นสั่ง

โดย บริษัท ไทยชินเอ เซโกะ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

2  
21  General Manager
  - 1.รับผิดชอบบริหารจัดการในสายงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ 2.ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 3.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยชินเอ เซโกะ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

2  
22  Supervisor Production
  - 1.รับแผนการผลิตจากผู้บังคับบัญชา และแจกจ่ายใบสั่งงานให้แต่ละ Line การผลิตรับทราบและปฏิบัติ 2.แนะนำฝึกสอนและควบคุมพนักงานผลิตให้ปฎิบัติตามคำสั่ง 3.ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ตามเป้้าหมายและคุณภาพ

โดย บริษัท ไทยชินเอ เซโกะ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

2  
23  Supervisor Qc,Qa
  - 1.ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบชิ้นงานให้ได้คุณภาพ 100 เปอร์เซ็นต์  2.สามารถหาทางแก้ไขปัญหากับจุดบกพร่องที่เกิดกับการตรวจสอบคุณภาพ 3.แนะนำและฝึกสอนพนักงานที่อยู่ในแผนกให้มีความชำนาญด้านการตรวจสอบ 4.สามารถ Control พนักงานในแผนกให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับได้

โดย บริษัท ไทยชินเอ เซโกะ จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

1 ตำแหน่ง 
24  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ด่วนมาก !!
  - 1. จัดทำแผนอัตรากำลังคน โครงสร้างอัตรากำลังคน และรายงานอัตรากำลังคนประจำเดือน 2. สรรหา คัดเลือก รับสมัคร และสัมภาษณ์งานร่วมกับหน่วยงานนที่เกี่ยวข้อง 3. ประเมินผลการทดลองงาน การปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 4. ดูแลงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง 5. จัดทำข้อมูล ประกาศร่างค่าตอบแทนต่าง ๆ 6. ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 7. ควบคุมและดูแลงานด้าน Time Attendance ของพนักงาน 8. บริหารจัดการให้การเสนอและพิจารณาเลื่อนขั้น ปรับตำแหน่งงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายของบริษัท 9. ควบคุมดูแลและปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 10. กำกับดูแล การจัดทำระบบ HRIS ให้เชื่อมโยงอย่างถูกต้องเหมาะสม 11. ทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกทรัพยากรบุคคล

โดย กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

Tags : สิงห์บุรี

25  Account Officer (ประจำสิงห์บุรี) P06
  - Fixed Access Account Payable (AP) Withholding Tax

โดย Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.

Tags : สิงห์บุรี

26  Account Manager ประจำอินทร์บุรี (P06) English resume only
  - 1.ดูแลงานด้านบริหารบัญชีและการเงิน 2.คำนวณต้นทุนการผลิต 3.กำกับและดูแลสถานะการเงิน เงินหมุนเวียน ติดตามการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การจ่ายชำระหนี้ต่างๆ 4.กำกับดูแลสินทรัพย์บริษัทที่ฝ่าย/ส่วนงานต่างๆ ใช้งานอยู่ให้บำรุงรักษาและทำประกันภัยตามความเหมาะสม 5.จัดให้มีการบันทึกรายการบัญชีที่ถูกต้อง และครบถ้วนเป็นไปตามกฏหมาย 6.ปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ตามกำหนดระยะเวลา 7.วิเคราะห์รายการผิดปกติหรือรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 8.กำกับดูแลให้มีการบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกต้อง 9.จัดทำข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับรายงานประจำปี 10.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 11.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดย Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.

Tags : สิงห์บุรี

27  Enigneer (P06) ทำงานที่สิงห์บุรี Urgently Required!!
  - Document Control Production Control NG Analysis (รบกวนขอประวัติเป็นภาษาอังกฤษ) สวัสดิการ: 1.เบี้ยขยันสูงสุด 600 บาทต่อเดือน 2.ค่ารถ 3.ประกันอุบัติเหตุจ่ายตามจริง 4.โบนัส 2 ครั้งต่อปี 5.เงินสนับสนุนเรียนภาษาญี่ปุ่น(ตามเงื่อนไขของบริษัท) 6.ปรับเงินประจำปี(ทุกเดือนมกราคม) 7.อื่นๆ(ตามนโยบายของบริษัท)

โดย Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.

Tags : สิงห์บุรี

28  หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  - -ควบคุมดูแลและสั่งการให้พนักงานปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามการส่งสินค้า -การจัดเก็บสินค้า

โดย กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

Tags : สิงห์บุรี

29  ช่างควบคุมเครื่องจักร (2) ด่วนมาก !!
  - ควบคุม ปรับปรุง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และลดของเสีย เครื่องจักรผลิตขวดพลาสติก

โดย กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

Tags : สิงห์บุรี

30  Engineer (ช/ญ) เกรด 2.5 ขึ้นไป (ประจำนิคมอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี)
  - โรงงานผลิตชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ แสปร์พาร์ท เซ็นเซอร์ ชิ้นส่วนเล็กๆ พวก ทีวี วิทยุ เป็นต้น - Process Control - ISO System (ISO 14001) - ดูแลการผลิตในกระบวนการ - ควบคุม Spare Part - Inventory Access Control, ng scrap data, Make Po spare part, etc Welfare: - ค่ารถกรณี ไม่ขึ้นรถบริษัท 60/วัน - เบี้ยขยัน 400/600 บาทต่อเดือน - โบนัส 2 ครั้ง / ปี - ประกันอุบัติเหตุจ่ายตามจริงครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท - เงินสนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไขของบริษัท) - ปรับเงินประจำปี (ทุกเดือน มกราคม) - ทำงานจันทร์-เสาร์ 07.55-16.55 น. (เสาร์เว้นเสาร์) **รบกวนขอ Resume English เท่านั้น พร้อมแนบรูปถ่ายและส่งมายัง ฎ-ทฟรส เท่านั้น

โดย บริษัท จัดหางาน เมเยอร์ เพอซันเนล จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

31  จป.วิชาชีพ
  - ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้เป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด, จัดทำเอกสารต่างๆ ส่งราชการ, จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย,ฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย

โดย บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

32  วิศวกร
  - - ควบคุมไลน์การผลิต - วิเคราะห์งานเสีย - ทำข้อมูลต่างๆโดยใช้สูตร Excel และ Access

โดย THAI SHIBAURA DENSHI CO., LTD.

Tags : สิงห์บุรี

33  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  - 1. ดูแลงานด้านบริหารบัญชีและการเงิน 2. คำนวณต้นทุนการผลิต 3. กำกับและดูแลสถานะการเงิน เงินหมุนเวียน ติดตามการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การจ่ายชำระหนี้ต่างๆ 4. กำกับดูแลสินทรัพย์บริษัทที่ฝ่าย/ส่วนงานต่างๆ ใช้งานอยู่ให้บำรุงรักษาและทำประกันภัยตามความเหมาะสม 5. จัดให้มีการบันทึกรายการบัญชีที่ถูกต้อง และครบถ้วนเป็นไปตามกฏหมาย 6. ปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ตามกำหนดระยะเวลา 7. วิเคราะห์รายการผิดปกติหรือรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 8. กำกับดูแลให้มีการบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกต้อง 9. จัดทำข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับรายงานประจำปี 10.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 11.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดย THAI SHIBAURA DENSHI CO., LTD.

Tags : สิงห์บุรี

34  วิศวกร
  - 1. Control & Management Process 2. Patrol & Checking Process 3. Analaysis, Corective and Improvement Process

โดย THAI SHIBAURA DENSHI CO., LTD.

Tags : สิงห์บุรี

35  จป.วิชาชีพ
  - - รับผิดชอบงานของหน่วยงานความปลอดภัย - จัดทำแผนงานประจำปี - รณรงค์ และฝึกอบรมพนักงาน ด้านจิตสำนึกความปลอดภัย - จัดการประชุม คปอ.ประจำเดือน - จัดทำรายงานที่เกียวข้องส่งหน่วยงานราชการ - ดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงงาน และ ทำกิจกรรมต่างๆของโรงงาน

โดย บริษัท โคโตบูกิ ได คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

36  เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน (ประจำจังหวัดสิงห์บุรี-LPS)
  - - บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นประจำ - ควบคุมและปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน - รับรองผลรายงานการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง

โดย บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tags : สิงห์บุรี

37  Accounting & Finance Manager (Singburi)
  - - ดูแลบัญชีและการเงินของบริษัท - คำนวณต้นทุนการผลิต - ปิดบัญชีรายเดือน ไตรมาส รายปี - ดูแลควบคุมรายการบัญชี ให้บันทึกอย่างถูกต้อง - วิเคราะห์การเงิน และให้ข้อมูลรวมถึงแนวทางควรแก้ แก่ผู้บริหาร หากมีการพบรายการผิดปกติ - ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบ ธนาคาร กรมสรรพากร และหน่วยงานอื่นๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ: โบนัส 2 ครั้ง/ปี / เบี้ยขยัน / ยูนิฟอร์ม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กรณีทำงานครบปี) / ประกันอุบัติเหตุ / ตรวจสุขภาพประจำปี / ปรับเงินประจำปี และอื่นๆ มีรถตู้รับส่ง หรือ ค่ารถประจำวันหากไม่ขึ้นรถบริษัท

โดย JAC Personnel Thailand Ltd.

Tags : สิงห์บุรี

38  พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคกลาง - สิงห์บุรี/อ่างทอง (TERRITOY SALES EXECUTIVE)
  - ด่วน! บริษัทฯกำลังจะเปิดรับสมัครพนักงานขายในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี/อ่างทอง 1 ตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เอกสารสมัครงาน - ประวัติการทำงาน (Resume) พร้อมสำเนาใบขับขี่ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-207-2168 / 081-750-1376 คุณสมบัติเบื้องต้น - การศึกษาวุฒิปวส.ขึ้นไป - มีทักษะในการขับรถเกียร์ธรรมดาได้เป็นอย่างดี - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวณเบื้องต้น คุณ ผู้ที่สนุกกับการทำธุรกิจ รักในการขายและชื่นชอบกับการได้นำเสนอสินค้าให้กับร้านค้าและผู้ขายในกลุ่มร้านค้าปลีก คุณผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัท มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเคยมีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุปโภคบริโภคและพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ของคุณมาพัฒนาให้งานสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีทักษะในการขับรถเกียร์ธรรมดา การใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวณเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี โอกาสดีๆที่เรามีให้คุณ คุณจะได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับผิดชอบดูแลสินค้าและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ต้องมั่นใจว่าสินค้าของบริษัทฯมีวางพร้อมและจัดเรียงอย่างเรียบร้อยในร้านค้า รวมถึงมีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและร้านค้าอีกด้วย โดยคุณจะรายงานตรงกับผู้จัดการเขตการขาย (Manager Area Sales) โดยคุณจะรับผิดชอบ • แนะนำและขายสินค้าเข้าสู่ร้านค้า • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้าและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท วันและเวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00

โดย Philip Morris (Thailand) Limited

Tags : สิงห์บุรี

39  พนักงานบัญชี
  - 1.ออกใบกำกับภาษีขาย/ใบลดหนี้/ใบเสร็จรับเงิน 2.จัดเตรียมใบสำคัญจ่าย / ทำเช็ค 3.สรุปยอดซื้อประจำเดือน 4.บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าระบบ 5.ติดต่อประสานงานลูกค้า/ผู้ขาย 6.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท โคโตบูกิ ได คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

40  Planning Control (ประจำ จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี) ด่วนมาก!!
  - 1.Make plan and calculate material for use plan. 2.Planing control and work in control. 3.Product sent to fg stock control.

โดย บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

41  วิศวกรระบบ
  - ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001:2008,ความปลอดภัยภายในบริษัทฯ

โดย บริษัท เอฟ.เอ็ม.ที. ( ประเทศไทย ) จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

42  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - - ซ่อมคอมพิวคอมพิวเตอร์หรือแก้ปัญหาเบื้องต้นและอุปกรณ์ต่อพ่วง - เก็บรวมรวมข้อมูลงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบโทรศัพท์ - สามารถแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ทได้ - สามารถุดูแลและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - ดูแล แก้ไข และติดตั้งกล้องวงจรปิดได้

โดย กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

Tags : สิงห์บุรี

43  Asst.Chief Engineer (รองหัวหน้าแผนก) ประจำสิงห์บุรี
  - - กำกับดูแลพนักงานให้ทำงานไปตามแผนที่กำหนด - ติดตามยอดการผลิตให้เป็นไปตามแผน - แก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต - สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ทำงานจันทร์-เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) 7.55-16.55 น.

โดย บริษัท จัดหางาน เมเยอร์ เพอซันเนล จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

44  Assistant Chief (รองหัวหน้าแผนก)
  - - กำกับดูแลพนักงานให้ทำงานไปตามแผนที่กำหนด - ติดตามยอดการผลิตให้เป็นไปตามแผน - แก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต - สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

โดย THAI SHIBAURA DENSHI CO., LTD.

Tags : สิงห์บุรี

45  หัวหน้าแผนกบัญชี (Chief)
  - งานบัญชีทั่วไป ควบคุมการทำงานของลูกน้อง

โดย THAI SHIBAURA DENSHI CO., LTD.

Tags : สิงห์บุรี

46  Account Chief (หัวหน้าบัญชี) สิงห์บุรี ด่วน !!
  - - งานบัญชี AP, AR - งานบัญชี, การเงินทั่วไป - Fixed Asset - ทำเอกสารภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ทำรายงานทางการเงิน - ควบคุมการทำงานของพนักงานบัญชี - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

47  Japanese Interpreter (ล่ามภาษาญี่ปุ่น) สิงห์บุรี ด่วน !!!
  - -แปลเอกสารต่างๆในแผนก -สื่อสารระหว่างคนไทย- คนญี่ปุ่น -ติดต่อสื่อสารกับบริษัทแม่ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล

โดย บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด

Tags : สิงห์บุรี

48  ช่างแม่พิมพ์ CNC ด่วนมาก !!
  - - ควบคุมการทำงานเครื่องจักรที่สั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ เช่น เครื่องกลึง CNC - สามารถซ่อม แก้ไข ประกอบแม่พิมพ์ได้ - สามารถบำรุงรักษาเครืองจักรที่ใช้ในการทำงานได้

โดย กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

Tags : สิงห์บุรี

49  วิศวกร (จบใหม่)
  - - ควบคุมการผลิตให้ไปไปตามแผน - ป้องกันและควบคุมงานเสีย - อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โดย THAI SHIBAURA DENSHI CO., LTD.

Tags : สิงห์บุรี

50  หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก ด่วนมาก !!
  - 1. ดูแลงานด้านปรับฉีดพลาสติก (Freform) 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้ดี 3. ดูแลแผนการผลิต และพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ 4. สรุปรายงานและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตประจำวัน 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป

Tags : สิงห์บุรี


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ