Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > สระแก้ว

งาน สระแก้ว

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
Marketing Executive(สระแก้ว)
  - รับสมัครงาน Marketing Executive(สระแก้ว)

โดย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) (สระแก้ว)
  - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภายในบริษัท จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย และดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ

โดย บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

Tags : สระแก้ว

1  
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สระแก้ว)
  - บริหารงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ปรับปรุงการทำงานของฝ่ายให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบความเรีบบร้อยภายในบริษัท

โดย บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

Tags : สระแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (สระแก้ว)
  - ควบคุมดูแลและวางระบบการทำงานของฝ่ายวิศกรรมทั้งหมด ตลอดจนควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา รับนโยบายจากผู้บริหาร

โดย บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

Tags : สระแก้ว

1  
อาจารย์สาขา บรรณารักษ์ บัญชี ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ภาษาไทย คณิตศาสตร์
  - สอนนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. แผนกช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ

โดย โรงเรียนไฮเทค - เทคโนโลยี

Tags : สระแก้ว

หลายตำแหน่ง 
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  - -ดูแลระบบการควบคุมมลพิษโรงงาน( น้ำ,กากอุตสาหกรรม,อากาศ) - ดูแลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

ผช.หน.แผนกตรวจสอบ
  - รับสมัครงาน ผช.หน.แผนกตรวจสอบ

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

วิศวกรเคมี
  - รับสมัครงาน วิศวกรเคมี

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้านความปลอดภัย จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ วิศวสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการสอบผู้ควบคุมมลพิษโรงงานจากกรมโรงงาน

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

10  ธุรการ
  - งานเอกสารเข้า-ออก ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

11  จนท.ตรวจสอบ
  - รับสมัครงาน จนท.ตรวจสอบ

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

12  วิจัยและพัฒนา
  - รับสมัครงาน วิจัยและพัฒนา

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

13  จนท. ควบคุมคุณภาพ
  - รับสมัครงาน จนท. ควบคุมคุณภาพ

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

14  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย-จนท.สิ่งแวดล้อม
  - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้านความปลอดภัย จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ วิศวสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการสอบผู้ควบคุมมลพิษโรงงานจากกรมโรงงาน

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

15  วิจัยและพัฒนา
  - รับสมัครงาน วิจัยและพัฒนา

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

16  พนักงานขายเครื่องสำอาง (ประจำคลินิกความงาม ร้าน Dr.Sade' สาขาโลตัส อรัญประเทศ) (ด่วนมาก) รู้ผลทันที
  - แนะนำผลิตภัณฑ์และดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการภายในคลินิก ปิดการขาย

โดย บริษัทในเครือ SS กรุ๊ป

Tags : สระแก้ว

5  
17  ผู้จัดการฝ่ายพลังงาน
  - วางแผนกำหนดหน้าที่ จัดการ ควบคุม ดูแล และพัฒนางานส่วนพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตพลังงานให้เป็นไปตามความต้องการของกระบวนการผลิต

โดย บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

Tags : สระแก้ว

18  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง-วิศวกรเครื่องกล-วิศวกรไฟฟ้า
  - ดูแลรับผิดชอบบริหาร จัดการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ งานซ่อมบำรุง/ไฟฟ้าเครื่องจักร งานวางแผนเชิงป้องกัน บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ จัดทำระบบคุณภาพ และ วิเคราะห์หาวิธีลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร บริหารบุคลการของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าวัตถุประสงค์

โดย บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

Tags : สระแก้ว

19  จนท.บัญชี
  - วิเคราะห์งบต่างๆ ปิดงบการเงิน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

20  พนักงานเร่งรัดหนี้สิน-บังคับคดี
  - รับสมัครงาน พนักงานเร่งรัดหนี้สิน-บังคับคดี

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

21  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  - 1.จัดทำรายงานส่งผู้บริหารต่างชาติภายในเวลาที่กำหนด 2.ติดตามการทำงานให้เป็นไปตามระบบ 3.งานอื่นๆตามสั่ง 4.ทำงานที่ รร. 5 ดาวที่ปอยเปต กับ ใจกลางเมืองกรุงเทพ

โดย บริษัท เอาทซอซดอทคอม จำกัด (Outsource.com.Co., Ltd.)

Tags : สระแก้ว

22  หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
  - รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : สระแก้ว

23  PROCESS ENGINEER ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
  - รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : สระแก้ว

24  หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
  - 1.วางแผน/ควบคุม การเดินเครื่องให้ได้ตามเป้าหมาย 2.วางแผน/ควบคุม การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร 3.บริหารจัดการเชื้อเพลิง

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : สระแก้ว

25  หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำจ.สระแก้ว (STA-SKW)
  - ประสานงานกับ Supplier และจัดทำเอกสารและดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และสต็อกสินค้า

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : สระแก้ว

26  นักวิทยาศาสตร์
  - 1.วิเคราะห์สิ่งที่ส่งตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน พร้อมทั้งควบคุมผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง 2.ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.เก็บรักษาสายพันธ์เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ 4.วางแผนดำเนินการผลิตเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์และเชื้อจุลินทรีย์สำหรับต่อขยาย ในการผลิตปุ๋ย บำบัดกลิ่น ผลิตเอทานอล และการกำจัดก๊าซไฮดรเจนซัลไฟด์ 5.ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสารเคมี 6.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

27  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
  - 1.ตรวจสอบและเสนอแนะต่อบริษัทฯ ให้ปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงาน โครงการมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 4.ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอัญเนื่องจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการด้านความปลอดภัยของบริษัท 6.จัดทำและทบทวนระเบียบปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กำหนดของบริษัท 7.ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติตามาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้ 8.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเสนอแนะผู้บริหารในด้านกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 9.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดด้าความปลอดภัย 10.จัดทำ รวบรวม สรุปสถิติความปลอดภัย 11.จัดทำการอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานใหม่และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท 12.การจัดทำกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้กับพนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

28  วิศวกรไฟฟ้า
  - 1.ควบคุมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้า, ต้นกำลัง, มอเตอร์, อุปกรณ์เครื่องมือวัด 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า 3.ดำเนินงานตามนโยบาย

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

29  พนักงาน-ผู้จัดการเเผนกการเงิน รับด่วน ประจำสาขาอรัญประเทศ
  - พนักงานการเงิน 1. นับเงินสดได้ถูกต้องและพร้อมนำฝากธนาคารตามเวลาที่กำหนด 2. จัดทำรายงานเงินขาด-เกินปรับ Tender ภายใน 1 วัน หลังวันที่ขายสินค้า 3. จ่ายเงิน Petty Cash-Advance ให้กับพนักงานที่ทำเรื่องขอเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสาขา 4. ดูแลวงเงินทอนการเงินให้ครบถ้วนและบริหารวงเงินให้พอเพียงสำหรับการแลกเงินของแคชเชียร์ใน 1 สัปดาห์ 5. นำส่งภาษีขายได้ถูกต้องครบถ้วน 6. รับเงินรายได้อื่นๆของสาขาซึ่งมีการนำเงินสดหรือเช็คมาจ่ายที่สาขาและนำฝากธนาคาร รวมทั้งบันทึกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน 7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้จัดการแผนกการเงิน 1. ตรวจสอบเอกสารแทนเงินสด กับรายงานที่พิมพ์จากระบบ 2. ตรวจสอบยอดสลิปบัตรเครดิต กับยอด Settlement ให้ตรงกัน 3. ตรวจสอบและจัดทำรายงานยอดขาย รายงานรับเงิน รายละเอียดบัตรเครดิต บันทึกลงคอมพิวเตอร์ทุกวัน 4. ตรวจสอบจำนวนเงินในเซฟการเงินทุกวัน และสุ่มตรวจสอบความถูกต้องเงินสด ที่อยู่ในเซฟ แคชเชียร์ และเอกสาร แทนเงินสด ที่อยู่ในเซฟ

โดย บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

Tags : สระแก้ว

30  Industrial Engineer (IE.)
  - 1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานและลดต้นทุนได้ดี 3. คำนวณสูตรการผลิต คำนวณต้นทุนเกี่ยวกับสิ่งทอ

โดย บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด

Tags : สระแก้ว

31  พนักงานขาย พนักงานออนไลน์
  - รับชำระค่าโทรศัพท์ ขายอุปกรณ์โทรศัพท์ร้านเทเลวิช

โดย บริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น จำกัด

Tags : สระแก้ว

32  ผู้จัดการสาขาอรัญประเทศ
  - ดูแลยอดขาย และลูกค้าในระบบAIS

โดย บริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น จำกัด

Tags : สระแก้ว

33  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  - - จัดทำเงินเดือน - สรรหา สัมภาษณ์พนักงาน - จัดกิจกรรม และสรรหาสวัสดิการ - จัดทำการประเมินผลงานของพนักงาน - ยื่นประกันสังคม ภงด. - แก้ปัญหาการบริหารงานต่างๆ ด้านงานบุคคล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด

Tags : สระแก้ว

34  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สินเชื่อ) ประจำสาขาอรัญประเทศ, สาขาวังน้ำเย็น ด่วนมาก !!
  - - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ

โดย บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด

Tags : สระแก้ว

35  ผู้จัดการแผนกออกแบบ ประจำสาขาอรัญประเทศ
  - - ให้บริการออกแบบงานตกแต่ง Graphic โดยใช้ โปรแกรม 3D max หรือSketch up ตามความต้องการของลูกค้า - แนะนำและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแก่ลูกค้า

โดย บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

Tags : สระแก้ว

36  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอนกรีต
  - 1.) บันทีกข้อมูลการควบคุมคุณภาพ (มอก.) 2.) ตรวจนับสต็อกสินค้า 3.) สรุปตัดจ่ายวัตถุดิบ 4.) ตรวจสอบใบรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต 5.) สรุปรายการสินค้าชำรุด ออก MOME 6.) เก็บลูกปูน ทดสอบลูกปูน 7.) ตรวจสอบงานผู้รับเหมา 8.) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ทรัพย์ศิลา คอนสตรัคชั่น จำกัด

Tags : สระแก้ว

37  พนักงานขาย ประจำ shop I-Mobile (สาขาโลตัสอรัญประเทศ) ด่วนมาก!!!
  - แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น โทรศัพท์มือถือ i-mobile มีเงินเดือน+คอมมิชชั่น+OT :ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : สระแก้ว

38  พนักงานขาย ประจำจังหวัดสระแก้ว
  - 1. รับผิดชอบการขายติดต่อลูกค้า เสนอราคา 2. ศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู้บังคับบัญชารวมถึงความ คิดเห็นหรือความต้องการของลูกค้า 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด

Tags : สระแก้ว

39  วิศวกรไฟฟ้า
  - - ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า - และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

โดย บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด

Tags : สระแก้ว

40  จป.วิชาชีพ
  - - วางแผนและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตราย ให้แก่ฝ่ายบริหารทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุง - ดูแลและปรับปรุงกฎและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย - ให้คำแนะนำแก่แผนกต่างๆ ในการปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัย - ร่วมสำรวจและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุและจัดเตรียมรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย รวมทั้งวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและการประเมินผล

โดย บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

Tags : สระแก้ว

41  จนท.ช่างไฟฟ้า/เครื่องมือวัด
  - -ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานที่ใช้ในการผลิต ในด้านไฟฟ้า /อิเลคทรอนิคส์ ตามแผนการซ่อมที่กำหนด - ทำรายงานการซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มที่กำหนด

โดย บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

Tags : สระแก้ว

42  เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
  - - ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกธุรการ - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาต่างๆ

โดย บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

Tags : สระแก้ว

43  หน.แผนก/หัวหน้าหน่วยเครื่องกล/หัวหน้ากะเครื่องกล(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
  - - วางแผนงานและซ่อมบำรุง - ออกและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานผลิตในการปรับปรุงเครื่องจักร - วิเคราะห็หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในการผลิต

โดย บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

Tags : สระแก้ว

44  วิศวกรไฟฟ้า (ประจำจังหวัดสระแก้ว)
  - - ดูแลรับผิดชอบบริหาร จัดการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ งานซ่อมบำรุง/ไฟฟ้าเครื่องจักร งานวางแผนเชิงป้องกัน - บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ - จัดทำระบบคุณภาพ และ วิเคราะห์หาวิธีลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

โดย บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

Tags : สระแก้ว

45  วิศวกรหม้อน้ำ
  - 1ตรวจเช็คและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในกระบวนการผลิตไอน้ำและค่าน้ำภายในเตาและก่อนเข้าเตาประจำ 2.ศึกษา และพัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อนำงานมาพัฒนาภายในแผนก 3.ติดต่อประสางานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาวิเคราะห์ สอบถาม ติดตามข้อมูล ประสานงานการปฏิบัติงาน ขอความร่วมมือตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 4.สรุปรายงานสถานการณ์หรือเหตุการที่เกิดขึ้นในการผลิตไอน้ำประจำวันและรายงานPerformance report ต่อผู้บังคับบังชา 5.ประสานงานและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ 6.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงตามแผนและเป้าหมาย 7.ตรวจสอบและติดตามผลการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

46  เจ้าหน้าที่ธุรการ / แคชเชียร์ ประจำสาขาสระแก้ว Urgently Required!
  - - ตรวจเช็คบิลภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบริษัทฯ - ดูแลเรื่องเอกสารของพนักงานเข้าใหม่ รวบรวมจัดส่งให้สำนักงานใหญ่ - ดูแลความเรียบร้อยต่างๆของสาขา

โดย AJE THAI CO., LTD.

Tags : สระแก้ว

47  พนักงานคอมพิวเตอร์ (EDP)ประจำอรัญประเทศ รับด่วน!! ประจำสาขาอรัญประเทศ
  - รับแจ้งปัญหา ข้อซักถามหรือการขอใช้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / เครือข่าย / โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้ ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน้าร้านให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน พิมพ์ป้ายราคาสินค้า เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย ทำการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อยืดอายุในการใช้งาน

โดย บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

Tags : สระแก้ว

48  ช่างประจำฟาร์ม จังหวัดสระแก้ว ด่วนมาก!!!
  - ซ่อมบำรุงประจำฟาร์ม

โดย เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tags : สระแก้ว

49  นักวิทยาศาสตร์
  - 1.วิเคราะห์สิ่งที่ส่งตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน พร้อมทั้งควบคุมผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง 2.ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.เก็บรักษาสายพันธ์เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ 4.วางแผนดำเนินการผลิตเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์และเชื้อจุลินทรีย์สำหรับต่อขยาย ในการผลิตปุ๋ย บำบัดกลิ่น ผลิตเอทานอล และการกำจัดก๊าซไฮดรเจนซัลไฟด์ 5.ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสารเคมี 6.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว

50  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
  - 1.ตรวจสอบและเสนอแนะต่อบริษัทฯ ให้ปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงาน โครงการมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 4.ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอัญเนื่องจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการด้านความปลอดภัยของบริษัท 6.จัดทำและทบทวนระเบียบปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กำหนดของบริษัท 7.ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติตามาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้ 8.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเสนอแนะผู้บริหารในด้านกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 9.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดด้าความปลอดภัย 10.จัดทำ รวบรวม สรุปสถิติความปลอดภัย 11.จัดทำการอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานใหม่และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท 12.การจัดทำกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้กับพนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

Tags : สระแก้ว


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ