Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > สมุทรสงคราม

งาน สมุทรสงคราม

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข่าว(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่พิมพ์ข่าว(สมุทรสงคราม)

โดย สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Executive Secretary(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน Executive Secretary(สมุทรสงคราม)

โดย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรสงคราม

1  
เจ้าหน้าที่ Admin Network(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Admin Network(สมุทรสงคราม)

โดย สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Tags : สมุทรสงคราม

1  
เจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศ(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศ(สมุทรสงคราม)

โดย สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Tags : สมุทรสงคราม

1  
เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง(สมุทรสงคราม)

โดย สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Tags : สมุทรสงคราม

1  
ผู้ตรวจสอบภายใน Internal Audit(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน ผู้ตรวจสอบภายใน Internal Audit(สมุทรสงคราม)

โดย สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Tags : สมุทรสงคราม

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกิจกรรมพิเศษ(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกิจกรรมพิเศษ(สมุทรสงคราม)

โดย สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Tags : สมุทรสงคราม

1  
เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์(สมุทรสงคราม)

โดย สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Tags : สมุทรสงคราม

ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ(สมุทรสงคราม)

โดย สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Tags : สมุทรสงคราม

10  เจ้าหน้าที่ขาย(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ขาย(สมุทรสงคราม)

โดย สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Tags : สมุทรสงคราม

1  
11  หัวหน้าส่วนงานขาย(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าส่วนงานขาย(สมุทรสงคราม)

โดย สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Tags : สมุทรสงคราม

1  
12  ผู้จัดการแผนกการตลาด(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกการตลาด(สมุทรสงคราม)

โดย สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Tags : สมุทรสงคราม

1  
13  Engineering Supervisor(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน Engineering Supervisor(สมุทรสงคราม)

โดย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรสงคราม

14  Graphic Designer(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน Graphic Designer(สมุทรสงคราม)

โดย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรสงคราม

15  Account Executive(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน Account Executive(สมุทรสงคราม)

โดย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรสงคราม

2  
16  วิศวกรโรงงาน
  - รับสมัครงาน วิศวกรโรงงาน

โดย Asiatic Agro Industry Co.,Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

1  
17  หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ
  - รับสมัครงาน หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ

โดย Asiatic Agro Industry Co.,Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

1  
18  ผู้จัดการโครงการ (อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)
  - ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการของที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานโครงการก่อสร้างโยธา / โครงสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญา โดยจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพ/บริหารการจัดทำรายงานประจำวัน/บันทึกความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ฯลฯ

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที.พี.เอฟ.ซี. (TPFC Consortium)

Tags : สมุทรสงคราม

1 ตำแหน่ง 
19  เจ้าหน้าที่สอบเทียบ - แผนกประกันคุณภาพ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สอบเทียบ - แผนกประกันคุณภาพ

โดย Asiatic Agro Industry Co.,Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

1  
20  Seammer Supervisor
  - รับสมัครงาน Seammer Supervisor

โดย Asiatic Agro Industry Co.,Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

1  
21  พนักงาน QC.
  - 1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2.งานด้านเอกสาร 3.อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท ทูพลัส ฟู้ด อินดัสเตรียล จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม

1  
22  พนักงานส่งเอกสาร
  - รับ-ส่ง เอกสารของบริษัท

โดย บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม

23  พนักงานเขียนแบบ
  - เขียนแบบงานโยธา,ประเมินราคางานก่อสร้าง

โดย บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม

24  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ(งานก่อสร้างถนน)

โดย บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม

25  เจ้าหน้าที่บัญชี
  - - บันทึกบัญชี จัดทำเอกสารยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ

โดย บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม

26  ผู้จัดการการเงิน
  - 1.บริหารจัดการระบบบัญชีของบริษัท 2.จัดทำงบการเงินเสนอผู้บริหาร 3.ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี 4.ประสานงานกับสรรพากร 5.ตรวจสอบการเบิก-จ่ายเงินในบริษัทฯ 6.จัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว 7.จัดทำการวิเคราะห์งบการเงิน และ วางแผนกการจัดทำงบประมาณ

โดย บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรสงคราม

27  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  - - กำกับ ดูแล การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่น ๆ ของบริษัทฯ -ควบคุมการออกแบบ และประเมินความเสี่ยงการจัดวางระบบควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน - ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน -วางแผนการตรวจสอบประจำปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และวางแผนกปฏิบัติงาน มอบหมายงาน แก้ปัญหาการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน

โดย บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรสงคราม

28  ช่างไฟฟ้ากำลัง ด่วนมาก !!
  - - กำกับ ดูแล การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่น ๆ ของบริษัทฯ -ควบคุมการออกแบบ และประเมินความเสี่ยงการจัดวางระบบควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน - ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน -วางแผนการตรวจสอบประจำปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และวางแผนกปฏิบัติงาน มอบหมายงาน แก้ปัญหาการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน

โดย บริษัท ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม

29  เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารDCC ด่วนมาก !!
  - งานเอกสารISO9001:2008 1)ควบคุมเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และระเบียบปฎิบัติ ISO9001:2008 2)เป็นนายทะเบียนในการใช้หมายเลขเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 3)เก็บรักษาเอกสารระบบคุณภาพต้นฉบับให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และใช้งาน 4)ดูแลไม่ให้มีการใช้เอกสารเถื่อน และสำเนาเอกสารควบคุมโดยพลการ 5)ควบคุมเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขอยู่เสมอ งานผู้ช่วยผู้บริหารQMR 1)บันทึกการประชุมที่เกิดขึ้นในองค์กร รายงานตรงต่อผู้บริหารทุกครั้ง 2)จัดทำเอกสารเกี๋ยวกับการผลิตตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

โดย บริษัท ที.อาร์.อาร์. ออโตพาร์ท จำกัด หรือ เม้งเฮดเดอร์

Tags : สมุทรสงคราม

30  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
  - 1. จัดทำ หรือประสานงานในการกำหนดแผนการเรียกเข้า RM/PM 2. จัดทำ และจัดส่งแผนงานประจำวัน (Daily Plan) สำหรับการผลิต 3. ติดตาม / ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมก่อนการผลิต ตามที่แผนงานการผลิต WIP ประจำวันได้กำหนดไว้ 4. ประสานงาน และตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การผลิต WIPประจำวันเป็นไปตามที่แผนงานกำหนด

โดย Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

31  จป.วิชาชีพ ด่วนมาก!!!
  - 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอน การทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และ เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้ เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับ บุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมใน การทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9. เสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการ เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้ง เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ ประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจาก การทำงานของลูกจ้าง

โดย Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

32  หัวหน้าส่วนผลิต (Production) ด่วนมาก!!!
  - - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางการปรับปรุงปัญหาในการผลิต

โดย Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

33  ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!!
  - - ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงาน

โดย Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

34  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
  - ควบคุมการผลิต,วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา,ประมวลผลการผลิต และควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม

35  Packaging Development Supervisor
  - 1) รับผิดชอบในการพัฒนา Packaging ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของ specification สามารถผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานที่กำหนดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม 2) รับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการปิดฉลากให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

โดย Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

36  โฮมโปร สมุทรสงคราม *** รับสมัครพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (PC ) TOSHIBA ด่วน มาก!! สัมภาษณ์พร้อมทราบผ
  - 1.ส่งเสริมเชียร์ขายผลิตภัณฑ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์TOSHIBA ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ในสาขา 3.ดูแลสต๊อกสินค้าและทำยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

37  เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด ด่วนมาก!!!
  - - จัดทำแผนการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า - สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ได้ตามแผนที่กำหนด - แจ้งข้อมูลเมื่อผลการสอบเทียบภายใน / ภายนอกบ่งชี้ว่า การสอบเทียบเครื่องมือมีความคลาดเคลื่อนเกินค่าที่ยอมรับได้ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาวิธีดำเนินการแก้ไข - นำเสนอวิธีการใหม่ๆ ในงานด้านการสอบเทียบ

โดย Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

38  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยจัดซื้อ (วิเคราะห์ผลผลิต)
  - - จัดทำแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - วางแผน ประสานงานและติดตามโครงการคาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้า - ควบคุมงบประมาณและการดำเนินงานในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

โดย Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

39  หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง
  - 1.วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 2.ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3.ดูแล และควบคุมการจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดให้มีคุณภาพ 4.ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบขบวนการจัดส่งให้ถึงลูกค้าปลายทางอย่างมีคุณภาพ ในด้านคุณภาพสินค้า ปริมาณ และเวลา 5.จัดส่งสินค้าให้กับลูกอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบสินค้าก่อนส่งเสมอ

โดย Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

40  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  - 1.ดูแล และควบคุมระบบงานซ่อมบำรุงภายในโรงงานทั้งระบบ 2.รับผิดชอบการติดตั้ง การปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องมือสำหรับการผลิต 3.ออกแบบ การปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม 4.ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำต่างๆ ทางด้านเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ควบคุมดูแลงานออกแบบและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ 6.วางแผนการพัฒนาพนักงานในหน่วยงาน และติดตามประเมินผล

โดย บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม

41  หัวหน้าฝ่ายผลิต
  - - ควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการเก็บเรียงสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพ - ควบคุมดูแลเครื่องจักร - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม

42  ผู้ควบคุมเอกสาร DCC (ISO)
  - 1)ควบคุมเอกสาร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ ISO9001:2008 2)เป็นนายทะเบียนในการใช้หมายเลขเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 3)เก็บรักษาเอกสารระบบคุณภาพต้นฉบับทุกฉบับ เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ให้ง่ายต่อการตรวจสอบและใช้งาน 4)ทำสำเนาเอกสารเพื่อแจกจ่ายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการจ่ายเอกสาร / รับคืนเอกสารคุณภาพทั้งหมด 5)ดูแลมิให้มีการใช้เอกสารเถื่อน หรือ ถ่ายทำสำเนาเอกสารควบคุมโดยพลการ 6)ควบคุมการนำเอกสารที่ออกใช้ และมั่นใจว่าเอกสารนั้นอยู่ ณ. จุดปฏิบัติงาน 7)ควบคุมเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 8)ปฎิบัติงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

โดย บริษัท ที.อาร์.อาร์. ออโตพาร์ท จำกัด หรือ เม้งเฮดเดอร์

Tags : สมุทรสงคราม

43  QA Supervisor ด่วนมาก!!!
  - 1. จัดทำแผนการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม 2. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ควบคุมการตรวจสอบและจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ วัตถุดิบ และระหว่างกระบวนการผลิต 4. ทวนสอบคุณภาพของงานตามเอกสาร และตรวจติดตามในกระบวนการผลิต 5. จัดทำเอกสารระบบ GMP / HACCP / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / เอกสารสนับสนุน / แบบฟอร์มบันทึก รวมถึงควบคุมวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด 6. นำเสนอวิธีการใหม่ในด้านงานกระบวนการผลิต

โดย Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

44  ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต
  - - QC ควบคุมคุณภาพ - งานฝ่ายผลิต

โดย Nihon Max (Thailand) Co., Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

45  Technician / ช่างเทคนิค
  - - ควบคุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในด้านงานเครื่องกล

โดย Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

Tags : สมุทรสงคราม

10 
46  ผู้จัดการแผนกสินเชื่อ
  - • งานกำหนดนโยบายสินเชื่อ ตั้งข้อกำหนดกฎระเบียบ ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อจัดทำคู่มือประกอบการให้สินเชื่อ • งานจัดทำข้อมูลลูกค้า นำข้อมูลที่มีมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อนำเสนอที่ประชุม • งานด้านกฎหมาย งานติดตามหนี้และติดตามงานของทนายความ • งานด้านจัดการทั่วไป การดูแลระบบคุณภาพต่างๆ วางแผนและจัดทำงบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทมอบหมาย • งานด้านลูกหนี้และสินเชื่อ พิจารณาการสำรองค่าเผื่อหนี้สูญและการตัดหนี้สูญ

โดย บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรสงคราม

47  เลขานุการผู้บริหาร
  - 1.รับผิดชอบ ติดตามงานเมื่อผู้บริหารมอบหมาย 2.ประสานงานด้านต่างๆ

โดย บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม

48  ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
  - 1.วางแผนและควบคุมงานแผนกวิศวกรรมทั้งระบบ 2.จัดทำแผนลดต้นทุนและบริหารเวลาการทำงานของแผนกวิศวกรรมทั้งระบบ

โดย บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม

49  ช่างควบคุมความเย็น
  - ควบคุมเครื่องทำความเย็น

โดย บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม

50  ผู้จัดการฝ่าย QA, QC
  - - ควบคุมและดูแล แผนการควบคุมคุณภาพจากฝ่ายบริหาร - ควบคุมและตรวจสอบงานด้านคุณภาพทั้งหมดและจัดทำระบบคุณภาพ รักษาระบบคุณภาพให้คงไว้ ระบบที่บริษัท ได้รับการรับรองคือ GMP&HACCP,BRC - ติดตามปัญหาด้านของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนสิ้นสุด เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายและสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆในด้านเรื่องของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

โดย บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

Tags : สมุทรสงคราม


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ