Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > สมุทรปราการ

งาน สมุทรปราการ

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
วิศวกรวางแผนคุณภาพ (สมุทรปราการ)
  - วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาในสายการผลิต ออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งกลไกในการทำงาน

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

3  
พนักงานผลิต (สมุทรปราการ)
  - รับสมัครงาน พนักงานผลิต (สมุทรปราการ)

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

50  
Production Supervisor (สมุทรปราการ)
  - รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน การผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

2  
Production Supervisor (สมุทรปราการ)
  - รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน การผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

2  
วิศวกรโรงงาน- วิศวกรการผลิต (สมุทรปราการ)
  - รับผิดการมอบหมายงานการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้ใต้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

2  
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (สมุทรปราการ)
  - กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทรวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานวางแนวทางและควบคุมดูแลการสรรหาพนักงานการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

1  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง (สมุทรปราการ)
  - จัดทำรายงานวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง บริหารการใช้วัสดุสิ้นเปลืองให้มีประสิทธิภาพ จัดเตรียมพื้นที่การจัดเก็บสินค้าจัดทำแนวการลดสินค้าคงคลัง

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

1  
ผู้จัดการแผนกว่างแผนคุณภาพ (สมุทรปราการ)
  - ดูแลและควบคุมนโยบายในการวางแผนคุณภาพสินค้า บริหารและควบคุม การวางแผนโครงการที่เข้ามาให้เป็นไปตามกำหนด และเป้าหมาย บริหารควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และได้ตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบ APQP

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

1  
Air Freight Customer Service (Samutprakarn)
  - รับสมัครงาน Air Freight Customer Service (Samutprakarn)

โดย SCHENKER (THAI) LTD.

Tags : สมุทรปราการ

10  Accounting Officer
  - รับสมัครงาน Accounting Officer

โดย บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

11  Legal Staff
  - รับสมัครงาน Legal Staff

โดย บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

2  
12  Officer
  - รับสมัครงาน Officer

โดย บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

5  
13  Engineer
  - รับสมัครงาน Engineer

โดย บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

10  
14  วิศวกรความปลอดภัย
  - รับสมัครงาน วิศวกรความปลอดภัย

โดย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรปราการ

15  Technician Support
  - รับสมัครงาน Technician Support

โดย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรปราการ

16  เจ้าหน้าที่บุคคล
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล

โดย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรปราการ

17  พนักงานบัญชี
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี

โดย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรปราการ

18  ฝ่ายวางแผนการผลิต
  - รับสมัครงาน ฝ่ายวางแผนการผลิต

โดย บริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

19  ช่างไฟฟ้า
  - รับสมัครงาน ช่างไฟฟ้า

โดย บริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

20  วิศวกรไฟฟ้า
  - รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า

โดย บริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

21  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

โดย บริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

22  Accounting Manager
  - รับสมัครงาน Accounting Manager

โดย ETA (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : สมุทรปราการ

23  System Quality Engineer
  - รับสมัครงาน System Quality Engineer

โดย ETA (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : สมุทรปราการ

24  Administration Officer- Manager
  - รับสมัครงาน Administration Officer- Manager

โดย ETA (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : สมุทรปราการ

25  Department Head Maintenance
  - รับสมัครงาน Department Head Maintenance

โดย ETA (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : สมุทรปราการ

26  ผู้ควบคุมงานโครงการ
  - รับสมัครงาน ผู้ควบคุมงานโครงการ

โดย บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

หลายอัตรา 
27  ผู้จัดการโครงการ
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการโครงการ

โดย บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

หลายอัตรา 
28  CAD Operator- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
  - รับสมัครงาน CAD Operator- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

โดย บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

4  
29  เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

โดย บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

หลายอัตรา 
30  Business Development Officer
  - รับสมัครงาน Business Development Officer

โดย บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

หลายอัตรา 
31  Project Manager
  - รับสมัครงาน Project Manager

โดย Alucon Pubilc Company Limited

Tags : สมุทรปราการ

32  TMT Export, Accounting, Finance and Cost Planning Officer
  - Work for Export Administration Department or Accounting & Finance or Cost planning Department.

โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

33  TMT After Sales Marketing Engineer
  - Work for After Sales Development Section, Body & Paint Service Development Section and Regional After Sales Department.

โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

34  TMT Marketing Officer
  - Work for Marketing Division at Bangkok Officer

โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

35  TMT After Sales Marketing Officer
  - Work for After sales Marketing Division (Technical Service, After Sales, Reginal After Sales Management, CS Promotion)

โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

36  TMAP - EM Accounting & Finance or Cost Planning Specialist
  - Work for Accounting & Finance or Cost planning Department

โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

37  ช่างเครื่องกล- ช่างซ่อมบำรุง (สมุทรปราการ)
  - รับสมัครงาน ช่างเครื่องกล- ช่างซ่อมบำรุง (สมุทรปราการ)

โดย บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรปราการ

38  วิศวกรอุตสาหการ (สมุทรปราการ)
  - รับสมัครงาน วิศวกรอุตสาหการ (สมุทรปราการ)

โดย บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรปราการ

39  Information System Specialist
  - Work for System Development to support service part logistic (inventory or warehouse) and administration units.

โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

40  HR Specialist
  - Work for HR Planning Section (Resources Management and Employment)

โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

41  พนักงานธุรการ (ข้อมูลและเอกสาร)
  - รับสมัครงาน พนักงานธุรการ (ข้อมูลและเอกสาร)

โดย บริษัท พลูแอนด์สปา โปรดักส์ จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

42  ช่างประปา
  - รับสมัครงาน ช่างประปา

โดย บริษัท พลูแอนด์สปา โปรดักส์ จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

43  ช่างไฟฟ้า
  - รับสมัครงาน ช่างไฟฟ้า

โดย บริษัท พลูแอนด์สปา โปรดักส์ จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

44  พนักงานสโตร์
  - รับสมัครงาน พนักงานสโตร์

โดย บริษัท พลูแอนด์สปา โปรดักส์ จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

45  พนักงานธุรการการตลาด (Marketing Co-ordinator)
  - รับสมัครงาน พนักงานธุรการการตลาด (Marketing Co-ordinator)

โดย บริษัท เค เค ซี แบริ่ง เซอร์วิส จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

46  วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)
  - รับสมัครงาน วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)

โดย บริษัท เค เค ซี แบริ่ง เซอร์วิส จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

47  พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations)
  - รับสมัครงาน พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations)

โดย บริษัท เค เค ซี แบริ่ง เซอร์วิส จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

48  พนักงานสโตร์- ส่งของ
  - รับสมัครงาน พนักงานสโตร์- ส่งของ

โดย บริษัท เค เค ซี แบริ่ง เซอร์วิส จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

49  พนักงานจัดซื้อ
  - รับสมัครงาน พนักงานจัดซื้อ

โดย บริษัท เค เค ซี แบริ่ง เซอร์วิส จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

50  พนักงานธุรการ
  - รับสมัครงาน พนักงานธุรการ

โดย บริษัท เชสเต้ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สมุทรปราการ

5  

เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ