Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==



หน้าแรก > งาน > จังหวัด > นราธิวาส

งาน นราธิวาส

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน(นราธิวาส)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน(นราธิวาส)

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

1  
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล(นราธิวาส)
  - ทำค่าจ้างพนักงาน รายวัน, รายเดือน, ภ.ง.ด.1, 1ก, 91, เงินสมทบประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สรรหาพนักงาน, อบรมพนักงานเบื้องต้น

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

2  
หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน AGR Transport(นราธิวาส)
  - ตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายในแต่ละเดือนเพื่อนำเอกสารส่งสรรพากร ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ตลอดจนจัดทำ ภ.พ. 30 ในแต่งละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร สอบทานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, ดูแลรักษาวงเงินสดย่อยและตรวจใบเบิกเงินสดย่อย จัดทำงบการเงินรายเดือน, ควบคุมระบบการทำงานของฝ่ายให้อยู่ภายใต้ระบบควบคุมภายในที่ดี

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

บัญชีทั่วไป(นราธิวาส)
  - ดูแลส่วนงานทางด้านบัญชีทั่วไป บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, งานเอกสารทั่วไป

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

1  
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน(นราธิวาส)
  - ดูแลรับผิดชอบในการตรวจเช็กสต็อกสินค้า และวัตถุดิบถ่านหินของโรงงาน จัดทำ Job Cost Sheet ปันส่วนค่าใช้จายในการผลิตค่าแรงเข้า ต้นทุนงานสั่งทำ รายงานต้นทุนการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจฝ่ายบริหาร

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

1  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Supervisor(นราธิวาส)
  - ดูแลในส่วนงานขาย+ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสินค้าให้กับลูกค้า

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด(นราธิวาส)
  - รับสมัครงาน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด(นราธิวาส)

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

Technician Support(นราธิวาส)
  - ดูแลแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานด้านกราฟิคดีไซน์

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

1  
ผู้จัดการแผนกผลิต(นราธิวาส)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกผลิต(นราธิวาส)

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

2  
10  ผู้จัดการโรงงาน(นราธิวาส)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการโรงงาน(นราธิวาส)

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

1  
11  ผู้จัดการแผนกต่างประเทศ(นราธิวาส)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกต่างประเทศ(นราธิวาส)

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

12  เลขานุการ(นราธิวาส)
  - ดูแลเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

1  
13  เจ้าหน้าที่บัญชี(นราธิวาส)
  - จัดทำบัญชี ภาษีซื้อและภาษีขาย

โดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

1  
14  พนักงานรับ-ส่งอกสาร(นราธิวาส)
  - รับ-ส่งเอกสาร

โดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

1  
15  ช่างเทคนิค / ซ่อมบำรุง
  - ปฏิบัติงาน ประจำโรงไฟฟ้าชวมวล ที่สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - บำรุงรักษาเครื่องจักร - ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือ - งานติดตั้ง / ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.

Tags : นราธิวาส

10 
16  วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล
  - บจ.ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด : การผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล การดำเนินงานผลิตและการส่งพลังงานไฟฟ้า รับสมัครวิศวกร ควบคุมงานก่อสร้าง โรงงานไฟฟ้า ตำบล สุไหงโก-ลก อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.

Tags : นราธิวาส

17  วิศวกรประจำโรงไฟฟ้า ด่วนมาก!!!
  - บริษัท ไพร์ซออฟวู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ดำเนินกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าชีวมวล และส่งพลังงานไฟฟ้า กำลังดำเนินการการก่อสร้าง รับสมัครทัมวิศวกร ไฟฟ้า วิศวกร เครืองกล เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงงาน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.

Tags : นราธิวาส

18  พนักงานขาย (Retail Salesperson –RS) นราธิวาส ด่วนมาก !!
  - พนักงานขายประจำพื้นที่โครงการคนขายแฮปปี้-ดีแทค (Distributor) ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์ถึงเสาร์ โดยจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด (48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และชั่วโมงการทำงานเป็นไปตามตารางการทำงาน มีประสบการณ์ด้านการขาย โดยเฉพาะงานขายในพื้นที่ มีความชำนาญงานเฉพาะด้าน ความสามารถพิเศษ การทำงานในสภาวะแวดล้อมที่กดดัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โดย บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

Tags : นราธิวาส

20 
19  ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้า
  - - รับผิดชอบการวางแผนงาน และควบคุมการบำรุงรักษา เครื่องจักร และการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้การผลิต และระบบทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.

Tags : นราธิวาส

20  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ประจำสาขานราธิวาส (STA-PT)
  - - งานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน - ตรวจติดตามกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกับระบบสิ่งแวดล้อมในองค์กร - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบบัดมลพิษที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - จัดทำเอกสารติดต่อหน่วยงานราชการ

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

21  หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประจำ จ.นราธิวาส
  - - รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม - รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ - รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม - พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา - และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

22  หัวหน้าส่วนคุณภาพ ประจำ จ.นราธิวาส
  - รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับข้าระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการตรวจติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาหรือข้อบกพร่องของคุณภาพด้านกายภาพ

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

23  เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ จ.นราธิวาส
  - - วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษี - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

24  เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสต๊อก ประจำ จ.นราธิวาส
  - รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ,สรรหา Supplier รายใหม่ ๆ ,สรุปข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : นราธิวาส

25  ผู้จัดการโรงเลื่อยไม้ 1 / ช่างซ่อมบำรุง 2
  - ควบคุมดูแล บริหารงานโรงเลื่อย ควบคุมดูแล ระบบงานเตาอบ, Boiler และเครื่องอัดน้ำยา ควบคุมดูแล งานซ่อมบำรุง

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

Tags : นราธิวาส

26  วิศวกรโยธา, วิศวกรเครื่องกล, เจ้าหน้าที่เทคนิค
  - CONTROL ROOM, DCS, MAINTENANCE

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

Tags : นราธิวาส

10 
27  Instrument Engineer / Machatronic Engineer/ Machanic Engineer
  - ดูแลระบบงาน โรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 7.5 จังหวัดนราธิวาส โรงงานอยู่ระหว่างก่อสร้าง และดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร โดยช่างจากประเทศจีน ต้องการวิศวกร มาเรียนรู้ระบบงานและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต *** ทำงานประจำที่ จ.นราธิวาส บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

Tags : นราธิวาส

28  Machatronic Engineer / Instrument Engineer ด่วน
  - บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ได้รับการส่งเสริม BOI โรงงานตั้งอยู๋ที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส เป็นโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จาก WOOD CHIP ขนาด 7.5MB อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าเป็นเปิดเดินเครื่องภายในธันวาคมนี้ รับสมัคร Machatronic Engineer, และ Instrument Engineer เป็นพนักงานประจำโรงงานไฟฟ้า

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

Tags : นราธิวาส

10 
29  ผู้จัดการโรงงานไฟ้าฟ้าชีวะมวล ด่วนมาก
  - - รับผิดชอบการบริหารงาน โรงไฟฟ้าชีวิมวล ขนาด 7.5MB ใช้พลังงานจาก WOOD CHIP ***โรงงานไฟฟ้า จะเปิดการเดินเครื่องภายในเดือน พย.59 นี้***

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

Tags : นราธิวาส

30  วิศวกร / ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเทคนิค / ช่างก่อสร้าง / DRAFTMAN รับสมัครด่วน !
  - ผจก.ฝ่ายซ่อมบำรุง กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงโรงงานไฟฟ้าทั้งระบบ สามารถวางแผนงาน และควบคุมการทำงานของทีมงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท (ทำงานที่ นราธิวาส) วิศวกร ประจำห้องปฏิบัติการโรงงานไฟ้า DCS, TURBINE, BOILER (ทำงานที่นราธิวาส) ระดับช่างซ่อมบำรุง มีทักษะงานช่างซ่อบบำรุง งานเทคนิค งานช่างเชื่อม งานช่างไฟฟ้า ประจำโรงงานไฟฟ้าที่นราธิวาส วิศวกรสำนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่ บ้านกลาง ปทุมธานี - หน้าที่เขียนแบบ ถอดแบบ BOQ DRAFTMAN ประจำสำนักงานใหญ่ บ้านกลาง ปทุมธานี - เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

Tags : นราธิวาส

20 
31  เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ IMPORT EXPORT
  - จัดทำเอกสาร นำเข้าส่งออก ไม้ยางพารา ประสานงานต่างประเทศ

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

Tags : นราธิวาส

32  ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/วิศวกรอาวุโส รับสมัครด่วน !
  - ประจำโรงงานไฟฟ้า 6 ตำแหน่ง คือ ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงงานไฟฟ้าวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรแมคคาทรอนิคส์, วิศวกรความปลอดภัย ควบคุมดูแล ระบบงานโรงงานไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำโรงเลื่อย อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 4 ตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเลื่อย, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

Tags : นราธิวาส

10 
33  ผุ้จัดการโรงงาน (ผลิตไฟฟ้าชีวมวล)
  - -บริหารจัดการฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมดภายในโรงไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

Tags : นราธิวาส

34  วิศวกรรมไฟฟ้า
  - 1.ดำเนินการ/จัดเตรียม/แก้ไข/ตรวจสอบ งานด้านเขียนแบบก่อสร้าง 2.ติดต่อ/ประสานงาน/ติดตาม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบ/สรุป/รายงาน ผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

Tags : นราธิวาส

35  ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ ISO
  - ฝ่ายบุคคล - งานสรรหา - งานค่าจ้าง - งานสวัสดิการพนัก่งาน เจ้าหน้าที่ ISO - ประสานงานกับที่ปรึกษาและพนักงานในการทำระบบ ISO - ประสานงาน CB - จัดทำเอกสาร QP WI ร่วมกับแผนกต่างๆ - ควบคุมระบบเอกสาร ISO

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

Tags : นราธิวาส

36  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (ประจำที่ โรงงานไฟฟ้า)
  - - รับผิดชอบงานในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย - จัดทำรายงาน และดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

Tags : นราธิวาส


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ