Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > นครศรีธรรมราช

งาน นครศรีธรรมราช

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ผู้จัดการภาค (ฝ่ายขาย นครศรีธรรมราช)
  - ดูแลรับผิดชอบงานสาขาของบริษัท ดูแลยอดขายและปฎิบัติงานสาขาของบริษัท ดูแลอยดขายและปฎิบัติงานของสาขาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5  
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(นครศรีธรรมราช)
  - ดูแลรับผิดชอบฝึกอบรมทั้งหมดขององค์กรทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น เทรนงานให้แก่พนักงานขายประจำสาขา

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

2  
พนักงาน Operation & Organize(นครศรีธรรมราช)
  - จัดหา และจัดสรรพื้นที่ เป็นพนักงาน Operation & Organize ของบริษัท (บริหารพื้นที่จนจบโครงการ)

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

10  
พนักงานออกแบบกราฟิค สายงานแอนิเมชั่น(นครศรีธรรมราช)
  - ออกแบบกราฟิค ทำงานแอนิเมชั่น และงานสามมิติ

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

2  
พนักงานซ่อมบำรุง(นครศรีธรรมราช)
  - เป็นพนักงานซ่อมบำรุงของบริษัท

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

10  
พนักงาน P.C.(นครศรีธรรมราช)
  - งานขายสื่อ CD VCD ประจำสาขาในห้างสรรพสินค้า

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

พนักงานตรวจสอบ(นครศรีธรรมราช)
  - ตรวจสอบสต็อกสินค้าและมาตราฐานระบบงานของสาขาและต่างจังหวัด

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

10  
พนักงานออกแบบและตกแต่งภายใน(นครศรีธรรมราช)
  - ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายในของสาขาต่างๆ และออกแบบผลิตภัณฑ์

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

5  
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(นครศรีธรรมราช)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(นครศรีธรรมราช)

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : นครศรีธรรมราช

1  
10  พนักงานขาย (นครศรีธรรมราช)
  - ขายสินค้าในร้านสาขาของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า

โดย บริษัท นัทแคนดี้เฮ้าส์ จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

11  ครูสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล 3-ม. ต้น (นครศรีธรรมราช)
  - รับสมัครงาน ครูสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล 3-ม. ต้น (นครศรีธรรมราช)

โดย บริษัท สมาร์ท อิงลิช จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

12  Project Manager
  - ควบคุมดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้

โดย บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

Tags : นครศรีธรรมราช

2  
13  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

โดย บริษัท ช่อพิกุล จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

14  หัวหน้างานประจำกะ (Shift Supervisor) ประจำร้าน KFC สาขาภาคใต้ <marquee>URGENT!!<-marquee>
  - 1. ทำหน้าที่จัดตารางเวลาทำงานพนักงานประจำร้าน และพนักงานส่งอาหาร 2. ทำหน้าที่บริการและ รับเมนูอาหาร เพื่อการส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า 3. สนับสนุนการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น ยอดขาย, การวางกลยุทธ์การขาย เป็นต้น  4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย Yum Restaurants International (TH) Co.,Ltd.

Tags : นครศรีธรรมราช

จำนวนมาก 
15  ผู้จัดการแผนก,ผู้ช่วย,พนักงาน ขาย,แคชเชียร์,บริการลูกค้า,คลังสินค้า สาขานครศรีธรรมราช
  - ดูแลพื้นที่ขาย,ยอดขาย,รับชำระเงิน,บริการลูกค้า

โดย Home Product Center (Public) Co., Ltd.

Tags : นครศรีธรรมราช

100 
16  เลขานุการ
  - 1. ร่างหนังสือและโต้ตอบจดหมายกับบุคคล / หน่วยงานภายในและภายนอก 2. การเตรียมการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม 3. ประชุม ปฏิบัติงาน และร่วมงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ แทนผู้บังคับบัญชา 4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 5. ช่วยต้อนรับแขกของผู้บังคับบัญชาและของบริษัทฯ และอำนวยความสะดวกระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 6. บริการเกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องรับรอง การจองห้องพัก การจองตั๋วเครื่องบิน และการจัดของที่ระลึก 7. กลั่นกรองและตรวจความเรียบร้อยของเอกสารและงานของหน่วยงานต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา 8. สืบค้นข้อมูล รวบรวมเอกสารและข้อมูลต่างๆ และจัดทำข้อมูล สถิติ เพื่อการบริหารจัดการ 9. จัดพิมพ์งาน จัดทำสำเนาเอกสาร ค้นหาเอกสาร และทำลายเอกสาร รวมถึงการจัดทำแฟ้มเอกสารและ Index แฟ้มเอกสารต่างๆ 10. ดูแลจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลภายในแฟ้มเอกสารต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 11. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโต๊ะทำงานและตู้เอกสารภายในห้องทำงานของผู้บังคับบัญชา 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

17  พนักงานขาย, Sale Executive, AE
  - 1. วางแผนการทำงาน หาลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม 2. เปิด และปิดการขายแก่ลูกค้า 3. สรุปรายงานและติดตาม-ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยของงานขาย 4. การดูแลลูกค้า เก่า/ใหม่

โดย November Plus Ltd., Part.

Tags : นครศรีธรรมราช

18  ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์
  - 1.รับผิดชอบดูแลงานในส่วนศูนย์บริการทั้งหมด 2.วางแผนงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร 3.ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท ฮอนด้า เทิดพระเกียรติ นครศรีธรรมราช จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

19  หัวหน้าบัญชี
  - สามารถปิดงบได้ เซ็นต์ผู้จัดทำบัญชี ประจำที่นครศรีธรรมราช (ด่วน)

โดย บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

20  พนักงานรับขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สาขานครศรีธรรมราช
  - ทำการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย

โดย TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.

Tags : นครศรีธรรมราช

21  Sales (ภาตใต้ตอนบน)
  - - บริหารลูกค้าในเขตพื้นที่ที่กำหนด - ดูแลบริหารยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ภาคใต้ตอนบน) - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย Mahaphant Fibre-Cement PCL Co., Ltd.

Tags : นครศรีธรรมราช

22  พนักงานธุรการ ประจำสาขานครศรีธรรมราช
  - - ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา

โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

23  ผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำโซนภาคใต้ ติดต่อพี่แมว 081-8056063
  - รับสมัครผู้จัดการร้านฝึกหัดร้าน KFC ประจำสาขา ภาคใต้ สนใจติดต่อ พี่แมว ที่เบอร์ 081-8056063 ดูแลบริหารร้าน บริหารลูกค้า บริหารพนักงาน

โดย Yum Restaurants International (TH) Co., Ltd.

Tags : นครศรีธรรมราช

20 
24  ธุรการหน้างาน
  - -จัดทำเอกสารทั่วไป - งานธุรการต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท อาดารา กรุ๊ป จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

25  ลูกค้าสัมพันธ์
  - - จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และเอกสารอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

โดย บริษัท อาดารา กรุ๊ป จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

26  พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์
  - -ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านการขายและการตลาดให้กับลูกค้า -บริหารงานทางด้านการขาย -ดูแลการบริการลูกค้าเก่า ขยายฐานลูกค้าใหม่ -พบปะและพูดคุยกับลูกค้า ในการนำเสนองาน สินค้า และ ประชาสัมพันธ์ - รวบรวมข้อมูลการขาย สำรวจการตลาด เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ -เรียนรู้ ระบบ และ ทักษะ ในการบริหารบุคลากร เพื่อเป็นผู้จัดการในอนาคต

โดย บริษัท อาดารา กรุ๊ป จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

27  เจ้าหน้าที่การตลาด
  - 1. ดำเนินการทำการตลาด โปรโมชั่น และประชาสัมพันธ์ 2. ประสานงาน และติดต่อลูกค้าองค์กร

โดย บริษัท อาดารา กรุ๊ป จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

28  พนักงานบริการลูกค้า (SCG HOME SOLUTION นครศรีธรรมราช, ทุ่งสง,ร้านเจี้ยบเซ้งโฮมแมคโคร) ด่วนมาก !!
  - - ต้อนรับให้บริการประสานงานขายและติดตามการขายในศูนย์โฮมโซลูชั่นใน Home Mart - ให้ข้อมูลบริการของ SCG HOME SOLUTION กับลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น - ทำใบเสนอราคา ติดตามการขายกับลูกค้า ประสานงานติดตั้งกับหน่วยงานติดตั้ง - ประสานงานจัดส่งกับผู้แทนขาย - สอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการโดยรวมกับลูกค้า

โดย SCG Cement-Building Materials - Domestic Market

Tags : นครศรีธรรมราช

29  หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  - 1.บริหารจัดการคลังสินค้า 2.ควบคุมดูแลการกระจายสินค้า

โดย บริษัท วิรัชทุ่งสงค้าข้าว จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

30  Sale freelance ด่วนมาก !!
  - - หาลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัท - นำเสนอและแนะนำสินค้าแก่ลูกค้า - รักษาลูกค้าเก่าของบริษัท - ติดตามความพึงพอใจในตัวสินค้าจากลูกค้า

โดย บริษัท วิรัชทุ่งสงค้าข้าว จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

31  Senior Civil Engineer
  - Coordinate with government about official documents Operate in civil engineering design and construction control Design engineering plan, construction plan and action plan for monitoring the results Arrange team meeting to coordinate within department and across departments Analyze root cause and corrective action in construction tasks Controlling and suggestion to team and subcontract about the work and problem solving to ensure the achievement as plan

โดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Tags : นครศรีธรรมราช

32  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (ประจำ นครศรีธรรมราช,ภูเก็ต,กระบี่,พังงา)ติดต่อ คุณนุช098-280-8212 ด่วน !
  - - อบรม ให้ความรู้ด้านโทรศัพท์มือถือ, เทคนิคการขาย ให้พนักงาน PC , Sale ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผิดชอบ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ดูแลบริหารจัดการทีมขายในความรับผิดชอบ - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน - มีภาวะความเป็นผู้นำ

โดย บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

33  เจ้าหน้าที่การขาย
  - 1. นำเสนอสินค้าและขายสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ได้แก่ อบต., อบจ., เทศบาล และโรงเรียน เป็นต้น 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนการขาย และหลังการขาย 3. รับผิดชอบและผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 4. รวบรวมข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย 5. ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับแผนกการตลาดในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

โดย บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

34  วิศวกรโยธา
  - 1. มีความเข้าใจในเรื่องงานก่อสร้าง 2. สามารถควบคุมงานได้ 3. ประสานงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท อาดารา กรุ๊ป จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

35  อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขานครศรีธรรมราช รับสมัครงาน วันที่ 9 - 10 กันยายน 58 ณ กศน.เมืองนครศร
  - อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เปิดรับบุคคลากรมากความสามารถ หลากหลายตำแหน่งอาทิ -เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์(อาวุโส) -พนักงานแนะนำสินค้า -แคชเชียร์ -Interior Designer -ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ -พนักงานป้องกันการสูญเสีย -พนักงานประชาสัมพันธ์ -ช่างซ่อมบำรุงและอาคารสถานที่ -Display -Sleeping Klinic(รับเฉพาะผู้จบการศึกษา สาขากายภาพบำบัดเท่านั้น) -งานด้านเอกสาร ที่พร้อมเข้าร่วมทำงาน เป็นหนึ่งเดียวกับทีมงานคุณภาพของเรา

โดย บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

36  พนักงานประเมินราคา ประจำสาขานครศรีธรรมราช
  - ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

37  ผู้ช่วยผู้จัดการ
  - ควบคุมการทำบัญชีและการเงินทั้งระบบของบริษัท ตรวจสอบภายใน จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท ฮาร์โมนี ยูไนเต็ด จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

38  ช่างไฟเบอร์ / ช่างประติมากรรม / ช่างเชื่อมเหล็ก
  - ช่างไฟเบอร์ - งานเลย์ไฟเบอร์ พ่นสีชิ้นงาน โป๊วชิ้นงาน ช่างประติมากรรม - ออกแบบ/ผลิต/ติดตั้ง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ งานภูมิทัศน์ ประติมากรรม ป้ายถนน เสาไฟประติมากรรม ช่างเชื่อม - สามารถเชื่อมไฟฟ้า ตัด เจียรโลหะ แผ่นเหล็กได้

โดย บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

39  พนักงานบริการขายและผลิต (อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ)
  - 1.บันทึกบัญชีการรับผลผลิต-การจ่ายสินค้า-การโอนสินค้า 2.ตรวจสอบยอดจ่ายสินค้าประจำวัน/ประจำเดือน/ประจำปี 3.วางแผนผลิตประจำสัปดาห์ 4.ประสานงานด้านงานบุคคลและธุรการ

โดย บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

40  พนักงานร้านกาแฟ ( Makro ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช )
  - - ดูแลบริหารจัดการร้านกาแฟ - บริการเครื่องดื่ม ร้อน เย็น - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

41  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ( Food science , Food Product Research and Department )
  - - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริโภค - ถ้ามีประสบการณ์จัดเตรียมวัตถุดิบทำครัวเรือน ทำครัวโรงแรม กุ๊ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ดูแลคุณภาพอาหาร การจัดแต่งจานอาหาร ก่อนนำส่งลูกค้า - ถ้ามีประสบการณ์สายอาหารฮาลานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบลล์กรุ๊ป

Tags : นครศรีธรรมราช

42  บัญชีรับ-จ่าย
  - ดูแลลูกหนี้ค้างรับ เจ้าหนี้ค้างจ่าย ดูแลด้านตั้งหนี้ ทำการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย มีความละเอียดด้านค่าใช้จ่าย มีความรู้เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โดย บริษัท วิรัชทุ่งสงค้าข้าว จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

43  หัวหน้าแผนกขายและการตลาด / เจ้าหน้าที่การขาย
  - หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด 1. วางแผนการตลาดและการขาย และประมาณการยอดขายสินค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจัดทำโครงการยอมรับแผนงานเพื่อควบคุมงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 2. วางแผนพัฒนากลยุทธ์และวิเคราะห์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ให้มีความสัมพันธภาพที่ดี และเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ 4. วิเคราะห์ข้อมูลงานขายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 5. สำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสภาพการแข่งขันของการตลาดและการขาย ข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนทางการตลาด รวมทั้งเพื่อปรับปรุงระบบการตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 6. กำกับ ดูแล การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด พร้อมทั้งติดตามประเมินผล เจ้าหน้าที่การขาย 1. นำเสนอขายงานในเขตพื้นที่ภาคใต้ กับหน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ได้แก่ งานไฟเบอร์ทุกชนิด เช่น เรือ ถังน้ำ เครื่องเล่นสนาม เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เฟอร์นิเจอร์ รถขยะ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนการขาย และหลังการขาย 3. รวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการขาย 4. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการขาย

โดย บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

44  ธุรการโรงงาน และ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
  - - ธุรการโรงงาน ดูแลจัดทำเอกสารด้านโรงงานทั้งระบบ - เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

โดย บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

45  หัวหน้างานศูนย์บริการตัวถังและสี
  - ดูแลงานด้านเอกสาร , งานเคลมประกัน , งานพรบ.ในส่วนของศูนย์บริการตัวถังและสี รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อที่จะสามารถวางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

โดย บริษัท ฮอนด้า เทิดพระเกียรติ นครศรีธรรมราช จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช

46  เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (Senior Personal Banker / Personal Banker) ประจำพื้นที่ : นครศรีธรรมราช
  - • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ขยายฐานลูกค้าและธุรกิจของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร รวมทั้งจัดกิจกรรมการขายทั้งในและนอกสาขาตามนโยบายของสาขา • ปฏิบัติงานประจำสาขาโดยรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ พื้นที่ปฏิบัติงาน : • นครศรีธรรมราช สนใจสมัครงาน ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruitment@uob.co.th หรือสมัครได้ที่ website ของธนาคาร www.uob.co.th/careers ติดต่อ ทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-343-4242 โทรสาร 02-343-4261

โดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

Tags : นครศรีธรรมราช

47  Quantity Surveyor
  - งานสัญญาจ้าง 1 ปี

โดย TW Manpower Co., Ltd.

Tags : นครศรีธรรมราช

48  เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสาขานครศรีธรรมราช ด่วนมาก !!
  - - ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ - สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ดิน ทรัพย์ ถอนการบังคับคดี - ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่กรมบังคับคดี ศาล

โดย บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

Tags : นครศรีธรรมราช

49  วิศวกรสำนักงานโยธา หน่วยงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  - ตรวจสอบ/เคลียร์แบบเพื่อจัดทำ Shop Dwg. และควบคุม จัดทำงานเอกสารโครงการ ให้ถูกต้อง และทันตามกำหนดการ

โดย POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.

Tags : นครศรีธรรมราช

50  ธุรการสนาม
  - - งานรับเหมาก่อสร้าง - ประจำไซท์นครราชสีมา - ประจำไซท์นครศรีธรรมราช

โดย บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด

Tags : นครศรีธรรมราช


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ