Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > นครพนม

งาน นครพนม

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
HR Officer (Welfare & Employee Relation นครพนม)
  - Handline staffs welfares such as medical allowances annual physical check up, group insurances, uniforms, and etc. Performing employee relation and visiting regional offices as assigned, handling HR tasks as assigned

โดย บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

พนักงานบริหารหนี้(นครพนม)
  - รับสมัครงาน พนักงานบริหารหนี้(นครพนม)

โดย บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(นครพนม)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(นครพนม)

โดย บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

พนักงานการเงิน- แคชเชียร์(นครพนม)
  - รับสมัครงาน พนักงานการเงิน- แคชเชียร์(นครพนม)

โดย บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

พนักงานตรวจสอบภายใน(นครพนม)
  - รับสมัครงาน พนักงานตรวจสอบภายใน(นครพนม)

โดย บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

พนักงานบริหารหนี้พิเศษ(นครพนม)
  - รับสมัครงาน พนักงานบริหารหนี้พิเศษ(นครพนม)

โดย บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

พนักงานติดตามหนี้สิน(นครพนม)
  - รับสมัครงาน พนักงานติดตามหนี้สิน(นครพนม)

โดย บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

พนักงานปฎิบัติการสาขา(นครพนม)
  - รับสมัครงาน พนักงานปฎิบัติการสาขา(นครพนม)

โดย บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ(นครพนม)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ(นครพนม)

โดย บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

10  พนักงานปฎิบัติการสาขา(นครพนม)
  - รับสมัครงาน พนักงานปฎิบัติการสาขา(นครพนม)

โดย บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

11  พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center นครพนม)
  - รับสมัครงาน พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center นครพนม)

โดย บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

12  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(นครพนม)
  - เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Tags : นครพนม

2  
13  ผู้จัดการเขต(นครพนม)
  - ดูแลรับผิดชอบงานสาขาของบริษัท ดูแลยอดขายและปฏิบัติงานของสาขาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Tags : นครพนม

10  
14  หัวหน้าช่างพิมพ์ระบบออฟเซ็ต(นครพนม)
  - เป็นหัวหน้าช่างพิมพ์ระบบออฟเซ็ตของบริษัท

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Tags : นครพนม

2  
15  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
  - กำกับ ดูแล และดำเนินการด้านนโยบายความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ และโรคที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการทำงาน ปรับปรุง และแก้ไขลักษณะจุดงานที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการทำงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะ กระตุ้นการดำเนินการ ติดตามผล และประเมินผลในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ จัดอบรมส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานให้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัย รวบรวมข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

โดย บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

2  
16  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สินเชื่อ) ประจำสาขาบ้านแพง จ.นครพนม ด่วนมาก !!
  - - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา

โดย บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด

Tags : นครพนม

17  เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน สาขานครพนม
  - -รับชำระค่าเบี้ยประกัน ตรวจสอบความถูกต้อง - จัดทำเอกสาร สปส. ภงด.3,53 ภงด.1 ก, อส 4 ข - จัดทำรายงานภาษีซื้อ สรุปใบเสร็จ ภาษีคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ตรวจนับเงินสดย่อยในแต่ละวัน - ตรวจสอบกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระ ออกหนังสือบอกเลิก ทวงถาม ออกใบเสร็จรับเงิน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

Tags : นครพนม

18  สมุห์บัญชี ประจำจังหวัดนครพนม
  - - ตรวจสอบบัญชี รายรับ รายจ่ายของโรงแรม - ตรวจสอบรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ - ปิดบิดชี สิ้นเดือนออกงบการเงิน - ควบคุมการนำเงินฝากธนาคารในแต่ละวัน - ควบคุมการเก็บหน้

โดย C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.

Tags : นครพนม

19  เจ้าหน้าที่ขาย - สายธุรกิจภูมิภาค (ประจำนครพนม)
  - - ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับทางโรงงาน - ติดตามสถานการณ์ทางการตลาด คู่แข่งและลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเจรจาต่อรองด้านราคาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การขาย - จัดทำราคาเสนอลูกค้าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุน - นำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย - วางแผนและจัดทำโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย - การประสานงานและจัดทำเอกสาร - ติดตามหนี้สินคงค้างกับกลุ่มลูกค้า - จัดทำรายงานสถานการณ์ ปัญหา และยอดขาย ทุกสัปดาห์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

Tags : นครพนม

20  พนักงานขาย (สาขานครพนม)
  - - แนะนำสินค้า และบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา - งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

Tags : นครพนม

21  เจ้าหน้าที่รับประกันภัย/ธุรการ สาขานครพนม
  - รับประกันภัยทุกประเภท รับแจ้งทำประกันและคำนวณอัตราเบี้ย-ออกกรมธรรม์ภาคสมัครใจ ติดตามงานต่ออายุลูกค้าของสาขาและไฟแนนท์ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

Tags : นครพนม

22  เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขา (Umay+ บิ๊กซี นครพนม)
  - 1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา 3. ให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดthe marketing strategy to be efficiency. (focus on Umay+ Product)

โดย EASY BUY CO.,LTD.

Tags : นครพนม

15 
23  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (สาขานครพนม)
  - - บริหารจัดการ การปฏิบัติงานของแผนกบริการลูกค้า แคชเชียร์ - ควบคุม ให้แนวทาง การแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นของฝ่ายบริการลูกค้า - บริหารและพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

Tags : นครพนม

24  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าด้านสินเชื่อ (เพศชาย)ประจำสาขาธาตุพนม จ.นครพนม ด่วนมาก !!
  - - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ

โดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Tags : นครพนม

25  ผู้จัดการขาย
  - ดูแลยอดขาย ตามเป้าหมายของบริษัทฯที่กำหนดไว้ เข้าพบลูกค้าตามพื้นที่ขายที่รับผิดชอบ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี

โดย บริษัท พสิษฐ์ภาคิณ จำกัด

Tags : นครพนม

26  วิศวกรโยธา, โฟร์แมน
  - ทำหน้าที่เป็นวิศวกรหรือโฟร์แมนภาคสนาม

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางสุธี คอนสตรัคชั่น

Tags : นครพนม

27  พนง.และ ผจก.แผนก HR สาขานครพนม
  - ปฏิบัติงาน HR สาขา ทุก Function ได้แก่งาน Recruit,HRD,Com&Ben,Admin

โดย บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

Tags : นครพนม

28  พนักงานแนะนำสินค้า สาขา บิ๊กซี นครพนม
  - ลักษณะงาน 1.แนะนำสินค้า 2.สรุปรายการและยอดขายประจำวัน 3.สั่งสินค้า 4.เช็คสต๊อกสินค้า

โดย บริษัท ไอ มิวสิค เอ็กซ์ตร้า จำกัด

Tags : นครพนม

29  พนักงานขายประจำร้าน Banana IT โลตัส นครพนม
  - ตำแหน่งพนักงานขาย -แนะนำสินค้า และเสนอขายสินค้า IT และโทรศัพท์มือถือ(Smart Phone)ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช่บริการพร้อมทั้งให้ข้อมูลสินค้า -บริการหลังการขาย -วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของโทรศัพท์มือถือ(Smart Phone) -แนะนำวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นอุปกรณ์ต่อพวง และคอมพิวเตอร์

โดย บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

30  แผนกขายโครงการ (Project Sales) สาขานครพนม รับสมัครด่วน !
  - - รับนโยบายและดำเนินการ บริหารยอดขายสินค้า กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือกลุ่มสินค้าอื่นๆแก่ลูกค้าโครงการโดยการ เข้าหาผู้รับเหมา , เจ้าของโครงการ หรือ เข้าหาช่องทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด - ดำเนินการสรรหา สอบถาม ติดตาม ลูกค้าโครงการเพิ่มเติม จากทุกช่องทางเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าโครงการให้ได้ตามจำนวนเป้าหมายที่องค์กรกำหนด - ดำเนินการเจรจาข้อตกลงการขายสินค้า กลุ่มวัสดุก่อสร้าง หรือกลุ่มอื่นๆกับลูกค้าโครงการโดยคำนึงถึงผลกำไรและเงื่อนไขในการขายสินค้าเป็นหลัก - อำนวยความสะดวก และ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการดำเนินการขายราบรื่นและลูกค้า ได้รับสินค้า ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ - ศึกษาความเคลื่อนไหวของตลาดและคู่แข่งจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ , สำรวจราคาคู่แข่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการขาย ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามสอบถามความต้องการฐานลูกค้าโครงการเดิม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับฐานลูกค้าโครงการ หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยช่องทางโทรศัพท์ หรืออื่นๆ เพื่อเป็นฐานในการขยายยอดขาย และเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการขายในอนาคต

โดย บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

Tags : นครพนม

31  พนักงานชั่วคราวรับสมัครบัตรสมาชิก (สาขานครพนม)
  - -จ้างระหว่างวันที่ 2 - 12 ธ.ค. 59 -แนะนำข้อมูล ให้ข้อมูล บัตรสมาชิก ประเภทบัตรสมาชิก สิทธิประโยชน์ของสมาชิก -รับสมัครบัตรสมาชิก และ บันทึกข้อมูลสมาชิกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ -รับแลกของที่ระลึกให้สมาชิก -ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

โดย บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

Tags : นครพนม

10 
32  พนักงาน PC (Mega Home) นครพนม สัญญาชั่วคราว 4 เดือน เพื่อผลักดันสินค้า
  - งานแนะนำสินค้า •ให้ข้อมูลสินค้าและคำแนะนำในการใช้สินค้ากับลูกค้า ณ จุดขาย •สาธิตการใช้สินค้าและคุณสมบัติสินค้าตามที่บริษัทฯกำหนด •จัดวางสินค้า ที่ชั้นโชว์หรือจัดแสดงชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่างๆ •ช่วยสนับสนุนงานกิจกรรมการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทฯหรือร้านค้ากำหนด งานดูแลยอดสินค้าคงเหลือ •ดูแลให้สินค้ามีการเข้าและออกตามอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีสินค้าเสื่อมสภาพ ณ จุดขาย •ตรวจนับสินค้าสั่งเข้าและสินค้าคงเหลือ •ออกใบขอซื้อ หรือ ประสานงานกับผู้แทนขายในพื้นที่ในการสั่งสินค้าเข้า ณ จุดขาย เพื่อให้สินค้ามีขายอย่างต่อเนื่อง งานที่เกี่ยวข้อง •ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯหรือร้านค้า •งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **นอกเหนือจากเงินเดือน มีค่าคอมมิชชั่น 2-2.5 % จากยอดขาย

โดย บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด

Tags : นครพนม

33  Supervisor/Management Trainee/Asst.Shop Mgr.
  - ดูแลรับผิดชอบร้าน บริหารยอดขายและอัตรากำลังคนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

โดย บริษัท บัน จำกัด

Tags : นครพนม

34  ช่างเครื่องปรับอากาศ
  - - อยู่หน้าร้าน - ติดตั้ง ซ่อม ล้าง เครื่องปรับอากาศ

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชคอนันต์การช่าง

Tags : นครพนม

35  เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (นครพนม)
  - - ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

36  แอดมินประจำสำนักงานใหญ่
  - - พิมพ์เอกสารส่งมอบงาน ขออนุมัติวัสดุและอื่นๆ - ส่งอีเมล์ - สื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรในบริษัทได้ดี - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์ประดิษฐ์ทรัพย์

Tags : นครพนม

37  พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาโลตัส นครพนม
  - ตำแหน่งพนักงานขาย -แนะนำขายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ -ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

โดย บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

Tags : นครพนม

38  เจ้าหน้าที่ประจำเคาเตอร์ เทสโก้คาร์ด วีซ่าคาร์ด สาขานครพนม สาขาสกลนคร
  - -แนะนำสินเชื่อบัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่าคาร์ด -แนะนำประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์ -ให้คำแนะนำ บริการลูกค้า -ตรวจสอบเอกสารการสมัครของลูกค้า

โดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

Tags : นครพนม

10 
39  Sales Executive (ประจำพื้นที่นครพนม)
  - • ดูแลและอธิบายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมสินค้าในโชว์รูม • อธิบายวิธีการใช้เครื่องทำกาแฟ ให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อเครื่องทำกาแฟ • ออกเอกสารทางการขายต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoice), ใบเสร็จ (Receipt) ให้แก่ลูกค้า • ช่วยจัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนฝ่ายเทรนนิ่งในการจัด Workshop ที่โชว์รูมในแต่ละครั้ง • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย Boncafe (Thailand) Co., Ltd.

Tags : นครพนม


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ