Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > ชัยนาท

งาน ชัยนาท

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
General Affaris Manager (Chainat)
  - รับสมัครงาน General Affaris Manager (Chainat)

โดย Nitro Group

แคชเชียร์ (ชัยนาท)
  - ดูแลเรื่องการจัดการการเงิน, การบริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์ และการดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : ชัยนาท

พนักงานคลังสินค้า(ชัยนาท)
  - รับสมัครงาน พนักงานคลังสินค้า(ชัยนาท)

โดย บริษัท เอส เอ็ม อี คอสเมติคส์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

2  
พนักงานขายประจำสาขาศูนย์ขายส่ง(ชัยนาท)
  - รับสมัครงาน พนักงานขายประจำสาขาศูนย์ขายส่ง(ชัยนาท)

โดย บริษัท เอส เอ็ม อี คอสเมติคส์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

10  
เจ้าหน้าที่ Q.C.(ชัยนาท)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Q.C.(ชัยนาท)

โดย TCH PLAST 1988 CO.,LTD.

Tags : ชัยนาท

2  
พนักงานไฟฟ้าซ่อมบำรุง(ชัยนาท)
  - รับสมัครงาน พนักงานไฟฟ้าซ่อมบำรุง(ชัยนาท)

โดย TCH PLAST 1988 CO.,LTD.

Tags : ชัยนาท

1  
ช่างปรับฉีด(ชัยนาท)
  - รับสมัครงาน ช่างปรับฉีด(ชัยนาท)

โดย TCH PLAST 1988 CO.,LTD.

Tags : ชัยนาท

1  
พนักงานขาย(ชัยนาท)
  - รับสมัครงาน พนักงานขาย(ชัยนาท)

โดย บริษัท ไดนิงกิ คินได จำกัด

Tags : ชัยนาท

5  
พนักงานธุรการขาย(ชัยนาท)
  - รับสมัครงาน พนักงานธุรการขาย(ชัยนาท)

โดย บริษัท ไดนิงกิ คินได จำกัด

Tags : ชัยนาท

2  
10  Waste Water Treatment - Environment Engineer
  - •Take care Environmental & Safety activities at Chainat Plant, especially Waste water treatment plant operations, Industrial Hygiene, Solid Waste Management and Sustainability. •To conduct /develop efficiency of waste water treatment system to meet government & basic law requirement and international standard. •To encourage and motivate all employee awareness in term of environment care & environment protection.

โดย บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด

Tags : ชัยนาท

11  Dyeing Supervisor
  - Key Responsibilities :  • Responsible to check the important process parameters on line on M/C • Shad finalization and approval from QA • Achieving production, M/C efficiencies • Control of redyeing & extended dye cycle • Record keeping for all the dye lots. • Implement of ISO norms. • Unloading batch in right time.

โดย บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด

Tags : ชัยนาท

12  ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง
  - ดูแลและซ่อมบำรุงการทำงานของเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ภายในกระบวนการผลิต และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท อัลติเมท ไรซ์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

1 ตำแหน่ง 
13  เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก (ด่วน)
  - ดูแลเกี่ยวกับเอกสารส่งออกของบริษัททั้งหมด

โดย บริษัท อัลติเมท ไรซ์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

1 ตำแหน่ง 
14  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  - ตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร

โดย บริษัท อัลติเมท ไรซ์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

2 ตำแหน่ง 
15  เลขานุการ
  - เลขานุการ ประสานงานทั่วไป

โดย SHONE CABLE TV

Tags : ชัยนาท

16  เจ้าหน้าที่บัญชี (จัดซื้อ)
  - เอกสารงานเบิก-จ่าย พร้อมทั้งจัดหา จัดจ้าง เจรจาต่อรองและคัดเลือกร้านค้าตลอดจนการติดตามในการตรวจรับตรวจสอบวัตถุให้ได้คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด

โดย บริษัท อัลติเมท ไรซ์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

1 ตำแหน่ง 
17  หัวหน้าบัญชี-การเงิน <marquee> ด่วน!!<-marquee>
  - งานบัญชี / งานการเงิน บันทึกบัญชีลงรายการบัญชี ตรวจเอกสารจ่ายประจำวัน AP, AR , GL

โดย บริษัท อัลติเมท ไรซ์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

1 ตำแหน่ง 
18  เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพข้าวสาร
  - ตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร

โดย บริษัท อัลติเมท ไรซ์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

2 ตำแหน่ง 
19  พนักงานรายวัน
  - งานในLine ผลิต

โดย บริษัท อัลติเมท ไรซ์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

15ตำแหน่ง 
20  ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา ปตท.ชัยนาท
  - บริหารจัดการ การดำเนินงานของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สอนงาน ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)

Tags : ชัยนาท

3  
21  Senior Safety officer / Supervisorรับสมัครด่วน!!!
  - • Establish, maintain and develop the safety management system. • To monitor and ensure that the company is in compliance with related safety regulations and quality requirements of all concerned parties. • Provide information and training for all concerned staffs, suppliers, sub-contractors and customers. • Audit, investigate and report accident/incident events, follow up corrective and preventive actions for all non-conformity of safety management system and disseminate to all concerned parties. • Coordinate and work as contact point with related government agencies, local and national

โดย VS Group

Tags : ชัยนาท

22  Process Engineerรับสมัครด่วน!!!
  - 1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสภาวะของกระบวนการผลิ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2 วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิตและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นจุดด้อย 3 คิดค้นพัฒนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเชิงป้องกัน เพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 4 ศึกษาและควบคุมการทดลองเพื่อพัฒนาใช้วัตถุดิบใหม่ หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 คิดค้นหาวิธีการเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นในเชิงวิธีการ วัตถุดิบหรือเครื่องจักรในการผลิต 6 ประสานงานกับวิศวกรอื่นๆ และฝ่ายผลิต/แผนก Utilities เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการปรับปรุงต่างๆ ได้ครอบคลุมในทุกมุมมองและนำไปสู่การปฏิบัติจริง 7 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตแก่ ฝ่ายผลิต และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนตามระบบ ISO 8 ให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 9 ควบคุมและดูแลระบบการเปลี่ยนแปลงการผลิต ทั้งในส่วนของวิธีการ อุปกรณ์ และการปรับปรุงเอกสาร (Modification Form) 10 เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 11 ปฏิบัติงานอื่นๆ และงานพิเศษ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย VS Group

Tags : ชัยนาท

23  HR&GA MANAGER
  - • Perform general of Human Resources operations for manufacturing plant, including recruitment, HR administration, payroll, compensation & benefits, staff welfare, training & development, employee relations and government relations. • Perform general of General Affaires operations for manufacturing plant, including Infrastructures, Building maintenance and other Admin. • Report to HR department manager and site director.

โดย VS Group

Tags : ชัยนาท

24  วิศวกรเครื่องกล
  - 1.ประสานงานและร่วมมือทำงานร่วมกับแผนกอื่นภายในฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรม และประสานงานร่วมมือกับฝ่ายต่างๆทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกโรงงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ด้วยค่านิยมขององค์กร (Core Value) สร้างทัศนคติในการทำงานเชิงบวกที่ถูกต้องแก่ทีมงาน 2. ดำเนินงานตามเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรมและบริษัท 3. จัดทำแผนงานโครงการวิศวกรรม เพื่อจัดสร้างหรือปรับปรุงเครื่องจักรที่ทำงานอยู่ในขบวนการผลิตและระบบสนับสนุน Utility support ต่างๆ ให้โรงงานสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง (high Reliability) อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้สายการผลิตสามารถรักษาความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ (high Quality consistency) ประสิทธิผลเชิงปริมาณ(high productivity) ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผล และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 4. สามารถวิเคราะห์รากปัญหา Root Cause และดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา Equipment breakdown และมีบทบาทเป็นผู้ดูแลผลักดันการแก้ปัญหาโดย EWO ของฝ่ายวิศวกรรม วิเคราะห์แยกกลุ่ม Root Cause (component level) เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและเสนอแนะ technical skill ที่ต้องพัฒนาเพื่อการป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน 5. ดูแลงาน Preventive Maintenance เพื่อซ่อมบำรุงระบบ process utility เช่น Chiller, Air Compressor ฯลฯ ที่ทำโดยบริษัทผู้รับเหมาภายนอก" 6. ดูแลแผนงาน&ติดตามงาน work order เพื่อรักษาสภาพระบบ site utility เช่น ไฟฟ้า, แสงสว่าง, ประปา, Fire alarm ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย พร้อมใช้งานเสมอ 7. ควบคุมดูแลระบบเอกสาร, CMMS เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

โดย VS Group

Tags : ชัยนาท

25  ซุปเปอร์ไวเซอร์/โฟร์แมนงานติดตั้ง งานประกอบโครงสร้างเหล็ก
  - -ควบคุมงานติดตั้ง งานประกอบโครงสร้างเหล็ก -รับผิดชอบพนักงานรับเหมาชุดติดตั้ง และความปลอดภัยหน้างาน -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โดย บริษัท กิจเจริญ คอนสตรัคชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

26  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(ชัยนาท)
  - - ดำเนินการและผลักดันนโยบายด้านคุณภาพของเครือเบทาโกร - จัดทำสรุปรายงาน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action) - ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในสายธุรกิจในการเตรียมรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก - เป็น project team member ในการดำเนินโครงการต่างๆ - เป็นวิทยากรภายใน หลักสูตรฝึกอบรมด้านคุณภาพ

โดย กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

Tags : ชัยนาท

27  เจ้าหน้าที่คลังพัสดุและอะหลั่ยอาวุโส
  - - วางแผนและดำเนินการรับพัสดุอะหลั่ยให้ตรงตาม specification ที่กำหนด และติดตามการจัดส่งให้เข้ามาพร้อมใช้งานในเวลาที่เหมาะสม - ควบคุมดูแลsupplier ที่เข้ามาจัดส่งพัสดุอะหลั่ยให้ถูกต้องตามกฎความปลอดภัย อย่าเคร่งครัด - ตรวจนับstock ประจำเดือนและประจำปี ร่วมกับฝ่ายบัญชี และจัดทำรายงานผลการตรวจนับ ตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องและให้ข้อมูลในการสืบหาสาเหตุหากพบสิ่งผิดปกติหรือความผิดพลาด - จัดทำรายงาน การรับ การจัดเก็บ การจ่ายพัสดุและอะหลั่ย รายเดือน - จัดเก็บและดูแลการเบิกจ่าย เครื่องมือช่างที่นำมาจัดเก็บที่คลังพัสดุและอะหลั่ย - หมั่นตรวจสอบ สอดส่องดูแลการเข้าออก-ออกคลังให้ถูกต้องเหมาะสมตามกฎบริษัท ในระหว่างเวลาที่ไม่มีพนักงานคลังสินค้าอยู่ - จัดระเบียบภายในคลังให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ การหาของได้อย่างรวดเร็ว ด้วยหลัก 5 ส ,FIFO และ visual control ได้อย่างเหมาะสม

โดย VS Group

Tags : ชัยนาท

28  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  - -งานส่งเสริมความปลอดภัย -งานตรวจความปลอดภัย -งานสอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ -งานซ้อมดับเพลิงและอพยพ -งานด้านสิ่งแวดล้อม -งานส่งรายงานให้ทางราชการ

โดย บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

Tags : ชัยนาท

29  พนักงานประจำและพาร์ทไทม์ เสิร์ฟ และผู้ช่วยกุ๊ก ล้างจาน ประจำร้าน Kaiten (ไคเต็น) สาขาโลตัสชัยนาถ (((
  - **พนักงานเสิร์ฟ - ดูแลลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบาย - รับออเดอร์ - เก็บโต๊ะเครียโต๊ะ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย **ผู้ช่วยกุ๊ก - จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารญี่ปุ่น - **ล้างจาน -ล้างจานที่ใช้แล้วให้รวดเร็ว -ใช้เครื่องล้างจานในการล้าง(สอนใช้เครื่องให้) -รับอายุไม่เกิน 50 ปี

โดย บริษัท ยูเนี่ยน ฟู้ด จำกัด

Tags : ชัยนาท

30  หัวหน้าแผนกยูทิลิตี้/ Utilities Supervisor
  - 1.วางแผนการใช้งานของยูทิลิตี้จาก Production Plant เพื่อให้การทำงาน มีความสอดคล้องกัน การใช้ยูทิลิตี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการมีส่วนร่วม ในการควบคุมสถานการณ์ในกรณีที่เครื่องจักร Production Plant ทำงานผิดปกติเพื่อลด ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน และให้เกิดผลกระทบต่อกำลังการผลิต คุณภาพ กระบวนการยูทิลิตี้และสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุด 2.ควบคุมปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ ที่ป้อนเข้าโรงงานต้องมีปริมาณที่เพียงพอ ต่อกระบวนการที่ใช้ในโรงงาน รวมถึงที่พักของพนักงาน 3.ควบคุมวางแผนปริมาณและคุณภาพของถ่านหิน สารเคมีต่างๆและวัสดุอื่น ที่ใช้ในกิจกรรมระบบยูทิลิตี้ 4.วางแผนและควบคุมการแก้ปํญหาความผิดปกติของเครื่องจักร Breakdown หรือ Emergency Shutdown รวมถึงการประสานงานในการทำ Preventive Maintenance ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารเวลาหยุดเครื่องจักรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5.วางแผนและควบคุมค่าควบคุมของระบบยูทิลิตี้และขั้นตอนสำหรับการ ปฏิบัติงานพิเศษ นอกเหนือไปจากที่มีอยู่ในขั้นตอนการทำงาน (Procedure) ปกติ ซึ่งจะต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนลงมือปฏิบัติ 6.ตรวจสอบและอนุมัติรายงาน และควบคุมการใช้เครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ของโรงงาน เช่น EWO, Incident Report, NCR, CAR, PAR ฯลฯ ที่ทางผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7.กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ในการทำงาน อย่างเคร่งครัด เช่น การใช้ระบบ Lock Out-Tag Out การออกใบอนุญาตในการทำงานหลัก (Work Permit), การออกใบอนุญาตทำงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space Permit) การออกใบอนุญาตทำงานตัดเชื่อม (Hot-Work Permit) เป็นต้น รวมถึงการตรวจสอบ สภาพพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับสภาพและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

โดย VS Group

Tags : ชัยนาท

31  ช่างซ่อมบำรุง
  - - ทำการซ่อมบำรุง/ รักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติตามแผนงานของผู้แจ้งงานอย่างประหยัดและปลอดภัย - เฝ้าตรวจติดตามเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีอาการผิดปกติ เพื่อดำเนินการ แก้ไขก่อนที่จะเสียหายมาก และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ้มขี้น - ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนที่กำหนดไว้ - บันทึก Checklis งานเอกสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ (ISO)

โดย VS Group

Tags : ชัยนาท

32  Sale area
  - ทดลองงานมีค่าคอมให้ 1,000 บาท ผ่านการทดลองงาน ค่าคอมมิชชั่นคิดตามค่าเฉลี่ยของยอดขาย และมีค่าโทรศัพท์ 1,000 ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมรถ

โดย บริษัท บีบีจี เทคโนโลยี จำกัด

Tags : ชัยนาท

33  ช่างบริการงานซ่อม สาขาชัยนาท
  - -บริการซ่อมอุปกรณ์ Cold Drink ในตลาด ให้กลับมาใช้งานได้โดยปกติ -ควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มให้ได้มาตราฐาน -ควบคุมและดูแลอะไหล่และทรัพย์สินของบริษัท

โดย บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด

Tags : ชัยนาท

34  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
  - วางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต บริหารงานด้านความปลอดภัย การจัดการทั่วไปภายในโรงงาน

โดย บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

35  Shift Supervisor (โรงงานย้อมผ้า)
  - - Daily m/c booking status and daily m/c production plan. - Responsible to implements all work practices in the department. - Process sequences for dyeing of each shade - Shade finalization and approval from QA - Achieving production targets and targeted m/c efficiencies - Control of redyeing &extended dye cycle - Record keeping for all the dyed lots - IR relationship and workers training - Implementation of ISO norms - System implementation - Process up gradation - Unloading batch in right time.

โดย บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด

Tags : ชัยนาท

36  Lab Assistant
  - 1. ปฏิบัติงานห้อง Lab เตรียมสีและเคมีสำหรับย้อมผ้า 2. คิดค้น ทดลอง คำนวณหาสูตรสีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3. ป้อนข้อมูลสูตรสีลงในคอมพิวเตอร์ 4. รายงานผลและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. ดูแลห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 6. ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในแผนก ** ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

โดย บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด

Tags : ชัยนาท

37  Utility Supervisor
  - 1. ควบคุมดูแลการทำงานระบบ Utility (เครื่องจักร, Boiler, น้ำเสีย, สาธารณูปโภค) 2. ควบคุมการกำจัดกากวัสดุเหลือใช้ 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องส่งทั้งภายในและภายนอกบริษัท 4. แก้ปัญหา รวมถึงการแจ้งผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 5. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิต 6. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 7. ดูแลถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานในสายงาน 8. ซ่อมแซม ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่่องจักรได้ ** ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

โดย บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด

Tags : ชัยนาท

38  พนักงานประกอบอาหาร
  - 1.จัดเตรียมอาหาร 2.ประกอบอาหาร

โดย ร้านอาหารกาสิท

Tags : ชัยนาท

39  ที่ปรึกษาการขาย
  - -ติดตามลูกค้า -บริการหลังการขาย -โฆษณานอกสถานที่ -การใช้สื่อต่างๆในการขาย (Social Media,วิทยุ,สื่อสิ่งพิมพ์)

โดย บริษัท สหอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

Tags : ชัยนาท

40  System Administrator Urgently Required !
  - Job description: • Monitor, Configure, Maintenance & Develop network and infrastructure • Problem solving PC, NB, Printer and Accessory • User Support and Training ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา. 08.00 - 18.00 น.

โดย VS Group

Tags : ชัยนาท

41  เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต Control room Operator (DCS Operator)
  - 1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามค่าควบคุมมาตรฐาน 2.ตรวจสอบหาค่าเบี่ยงเบนของกระบวนการผลิต วิเคราะห์และแก้ปัญหาการผลิต 3.ควบคุม สั่งการพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ 4.ประสานงานภายในและภายนอกเพื่อให้กระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 5.เฝ้าติดตามค่าควบคุมกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบหาความเบี่ยงเบนของขบวนการผลิตและบันทึกข้อมูลการผลิตที่ถูกต้องตรงไปตรงมา วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิตร่วมกับฝ่ายต่างๆ 6.สนับสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและกิจกรรม PM ให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพลดเวลาสูญเสีย Equipment Breakdown โดยปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ร่วมตรวจสอบและบังคับใช้เครื่องมือการจัดการความปลอดภัย เช่น Lock Out Tag Out, Work Permit, Hot Work Permit, Confined Space Work Permit ฯลฯอย่างเคร่งครัด 7.ร่วมทีมปฎิบัติการกับ Shift Manager ในฐานะผู้ควบคุม DCS เพื่อให้การทำงานสอดประสานกับทีมพนักงานผลิตที่หน้างานเพื่อดำเนินมาตรการตอบโต้ปัญหาหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟดับ กรณีเกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ โดยปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนมาตรฐานและกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ภายใต้การนำทีมของผู้บังคับบัญชา/ผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดย VS Group

Tags : ชัยนาท

42  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  - 1. สร้างแรงจูงใจลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ 2. บริการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า 3. รายงานการขายตามเอกสารมาตรฐานของบริษัททุกวัน เพี่อให้การขายของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย

โดย บริษัท เค-วิน มอเตอร์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

43  production engineer
  - - ประสานงานกับทีมงานในกะการผลิตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน ให้การควบคุมการผลิตเป็นไปตามแผนผลิต ปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน ประหยัดต้นทุน ด้วยค่านิยมขององค์กร (Core Value) - สนับสนุนและผลักดันการมีส่วนร่วมของทีมงานฝ่ายผลิตในการแก้ไขปัญหาการผลิต อย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น EWO, CAR, PAR, NCR, PM, Risk Asssess- ment เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือทางสถิติอื่นเช่น SPC, Six Sigma เป็นต้น - เฝ้าติดตาม (Monitor) ผลการทำงานของทีมงานและร่วมพัฒนาปรับปรุงด้วยมาตรการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุ KPI และ PI ของบริษัท - ติดตามสถานะการผลิตประจำวันเทียบกับแผนการผลิต เพื่อเข้านำทีมหรือมีส่วนร่วม และประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการแก้ปัญหาให้ทันท่วงที - ตรวจสอบการจัดทำรายงานประจำวัน ความถูกต้องของข้อมูลต่างๆจากการบันทึก ของพนักงานผลิต และพนักงานธุรการฝ่ายผลิต -ประสานงานทดลองการผลิตระหว่าง Production, Lab, Process Engineering และEngineering -สนับสนุนการทำงานด้วยระบบ SAP และ ERP อื่นๆของฝ่ายผลิตให้ราบรื่น มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ Part/Part เพื่อให้ทราบความเป็นไปของประสิทธิภาพ การผลิตและการใช้วัตถุดิบให้เหมาะสม -บ่งชี้ สภาพที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) ได้ ประเมินปัญหาได้ว่า ควรแก้ไขในทันทีด้วยตนเอง หรือตักเตือนเพื่อน ร่วมงานที่มีพฤติกรรมดังกล่าวทันที หรือเรื่องใดควรต้องรายงานเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับ บัญชาและผู้เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม -ผลักดัน/กระตุ้นตนเองและทีมงานให้ปฏิบัติหน้าที่สุดความสามารถส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรฝ่ายผลิตให้มีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ดีพัฒนาทักษะและความรู้ รวมถึงการทำงานเป็นทีม - สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้วยเครื่องมือต่างๆเช่น Skill Matrices, OJT เป็นต้น พร้อมทั้งดูแลงานด้านรับบุคคลากรใหม่ในแผนก ตารางกะ ประสานงานระหว่างกะ และการอบรมพนักงานใหม่ประสานงานกับทีมงานในกะการผลิต

โดย VS Group

Tags : ชัยนาท

44  ช่างเทคนิค (ประจำ จ.ชัยนาท / ประจำโรงงานจ.ฉะเชิงเทรา)
  - ประจำโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ชัยนาท ปฎิบัติงาน ดูแลและควบคุม โรงไฟฟ้าชีวมวล ประจำโรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา ปฏิบัคิงาน ดูเเลเเละ ควบคุม งานซ่อมบำรุง/ซ่อมสร้าง/สาธารณูปโภค

โดย บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด

Tags : ชัยนาท

45  HR Admin Officer
  - 1. จัดการงานบริหารงานบุคคล และธุรการ 2. งานเลขานุการทั่วไป ฯลฯ 3. บริหารค่าจ้าง และเงินเดือน 4. บริหารการจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร 5. วางแผนกิจกรรมสำหรับพนักงาน 6. เอกสารคนงานต่างด้าว วีซ่า/ใบอนุญาติ/90 วัน 7. ติดต่อหน่วยงานด้านนอก ปกสค./ตม.จัดหางาน 8. ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 10. ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน

โดย บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด

Tags : ชัยนาท

46  Production Supervisor
  - - Daily m/c booking status and daily m/c production plan. - Responsible to implements all work practices in the department. - Process sequences for dyeing of each shade - Shade finalization and approval from QA - Achieving production targets and targeted m/c efficiencies - Control of redyeing &extended dye cycle - Record keeping for all the dyed lots - IR relationship and workers training - Implementation of ISO norms - System implementation - Process up gradation - Unloading batch in right time.

โดย บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด

Tags : ชัยนาท

47  บาริสต้า
  - - บริการลูกค้า รับผิดชอบชงกาแฟ และเครื่องดื่มๆได้

โดย Kwanruen Cafe@Bistro

Tags : ชัยนาท

48  กุ๊กอาหารไทย , ยุโรป
  - ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน

โดย Kwanruen Cafe@Bistro

Tags : ชัยนาท

49  Purchasing Supervisor
  - 1.หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ขอเจราต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย ทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขาย 2.เสนอขออนุมัติเข้า Supplier Approved List 3.ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ 4.วางแผน ควมคุมและติดตามการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการับและตรวจนับสินค้า

โดย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

Tags : ชัยนาท

50  IT Supervisor
  - IT Supervisor 1.ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมต่างๆ 2.สามารถแก้ไขปัญหาของ Hardware และ Software รวมไปถึงปัญหาต่างๆที่ User ร้องเรียน 3.มีความรู้ด้าน Network และสามารถติดตั้งสาย Lan ได้ 4.ติดตั้ง Email บนคอมพิวเตอร์

โดย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

Tags : ชัยนาท


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ