Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > จันทบุรี

งาน จันทบุรี

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานสโตร์(จันทบุรี)
  - รับสมัครงาน พนักงานสโตร์(จันทบุรี)

โดย บริษัท จิมซัน จำกัด

1  
ฝ่ายบริการลูกค้า(จันทบุรี)
  - รับสมัครงาน ฝ่ายบริการลูกค้า(จันทบุรี)

โดย บริษัท จิมซัน จำกัด

Tags : จันทบุรี

3  
เลขานุการผู้บริหาร
  - รับสมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร

โดย บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด(จันทบุรี)

Tags : จันทบุรี

1  
พนักงานบัญชี(จันทบุรี)
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี(จันทบุรี)

โดย บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

Tags : จันทบุรี

3  
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(จันทบุรี)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(จันทบุรี)

โดย บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

Tags : จันทบุรี

1  
ช่างซ่อมบำรุง(จันทบุรี)
  - รับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง(จันทบุรี)

โดย บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

Tags : จันทบุรี

3  
โฟร์แมน(จันทบุรี)
  - รับสมัครงาน โฟร์แมน(จันทบุรี)

โดย บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

Tags : จันทบุรี

5  
เจ้าหน้าที่บัญชี-ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(จันทบุรี)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี-ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(จันทบุรี)

โดย บริษัท เอส เอ็ม อี คอสเมติคส์ จำกัด

Tags : จันทบุรี

2  
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป(จันทบุรี)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป(จันทบุรี)

โดย บริษัท เอส เอ็ม อี คอสเมติคส์ จำกัด

Tags : จันทบุรี

3  
10  ครูสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล 3-ม. ต้น (จันทบุรี)
  - รับสมัครงาน ครูสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล 3-ม. ต้น (จันทบุรี)

โดย บริษัท สมาร์ท อิงลิช จำกัด

Tags : จันทบุรี

5  
11  ผู้จัดการคลังสินค้า
  - บริหารและควบคุมดูแลงานคลังสินค้า โหลดสินค้าและการจัดส่งสินค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดย บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : จันทบุรี

1  
12  ผู้จัดการกระจายสินค้า (สาขาจันทบุรี-ตราด)
  - หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Principle Responsible)  บริหาร ควบคุม ดูแล และวางแผน ทีมงานจัดส่งให้จัดส่ง / เก็บ สินค้า และอุปกรณ์การขาย ให้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรวจสอบการเก็บเงิน ส่งเงิน และการจัดทำเอกสารการขายให้ครบถ้วนถูกต้อง  งานที่ต้องปฏิบัติ ( Duties & Responsibilities ) 1. กำกับ สั่งการ และสอนงานให้ทีมงานจัดส่งปฏิบัติงานจัดส่งสินค้าและอุปกรณ์ตามที่ได้วางแผนไว้ 2. วางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่วางแผนการจัดส่งในการวางแผนการจัดส่ง กำลังพล และรถส่ง ในการจัดส่งสินค้าในวันต่อไป  3. ตรวจเช็คจำนวนพนักงานที่มาทำงานพร้อมปรับเปลี่ยนกำลังพลจากแผนที่วางไว้ตามความเหมาะสมพร้อมปล่อยรถจัดส่ง ออกส่งสินค้า 4. ดูรายงานการจัดส่งประจำวันของวันที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหา 5. สุ่มเยี่ยมร้านค้าที่ไม่ได้รับสินค้าในวันที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อคงไว้และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า โดยต้องออกเยี่ยม 5-10 ร้านต่อวัน 6. สำรวจเส้นทางและสภาพพื้นที่หน้างานเพื่อปรับปรุงการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 7. ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดส่งแต่ละวัน และหาแนวทางแก้ไขกับทีมงานจัดส่ง และผู้เกี่ยวข้อง 8. ติดตาม ตรวจสอบการเก็บเงิน และนำส่งเงิน รวมทั้งความถูกต้องของเอกสารการขายทั้งหมดกับทีมงานจัดส่งในแต่ละวัน 9. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีมงานจัดส่งสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 10. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

โดย ThaiNamthip Limited

Tags : จันทบุรี

13  พนักงานบริการห้องอาหาร Waiter-Waitress
  - - ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องอาหาร - ทำหน้าที่บริการด้านการจัดเลี้ยงสังสรรค์ ประชุม สัมมนา

โดย โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช

Tags : จันทบุรี

14  พนักงานสำรวจร้านค้า
  - รับผิดชอบในการออกสำรวจตลาดร้านค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยใช้กระบวนการสำรวจตามขั้นตอนของต้นสังกัดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำกลับมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางพัฒนาการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติการในร้านค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดย ThaiNamthip Limited

Tags : จันทบุรี

15  ช่างยนต์
  - สามารถซ่อมรถยนต์.มีความรู้เรื่องรถห้องเย็น. ดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ในโรงงานได้

โดย บริษัท ซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

Tags : จันทบุรี

16  ช่างไฟฟ้า และ ซ่อมบำรุง
  - สามารถซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ในโรงงานได้

โดย บริษัท ซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

Tags : จันทบุรี

17  QA & R&D MANAGER
  - 1. กำกับดูแลงานในแผนกประกันคุณภาพ และวิจัยพัฒนาสินค้า,การวางแผนอัตรากำลังคน,การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการทำงานในองค์กร

โดย บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : จันทบุรี

18  Production Supervisor
  - 1.รับมอบนโยบาย เป้าหมาย KPIs และวัตถุประสงค์จากผู้บังคับบัญชา 2.รับแผนการผลิตจากผู้บังคับบัญชา และใบสั่งงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของฝ่ายผลิต 3.ติดตามการจัดเตรียมวัตถุดิบ, เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้เหมาะสมแก่การใช้งาน 4.ติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้ได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ทั้งปริมาณและคุณภาพ 5.ติดตามวิธีการทำงานเตรียมการผลิตและการควบคุมคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 6.ควบคุมการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ 7.ตรวจสอบรายงานหรือผลการทำงานประจำวันของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการทำงาน 8.ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 9.แนะนำ, ฝึกสอน และอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : จันทบุรี

1  
19  ผู้จัดการโรงงาน
  - 1.ร่วมกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์กับฝ่ายบริหาร 2.กำหนดและทบทวนนโยบายในการบริหารโรงงาน 3.วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสันและระยะยาว รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการของโรงงาน 4.วิเคราะห์ และวางแผนในการลงทุนในโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบาย 5.วางแผน และดำเนินการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร (4M 1E) ของโรงงาน 6.มอบหมาย สั่งการ ติดตาม ประเมิน ชี้แนะ และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถบริหารจัดการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 7.ตัดสินใจ และให้คำปรึกษาในโครงการ ปัญหาและข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 8.ประสานงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน และกิจกรรมในโรงงาน 9.ดำเนินการ รายงานผลการดำเนินการ และเสนอแนะการปรับปรุงให้กับผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง

โดย บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : จันทบุรี

1  
20  ฝ่ายขาย/ การตลาด
  - - จัดทำรายงานการขายประจำเดือน ประจำปี พร้อมทั้งการ วิเคราะห์และข้อเสนอ - มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมอบหมาย - กำหนดกลยุทธ์การขายที่สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางของบริษัท - จัดทำรายละเอียดแผนการขาย โดยกำหนดเป้าหมายการขาย -ควบคุม ติดตาม ประเมินผล ดูแลการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและปรับปรุงแผนการขายตามช่วงเวลาที่กำหนด - วิเคราะห์แนวโน้ม พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า - ควบคุม ติดตาม การออกไปพบลูกค้าของพนักงานขายตามแผนงานที่วางไว้ ปรับปรุงแผนการทำงานในการออกพบลูกค้า

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรรับเบอร์วู้ด (1998)

Tags : จันทบุรี

21  QC
  - - ควบคุมดูแลคุณภาพไม้แปรรูป - ตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด - มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมอบหมาย -

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรรับเบอร์วู้ด (1998)

Tags : จันทบุรี

10 
22  หัวหน้าฝ่ายผลิต
  - หน้าที่ 1.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 2.มีความตรงต่อเวลา 1.เป็นหัวหน้าฝ่ายผลิต 2.ควบคุมและดูแลการผลิต 3.มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตมาก่อน

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรรับเบอร์วู้ด (1998)

Tags : จันทบุรี

10 
23  Sales Consultant (Ford)-ที่ปรึกษาการขาย(ระยอง จันทบุรี ตราด) ด่วน!!! ด่วน!!!
  - -ดูแลต้อนรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาโชว์รูม ติดต่อทางโทรศัพท์ internet -ออกบูธที่ทางบริษัทจัดกิจกรรมการตลาด เช่น ในศูนย์การค้า โรงงาน -จัดเก็บข้อมูลในระบบ online ของ Ford พร้อมวางแผนการขาย -นำพาลูกค้าเพื่อทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ -จัดเตรียมส่งมอบรถยนต์ และให้คำแนะนำการใช้รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ -ติดตามดูแลลูกค้าหลังส่งมอบรถ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงความห่วงใยที่มีให้ ปฏิบัติงาน : Showroom Fordek Rayong (ใกล้สี่แยกทับมา อ.เมือง จ.ระยอง)

โดย VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)

Tags : จันทบุรี

24  ประสานงาน(ภาษาจีน)
  - 1.ดูแลและประสานงาน สนับสนุนการขายและการตลาดในกลุ่มผู้ใช้ภาษาจีน แปลเอกสารทางการบัญชีให้เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 2.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศใต้หวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของของบริษัทในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศใต้หวัน

โดย บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : จันทบุรี

25  Maintenance Assistance Manager **ด่วน**
  - ควบคุม และบริหารจัดการงานด้านซ่อมบำรุงของโรงงานทั้งหมด

โดย บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : จันทบุรี

26  HR-Manager
  - ผู้จัดการแผนกสรรหาทรัพยากรบุคคล

โดย บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : จันทบุรี

27  ช่างซ่อมบำรุง จังหวัดจันทบุรี
  - - ซ่อมบำรุงกลุ่มสินค้าเครื่องถ่ายเอกสารและปริ้นท์เตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน - ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายในกลุ่มสินค้าเครื่องถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์สำนักงาน

โดย บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : จันทบุรี

28  Chief Account ประจำจันทบุรี
  - - ซ่อมบำรุงกลุ่มสินค้าเครื่องถ่ายเอกสารและปริ้นท์เตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน - ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายในกลุ่มสินค้าเครื่องถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์สำนักงาน

โดย บริษัท พิโด้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : จันทบุรี

29  เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำส่วนกลางและจันทบุรี
  - 1.รับผิดชอบในการคีย์ขายสินค้า 2.ดูแลตรวจสอบทางด้านบัญชียอดขายในแต่ละวัน 3.ส่งเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ 4.บริการให้ข้อมูลทางแผนการตลาดกับสมาชิก 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด

Tags : จันทบุรี

30  พนักงานแม่บ้าน
  - 1.) ดูแลและควบคุมต้นทุนห้องพัก 2.) ดูและทำความสะอาดห้องพัก

โดย บริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด

Tags : จันทบุรี

31  ผู้จัดการแผนกห้องอาหารและเครื่องดื่ม
  - 1. ดูแลรับผิดชอบ ห้องอาหาร และงานจัดเลี้ยง 2. ควบคุม ดูและต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 3. ดูแลคุณภาพอาหาร และงานด้านบริการทุกด้าน

โดย บริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด

Tags : จันทบุรี

32  หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย
  - 1. ดูแลในLINEผลิตทั้งกุ้งดิบ/กุ้งต้ม 2. ดูแลพนักงานในแผนก 3. ทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ 4. สรุปผลการทำงานต่อผู้บริหาร 5. วิเคราะห์, แก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 6. ติดต่อประสานงานกับ Supplier 7. สนับสนุนระบบงานและกิจกรรมบริษัทฯ 8. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ

โดย บริษัท จันทบุรีโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด เป็น บริษัทในกลุ่มเครือพัฒนากรุ๊ป PTN GROUP

Tags : จันทบุรี

12 
33  Plant Management Trainee (ประจำโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.จันทรบุรี)
  - 50% in production activities - They will be trained according to the plant management trainee program in the web. Including additional program such as ISO 9001, GMP&HACCP and world-class management model , Cargill plant operation standard and jobs description of plant manager 30% in administration activity – He/She will be trained in LRT, ingredient, formula and QC also special job assignment. 20% in plant various audit – He/She will be trained how to do the plant audit and other document work.

โดย Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)

Tags : จันทบุรี

34  ผู้จัดการสาขา (ภูเก็ต,สิงห์บุรี,สมุทรสงคราม)
  - - งานการตลาด - งานบริหารสาขาทั้งระบบ

โดย อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

Tags : จันทบุรี

35  หัวหน้าคลังสินค้า และ วางแผนการผลิต
  - 1.ควบคุมดูแลการทำงานของคลังสินค้าวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง สารเคมี และการจัดส่งสินค้าไปสำนักงานใหญ่ จัดเก็บเอกสาร การรับ Order 2.มีความสามารถวางแผนการผลิต ในส่วนของการวางแผน

โดย บริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด

Tags : จันทบุรี

36  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) รีสอร์ท ที่ จันทบุรี
  - - ดูแลความเรียบร้อย และปลอดภัยให้กับทางโรงแรม - สามารถทำงานเป็นกะตามที่โรงแรมกำหนดได้

โดย บริษัท พิโด้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : จันทบุรี

37  เจ้าหน้าฝ่ายขายและส่งเสริมการขาย
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและส่งเสริมการขาย ประจำจังหวัดจันทบุรี

โดย บริษัท จันทบุรีโกลบอล-เทรด จำกัด

Tags : จันทบุรี

38  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ด่วนมาก !!
  - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าใน line การผลิต (ผลไม้,ทุเรียน) ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด

โดย บริษัท มิสเตอร์ ฟรุ๊ตตี้ จำกัด

Tags : จันทบุรี

39  รับสมัครพนักงาน PC เครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้างสรรพสินค้า จังหวัดจันทบุรี
  - เสนอขายสินค้าประเภทตู้เย็น เครื่องซักผ้า • เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน • ทำรายงานสรุปยอดขาย ( คีย์ยอดขายลงระบบ ) และรายงานการตลาด • ปฎิบัติงานประจำในห้างสรรสินค้า สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ คุณโยษิตา โล่ห์แจ่ม ( ชมพู่ ) บริษัทจัดหางานอเด็คโก้พหลโยธิน จำกัด เลขที่ 979/72-74 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 090-9088831 หรือ 02-298- 0170 - 80 ID Line : 0909088831, E-Mail : yosital@adecco.co.th

โดย บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

Tags : จันทบุรี

40  เจ้าหน้าที่สโตร์ จ.จันทบุรี
  - รับ - ส่งสินค้า ตรวจเช็คสินค้า งานด้านเอกสาร และงานที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด

Tags : จันทบุรี

41  พนักงานขับรถ 10 ล้อ
  - - มีทักษะด้านการขับรถ 10 ล้อ มาก่อน - มีใบขับขี่ - มีความรับชอบต่อหน้าที่

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรรับเบอร์วู้ด (1998)

Tags : จันทบุรี

42  เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่
  - - วางแผนการจัดการงานฟาร์มมะพร้าวออร์กานิค ขนาดพื้นที่ 2000 ไร่ เพื่อการเพิ่มผลผลิตสู่การแปรรูป รวมทั้งวางระบบการจัดการงานฟาร์มที่ถูกต้องตามประสบการณ์ด้านพืชสวน และ พืชไร่

โดย บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด

Tags : จันทบุรี

43  พนักงานประจำสาขา (จันทบุรี)
  - - ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าหลังการขาย - ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่สำนักงานใหญ่กำหนดให้

โดย บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tags : จันทบุรี

44  ตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ (Checker-out) จังหวัดจันทบุรี
  - ให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN ,SME ,เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกสถานที่ พร้อมทั้งถ่ายภาพ, วาดแผนที่เส้นทางอย่างละเอียด รวบรวมข้อมูล ประเมินรายได้ และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน โดยจัดทำรายงานการตรวจสอบพื้นที่ให้กับหัวหน้างานเพื่อลงความเห็นชอบ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม CAPACITY และ SLA ที่กำหนดไว้

โดย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

Tags : จันทบุรี

45  หัวหน้าฝ่ายผลิต
  - ควบคุมการผลิต

โดย บริษัท จันทบุรีโกลบอล-เทรด จำกัด

Tags : จันทบุรี

46  หัวหน้าศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
  - ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ติดตามจำนวนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : จันทบุรี

47  ล่ามแปลภาษาจีนด่วนมาก !!
  - 1.เป็นล่ามให้กับลูกค้าชาวจันที่อยู่จ.จันทบุรีประจำ เกี่ยวกับการสื่อสารกับชาวสวนผลไม้ 2.ติดตัวลูกค้าช่วยประสานงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อผลไม้ การแพคกิ้ง เป็นต้น 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ ลูกค้าจัดการเรื่องค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายประจำวันต่างๆให้

โดย บริษัท สปีด อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

Tags : จันทบุรี

48  แม่บ้าน (Executive Housekeeper) ด่วน !!
  - - งาน จังหวัดจันทบุรี แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน ธุรกิจ ท่องเที่ยว Email / Username  :   Password  :   ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 24 กันยายน 2558 บริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด เป็นรีสอร์ท มีห้องพัก 30 ห้อง บ้าน 20 หลังรีสอร์ทติดทะเลเจ้าหลาว จันทบุรี มีงานเลี้ยง งานประชุมและสัมมนา สวัสดิการ ประกันสังคม มีบ้านพักพนักงานให้ อาหารกลางวัน ชุดยูนิฟอร์ม Service ตำแหน่ง : แม่บ้าน (Executive Housekeeper) ด่วน !! สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองขุด  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด

Tags : จันทบุรี

49  Branch Manager (จันทบุรี)
  - •Oversee the new and renew sales operation both agent and direct sales in the assigned area to meet the target. •Direct all operational aspects including distribution operations, customer service, human resources, administration and sales •Assess local market conditions and identify current and prospective sales opportunities •Develop forecasts, financial objectives and business plans •Meet goals and metrics •Manage budget and allocate funds appropriately •Bring out the best of branch’s personnel by providing training, coaching, development and motivation •Locate areas of improvement and propose corrective actions that meet challenges and leverage growth opportunities •Share knowledge with other branches and headquarters on effective practices, competitive intelligence, business opportunities and needs •Address customer and employee satisfaction issues promptly •Adhere to high ethical standards, and comply with all regulations/applicable laws •Network to improve the presence and reputation of the branch and company •Stay abreast of competing markets and provide reports on market movement and penetration •Ensure that the work environment complies with health and safety legislation and related company policies •Manage the cost and expenses of branches as agreed in the budget of the company •Improve the efficiency of sales conversion and premiums per application. •Liaise and co-ordinate with other department managers about the problems in the operation process with other departments such as Claims, Care Management, Finance & Accounting, and Membership. •Carry out other duties related to the branch as assigned by the Head of Branch Sales.

โดย บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tags : จันทบุรี

50  จป.วิชาชีพ
  - -ดูแลเรื่องความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน -ฝึกอบรมพนักงาน/ผู้รับเหมา เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย -ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง/แผนรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น -งานกิจกรรมด้านความปลอดภัย สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย -งานเอกสาร รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อนายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ประเมินความเสี่ยงในโรงงาน -งานสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุเมื่อเกิดการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด

Tags : จันทบุรี


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ