Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > กาญจนบุรี

งาน กาญจนบุรี

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
Asst. F-O Manager - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า
  - รับสมัครงาน Asst. F-O Manager - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า

โดย S.A.P. MINING CO.,LTD. BLUE SAPPHIRE GOLF RESORT & JEWELRY

1  
Room Division- ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก
  - รับสมัครงาน Room Division- ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก

โดย S.A.P. MINING CO.,LTD. BLUE SAPPHIRE GOLF RESORT & JEWELRY

Tags : กาญจนบุรี

1  
Head of Main Kitchen - หัวหน้าแผนกห้องครัว
  - รับสมัครงาน Head of Main Kitchen - หัวหน้าแผนกห้องครัว

โดย S.A.P. MINING CO.,LTD. BLUE SAPPHIRE GOLF RESORT & JEWELRY

Tags : กาญจนบุรี

1  
Golf Operation- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมกอล์ฟ
  - รับสมัครงาน Golf Operation- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมกอล์ฟ

โดย S.A.P. MINING CO.,LTD. BLUE SAPPHIRE GOLF RESORT & JEWELRY

Tags : กาญจนบุรี

1  
F-B Asst.- ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร
  - รับสมัครงาน F-B Asst.- ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร

โดย S.A.P. MINING CO.,LTD. BLUE SAPPHIRE GOLF RESORT & JEWELRY

Tags : กาญจนบุรี

1  
Sales Executive- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  - รับสมัครงาน Sales Executive- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

โดย S.A.P. MINING CO.,LTD. BLUE SAPPHIRE GOLF RESORT & JEWELRY

Tags : กาญจนบุรี

1  
Front Office Staff - พนักงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า
  - รับสมัครงาน Front Office Staff - พนักงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า

โดย S.A.P. MINING CO.,LTD. BLUE SAPPHIRE GOLF RESORT & JEWELRY

Tags : กาญจนบุรี

2  
Captain- หัวหน้าแผนกพนักงานบริการ และเครื่องดื่มห้องอาหารและจัดเลี้ยง
  - รับสมัครงาน Captain- หัวหน้าแผนกพนักงานบริการ และเครื่องดื่มห้องอาหารและจัดเลี้ยง

โดย S.A.P. MINING CO.,LTD. BLUE SAPPHIRE GOLF RESORT & JEWELRY

Tags : กาญจนบุรี

1  
Administrator- เจ้าหน้าที่ธุรการ
  - รับสมัครงาน Administrator- เจ้าหน้าที่ธุรการ

โดย S.A.P. MINING CO.,LTD. BLUE SAPPHIRE GOLF RESORT & JEWELRY

Tags : กาญจนบุรี

2  
10  P.R.- ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  - รับสมัครงาน P.R.- ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โดย S.A.P. MINING CO.,LTD. BLUE SAPPHIRE GOLF RESORT & JEWELRY

Tags : กาญจนบุรี

2  
11  หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (กาญจนบุรี)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (กาญจนบุรี)

โดย บริษัท เอบีดี กาญจน์ จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

2 ตำแหน่ง 
12  วิศวกรเครื่องกล (กาญจนบุรี)
  - รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกล (กาญจนบุรี)

โดย บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Tags : กาญจนบุรี

13  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครดิต (กาญจนบุรี)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครดิต (กาญจนบุรี)

โดย บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

14  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโส (Sales supervisor) (กาญจนบุรี)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโส (Sales supervisor) (กาญจนบุรี)

โดย บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

15  นักวิทยาจุลชีวะ ประจำโครงการบ่อพลอย
  - รับสมัครงาน นักวิทยาจุลชีวะ ประจำโครงการบ่อพลอย

โดย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Tags : กาญจนบุรี

16  เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด
  - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการตลาด และการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย

โดย บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

1  
17  เจ้าหน้าที่ IT
  - - ดูแลระบบภายในบริษัท - เขียนโปรแกรม - แก้ไขโปรแกรม หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท เมื่อเกิดปัญหาได้

โดย บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

1  
18  เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)
  - ดูแล และควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของบริษัท

โดย บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

2  
19  พนักงานขายด่วน (ประจำจังหวัดราชบุรี)
  - - ขายบ้านโครงการให้กับลูกค้า  - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับธนาคารเบี้องต้น  - รายงานการขายตามที่ได้รับมอบหมาย  - ประสานงานกับฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

2  
20  เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน (ราชบุรี 2, กาญจนบุรี 1)
  - 1. จัดเก็บ และจัดทำเอกสารของฝ่ายต่างๆ ในโครงการ 2. รับ - จ่าย เงินประจำโครงการ

โดย บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

3  
21  ล่าม Japanese
  - 1. ติดต่อสื่อสาร กับชาวญี่ปุ่น 2. ประสานงาน สื่อสารภาษาไทย เป็นภาษาญี่ปุ่น 3. สรุปงานตรางการประชุม แจ้งเตือนการประชุมกับนายญี่ปุ่น 4. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

22  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
  - - กำกับ ดูแลงานทางด้านบัญชีต้นทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุน - รายงาน สรุปบัญชีต้นทุนส่งให้กับผู้บังคับบัญชา - พัฒนาทีมงานให้เกิดทักษะ ความชำนาญทางด้านบัญชีต้นทุน

โดย บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

23  ผู้จัดการศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์
  - - กำกับ ดูแลงานทางด้านบัญชีต้นทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุน - รายงาน สรุปบัญชีต้นทุนส่งให้กับผู้บังคับบัญชา - พัฒนาทีมงานให้เกิดทักษะ ความชำนาญทางด้านบัญชีต้นทุน

โดย บริษัท โล้วเฮงหมงเทรดดิ้ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

24  ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ(กาญจนบุรี)
  - - ซ่อมโทรศัพท์มือถือ แก้ไขอาการเสียของตามที่ลูกค้าแจ้ง - ทำการประเมินราคาอาการเสียของโทรศัพท์

โดย บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

25  ผู้อำนวยการสายงานผลิตสุกร
  - ร่วมกำหนดนโยบายการบริหารจัดการในสายงานการผลิตสุกรพันธ์และสุกรขุน ขนาด 7200 แม่ วางแผนงาน ดูแล ควบคุมการบริหารบุคลากร ด้านการผลิตสุกรให้ได้ตามเป้าหมายทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบตามที่กำหนด โดยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและนโยบายขององค์กร

โดย กลุ่ม บริษัทอินเทคค์ จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

26  ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิตสุกรพันธ์
  - - วางแผนการปฏิติงาน มาตราฐาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร - ดูแล ควบคุมงานทั้งด้านการบริหารบุคลากร ด้านการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบตามที่กำหนด - โดยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและนโยบายขององค์กร

โดย กลุ่ม บริษัทอินเทคค์ จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

27  เจ้าหน้าที่เขตการขายน้ำมันหล่อลื่น จ.เพชรบุรี จ.นครสวรรค์,จ.อุทัยธานี
  - -รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ -ดูแลลูกค้าเก่า -สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท -ทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน -สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

โดย บริษัท พีพีเอส ออยล์ จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

28  ล่ามภาษาจีน ด่วนมาก !!
  - -แปลเอกสารภาษาจีน - ไทย และไทย-ภาษาจีน -แปลเอกสารต่างๆ -ติดต่องานด้านนอกกับองค์กรต่างๆ -อื่นๆ

โดย บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

29  โฟร์แมนก่อสร้าง
  - 1.ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบแผนที่กำหนด 2.ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกียวข้องในการดำเนินงาน 3.รายงานผลการทำงาน ปัญหา พร้อมวิธีแก้ไขและเสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 4.ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ตรงตามแผนงาน 5.ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของโครงการ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

30  วิศวกรไฟฟ้า
  - -ดูแลโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ -บริหารจัดการข้อมูลพลังงานและวิเคราะห์ผลของพลังงานจากระบบ -จัดทำรายงานให้ผู้บริหารโครงการ -ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงประจำเดือน/ปี -บริหารจัดการวัสดุที่ใช้ไปในการซ่อมบำรุง -ติดต่อประสานงานเรื่องจ่ายไฟกับ กฟภ -ควบคุมและติดตามผลการผลิตกระแสไฟฟ้า

โดย บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

31  เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน
  - ด้านคำนวนค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานด้านประกันสังคม+สรรกร งานเรื่อง Time Report ต่างๆ

โดย บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

32  ผู้จัดการแผนกพัฒนาและตรวจสอบงานสาขา
  - 1.วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการพัฒนาและตรวจสอบงานสาขา 2.ศึกษา หาข้อมูล และวิเคราะห์ความเคลือนไหวใหม่ๆของคู่แข่ง 3.หาข้อมูลจากการศึกษา เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนเรื่องการพัฒนาต่อไป 4.นำเสนอและจัดทำโครงการแผนงานและกิจกรรมต่างๆ 5.มีทักษะและความชำนาญในเรื่องงานสาขาและวางแผนพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของงานสาขา

โดย บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

33  ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
  - 1.จัดทำข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงาน 2.จัดทำ Stock อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน/Stock เสื้อฟอร์มพนักงาน 3.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ /เครื่องเขียนสำนักงานของฝ่ายต่างๆ 4.ดูแลรถยนต์ของบริษัทในเรื่อง ต่อภาษ๊/ต่อพรบ./ประกันภัย/บำรุงรักษารถยนต์ (นำรถเข้าตรวจเช็คซ่อมบำรุงประจำปี) 5.จัดหาอุปกรณ์สำหรับหน่วยงานต่างๆ 6.สรุปเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆและสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/ไหว้พระ 7.ดูแลความเรียบร้อยและอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องแฟ็กซ์ ฯลฯ 8.จัดเตรียมสถานที่ความพร้อมห้องประชุม/และอุปกรณ์ในการประชุม 9.จัดหา/ประสานงานผู้รับเหมา ในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน เช่น สำนักงานสาขา 10.จัดหา/จัดเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเปิดสาขาใหม่ 11.ดูแลแม่บ้าน และพนักงาน 12.ดูแลสำรวจขึ้นทะเบียนทรัพทร์สินของบริษัท

โดย บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

34  ผู้จัดการแผนกการตลาด
  - - กำหนดแผนงาน ควบคุมการปฏิบัติงานและปฎิบัติงานด้านการตลาด - กิจกรรมส่งเสริมการตลาด, Media ต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

35  ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและงานขาย
  - นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการปล่อยสินเชื่อและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

36  รองผู้จัดการแผนกบัญชี (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
  - - ปิดงบการเงิน - กระทบยอดบัญชี ลูกหนี้/เจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย/รายได้อื่นๆ/ภาษี - สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ระดับเบื้องต้น

โดย บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

37  วิศวกรโยธา
  - ติดต่อ ดูแล ประสานงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

โดย บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

38  พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ภาคกลาง)
  - •จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด •ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้ากับร้านค้าปลีก (เช่น ร้านโชห่วย, ร้านขายของชำ, มินิมาร์ท เป็นต้น) ในเขตที่รับผิดชอบ •ดูแล Stock สินค้าในรถ ให้เพียงพอกับการขาย •วางแผนการขาย, จัดทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัทฯทุกวัน •รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่

โดย บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

39  เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ( ประจำจังหวัดกาญจนบุรี)
  - วางแผน ควบคุม สอบทาน การบันทึกรายรับ-รายจ่ายเงินของบริษัท

โดย เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tags : กาญจนบุรี

40  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)
  - • บริหารงานด้านอัตรากำลังคน ตลอดจนงานสรรหาว่าจ้างกลุ่มพนักงานผลิต และระดับหัวหน้าในโรงงาน • บริหารและจัดงานฝึกอบรบและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายเพื่อพัฒนาในสายงานเพื่อเพิ่ม • บริหาร จัดการงานฝึกอบรมและพัตนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มีการอบรมให้รู้จักการพัฒนาในสายงานให้แก่พนักงานและการพัฒนาองค์กรทั้งเรื่องสายงานหลักสายงานรอง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้น่าทำงานและน่าอยู่การอบรมให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ • งานค่าจ้างและสวัสดิการ ในด้านการทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างให้แก่พนักงงาน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ • จัดการงานด้านสถิติขาด ลามา สายพนักงาน • ดูแล ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษ ให้พนักงานอยูในระเบียบขององค์กร • งานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงา เช่น กฏหมายคุ้มครองแรงงาน กฏหมายแรงงานสัมพันธ์(งานแรงงานสัมพันธ์) กฏหมายประกันสังคม กฏหมายกองทุนเงินทดแทน กฎหมายพัฒนาฝีมือแรงงานตลอดจนดูแล ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษ ให้พนักงานอยู่ในระเบียนของโรงงาน

โดย เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tags : กาญจนบุรี

41  วิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer) **** ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ********
  - - ควบคุมการก่อสร้างตาม Site งานต่างๆของบริษัท - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนการก่อสร้าง - จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย และสรุปค่าใช้จ่ายในโครงการ - ตรวจรับงานจากผู้รับเหมา - จัดทำ Report ส่งผู้บังคับบัญชา **** ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ********

โดย เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tags : กาญจนบุรี

42  วิศวกรโยธา
  - • ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการทำงานของแผนกอาคารและสถานที่ • ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระบบบำรุงรักษาอาคาร และโครงสร้างต่างๆ • ศึกษา ค้นคว้า เพื่อนำเทคนิคความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาเครื่องจักร โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์พลังงาน • ตรวจสอบ ประเมินผลพนักงานของพนักงานอาคารและสถานที่ • ร่วมประเมินและจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี • ออกใบสั่งซื้อเครื่องจักร/ อุปกรณ์ • ออกแบบ/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น • ร่วมกับทีมวิศวกร จัดทำระบบความปลอดภัยในการทำงาน

โดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Tags : กาญจนบุรี

43  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  - - บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล - พัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ฝึกอบรม และ Productivity

โดย บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

44  ผู้จัดการโรงงาน /ผู้จัดการทั่วไป (GM)
  - - ควบคุมการผลิตด้านเบเกอรี่และขนมไทย ให้เป็นตามเป้าหมาย - พัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพการผลิต - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิต - บริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้

โดย บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

45  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โดย บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

46  วิศวกรไฟฟ้าเครื่องมือวัด (ประจำSite อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)
  - - จัดทําแผนการซ่อมบํารุงระบบ Instrument - ดูแลและตรวจสอบบันทึกข้อมูลไฟฟ้า - ดูแลและตรวจสอบระบบDCS - วิเคราะห์และประมวลผลงานของหน่วยเทอร์ไบน์

โดย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Tags : กาญจนบุรี

47  วิศวกรเครื่องกลการผลิต (ประจำSite อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)
  - -จัดทําแผนงบประมาณประจําปี -ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิต -ตรวจสอบและพัฒนางานของฝ่ายผลิต

โดย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Tags : กาญจนบุรี

48  ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้า (ประจำSite อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)
  - -จัดทําแผนงบประมาณประจําปี -ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิต -ตรวจสอบและพัฒนางานของฝ่ายผลิต

โดย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Tags : กาญจนบุรี

49  วิศวกรไฟฟ้า
  - - ติดตั้ง ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ระบบงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง -รายได้ดี มีโบนัส ชุดฟอร์ม เลี้ยงประจำปี

โดย บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี

50  วิศวกรเครื่องกล (จ.กาญจนบุรี)
  - -ควบคุมและวางแผนการผลิต งานโครงการ ให้เสร็จตามแผนงาน -ค้นคว้า วิจัย ศึกษา ผลิตภัณฑ์ใหม่

โดย บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : กาญจนบุรี


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ