Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > กระบี่

งาน กระบี่

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
วิศวกรและโฟร์แมนหัวหน้างาน
  - รับสมัครงาน วิศวกรและโฟร์แมนหัวหน้างาน

โดย บริษัท นทีทองธาร จำกัด

6  
พนักงานออกแบบ-เขียนแบบอาคาร
  - รับสมัครงาน พนักงานออกแบบ-เขียนแบบอาคาร

โดย บริษัท นทีทองธาร จำกัด

Tags : กระบี่

4  
โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า-ประปา
  - รับสมัครงาน โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า-ประปา

โดย บริษัท นทีทองธาร จำกัด

Tags : กระบี่

4  
พนักานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
  - รับสมัครงาน พนักานการตลาดอสังหาริมทรัพย์

โดย บริษัท นทีทองธาร จำกัด

Tags : กระบี่

Demi Chef - Western (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Demi Chef - Western (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

Room Attendant Supervisor (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Room Attendant Supervisor (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

Steward (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Steward (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

F&B Manager (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน F&B Manager (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

Waiter - Waitress (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Waiter - Waitress (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

10  Commis I (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Commis I (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

11  Bell Man (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Bell Man (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

12  Bartender (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Bartender (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

13  Bar Supervisor (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Bar Supervisor (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

14  Demi Chef - Bakery (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Demi Chef - Bakery (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

15  Restaurant Manager (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Restaurant Manager (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

16  Resort Shop Attendant (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Resort Shop Attendant (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

17  Assistant Front Office Manager (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Assistant Front Office Manager (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

18  Restaurant Outlet Supervisor (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Restaurant Outlet Supervisor (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

19  หัวหน้า - รองหัวหน้าฝ่ายการผลิต
  - ควบคุม และดูแลการผลิต, วัตถุดิบ, และกระบวนการผลิตในแต่ละแผนกของโรงงาน

โดย บริษัท วู้ดเวอร์คไซโตะ จำกัด

Tags : กระบี่

หลายตำแหน่ง 
20  Asst Admin Manager
  - ดูแล และประสานงานในโรงงาน  ติดต่อประสานงาน ระหว่างโรงงาน กับกิจการภายนอก ดูแลการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักงาน และโรงงาน

โดย บริษัท วู้ดเวอร์คไซโตะ จำกัด

Tags : กระบี่

1 ตำแหน่ง 
21  Restaurant Captain (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Restaurant Captain (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

22  หัวหน้าพนักงานต้อนรับ (FO Supervisor)
  - ปฏิบัติงาน และควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับ รับผิดชอบบริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ

โดย บริษัท พี พี ดอน รีสอร์ท จำกัด

Tags : กระบี่

23  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
  - • ควบคุมการอนุมัติการขาย ติดตามหนี้ประจำวัน จากพนักงานขาย • ควบคุมและเบิกบิลให้พนักงานขาย พร้อมตรวจสอบการเคลียร์บิล ประจำวัน (ใบเสร็จรับเงิน บิล ) รับคืนบิล • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ด้านสินเชื่อ ใบเปิดลูกค้า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า การลดหนี้/เพิ่มหนี้  • สรุปรายงานลูกหนี้ Daily, Weekly, Monthly  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย เครือเบทาโกร

Tags : กระบี่

24  Biogas Project Manager
  - บริหาร Biogas Project

โดย บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

Tags : กระบี่

25  พนักงานหัวบีบ-พนักงานฝ่ายผลิต
  - ควบคุมเตรื่องจักรให้ทันกระบวนการผลิต

โดย บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

Tags : กระบี่

10 
26  ผู้ช่วยหัวหน้ากะผลิต-หัวหน้ากะผลิต
  - ดูแลการผลิต Biogas

โดย บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

Tags : กระบี่

27  ช่างซ่อมบำรุง
  - ดูแลงานในโครงการ Biogas ซ่อมบบำรุงรักษาเครื่องจักร,รถในส่วนผลิต,ทำงานตามใบกำหนดหน้าที่อย่างุถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

Tags : กระบี่

28  หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  - วางแผนดูแลตรวจเช็คระบบเครื่องจักร,บำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

Tags : กระบี่

29  หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
  - ดูแลโครงการ Biogas

โดย บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

Tags : กระบี่

30  หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน
  - บริหารจัดการระบบบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

Tags : กระบี่

31  เจ้าหน้าที่ Lab
  - ดูแลงานในโครงการ Biogas

โดย บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

Tags : กระบี่

2  
32  ช่างไฟฟ้า
  - ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงงาน

โดย บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

Tags : กระบี่

3  
33  หัวหน้าLab
  - 1.ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 1.1วางแผนงาน จัดหน่วยงาน อำนวยการ ประสานงานในแผนกบริการจัดหา,แผนกผลิต และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.2บริหารงานประกันคุณภาพ ตามนโยบายคุณภาพและระบบงาน ISO 9000 Vetion 2000 ดูแลโครงการ Biogas

โดย บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

Tags : กระบี่

34  Reservation
  - รับจองห้องพัก

โดย Vacation Village Co.,Ltd. (Phra Nang Inn)

Tags : กระบี่

35  Night Shift Guest Service Officer (Koh Lanta, Krabi)
  - รับสมัครงาน Night Shift Guest Service Officer (Koh Lanta, Krabi)

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

36  ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  - วางแผนการบริหารจัดการ และควบคุมดูแล กระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

โดย บริษัท กูร์เมซเซ่ เวิลด์ จำกัด

Tags : กระบี่

37  Room Boy-Room Maid
  - รับสมัครงาน Room Boy-Room Maid

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

38  Captain Restaurant
  - รับสมัครงาน Captain Restaurant

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

39  Cost & Store Supervisor
  - รับสมัครงาน Cost & Store Supervisor

โดย บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

Tags : กระบี่

40  จนท.บัญชี-จนท.บันทึกข้อมูลการผลิต
  - ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลการผลิต และ ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

โดย บริษัท วู้ดเวอร์คไซโตะ จำกัด

Tags : กระบี่

41  เจ้าหน้าที่การตลาด (รับสมัครด่วน!!)
  - โรงแรม , อสังหาริมทรัพย์

โดย บริษัท นทีทองธาร จำกัด

Tags : กระบี่

20 
42  ผู้จัดการแผนกการตลาด
  - บริหารงาน Marketing Plan ,Event, Activities, ดูแลการจัดทำและใช้สือโฆษณาให้ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

โดย บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จำกัด

Tags : กระบี่

43  ผู้จัดการแผนกบุคคล
  - งานสรรหา ว่าจ้าง จัดทำเงินเดือน ดูแลระเบียบและสวัสดิการพนักงาน

โดย บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จำกัด

Tags : กระบี่

44  วิศวกรควบคุมงาน
  - - ควบคุมงานก่อสร้าง - สั่งวัสดุเข้าหน้างาน - ประสานงานกับผู้รับเหมา - คำนวณโครงสร้าง

โดย บริษัท วีโฮมเดคคอร์ จำกัด

Tags : กระบี่

45  สถาปนิก, INTERIOR
  - - ควบคุมงานก่อสร้าง - ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างและแบบขออนุญาต - ออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่งภายใน

โดย บริษัท วีโฮมเดคคอร์ จำกัด

Tags : กระบี่

46  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  - โรงเรียน นานาชาติ กระบี่ (Krabi International School) เปิดรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 1. วิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 2. วิชาภาษาจีน 3. วิชาพละศึกษา สอบถามเพิ่มเติมที่ info@krabischool.com | 0612 424 272

โดย TIS Holdings Co., Ltd.

Tags : กระบี่

47  Wedding Planner
  - • Mail correspondence with Wedding couples • Planning for the Wedding • Pre meeting with the wedding couple after arrival to Thailand • Look after our wedding couples from arrival to departure • Follow up with clients after the wedding to make sure they are ok • Coordinate with our wedding suppliers • Plan and distribution of function sheets to other parties involved • Centralization of information from Wedding Department • Updating information selling and net rates • Create pdf documents to clients • Original files in excel or word or system of the company • Filing of information, monthly, annually, following the a • Create Marketing material by coordinating with IT & Marketing person • Assist GM on Marketing material distribution • Management Reports: o Summary of weddings (Confirmed, pending, etc.) o Weekly Confirmed wedding overview with status – paid – not paid etc. o Yearly Report with comparison to previous years on numbers of weddings, number of persons, income, expenses etc. Format can be discussed. o Proper work flow between Wedding Planner, wedding coordinator and Accounting / Financial Controller. The wedding Planner is responsible to complete and close cost for each wedding. • Sales & Marketing – find new markets and develop our company and services

โดย บริษัท กระบี่ สเปเชียลลิซซั่น จำกัด

Tags : กระบี่

48  ผู้จัดการสถานีบริการ / หัวหน้างานบัญชี / พนักงานบัญชี ด่วนมาก !!
  - ผู้จัดการสถานีบริการ (น้ำมัน) อัตราเงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) - บริหารสถานีน้ำมันตามนโยบายของบริษัทฯ - สรรหา ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - สร้างยอกขายและควบคุมค่าใช้จ่าย เช่นค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เพิ่มกำไรให้เป็นไปตามเป้าของบริษัทฯ - ประมาณการสั่งซื้อน้ำมัน โดยยึดหลักคุ้มทุน ราคา หรือปัจจัยอื่นๆ - สร้างความพึงพอใจลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร - จัดทำตารางเวรทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานบัญชี อัตราเงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) - ควบคุมบัญชีทรัพย์สิน - จัดทำรายงานภาษีขาย - ตรวจสอบเอกสารต่างๆทั้งด้านรับ และด้านจ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พนักงานบัญชี อัตราเงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) - ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายเพื่อตั้งเจ้าหน้าหนี้ - บันทึกบัญชีตั้งหนี้ บันทึกค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานภาษีเช่น ภงด.1 ภงด.3 และ ภงด.51 และภาษีมูลค่าเพิ่มนำส่งสรรพากร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ดุสิตไทเกอร์เอนเนอร์ยี จำกัด

Tags : กระบี่

49  รับด่วน !!! ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำจังหวัดกระบี่ ด่วนมาก !!
  - รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ และ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ

โดย บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด

Tags : กระบี่

50  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประจำ สาขา กระบี่ ด่วน มาก!!
  - - ทำใบสั่งขาย - ทำใบส่งสินค้า - ทำใบคืนของเพื่อเคลมหรือซ่อม - ทำใบประกอบสินค้า - ทำใบขอซื้อ (ทำPR และ ส่งเรื่องให้จัดซื้อ) - ทำเรื่องข้อมูลลูกค้าใหม่ - ประสานงานกับลูกค้า - สามารถขายสินค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โดย บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Tags : กระบี่


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ