Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน

งานว่าง

งานว่าง งาน หางาน รับสมัครงาน

ผลการค้นหา
งานว่าง หางาน งานว่าง รับสมัครงาน งานว่าง แหล่งงาน งานว่าง ตำแหน่งงาน งานว่าง

ตำแหน่งงาน  
สาขา  
จังหวัด  
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ (Part-time)
  - จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้อง - ประสานงานลูกค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อเตรียมงานการโอนกรรมสิทธิ์ - เดินทางไปสำนักงานที่ดินในเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานและอำนวยความสะดวกงานโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้า และเจ้าหน้าที่ที่ดิน - ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย Major Development Estate Co., Ltd.

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
  - 1)วางแผนการควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิเคราะห์ผลความผันแปรของกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2)ควบคุมคุณภาพทั่วทั้งกระบวนการ รวมทั้งการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานที่กำหนด 3)จัดทำเอกสารให้มีความสอดคล้อง ทั้ง WI QC inspection ,Q-point ,Inspection Record 4)การอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงการสั่งการในกรณี การผลิตมีปัญหาด้านคุณภาพ 5)การวิเคราะห์หาสาเหตุ และทำการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นตามข้อกำหนด รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 6)กำหนด KPI วัดผลของกระบวนการ และจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาปัญหาด้านคุณภาพ และติดตามผลการควบคุม 7)วางแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในบริษัทฯ และติดตามการทวนสอบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ 8)การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนต่อลูกค้า รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 9)การสื่อสารความต้องการของลูกค้าให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและนำไปปฏิบัติ 10)การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท เช่น 5ส ,Internal Audit อย่างต่อเนื่อง 11)การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ของแผนกควบคุมคุณภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด

เจ้าหน้าที่สรรหา
  - - สรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานให้กับองค์กรตามแผนงาน - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน ภายนอก - จัดทำเอกสาร การสรุป report ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
  - 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณือะไหล่ 1 อัตรา 2.จัดซื้อจัดจ้าง outsource 1 อัตรา - ประสานงานสั่งซื้อ ต่อรองราคาและบริการอื่นๆ - เปิดPO และเอกสารซื้อ-ขายที่เกี่ยวข้อง - ติดตามสินค้า / ตรวจรับสินค้าสำเร็จ และประสานงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาระหว่างกระบวนการสั่งซื้อ - ทำรายงาน - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด

ประสานงานฝ่ายผลิต
  - ประสานงานระหว่าง ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่นๆ ของสำนักงาน ตรวจสอบและจัดทำเอกสารประกอบของฝ่ายผลิต และทำงานตามได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ริชแมกซ์ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด

HR Manager Urgently Required !
  - งานด้านกลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน งบประมาณด้านทรัพยากรมนุษย์ - กำหนด Core Competency, Functional Competency, KPIs - ปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบัติพนักงาน - วางนโยบายด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การปรับค่าตอบแทนการเลื่อนตำแหน่ง - บริหารจัดทำ WI, WP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทุก Function งาน - วางนโยบายกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย งานวางแผนกำลังคน - วางโครงสร้างองค์กร (OC) กำหนดตำแหน่งงาน Job Grade, Job Level ฯลฯ - บริหารการจัดทำ JD, JS, JE ในแต่ละตำแหน่งงาน - กำหนดนโยบายการสร้างบุคลากรทดแทนในแต่ละตำแหน่งงาน งานสรรหาว่าจ้างบุคลากร - วางแผนด้านการสรรหาบุคลากร ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ด้านการคัดเลือกและประเมินผล ติดตามผลทดลองงาน - วิเคราะห์ช่องทางในการสรรหาและต้นทุนด้านการสรรหา งานด้านพัฒนาบุคลากร - กำหนดกลยุทธ์และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัท - วิเคราะห์ผลการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร - กำหนดนโยบายด้านการสร้างระเบียบวินัย จิตสำนึก และค่านิยมองค์กร งานด้านบริหารค่าตอบแทน - กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - กำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน การให้รางวัล การปรับผลตอบแทน งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - กำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ - กำหนดนโยบายด้านสวัสดิการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท - กำหนดแนวทางการสื่อสารด้านต่างๆ ระหว่างบริษัทกับพนักงานหรือการสื่อสารกับภายนอกองค์กร การจัดการทั่วไป - การบริหารและควบคุมการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานและของบริษัทที่เกี่ยวกับแรงงานให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนด - บริการและส่งเสริมการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ ISO 9001 , 14000 ,18000 และ 8 ส. - กำกับดูแลกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติด้าน COP, Safety, CSR - วางแผนปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ - กำหนดนโยบายของหน่วยงานและติดตาม ประเมินผลในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม แนวนโยบายหรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด

ล่าม แปลภาษาพม่า (บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) )
  - 1. ประสานงานด้านภาษากับพนักงานชาวพม่า 2. ดูแลเอกสารการจ้างงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาพม่า 3. แปลเอกสารต่างๆ ระหว่างภาษาพม่ากับภาษาไทย 4. อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กร การทำงาน ให้กับพนักงานชาวพม่า 5. ปฏิบัตืงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Japanese Speaker
  - - เป็นล่ามสนทนาระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทยในองค์กร - เป็นล่ามในที่ประชุม - แปลข้อความระหว่างภาษาไทยและญี่ปุ่น - ออกไปประชุมกับลูกค้าคนญี่ปุ่น ** ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00, วันเสาร์ 10:00-13:00* หยุดวันเสาร์ครึ่งวัน วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดย บริษัท มิราอิ มีเดีย จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)
  - 1. บริหารภาพรวมการรับชำระหนี้ของทุกลูกค้าทุกราย 1.1 บริหารจัดการการรับชำระหนี้โดยการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารที่ให้บริการการตัดบัญชีเพื่อให้การรับชำระหนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ในแต่ละงวด 1.2 ตอบอีเมล คำถามของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้รวมถึงการปิดบัญชีของลูกค้าทุกราย 1.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับในการชำระหนี้ปิดบัญชีรวมถึงการไถ่ถอนหลักประกัน ของลูกค้าทุกราย 1.4 ออกจดหมายติดตามหนี้ทางอีเมลให้ลูกหนี้ผิดนัดชำระทุกราย 1.5 ตรวจรายงานการติดตามหนี้ รวมถึง Presentation จากแผนกรับชำระหนี้ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร 2. บริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดขึ้นไป (NPL : Non Performing Loan) 2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะ การชำระปกติและรักษาสิทธิทางกฏหมายของบริษัทอย่างครบถ้วน 2.2 ติดต่อลูกหนี้ เพื่อเจรจากับลูกหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งในและนอกศาล 2.3 ประสานงานกับฝ่ายกฏกหมายในการดำเนินคดีลูกหนี้ที่ผิดชำระ 2.4 ขออนุมัติแผนปรับโครงสร้างหนี้ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 2.6 ตรวจรายงานและ Presentation ลูกหนี้ค้างชำระ 3 เดือนขึ้นไปจากแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2.7 ติดตามการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้ชำระหนี้ตามกำหนด 3. บริหารจัดการทรัพย์สินที่รับโอนมาเป็นของบริษัท (NPA : Non Performing Assets) 3.1 ตรวจรายงานการสำรวจหลักประกันของลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ 100 ล้านบาทขึ้นไป 3.2 บริหารและดูแลหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ 3.3 บริหารและดูแล หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยที่สุด 3.4 บริหารดูแลเรื่องการขาย หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด 3.5 ตรวจรายงาน และ Presentation หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัท จากแผนกเร่งรัดหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย

โดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

10  แม่บ้านสำนักงาน
  - 1. ตำแหน่ง แม่บ้านสำนักงาน (1 อัตรา) - ดูแลรักษา ทำความสะอาดสำนักงาน - งานเอกสารของผู้บริหาร (ติดต่อธนาคาร ส่งเอกสารต่างภายในองค์กร และภายนอกองค์กร) - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงานสลับระหว่าง (เวลา 07.00 - 16.00 น.,เวลา 09.00 - 18.00 น.วันหยุดประจำสัปดาห์วันเสาร์เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์) 2. ตำแหน่ง แม่บ้านอาคาร (1 อัตรา) - ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน (แม่บ้านผู้รับเหมา) - ติดต่อประสานกับผู้เช่าสำนักงาน ร้านค้า และหน่วยงานต่างๆในองค์กร - งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - สามารถทำงานเป็นกะได้ (มี 2 กะ เวลา 08.00 - 17.00 น., 11.00 - 20.00 น.)

โดย บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด

11  Warehouse Assistant Manager
  - 1. รับผิดชอบบริหารงานรับสินค้าสำเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ งานจัดเก็บสินค้าให้ตรงตาม Location และไม่ให้เกิดสินค้าเสิยหายหรือชำรุด งานโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า งานตรวจนับสินค้า งานจัดเตรียมและจ่ายสินค้าสำเร็จรูป งานดูแลความสะอาด คลังสินค้าและการจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ยอด Stock สินค้าตรงตามระบบและจ่ายสินค้าได้ถูกต้อง ครบถ้วนและมีคุณภาพ 2. รับผิดชอบบริหารงานวางแผนใช้รถขนส่งและรถหัวลาก งานวางแผนโหลดสินค้าในประเทศและต่างประเทศงานโหลดสินค้าเข้าตู้ Container ให้ถูกต้องและตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อให้การขนส่งสินค้าถูกต้อง ทันเวลาและลดต้นทุนการขนส่ง 3. รับผิดชอบบริหารงานติด Sticker ตามคำสั่งของลูกค้า งานทำสินค้า Pack6 งาน Rework อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงานจัดทำ Plan Rework เพื่อให้สินค้าที่ออกมาถูกต้อง ทันเวลา และลดต้นทุนในการทำงาน 4. รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทและปฎิบัติตามระเบียบบริษัท

โดย บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

12  เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
  - -ดูแลกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง -รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน จัดทำวารสารภายใน -ดูแลเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน และให้คำปรึกษาแก่พนักงาน -ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ติดต่อหน่วยงานราชการ

โดย บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

13  เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สังกัด บ.ศรีตรัวโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 1. ตั้งรหัสในเอกสารการตั้งทรัพย์สิน พร้อมบันทึกสินทรัพย์ถาวรในระบบ 2. คำนวณค่าเสื่อมราคาและบันทึกในใบโอน 3. ตรวจนับทรัพย์สิน จัดทำรายงานใบตรวจนับทรัพย์สิน และทำสรุปยอดทรัพย์สินระหว่างประกอบประจำเดือน 4. บริหารจัดการเกี่ยวกับความมีตัวตนของสินทรัพย์ เช่น ทะเบียนคุมรถ,บ่งชี้ทรัพย์สิน 5. จัดทำยอดสัญญาก่อสร้าง และสัญญาบริการคงค้างประจำเดือน บัญชีรายวันทั่วไป 1. บันทึกปรับปรุงรายการเงินเดือน/ค่าแรง 2. ตรวจสอบยอด outstanding 3. บันทึกรายการค้างรับ-ค้างจ่ายRecurring process และปรับปรุงบัญชีเดินสะพัด 4.โอนปิดบัญชีต้นทุน Provision และรายการทีเกี่ยวกับการปิดบัญชีประจำเดือน

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

14  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)จำกัด
  - 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน 2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห่อ , เชื้อเพลิง , อะไหล่วัสดุ 3. จัดทำรายงานต้นทุนโอนระหว่างแผนกของสินค้าระหว่างผลิตและคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป 4. จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์ตามประเภทของต้นทุนทั้งด้านตัวเงินและปริมาณ 5. จัดทำต้นทุนคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงประสิทธิภาพในการผลิตและใช้ทรัพยากร 6. ดูแลและตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนงาน เช่น ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายส่งออก เป็นต้น 7. รายงานข้อมูลทางต้นทุนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

15  หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน 2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห่อ , เชื้อเพลิง , อะไหล่วัสดุ 3. จัดทำรายงานต้นทุนโอนระหว่างแผนกของสินค้าระหว่างผลิตและคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป 4. จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์ตามประเภทของต้นทุนทั้งด้านตัวเงินและปริมาณ 5. จัดทำต้นทุนคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงประสิทธิภาพในการผลิตและใช้ทรัพยากร 6. ดูแลและตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนงาน เช่น ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายส่งออก เป็นต้น 7. รายงานข้อมูลทางต้นทุนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

16  Customs Specialist (ผู้ชำนาญการศุลกากร)
  - 1.ตรวจสอบและให้ข้อมูลพิกัดสินค้าได้อย่างถูกต้อง 2.ตรวจสอบ Invoice/Packing lists/BL/Air way bill และ FTA Form ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 3.ให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และกฎหมายต่างๆ ของศุลกากร 4.ให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ปัญหากับลูกค้าที่เกี่ยวกับศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ 5.ให้ความสนใจและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศุลกากร อย่างสม่ำเสมอเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและทีมงานทราบ 6.สามารถไปเจรจาหรือโต้แย้งกับเจ้าหน้าศุลกากรได้ กรณีหากงานมีปัญหา 7.ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการต่างๆทางศุลกากรได้อย่างถูกต้อง 8.ดำเนินการและจัดทำเอกสารต่างๆ สำหรับพิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรมศุลกากร 9.ดำเนินการเรื่องใบอนุญาตของหน่วยงานต่างๆ สำหรับการนำเข้าและส่งออก 10.ดำเนินการยื่นเอกสาร Form / C/O และ FTA ต่างๆ 11.ดำเนินการขอคืนภาษีและชดเชยอากรต่างๆ 12.ให้คำปรึกษาเรื่องพิกัด และพิธีการต่างๆของกรมศุลกากร ให้แก่เพื่อนร่วมงานและลูกค้า 13.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด

17  Office Engineer
  - -ดูแล จัดทำเอกสารรายงานของ Project -จัดทำเอกสารอนุมัติวัสดุ,แบบก่อสร้างและเอกสารอื่นๆเพื่อเตรียมพร้อมก่อนดำเนินการ -ประสานงานกับทีมผู้จัดการโครงการเพื่อทำเอกสารส่งมอบแต่ละ Project -จัดทำแบบ Drawing ต่างๆในระหว่างการก่อสร้าง -รวบรวมสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละโครงการเพื่อสรุปต้นทุนการก่อสร้าง -ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่่ายอื่นๆทีเกี่ยวข้อง -ติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

โดย บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเซีย จำกัด (SEARA)

18  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
  - - ดูแลงานด้านเอกสารทั้งหมดของทางฝ่ายโครงการ - ประสานงานระหว่างหน้าสาขากับสำนักงานใหญ่ - งานอื่นๆ ที่ทางบริษัทมอบหมาย

โดย บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

19  IT Support (Hardware Onsite Service)
  - - จัดเตรียม และติดตั้งชุดอุปกรณ์ Hardware, Software รวมทั้งตั้งค่าโปรแกรมตามที่โปรแกรมเมอร์กำหนดไว้ เพื่อนำไปติดตั้งตามงาน Event ต่างๆ - ติดต่อประสานงานระหว่าง ทีมช่าง ทีมโครงสร้าง ลูกค้า และโปรแกรมเมอร์ - สัญญาจ้างงาน 6 เดือน

โดย บริษัท เอนี่ไอ จำกัด

20  เจ้าหน้าที่จ่ายงาน/GPS
  - - กำกับและควบคุมแผนการขนส่ง ตามแผนงานที่วางไว้ ,ติดต่อประสานงานพนักงานขับรถ และลูกค้า -ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ -Call Check พนักงานระหว่างการขนส่ง,บันทึกข้อมูล การขับขี่พนักงาน -ประสานงานลูกค้าและผู้ให้บริการ ทั้งถายใน-ภายนอก

โดย บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จำกัด

21  เจ้าหน้าที่QA
  - 1.การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าและบริหารของสถานประกอบการ โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดโดยลูกค้า 2. ตรวจสอบขั้นตอนการควบคุมดุณภาพให้ครบถ้วน มีวิธีการจัดเก็บ และทำดัชนีการจัดเก็บ (ที่เข้าถึง) การรักษา และการทำลาย 3. ตรวจสอบและควบคุมเอกสาร ข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 4. ตรวจสอบการแสดงชี้บ่ง และการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาแหล่งข้อบกพร่อง และติดตามการผลิต 5. ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ และการบริการต้องอยู่ภายใต้ภาวะควบคุม นับตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาทำการผลิต และระหว่างการผลิต จนถึงสิ้นสุดการผลิต ในการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต 6. ตรวจและจดบันทึกตั้งแต่การตรวจรับผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตแล้ว จนกระทั่งส่งมอบอย่างละเอียด และเรียกกลับทันทีที่มีข้อบกพร่อง ก่อนถึงมือลูกค้า ต้องบันทึกผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ทำเครื่องหมายติดป้ายแยกเก็บต่างหากจากกัน 7. ตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือการบริการ จากผลประเมินของลูกค้า 8. ควบคุมบันทึกการเคลื่อนย้าย การเก็บ การบรรจุ การเก็บรักษา และการส่งมอบ 9.จัดการฝึกอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการทำงานระบบคุณภาพ 10. บันทึกจดสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้ม ของข้อบกพร่องต่างๆและทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้

โดย บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด

22  เจ้าหน้าที่ขาย (Sale Executive) รับสมัครด่วน !
  - - ติดต่อและนำเสนอสินค้าของทางบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้า - ขยายฐานลูกค้าใหม่ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท - รักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - จัดทำรายงานยอดขายให้กับผู้บังคับบัญชา - ดูแลและให้บริการลูกค้าหลังการขาย

โดย บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )

23  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
  - - นำเสนอขายสินค้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ดูแล รักษาฐานลูกค้า - ประสานงานขายระหว่างลูกค้า และ แผนกที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ** มี commission , insentiveจากเป้า , ค่าน้ำมัน+ค่าเสือม ,ค่าที่จอดรถ ,ค่าโทรศัพท์

โดย บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด

24  Customer Service/เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  - - ประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและหน่วยงานอื่นๆในบริษัทฯ - รวบรวมข้อมูลแผนการส่งงาน,PO,KANBAN,BARCODE จากลูกค้าแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ออก Invioce สำหรับเปิดบิลขายให้กับลูกค้า - ติดตามแผนการส่งงาน ประชุมร่วมกับแผนกวาง,QA และฝ่ายผลิต แลัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรุปรายงานข้อมูลของลูกค้า ข้อร้องเรียน และปัญหาของลูกค้า - ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด

25  หัวหน้าคลังสินค้าและขนส่ง/ผู้จัดการ
  - - ดูแลและจัดการงานด้านขนส่งสินค้า - ประสานงานระหว่างโกดังสินค้าสองแห่ง เพื่อให้มีสต็อกเพียงพอ และสินค้าพร้อมขาย - ประสานงานกับฝ่ายบัญชี ข้อมูลสต็อกในระบบของบริษัท - ตรวจดูใบส่งสินค้า กระทบกับใบวางบิลของฝ่ายบัญชี

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต

26  Japanese Interpreter (N3 ขึ้นไป ประจำ จ.สิงห์บุรี) ด่วน!!!
  - - ประสานงานระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทย - แปลเอกสารของแผนก - แปลในที่ประชุม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด

27  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จ.เพชรบูรณ์
  - 1.วิเคราะห์ความต้องการ และจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน E2E Product & Proposition, System, Cross Sell & Up Sell , Sales Skill & Motivation รวมไปถึง Soft Skill ที่เป็น Function Competency ให้กับทีมงานขาย พนักงาน และเพื่อนคู่ค้าภายในจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบ 2.วางแผน และดำเนินการอบรมตามแผนงานที่วางไว้ ให้กับทีมงานขาย พนักงาน และเพื่อนคู่ค้าภายในจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบ 3. ควบคุม และติดตามการประเมินผลหลังจากในการพัฒนา และอบรมให้กับทีมงานขาย พนักงาน และเพื่อนคู่ค้าภายในจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อให้มีทักษะ และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4. วิเคราะห์ความต้องการ และจัดหาเครื่องมือในการสื่อสาร และกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานขาย พนักงาน และเพื่อนคู่ค้า เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความเป็น True โดยจะสอดแทรกเนื้อหา และขั้นตอนในการปฏิบัติงานรวมเข้าไปด้วย 5. วางแผน และดำเนินการสื่อสาร และจัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ ให้กับทีมงานขาย พนักงาน และเพื่อนคู่ค้าภายใน Cluster ที่ดูแลรับผิดชอบ 6. ควบคุม และติดตามการประเมินผล รวมไปถึงการแก้ปัญหาหลังจากที่การสื่อสาร และจัดกิจกรรมให้กับทีมงานขาย พนักงาน และเพื่อนคู่ค้าภายใน Cluster ที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความเป็น True อย่างต่อเนื่อง 7. วางแผน และดำเนินการ Visit พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหากับทีมงานขาย พนักงาน และเพื่อนคู่ค้าภายในจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบ 8. สรุป Report และ วิเคราะห์ รวมทั้งระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร การสื่อสาร และการจัดกิจกรรม พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายในจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบมายัง RPO Manager และ People Operation Management 9. บริหาร และควบคุมงบประมาณที่ได้รับภายใน Cluster ที่ดูแลรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

28  Telesales Supervisor ประกันภัยรถยนต์ (ประจำศูนย์ จ.พิษณุโลก)
  - 1. ดูแลทีม Telesales จำนวน 10-15 คน เพื่อให้คำแนะนำ Package ประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้าของบริษัทฯ 2. ควบคุมคุณภาพการขายของทีมให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด 3. สอนงานพนักงานในทีม ควบคุมงาน และบริหารทีมให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน 4. แก้ปัญหาระหว่างการทำงานให้กับพนักงานในทีมเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย ***เริ่มงานได้ทันที (ฝึกงานที่กรุงเทพฯ ประมาณ เดือน ต.ค. – พ.ย.2560) ค่าที่พักและค่ารถ บริษัทฯ จ่ายให้

โดย บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)

29  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/Telesales (ประจำศูนย์ จ. พิษณุโลก)
  - 1. แนะนำข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้าของบริษัทฯ(ทางโทรศัพท์) บริษัทฯ มีรายชื่อลูกค้าที่สนใจทำประกันรถให้ ไม่ต้องออกพบลูกค้า ทำงานที่อ๊อฟฟิศ 2. ทำงานเช้า-เย็นกลับ ไม่ต้องเข้ากะ(สถานะเป็นพนักงานประจำ) 3. มีการสอนงานให้ก่อนทำงานจริงและมีหัวหน้าคอยช่วยเหลือระหว่างทำงาน 4. เงินเดือนประจำ+เบี้ยขยันเดือนละ1,000-3,000 บาท+ ค่าคอมมิชชั่นไม่มีขีดจำกัด

โดย บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)

100 
30  แคชเชียร์
  - - บริการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ - งานปิดบัญชีระหว่างวัน - เบิกจ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของร้าน - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ต.สุขภัณฑ์ เซ็นเตอร์ จำกัด

31  เจ้าหน้าที่สรรหา
  - 1.ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อเพื่อสรรหาบุคลากร 2.จัดทำป้ายประกาศรับสมัครงาน,คัดรายชื่อผู้ว่างงาน ณ จัดหางาน 3.คัดเลือกใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมนัดหมายเพื่อดำเนินการสัมภาษณ์งาน 4.รวบรวมและตรวจสอบเอกสารของพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน 5.จัดเตรียมสัญญาว่าจ้าง,ใบส่งตัวพนักงานใหม่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 6.จัดเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ตามแผนที่กำหนด 7.ติดตามผลการปฏิบัติงานเอกสารประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน จนครบกำหนดและบรรจุเป็นพนักงานประจำ 8.จัดทำทะเบียนประวัติพนักงานคนไทยและต่างด้าวให้ถูกต้องครบถ้วน 9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย P.C. TAKASHIMA (THAILAND) Co., Ltd.

32  Sales Director (Real Estate Developer )
  - วางแผนงานขายให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและ / หรือเกินเป้าหมาย ที่บริษทัฯ กา หนด 2) สนับสนุนและให้ค าปรึกษา ฝึ กอบรมและควบคุมการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานการขาย 3) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความพึงพอใจของลูกค้าภายในโครงการฯ และผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ 4) การติดตามงานบริการก่อนและหลงัการขายบ้านภายในโครงการ 5) ใหค้วามร่วมมือกบั หน่วยงานภายในบริษทัฯ 6) การเป็นแบบอย่างและเป็นผู้น าทดี่ ใีห้ผู้ใต้บังคบับัญชา 7) การสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างฝ่ ายและองค์กร

โดย 360 Quality Management Co., Ltd.

33  Sale Event/AE (Freelance)
  - หน้าที่ความรับผิดชอบ: - ดำเนินการด้านการขาย / สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนคู่ค้า / สร้างยอดขาย / ขยายฐานพันธมิตรร้านค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - วางแผน / ติดตาม / วิเคราะห์ปัญหา / ประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไข้ปัญหาที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายความรับผิดชอบที่กำหนด - ไม่ต้องเข้า Office บริหารเวลาการทำงานได้ด้วยตนเอง

โดย บริษัท บราวน์ แร็บบิท จำกัด

34  ผู้จัดการร้านอาหาร
  - ดูแลและบริหารงานในส่วนของคอฟฟี่ชอปทั้ง 3 สาขา 1. ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัย 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมเปิดและปิดร้านในแต่ละวัน การปิดยอด และการดำเนินงานของร้านโดยทั่วไป 3. ดูแลการให้บริการลูกค้าของพนักงาน และติดตามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น 4. ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 5. สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ ตลอดจนให้คำแนะนำและฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ดูแลคลังสินค้าทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในร้านทั้ง 3 สาขา และดูแลการส่งสินค้าระหว่างร้านกัน และการส่งออกสินค้าไปยังร้านอื่นๆ 7. ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและคลังสินค้าของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และรายงานจำนวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และชำรุดเสียหาย เป็นต้น 8. ช่วยวางแผนและเตรียมการการจัดงานอื่นๆ ของร้าน เช่น งานวันเกิด งานเลี้ยงนอกสถานที่ การเช่าสถานที่ของร้าน รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยของงานทั้งภายในร้านและนอกสถานที่ 9. ช่วยวางแผนการประชาสัมพันธ์ การตลาด และแผนกิจกรรมของร้านและโรงเรียน

โดย Theera : The Original Healthy Bake Room

35  พนักงานขับรถ
  - 1. ขับรถรับ-ส่งสินค้าระหว่างบริษัทกับโรงงาน 2. จัดเก็บยาเข้าคลังสินค้า 3. ดูแล/ตรวจเช็กรถจัดส่งให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

36  Mould Engineer
  - เบิก-จ่าย จัดเตรียมและประสานงานกับ Production Engineer ในการส่งมอบแม่พิมพ์ ติดตั้ง Mould กับเครื่องจักร เบิกจ่าย อุปกรณ์ Spare part และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ระหว่างทำการผลิต รวมทั้งจัดทำแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์เชิงป้องกัน เพื่อให้แม่พิมพ์อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา

โดย Rianthai Interplas Co., Ltd.

37  วิศวกรเครื่องกล (ประจำ พระราม 2 บางขุนเทียน)
  - ควบคุมงานติดตั้งระบบ ปรับอากาศ สุขาภิบาล และ ป้องกันอัคคีภัย สำหรับอาคารสูง 1.ด้านสัญญา 2.ด้านแผนงาน - ศึกษาแผนงาน 3 Weeks/3 Months เพื่อจัดทำแผนงานโดยละเอียดและนำไปปฏิบัติงานจริง - ควบคุมการทำงานของผู้ช่วยวิศวกร (โฟร์แมน) และรายงานต่อวิศวกรโครงการรับทราบ - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงและรายงานต่อวิศวกรโครงการรับทราบ 3.ด้านงบประมาณ-การเงิน - ศึกษางบประมาณในงานก่อสร้างแต่ละส่วน บันทึกคนงานทำงานจริงและวัสดุที่ใช้จริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ -ต้องคุมงบประมาณต่อหน่วยของงานให้ได้ 4.ด้านเทคนิค -ศึกษา Specifications ต่างๆและควบคุมงานให้ได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด -แก้ปัญหาหน้างานร่วมกับผู้ช่วยวิศวกร (โฟร์แมน) และรายงานต่อวิศวกรโครงการรับทราบ - ตรวจสอบแบบกับหน้างานจริง หากมีข้อขัดแย้งให้แจ้งวิศวกรโครงการ - แจ้งพนักงานเขียนแบบ โดยระบุการแก้ไข เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหน้างานจริงเพื่อไปจัดทำ As-Built Drawings - ด้าน QA/QC และ Safety - ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับให้ผู้ช่วยวิศวกร (โฟร์แมน) ดำเนินการตามที่ระบุไว้ - ควบคุมงานให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบสัญญา (Specifications) -ตรวจสอบและอนุมัติผลงานผู้รับเหมาช่วง -ตรวจสอบและอนุมัติการทำงานของผู้ช่วยวิศวกร (โฟร์แมน) - คนงานรายวัน -ตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่ายวัสดุ -ตรวจสอบและอนุมัติการสั่งซื้อของในหน่วยงาน -การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจกันของทีมงานหรือระหว่างผู้รับเหมาและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน 5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

38  ล่ามภาษาญี่ปุ่น รับสมัครด่วน !
  - - ประสานงานติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานคนไทย กับคนญี่ปุ่น แปลเอกสารต่างๆ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เซอิฮัสซึ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

39  ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุน
  - -กำกับดูแลงานด้าน บัญชี การเงินและจัดซื้อ / งานด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ / งานด้านกฏหมายใหส้อดคล้องกับ แผนงานนโยบายและงบประมาณทีวางไว้ ภาพรวมขององค์กรเป้าหมายขององค์กร -ประสานงานระหว่างผู้บริหารผู้จัดการและพนักงาน - ควบคุมและกำกับงบประมาณเพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์ - รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจและรายงานต่อผู้บริหาร - จัดให้มีและอำนวยความสะดวกในการบริหารงานทั่วไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล -บรหิ ารจัดการงานในส่วน บัญชี บุคคล กฏหมาย และ บริหารควบคมุ งบประมาณพร้อมทั้งประสานงานร่วมกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ - นำสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กร ทั้งเทคโนโลยีและความรู้

โดย บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

40  เจ้าหน้าที่ QC รับสมัครด่วน !
  - เจ้าหน้าที่เอกสาร QC 1.จัดทำเอกสารด้านคุณภาพ 2.ตรวจสอบวัตถุดิบเข้า 3.ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพ 4.ตอบ E-mail ลูกค้า ด้านคุณภาพ 5.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ QC 1. ตรวจสอบสินค้าระหว่างการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป 2. ตรวจสอบการเกิดของเสียและงานรอตัดสินใจประจำวัน 3. บันทึกข้อมูลการตรวจสอบ 4. ควบคุมและปฎิบัติตามเอกสารในระบบ ISO 5. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท เอสเอ็น เมททอล พาร์ท จำกัด

41  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  - -รับผิดชอบในงานด้านควบคุมคุณภาพ -ขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า (IN-COMING INSPECTION) -ขั้นตอนการตรวจสอบในระหว่างกระบวนการ (IN-PROCESS INSPECTION) -ขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (FINISHED GOODS INSPECTION) -รับแจ้งปัญหาจากแผนกต่างๆ และดำเนินการเพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก และเมื่อมีปัญหาต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที ติดตามงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองให้เสร็จ -ควบคุมดูแลรักษามาตรฐานงานตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบ ให้มีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน -จัดการปัญหาเคลมจากลูกค้ารวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีพบปัญหา และแนะนำการควบคุมคุณภาพให้กับลูกค้า -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด

42  Account AR 081-809-3405 Apiwat
  - -บัญชีลูกหนี้,เจ้าหนี้ -ตรวจสอบรายละเอียนดยอดขาย -ใบลดหนี้ -จัดทำใบกำกับภาษี 3, 53 -ประสานงานระหว่างแผนก -ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.

43  Finance Supervisor
  - -สามารถบริหาร Cash Flow โดยรวมของทั้งบริษัทได้ (จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจงานด้านการผลิตและมีจำนวนพนักงาน 500 คนขึ้นไป) มี Skill ในการจัดทำ Cash Flowได้ทั้ง 3 ประเภท คือ (Sale,Investment,Financial) -จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคำนวณต้นทุนของธุรกิจงานด้านการผลิต (ควบคุมต้นทุนโดยแยกแต่ละลูกค้า แต่ละผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ผลต่างระหว่าง Standard cost VS Actual cost) -จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน บริหารงานด้านการเงิน ,การธนาคาร, การเจราต่อรองกับธนาคาร(กู้ยืม) -จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน exchange reservation (สามารถบริหาร exchange position ได้)

โดย F-tech MFG. (Thailand) Co., Ltd.

44  9-10 ตค 60 รับสมัคร จนท.ธุรการ/ประสานงานทั่วไป รายได้ 14,000++ Tel.02-2691010-5 รับสมัครด่วน !
  - ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ศูนย์รับสมัครพนักงานและว่าจ้างกลาง บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โทร.02-269-1010 - 5 มือถือ 085-488-8278, 092-246-5696 การเดินทาง : ติดสถานีรถไฟฟ้าBTS พร้อมพงษ์ ฝั่งศูนย์การค้าTHE EMPORIUM อาคารB ชั้น 2 เลขที่ 622 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ลักษณะงาน - ประสานงานระหว่างบุคคลภายในและภายนอก องค์กร - สรุป Report รายเดือน - รับ/ส่ง MAIL - พิพม์งานด้านเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ

45  เจ้าหน้าที่ประกันภัยป้ายแดง Mazda สำนักงานลุมพินี
  - 1. ติดต่อประสานงานระหว่างทีมขาย และ บริษัทประกันภัย 2. ดำเนินการแจ้งประกันคุ้มครองรถยนต์ป้ายแดงให้แก่ลูกค้า 3. ติดตามกรมธรรม์ และ พรบ.ให้แก่ลูกค้า 4. ประสานงานหากกรณีรถลูกค้าเกิดอุบัติเหตุ และ อำนวยความสะดวกในการนำรถเข้าซ่อมให้ลูกค้า 5. ทำเอกสารวางบิลในการทำจ่ายค่าประกันภัยให้แก่บริษัทประกัน

โดย บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)

46  Sales Support และ ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
  - งาน Sales Support -เป็นศูนย์กลางที่สำคัญระหว่าง ลูกค้า ฝ่ายขาย และ ฝ่ายผลิต -จัดการด้านงานเอกสาร เช่น จัดทำใบเสนอราคา หรือเอกสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า -เก็บฐานข้อมูลลูกค้า และอื่นๆ ได้อย่างเป็นระบบ -รับเรื่องและประสานงานในแผนก เช่น รับเรื่องจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา และส่ง ต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายผลิตเพื่อให้งานของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลา งานธุรการบัญชี 1.สรุปยอดภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน 2.ทำใบสำคัญรับ-จ่าย 3.ทำใบกำกับภาษี บิลส่งของ 4.ทำใบPOและรับวางบิลจากSupplier 5.งานธุรการและประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ประยุกต์ สปอร์ต ซัพพลาย จำกัด

47  Senior Project Coordinator ประจำฝ่ายการตลาด (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
  - - ประสานงานระหว่างทีมการตลาด ทีมขายและทีมอื่นๆ ในองค์กร - บริหารและรับผิดชอบกิจกรรมการตลาดต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - จัดเตรียมเอกสารการตลาดต่างๆ

โดย กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น

48  บุคคล
  - 1. Recruitment คัดเลือก สรรหา กระบวนการสรรหาพนักงานตั้งแต่ต้นจนจบ 2. เงินเดือน, ค่าจ้าง, สวัสดิการ, ผลตอบแทนต่างๆ 3. ฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมให้พนักงาน 4. ประเมินผล พวกแบบประเมินประจำปี ประเมิน KPI ประเมินผลงานแต่ละแผนก ออกแบบวิธีการประเมิน และรวบรวมข้อมูล 5. วิเคราะห์อัตรากำลัง แต่ละแผนกใช้คนเท่าไหร่ ต้องการคนเพิ่มเท่าไหร่ มีงบในการจ้างเท่าไหร่ แผนกไหนมีคนมากกว่างาน แผนกไหนมีคนน้อยกว่างาน หน้าที่ HR 6. จริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร (อันนี้เค้าบอกเป็นงานยากสุดของ HR) ทำยังไงให้พนักงานทำงานแล้วมีความสุข ไม่โกงบริษัท ทำงานให้บริษัทได้เต็มที่ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการทำงาน 7. กฎระเบียบของบริษัท มีหน้าที่ดูแลพนักงานให้ทำตามกฎของบริษัท

โดย Mahachai Market Co., Ltd.

49  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม /ผุ้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  - .ร่วมกำหนด นโยบายเป้าหมาย และวางแผนเกี่ยวกับ งานวิศวกรรม/ซ่อมบำรุง .รับผิดชอบควบคุมการออกแบบ - ติดตั้ง การแก้ไข การซ่อมบำรุง การพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม •ให้คำปรึกษาบริหารควบคุมการสูญเสียในกระบวนการผลิต หาวิธีการเพิ่มผลการผลิต กับหน่วยงานต่าง •บริหารจัดการด้านเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001,14001 ของฝ่าย •บริหารจัดการงบประมาณ บุคคลากรและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด •บริหารและควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท •ประสานงานระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานอื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน •ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร (มหาชน) จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพ

50  ที่ปรึกษาการขาย/รับรถ(S/A) รับสมัครด่วน !
  - **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ควบคุม ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆในข้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.คิดค้น พัฒนา เครื่องมือต่างๆ เช่น JIG เพื่อช่วยให้งานได้มาตฐาน รวดเร็ว ทั้งคุณภาพและปริมาณ 3.วางแผนแนวทางในการพัฒนาระบบงานต่างๆในแผนกให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ระเบียบ ให้ดียิ่งๆขึ้น 4.วิเคราะห์ ป้องกัน แก้ไขปัญหา ต่างๆในระบบงาน QC 5.แนะนำตัดสินใจ ให้กับพนักงานผลิต เพื่อให้ได้งานถูกต้องตามคุณภาพ 6.ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลวัตถุดิบที่บกพร่อง 7. ประเมินผลการตรวจสอบและเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้น 8. ประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น 9. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต 10. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.*** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา

โดย บริษัท สุพรรณยนตการ เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น งานว่าง รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ งานว่าง มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงานงานว่าง เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ