Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน

งานราชการ

งานราชการ งาน หางาน รับสมัครงาน

ผลการค้นหา
งานราชการ หางาน งานราชการ รับสมัครงาน งานราชการ แหล่งงาน งานราชการ ตำแหน่งงาน งานราชการ

ตำแหน่งงาน  
สาขา  
จังหวัด  
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่อ่อนนุช 80)
  - 1.บันทึกบัญชี ซื้อ-ขาย, จ่าย-รับ ลงโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี 2.จัดทำ ภงด 1, 3, 53 ประกันสังคม 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายและ ภ.พ.30 4.ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น สรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประกันสังคม 5. ทุกงานที่ให้ทำจะมีการสอนงานให้ก่อนเสมอ *** สิ่งที่จะได้รับจากที่นี้นอกจากเงินเดือนแล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ทางบริษัทมีสอนตั้งแต่การใช้โปรแกรม ความรู้ด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับงาน และการปิดบัญชีเบื้องต้น***

โดย บริษัท อะมีตี้ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)วิชาชีพ
  - 1.ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 12ข้อ 2.จัดทำและนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ส่งงานราชการ 3.วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ จัดทำ จปว.ส่งกรมสวัสดิการฯ 4.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล 5.เดินตรวจความปลอดภัยในการทำงาน 6.อบรมพนักงานก่อนเริ่มงานในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (GA&Admin.)
  - 1.ดูแลเรื่องจัดทำทะเบียน ต่อภาษีรถยนต์ รถบรรทุกและประกันภัยรถของบริษัทฯ ทั้งหมด 2.ติดต่อราชการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำการส่งรายงานการฝึกอบรม, ติดต่ออุตสาหกรรมจังหวัดขอต่อใบอนุญาตโรงงานต่างๆ ทะเบียนพาณิชย์จังหวัด 3.ดูแลการเบิก-จ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ทางด่วนของพนักงานขับรถนายญี่ปุ่น 4.ดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รวมถึงดูแลงานในส่วนของคนสวน แม่บ้านของบริษัทฯ 5.ดูแลจัดทำเอกสารฝึกอบรม ISO ของบริษัทฯ 6.เปิดPR.สั่งซื้อของใช้สำนักงานของแผนก และจัดทำ stockของใช้ต่างๆ 7.ดูแลเรื่องยูนิฟอร์มประจำปีของพนักงาน, ท่องเที่ยว, และงานจัดเลี้ยงฝึกอบรมของบริษัทฯ 8.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย Thai-Japan Gas Co., Ltd

หัวหน้างานหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา
  - 1.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการบริหารจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดการกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 4.วางแผน กำกับ ประเมินผล การพัฒนารายบุคคล , ทีม , สายวิชาชีพ , และระดับของพนักงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ 5.สร้างเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการฝึกอบรม 6.ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานราชการ 7.จัดทำ Presentation การสอน 8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ (CITES)
  - -แจกแจงการได้มาของหนังผืน ตามหนังสือกำกับที่ได้จาก supplier -ดำเนินการขออนุญาตต่างๆ ผ่านกรมประมง และกรมอุทยานหรือกรมที่เกี่ยวข้อง -รวบรวมเอกสารที่ต้องใช้นำเสนอแก่เจ้าหน้าที่จากทางราชการ -ติดตามความเคลื่อนไหวจาก CITES และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ** มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ อนุสัญญา CITES จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

โดย บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด

ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา ไอทีสแควร์หลักสี่/ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รับสมัครด่วน !
  - - บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของร้าน - อบรม สอนงานพนักงานภายในร้าน

โดย บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล (เงินเดือนและสวัสดิการ)
  - - รับผิดชอบในการจัดทำและตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance)เพื่อคำนวณเงินเดือน, ค่าล่วงเวลา และรายได้อื่นๆให้ถูกต้อง - สรุปรายงานการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง - ดำเนินการจัดทำภาษีเงินได้พนักงานและนำส่งภาษีต่อสรรพากรรวมทั้งรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการเกี่ยวกับเงินประกันสังคมส่วนที่หักจากพนักงาน เงินสมทบประกันสังคม เงินกองทุนทดแทน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน และรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการเรื่องสวัสดิการต่างๆตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนด - ดำเนินกการเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และการติดต่อประสานงานกับราชการต่างๆ - อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด

เจ้าหน้าที่บุคคล (เริ่มงานได้ทันที) รับสมัครด่วน !
  - 1.เช็ครายชื่อพนักงานแต่ละไซค์งาน 2.ดูแลเรื่องรถบริษัท ต่อประกัน กรมธรรธ์รถ แจ้งซ่อมและสรุปการเดินรถของบริษัท 3.สามารถออกไปติดต่อหน่วยงานราชการได้ 4.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 5.จัดรถแต่ละไซค์งาน

โดย บริษัท แกรนด์เวิร์ค อินทีเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
  - -ดูแลกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง -รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน จัดทำวารสารภายใน -ดูแลเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน และให้คำปรึกษาแก่พนักงาน -ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ติดต่อหน่วยงานราชการ

โดย บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

10  เจ้าหน้าที่สรรหา และว่าจ้าง (สำนักงานใหญ่) พระราม 9 รับสมัครด่วน !
  - 1.สรรหาพนักงานบริษัทในเครือทั้งหมด 2.เอกสารการว่าจ้าง 3.งานเอกสารติดต่อประสานงานกับราชการ เช่น ประกันสังคม

โดย บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

11  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ISO (ประจำโรงงาน GPSC จ.ระยอง)
  - •ศึกษา/รวบรวม ดำเนินการด้าน QSSHE และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติการ และในโครงการ •ดำเนินการ ควบคุม ประสานงาน ตามแผนงานด้านการจัดการ QSHE ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง •ดำเนินการ ประสานงาน และติดตามให้มีการรายงาน การสอบสวน และการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม •จัดทำประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ด้าน QSSHE •จัดเตรียม รายงานที่เกี่ยวข้องด้าน QSSHE ในการดำเนินโครงการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท •จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูล ของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการก่อนนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) •จัดเตรียมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของบริษัท •จัดจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด •สนับสนุนการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานและระเบียบการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด •ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จากหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

12  หัวหน้า/ผู้จัดการแผนกระบบคุณภาพ (QMR)
  - 1.วางแผนบริหารระบบบริหารคุณภาพ 2.วางแผนการตรวจประเมิน(IQA&IEA)ระบบบริหารคุณภาพ 3.แต่งตั้งทีมผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ 4.วางแผนการทบทวนฝ่ายบริหาร(MRV) 5.กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ 6.ติดต่อประสานงานกับสถานบันให้การรับรองระบบ 7. ให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพกับหน่วยงานต่างๆ 8.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด & บริษัท ที.ซี.เจ. (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)

13  หัวหน้าแผนกธุรการ
  - รับผิดชอบในการจัดการระบบงานเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้คือ 1.1 เอกสารเพื่อการยื่นขออนุญาตกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของลูกค้าโดยรับจากแผนกขาย 1.2 ติดตามการพิจารณา แก้ไขเอกสารของลูกค้าที่ยื่นต่อส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการอนุมัติภายใน เวลาที่กำหนด 1.3 จัดทำระบบการจัดเก็บเอกสาร (Filing) ประวัติ ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า แยกตามประเภท บ้านพักอาศัยโครงการ ส่วนราชการและอื่นๆ 2. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารใบเสนอราคาลูกค้าให้แก่แผนกขาย และติดตามผลการเสนอราคา วางแผนขายเพื่อสรุปรายงานประจำวัน 3. รับผิดชอบในการประสานงานร่วมกับทุกแผนก ในเรื่องการควบคุมเวลาปฎิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

14  หัวหน้าแผนกธุรการ
  - 1.ควบคุมดูแลงานจัดหา/จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง พัสดุ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และบริการต่างๆ 2.ดูแล จัดสร้าง/บำรุงรักษา ภูมิทัศน์โดยรวมของโรงงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเรียบร้อยเสมอ 3.ดูแลงานชุมชนสัมพันธ์ และ CSR 4.ดูแลงานเอกสารราชการต่าง ๆ 5.อำนวยความสะดวกในด้านการให้บริการสาธารณูปโภค

โดย Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

15  ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำหาดใหญ่) รับสมัครด่วน !
  - - รับผิดชอบในด้านงานขาย บริหารวางแผนการขายห้องชุด เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลบริการลูกค้า - ติดต่อประสานกับทางราชการ/เอกชน

โดย บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM)

16  วิศวกรเคมี ฝ่ายผลิต (Chemical Engineer) รับสมัครด่วน !
  - -วิเคราะห์ ควบคุม เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการทำงานของพนักงานให้ได้คุรภาพและกำลังการผลิตตามเป้าหมาย -เข้าศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำรายงานโครงการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา -ทำเอกสารขึ้นทะเบียนใบอนุญาต วอ/อก6 วอ/อก7 รับเรื่องหารือ ตรวจสอบเบื้องต้นของวัตถุอันตราย -ให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ เรื่องการนำเข้า-ส่งออก ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้งติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -จัดทำและกำหนดระเบียบปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต -วางแผนเพื่อขอรับรองระบบ ISO -ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ฮิลเทค (เอเชีย) จำกัด

17  พนักงานแผนกบัญชี
  - 1. ควบคุมการออกเอกสารให้ลูกค้า 2. บันทึกบัญชีด้านรับชำระเงินและควบคุมบัญชีลูกหนี้ 3. จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมและบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อย 5. จัดทำเอกสารประกันสังคม 6. ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ของบริษัท 7. ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

โดย World Bike company limited

18  เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล, บันทึกข้อมูล (Data Entry) ใกล้ BTS สุรศักดิ์
  - สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที มาก่อนมีสิทธิก่อนครับ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 2560 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็นการคีย์ข้อมูล,บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. เวลาราชการ สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารแอทสาทร BTS สุรศักดิ์ ทางออก 4 สถานที่สัมภาษณ์งาน มี 2 แห่ง : 1.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน) อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 1 (ข้างธนาคารออมสินซึ่งอยู่ภายในตึก) ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5 (อาคารอยู่หน้าปากซอยติดป้ายรถเมล์) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (การเดินทางมาสัมภาษณ์งานอยู่ด้านล่างสุด พร้อมแผนที่) 2.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน) อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 17 (ตรงข้ามเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ) ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 การเดินทาง -รถประจำทาง สาย 166 อนุสาวรีย์ชัยฯ - ปากเกร็ด (ทางด่วน) ขึ้นฝั่งเกาะพญาไท (ฝั่งที่จะไปสะพานควาย) มาลงป้ายเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ(ตรงข้ามตึก) - รถตู้สาธารณะ สาย ต.64 อนุสาวรีย์ชัยฯ- ปากเกร็ด (ทางด่วน) ขึ้นฝั่งเกาะพญาไท (ฝั่งที่จะไปสะพานควาย) มาลงป้ายเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ(ตรงข้ามตึก) - รถตู้สาธารณะ สาย 22 มีนบุรี - ปากเกร็ด วิ่งมาทางเส้นถนนรามอินทรา มาลงป้ายเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ(ตรงข้ามตึก) - รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีหมอชิตฝั่งสวนจตุจักร แล้วต่อรถประจำทาง สาย 52 หรือ รถตู้สาธารณะที่เขียนว่าไปปากเกร็ด มาลงป้ายเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ(ตรงข้ามตึก) - รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสวนจตุจักรฝั่งสวนจตุจักร แล้วต่อรถประจำทาง สาย 52 หรือ รถตู้สาธารณะที่เขียนว่าไปปากเกร็ด มาลงป้ายเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ(ตรงข้ามตึก) ขอบคุณครับที่สนใจสมัครงานกับเรา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด!! *** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***

โดย บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด

19  เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร
  - - จัดทำ จัดเก็บ บันทึกข้อมูล จัดเรียงเอกสาร - ติดต่อประสานงาน รวบรวมและติดตามข้อมูลเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำเอกสาร/รายงานตามแบบที่ราชการกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

โดย บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด

20  ผู้จัดการคลังสินค้า (ประจำ พิษณุโลก)
  - 1.รับผิดชอบการบริหารงานภายในโรงงานให้เป็นไปตามกรอบ นโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ 2.วางมาตรการด้านยุทธศาสตร์ในการบริหารโลจีสติกส์ ให้การจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและบริหารด้านค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนและบริหารสินค้าคงคลัง 3.หาแนวทางในการสร้างกำไร ยุทธศาสตร์ในการทำให้ TPเป็นคลังสินค้าที่มีมาตรฐาน 4.ดูแลและรับผิดชอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่เข้าฝากสินค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้าฝากและเพิ่มจำนวนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 5.ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามด้านความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในเขตภาคเหนือ เพื่อให้เกิดการบริหารหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ เอกชนอื่นๆ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการด้านต่างๆเรียบร้อย สะดวก ราบรื่น 7.เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก รวมทั้งการเข้าอบรม สัมมนาตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8.นำระบบ 6ส. และ ISO9000 มาเพิ่มประสิทธิภาพและจัดระบบการทำงาน เพื่อให้คนมีระเบียบวินัยและมีระบบงานที่ดี

โดย บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

21  เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ รับสมัครด่วน !
  - 1.ประสานงานกับลูกค้า และเจ้าหน้าที่คลังสินค้าที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อวางแผนการรับสินค้า และการจัดเก็บสินค้า ตลอดจนจัดส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3. ตรวจเช็คสต็อคสินค้า, เบิกจ่ายสินค้าตาม order, 4.บันทึกข้อมูลสินค้าเข้า-ออก 5. จัดสินค้าและเก็บสินค้าเข้าสต็อค 6.ยื่นเอกสารกับทางราชการ 7.และจัดเตรียมเอกสารต่างๆได้

โดย บริษัท พี.วี.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด

22  เจ้าหน้าที่กฎหมาย (บริษัทในเครือ) ประจำศูนย์การค้า The up พระราม 3
  - - ดูแลสัญญาระหวางบริษัทกับหนวยงาน ตีความหมายของสัญญา และ ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ - ดูแลสัญญาระหวางบริษัทกับผูรับเหมา ดําเนินการรางสัญญา ตรวจรางสัญญา ตีความรางสัญญา ประสานงานการบังคับใชสัญญา - จัดทําแบบฟอรสัญญาต่างๆ ที่ใชกับธุรกิจของบริษัท รางจดหมายทวงถาม ยกเลิกสัญญา หรือการตอบขอโตแยงบริษัท - ประสานงานและติดตามความคืบหนาของคดีความกับ ผูรับเหมา และหนวยงานภายนอก

โดย บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.

23  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  - - วางแผนสรรหากำลังพลตามแบบขอกำลังพลแต่ละฝ่าย , แผนก พร้อมคัดเลือกกำลังพลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกำลังพลและ Job Description - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านประกันสังคมหรืองานด้านราชการอื่น ๆ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ แก่หน่วยงานต่างๆ หรือพนักงานบริษัทฯ - รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมต่าง ๆ - ดูแลด้านสวัสดิการ แก่พนักงานภายในบริษัท ฯ - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด - ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ในโอกาสและวาระต่าง ๆ

โดย บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด

24  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 ลำพูน)
  - 1. สรรหาและว่าจ้างพนักงานสายกระจายสินค้า 2. จัดทำข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและรายได้อื่นๆ ของพนักงาน 3. ตรวจสอบและประมวลผลสถิติการทำงานของพนักงาน 4. ตรวจสอบเอกสารสวัสดิการภายในบริษัทฯ และประกันสังคม 5. ติดต่อและประสานงานหน่วยงานภายใน ตลอดจนหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ 6. ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ได้

โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

25  HR Supervisor รับสมัครด่วน !
  - 1. รับผิดชอบการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการสำรวจค่าจ้าง และควบคุมการดำเนินการจ่ายค่าจ้าง (Payroll) และดูแลงานด้านสวัสดิการของบริษัทฯ 2. รับผิดชอบในการวางแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ดูแลระเบียบข้อบังคับในการทำงาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ

โดย VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Ford EK Rayong)

26  พนักงานขับรถธุรการ (Driver) ประจำโรงงานลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  - 1.ส่งเอกสารตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งภายใน,ภายนอกบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานราชการ 2.รับพนักงานบริษัทฯ ทำงานล่วงเวลา,เข้าสัมมนา,ทั้งภายใน&ภายนอกบริษัทฯ 3.รับส่งลูกค้ามาเยี่ยมชมบริษัทฯ และโรงงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4.ดูแลจัดรับส่งเอกสารด่วนทั้งภายใน&ภายนอกบริษัทฯ 5.ส่งพนักงานที่เจ็บป่วยได้รับอุบัติเหตุไปโรงพยาบาล 6.ดูแลความสะอาดรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ 7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 8.ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ *มีหอพักพนักงาน

โดย บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

27  Executive Secretary
  - หน้าที่และความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน - นัดประชุมเดินเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการแทนผู้บริหาร - ต้อนรับลูกค้าแทนผู้บริหารจัดคิวนัดเข้าพบผู้บริหาร - อื่นๆตามคำสั้งของผู้บริหาร

โดย บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด

28  เจ้าหน้าที่ศูนย์รับผู้ป่วยใน-พรบ.
  - 1.บันทึกข้อมูล ของคนไข้ 2.คัดกรองสิทธิผู้ป่วย 3.ติดต่อประสานงาน สถานที่ราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานเอกสาร พรบ.- ปกส. บัตรทอง

โดย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร (โรงพยาบาลศรีวิชัย 5)(ติดกับโลตัสมหาชัย)

29  วิศวกรขาย /ช่างทั่วไป
  - ***ช่างทั่วไป*** ช่างเชื่อม TIG สามารถเชื่อมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เคยทำงานระบบ Lineท่อโรงงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ *ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ของผู้บังคับบัญชา* ***วิศวกรฝ่ายขาย*** -negotiable/ตามความสามารถ (เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน และอื่นๆ) -ติดต่อประสานงาน จำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ กับโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา และหน่วยงานราชการ ชาย/หญิง การศึกษา ระดับ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา อายุ 20-35 ปี มีบุคคลิกดี มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้เบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ ขึ้นไป สามารถขับรถยนต์มีใบขับขี่/มีรถยนต์เป็นของตนเอง มีความรับผิดชอบ/ ใส่ใจในการทำงาน/ รักความก้าวหน้า

โดย บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด

30  ธุรการ/Admin/บัญชี/พนักงาน/อาวุโส/ผู้จัดการขึ้นไป
  - 1.ช่วยผู้บริหารในการดำเนินงานติดตามงานทีมงานให้เกิดผลงานบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนรับมอบงานนโยบาย/หลักการและงานระบบภายใน มาช่วยศึกษาวิเคราะห์+วางแผนงาน และออกแบบรายงานข้อมูลแต่ละโครงการ เรียบเรียง วิเคราะห์และช่วยค้นคว้าเพิ่มเติมตามแนวทางที่มอบหมายให้ จัดทำรายงานและนำเสนอความคิดเห็นที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์แล้ว พร้อมพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแต่ละกิจกรรมงาน 2.ติดตามตารางการนัดหมาย การจัดการห้องประชุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนวันประชุมและจัดทำรายงานการประชุม 3.บริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าให้สะดวกต่อการค้นหาและปลอดภัยตลอดจนจัดทำหนังสือติดต่อราชการ,จดหมายระหว่างหน่วยงานและลูกค้าได้ดี รวมถึงบริหารจัดการจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงานและอื่นๆในบริษัท 4.วิเคราะห์และลงมือพัฒนากระบวนการทำงานรวมถึงคู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ ฐานข้อมูลสำคัญของบริษัทและรายงานอื่นๆเพื่อพัฒนาปรับปรุงเสนอทางเลือกที่ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบโดยตอบโจทย์ธุรกิจของบริษัทและผู้บริหารให้เกิดประสิทธิผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 5.บริหารจัดการ ดำเนินงานและดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงสะดวกต่อการค้นหา พร้อมจัดทำรายงานวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจโดยสอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีแก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ทันเหตุการณ์และป้องกันปัญหา เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร 6.บริหารจัดการงานสำนักงาน,จัดซื้อ ,จัดหาคน ,งานธุรการทั่วไป ฯลฯ 7.Support งานที่ดินไทยสมุทรประกันชีวิตฯ และบริษัทในกลุ่มทางด้านจัดเก็บ บริหารข้อมูลที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อทรัพย์สินและupdateราคาต่อเนื่องให้ทันสถานการณ์ พร้อมวิเคราะห์เสนอราคาตลาด ณ.ปัจจุบันและอนาคตเพื่อเป็นข้อมูลที่ดี ถูกต้องต่อการตัดสินใจให้กรรมการอสังหาฯ 8.บริหารจัดการเรื่องประสานงานเคลม และเจรจาค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญากรมธรรม์ให้ลูกค้าทันสถานการณ์เพื่อได้รับการแนะนำลูกค้าใหม่ต่อเนื่องรวมถึง Update รายงานยอดเงินเคลมแต่ละเคลมของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละปีเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยจ่ายปีนั้นๆ

โดย บริษัท โอเชี่ยนแอดไวส์เซอรี่ จำกัด

31  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/ผู้จัดการร้านฝึกหัด (ร้านอาหารปิ้งย่าง) (สาขานวนคร)
  - 1. ช่วยผู้จัดการสาขาในการบริหารจัดการเเละวางเเผนงานต่าง ๆ ของสาขาเพื่อให้ได้ยอดขายเเละกำไรมากที่สุด ควบคู่กับการทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนอยากกลับมาใช้บริการซ้ำอีก 2. ช่วยผู้จัดการสาขาดูเเลคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ เเละความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ในสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานใหญ่ 3. ดูเเลเเละสนับสนุนพนักงานในสาขาให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจเเละทีมเวิร์ค 4. ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคม สาธารณสุข สิ่งเเวดล้อม เทศบาล เป็นต้น

โดย บริษัท บาร์บีคิว รีสอร์ท จํากัด

32  หัวหน้าประกันคุณภาพ (QA) รับสมัครด่วน !
  - 1.รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ Product เมื่อดำเนินการผสมเสร็จสิ้น (Standardize) จนถึง Finish Good (FG) 2.ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ดูแลเรื่องความสะอาด (GMP)สุขลักษณะส่วนบุคคล (Personal Hygiene) ทั้งกระบวนการผลิต 3.ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 4.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงาน 5.ตรวจสอบเอกสารและสรุปรายงานการตรวจเช็ค Product ประจำวันเพื่อเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา 6.จัดทำเอกสารรวบรวม Hold / Release / Reject / NC / Exceptional Release ในแต่ละเดือน 7.ตรวจสอบรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานส่วนงานที่รับผิดชอบควบคุมการสอบเทียบ / ทวนสอบอุปกรณ์ที่ใช้งาน 8.อบรมพนักงานให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อทำให้คุณภาพสินค้าตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและเพื่อประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น 9.ร่วมกันทำ Cleaning Validation / Allergen Validation และการ Validate กับทาง Prodcution เพื่อยืนยันระบบ HACCP 10.ร่วมกันรับการตรวจประเมินจากลูกค้า หน่วยงานราชการที่เข้าตรวจรับรองโรงงาน 11.การเป็นวิทยากรภายใน ในด้าน Food Safety เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 12..เข้าร่วมกับ FSMS Team ออกแบบทบทวนตรวจสอบขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Product Spec GMP , HACCP และตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ Product มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 13.ติดตาม ทบทวนและตรวจสอบการแก้ไขป้องกัน การติดตาม Complaint เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการแก้ไขป้องกันและข้อร้องเรียนได้ถูกนำมาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ำได้ 14.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด

33  เจ้าหน้าที่จัดหาและวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
  - » จัดหาที่ดิน, ประเมินศักยภาพ, ติดต่อหน่วยงานราชการทางด้านอสังหาริมทรัพย์

โดย บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

34  เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
  - 1. จัดทำและรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆด้านแรงงานสัมพันธ์ 2. ควบคุมและดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท 3. ให้คำปรึกษาและร่วมสอบสวนการกระทำความผิดของพนักงาน 4. มีประสบการณ์ในการประสานกับหน่วยงานราชการ 5. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

โดย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

35  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลและธุรการ
  - - บันทึกและทำรายงานสรุปข้อมูลชั่วโมงการทำงานพนักงาน เพื่อใช้จัดทำรายงานต้นทุนค่าแรงตามโครงการส่งแผนกบัญชีเพื่อจัดทำต้นทุนโครงการของบริษัท - จัดทำรายงานด้านสถิติ รายงานต่างๆ ทางด้านงานบุคคล - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ด้านแรงงาน ด้านประกันสังคม - จัดทำเอกสารคู่มือ และ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้านงานบุคคลและธุรการ - จัดทำเอกสารต่างๆ ด้านงานบุคคล เช่น ประกาศ ใบเตือน เอกสารใบอนุญาตต่างๆ ฯลฯ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด

36  HR Officer รับสมัครด่วน !
  - 1.รับผิดชอบงานโทรศัพท์ เอกสารการประชุม ต้อนรับผู้ใช้บริการจากภายนอก ให้ข้อมูลการติดต่อกับบุคคลภายนอกและพนักงาน 2.รับผิดชอบงานห้องประชุม บริหารทีมแม่บ้าน จัดรถรับส่งพนักงาน 3.รับผิดชอบดูแลงานเอกสาร ISO ของหน่วยงาน 4.รับผิดชอบดูแลระบบการลา การให้คำแนะนำการลา วันทำงานให้กับพนักงาน 5.รับผิดชอบการลงข้อมูลวัน เวลาทำงาน ค่าล่วงเวลา 6.รับผิดชอบดูแลเอกสารและค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ชุดทำงาน 7.ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก, หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย Thai Glass Industries Public Co., Ltd.

37  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 2. จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วย งานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง 4. จัดทำบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท 5. จัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทในเครือทั้งหมดให้ผู้บริหารตามกำหนด 6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานให้ทำงานส่งตามกำหนด 7. ควบคุมการจัดทำและตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีค่าเสื่อมราคา และรายละเอียดประกอบ 8. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร 9. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ 10. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง 11. ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในกระบวน การทำบัญชี อาทิเช่นการกำหนดรหัสบัญชี การกระทบยอดบัญชี เป็นต้น 12. ตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง และชี้แจงเหตุผลลูกหนี้ที่เกินกำหนด เสนอให้ผู้บริหาร 13. ติดตามลูกหนี้ที่มีปัญหาเกินกำหนด ลูกหนี้เช็คคืน และสรุปส่งฝ่ายกฎหมาย หากเป็นหนี้ที่ติดตามไม่ได้แล้ว

โดย บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด

38  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำพัทยา)
  - หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 2. จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วย งานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง 4. จัดทำบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท 5. จัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทในเครือทั้งหมดให้ผู้บริหารตามกำหนด 6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานให้ทำงานส่งตามกำหนด 7. ควบคุมการจัดทำและตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีค่าเสื่อมราคา และรายละเอียดประกอบ 8. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร 9. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ 10. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง 11. ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในกระบวน การทำบัญชี อาทิเช่นการกำหนดรหัสบัญชี การกระทบยอดบัญชี เป็นต้น 12. ตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง และชี้แจงเหตุผลลูกหนี้ที่เกินกำหนด เสนอให้ผู้บริหาร 13. ติดตามลูกหนี้ที่มีปัญหาเกินกำหนด ลูกหนี้เช็คคืน และสรุปส่งฝ่ายกฎหมาย หากเป็นหนี้ที่ติดตามไม่ได้แล้ว

โดย บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด

39  เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้า- ส่งออก
  - - จัดทำเอกสาร นำเข้า - ส่งออก Invoice , Packing List ใบขนสินค้า - ติดต่อประสานงานกับ Shipping สายเรือ หน่วยงานราชการ เช่น กรมศุลกากร เป็นต้น - ดูแลและตรวจสอบการขอคืนอากรมาตรา 19 ทวิ ภาษีอากรนำเข้า เอกสาร From D และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

40  ธุรการประสานงาน
  - - คีย์ข้อมูล - ยื่นเอกสารกับหน่วยงานราชการ

โดย บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ที สยาม อาร์ช จำกัด

12 
41  ธุรการประสานงาน
  - 1.คีย์ข้อมูลทั่วไป 2.จัดพิมพ์หนังสือราชการ 3.ประสานงาน

โดย ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีและภาษาธุรกิจ

10 
42  เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Admin & Coordinator) สำนักงานสุขุมวิท 40
  - - ติดต่อประสานทั้งภายนอก และภายใน เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรดำเนินไปได้ด้วยดี - ติดต่อประสานงานการขออนุญาตกับส่วนราชการต่างๆ - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการค้นหา ดูแลเอกสารหรือส่งจดหมายให้พนักงานในแผนกต่างๆ รวมทั้งจัดทำเอกสารต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ - จัดทำหนังสือเชิญประชุม ประสานงาน บันทึกการประชุม รายงานการประชุม และดูแลตารางนัดหมายให้กับผู้บริหาร/ผู้จัดการ - รายงานผลการปฏิบัติให้กับผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องเมื่องานสำเร็จตามกำหนด และรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีที่พบปัญหา - ดูแลอาคารสถานที่ หรือติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความสงบเรียบร้อยภายในอาคารสถานที่ รวมถึงความพร้อมในการใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆได้ตามความต้องการ - รับสายโทรศัพท์ที่มีสายสนทนาเป็นภาษาต่างประเทศ - อื่นๆตามที่บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท วรรธนะ จำกัด

43  **ทนายความ- ประจำสำนักงานใหญ่: CW Tower
  - - รับผิดชอบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้สิน การบังคับคดี การฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีในศาล การร้องทุกข์แก่ทุกหน่วยงานของบริษัท - ตรวจสอบสัญญาต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขสัญญาให้มีความรัดกุมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ดำเนินการและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่บริษัทฯ ได้ลงนามผูกพันไว้ เช่น ติดตามทวงคืนหลักประกันของสัญญาเช่า รวมถึงการจดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนภาษีป้าย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อให้งานจดทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตรวจสอบและแก้ไขข้อบังคับการทำงานของกลุ่มบริษัทฯ และดูแลแก้ปัญหาด้านแรงงานที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้ง วางแบบแผนงานด้านแรงงาน รับผิดชอบและให้คปรึกษาการร่างคำฟ้อง ร่างคำร้อง การสืบพยาน การไต่สวน และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการว่าความ และการบังคับคดี เพื่อสร้างทีมงานกฎหมายให้สามารถดูแลรับผิดชอบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านแรงงานและการสอบสวนพนักงานให้แก่บริษัทได้

โดย บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

44  นิติกร (อาวุโส)
  - 1. งานสอบสวนพนักงานทุจริต 2. งานด้านคดีความทั้งแพ่งและอาญา 3. งานด้านการติดต่อหน่วยงานราชการ 4. งานด้านกฎหมายแรงงาน

โดย บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

45  Salesหน่วยรถ1)กรุงเทพ 2)ต่างจังหวัด =วันหยุดมาก รับสมัครด่วน !
  - ** กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่าน ** ** ทั้ง ค่าตอบแทน, คุณสมบัติ และ ** 1) ตำแหน่ง Sales กรุงเทพฯ - ขาย/ส่งสินค้า(ผงชูรส) ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - รักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายลูกค้าใหม่ - ทำงาน ในเขตฯ ที่ได้รับมอบหมาย - รายได้ (เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + ค่าตอบแทนต่างๆ) - ทำงาน จันทร์ถึงศุกร์ (หยุดเสาร์อาทิตย์) - เดินทางพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่ต้องขับรถ) - เข้างานเช้า ก่อน 7.00น. ที่สำนักงานใหญ่ (ใกล้MRTสามย่าน) ------------------------------------- 2) ตำแหน่ง Sales ต่างจังหวัด - ขาย/ส่งสินค้า(ผงชูรส) ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - รักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายลูกค้าใหม่ - ทำงาน ในภูมิภาคที่บริษัทกำหนด (5-7จังหวัด) เช่นภาคกลาง, เหนือ หรืออีสาน - รายได้ (เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก + ค่าตอบแทนต่างๆ) - ทำงานเป็นทริป 21 วัน, ประชุม, หยุด8วันยาวติดต่อกัน (วันหยุดมากสุด) - เดินทางพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่ต้องขับรถ) - ไม่จำเป็นต้องมีที่พักใน กทม. - จุดเริ่มต้นการออกทริปทุกเดือน คือ กทม. (เดินทางไปพร้อมรถบริษัทฯ) ------------------------------------- 3) ตำแหน่งพิเศษ: ชาย/หญิง ที่มีรถจักรยานยนต์ของตัวเอง และใช้ Excelได้ เราเปิดตำแหน่งพิเศษ "ขายเครดิตร้านค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต (กทม) ------------------------------------- * * ทุกตำแหน่ง A. มีสวัสดิการ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ให้ เพิ่มเติมพิเศษ, สหกรณ์ออมทรัพย์และอื่นๆ B. ยินดี รับพนักงานขายฝึกหัด (มีเงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง) C. มีบุคคลค้ำประกันก่อนเริ่มงาน (ข้าราชการ หรือพนักงานเอกชน) ------------------------------------- โทรนัดสัมภาษณ์ ที่สำนักงานใหญ่ บจ.ไทยชูรส (กรุงเทพฯ > 400เมตร จาก MRTสามย่าน/วัดหัวลำโพง) โทรนัดสัมภาษณ์และทราบผลทันที ที่ 0-2237-2630-5 Ext.4405

โดย บริษัท ไทยชูรส จำกัด

46  เจ้าหน้าที่อำนวยการ
  - 1. งานธุรการ : มีหมายกำหนดการที่ชัดเจน โดยมีหน้าที่ติดต่อประสานงานภายในบริษัทฯ / รับจัดสถานที่ประชุม-สัมมนา / รับหนังสือเข้า- ออก 2. งานด้านเอกสาร : มีการตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีหน้าที่ติดต่อประสานงานภายนอกบริษัทฯ / ประสานงานกับหน่วยงานราชการ-เอกชน (ทาง โทรศัพท์, จดหมาย, แฟกซ์) / นัดหมายประชุมและพูดคุย (ทางโทรศัพท์,จดหมาย, แฟกซ์) / ใบอนุญาตต่างๆ 3. อื่นๆ : ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

47  ธุรการ
  - ประสานงานฝ่ายบัญชีและฝ่ายก่อสร้าง วิ่งเอกสารตามหนวยงานราชการ พิมพ์หนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท สำราญแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด

48  นิติกร
  -  งาน กรุงเทพมหานคร กฎหมาย ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ 19 กันยายน 2560 วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำชาย สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นโรงเรียนในส่วนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันโดย เปิดสอนสายสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6 สวัสดิการ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการอาหารประจำวัน หอพักครูภายในโรงเรียน ตำแหน่ง : นิติกร สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา

โดย วชิราวุธวิทยาลัย

49  หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพันธ์ (ประจำจังหวัดกาญจนบุรี)
  - 1) ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบบริษัท 2) เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและงานต่างๆ เช่น ฌาปนกิจ ตรวจเยี่ยมชุมชน 3) ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดสวัสดิการแก่พนักงาน 4) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 5) ดูแล/รับผิดชอบ เรื่องความสะอาดบริเวณรอบนอกอาคารโรงงาน รวมถึงแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุด 6) ควบคุมดูแล ตรวจเช็คการทำงานของ รปภ.

โดย เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

50  เลขานุการ
  - -ดูแลนัดหมายและตารางการประชุมของผู้บังคับบัญชา -เตรียมเอการการประชุม จดบันทึกและสรุปรายงานการประชุมทุกครั้ง -ดูแลในเรื่องการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ต้อนรับและรับรองแขกของผู้บังคับบัญชาทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ -จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาง่ายเมื่อต้องการ -พิมพ์เอกสารราชการด้วยความละเอียดและถูกต้อง -จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งภายในและต่างประเทศของ ผู้บังคับบัญชา -เป็นตัวแทนในการปรฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท อินเตอร์อลายแอนซ์กฎหมายธุรกิจ จำกัด


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น งานราชการ รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ งานราชการ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงานงานราชการ เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ